39. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 19.12.2007.
Dnevni red
 1. Usvajanje Zapisnika 38. sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine;
 2. Prijedlog odluke o maksimalnom iznosu novčanih naknada predsjednicima i članovima nadzornih odbora u privrednim društvima imenovanim isped državnog kapitala;
 3. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Prijedlog plana podjele poduzeća ˝Hepok˝ d.d Mostar na tehnoekonomske cjeline i utvrđivanju metoda privatizacije;
 4. Prijedlog odluke o otpisu dugova ˝JP B&H Airlines˝ d.o.o Sarajevo prema povjeriocu ˝Federalna direkcija civilnog zrakoplovstva-avijacije˝ Mostar;
 5. Prijedlog odluke o usvajanju Rebalansa Programa prihoda i rashoda Federalne direkcije za civilno zrakoplovstvo-Federalne direkcije za civilnu avijaciju za 2007. godinu;
 6. Prijedlog odluke o usvajanju Programa prihoda i rashoda Federalne direkcije za civilnu avijaciju-federalne direkcije za civilno zrakoplovstvo za 2008. godinu;
 7. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava u Fond solidarnosti Federacije Bosne i Hercegovine za 2008. godinu;
 8. Prijedlog odluke o davanju na privremeno korištenje objekta bivše kasarne ˝Goražde I˝ i kasarne ˝Šišeta˝, Općina Goražde, Vladi Bosansko-podrinjskog Kantona;
 9. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za prijem državnih službenika i namještenika u Federalnu upravu za inspekcijske poslove;
 10. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za prijem državnih službenika i pripravnika u Federalnu direkciju za civilno zrakoplovstvo;
 11. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta FBiH za 2007. godinu Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva u vidu jednokratne pomoći za stočni fond;
 12. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta FBiH za 2007. godinu Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva – Sektor za veterinarstvo;
 13. Prijedlog odluke o odobravanja izdvajanja sredstava iz Budžeta FBiH za 2007. Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrta za očuvanje starih zanata;
 14. Prijedlog odluke o osnivanju Fondacije za muzičke, scenske i likovne umjetnosti;
 15. Prijedlog odluke o osnivanju Fondacije za kinematografiju;
 16. Prijedlog odluke o osnivanju Fondacije za izdavaštvo;
 17. Prijedlog odluke o osnivanju Fondacije za bibliotekarsku djelatnost;
 18. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta FBiH za 2007. godinu Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrta;
 19. Prijedlog odluke o utrošku sredstava po osnovu putničke takse – naknade za razvoj i unapređenje avio-prometa u FBiH za 2007.;
 20. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava utvrđenih Budžetom FBiH za 2007. godinu sa kriterijima raspodjele sredstava na poziciji «Podsticaj za poljoprivredu»;
 21. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava utvrđenih Budžetom FBiH za 2007. godinu sa kriterijima raspodjele sredstava na poziciji «Transfer za veterinarstvo;
 22. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava utvrđenih Budžetom FBiH za 2007. godinu sa kriterijima raspodjele sredstava na poziciji «Kapitalni grant za vodoprivredu;
 23. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Plana poslova izmjere i uspostave katastra nekretnina za 2007.godinu;
 24. Izvještaj o izvršenju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za razdoblje januar/oktobar    2007. godinu;
 25. Izvještaj o stanju u penzijskom i invalidskom osiguranju u Federaciji Bosne i Hercegovine sa posebnim osvrtom na međuentitetsku isplatu penzija, sa Prijedlogom zaključaka;
 26. Izvještaj o radu v.d. direktora Fonda i upravnog odbora i financijskog plana Fonda za zaštitu okoliša FBiH za 2007. godinu;
 27. Izvještaj Komisije za otvaranje prispjelih aplikacija u cilju odabira partnera za učešće u realizaciji projekta finansiranja i izgradnje autoceste Zenica-Sarajevo-Mostar na trasi Koridora Vc sa Prijedlogom zaključaka;
 28. Izvještaj o potraživanjima iz pasivne podbilanse sa Prijedlogom Zaključaka;
 29. Informacija o izmijenjenom i dopunjenom Ugovoru o zajmu Europske banke za obnovu i razvoj br. 891 za projekat rekonstrukcije elektroenergetskog sistema BiH sa prijedlogom zaključaka;
 30. Informacija u vezi implementacije Zakona o izmirenju obaveza po osnovu računa stare devizne štednje;
 31. Prijedlog Zaključka u vezi sa vansudskim rješavanjem spora pokrenutog po tužbi ERC ZIPO d.o.o. Sarajevo protiv Zavoda PIO/MIO zbog dugovanja za naknadu za izvršene usluge;
 32. Prijedlog zaključka o načinu snabdijevanja tarifnih kupaca električnom energijom u FBiH;
 33. Prijedlog rješenja o izmjeni rješenja o imenovanju Komisije i supotpisnicima za sredstva plasirana iz Malezijske donacije i Japanskih grantova;
 34. Prijedlog rješenja o izmjeni Rješenja o imenovanju likvidatora za provođenje i okončanje poslova likvidacije Zavoda za platni promet FBiH;
 35. Pravilnik o izmjenama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Odbora državne službe za žalbe – davanje saglasnosti;
 36. Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Glavnog ureda Vlade Federacije Bosne i Hercegovine – davanje saglasnosti;
 37. Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Federalnom ministarstva trgovine;
 38. Pravilnik o unutrašnjoj organizacije Federalnog zavoda za agropedologiju.
Nedjelja,
17. januar 2021.
VIŠE