81. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 08.12.2016.
Saopćenje o radu


81. SJEDNICA VLADE FEDERACIJE BiH:
 
UTVRĐENI PRIJEDLOZI PRORAČUNA FBiH
ZA 2017. I ZAKONA O NJEGOVU IZVRŠAVANJU
 
Vlada Federacije BiH je, na današnjoj sjednici u Sarajevu, utvrdila i Parlamentu  FBiH po hitnom postupku uputila Prijedlog proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu.
 
Proračun je odraz opredjeljenja Vlade u nastavku provedbe mjera restriktivne javne potrošnje kako bi što prije bio postignut stabilan i održiv fiskalni sistem i omogućena kontrola javne potrošnje sukladno novom institucionalnom okviru. Nastojalo se osigurati da Proračun bude ne samo socijalno pravedan, već i financijski održiv, te da dobiti ostvarene na fiskalnoj konsolidaciji budu sačuvane, ali da, u predviđenom okviru, bude iznađen prostor za investicije.
 
Prijedlog je da Proračun Federacije BiH za 2017. godinu, i na prihodovnoj i na rashodovnoj strani, iznosi 2.747.628.075 KM, što je za 148,8 milijuna KM ili šest posto više u odnosu na ovogodišnji.
 
Ukupni prihodi od poreza projicirani su na 1.571 milijuna KM i u odnosu na prethodnu godinu veći su za 130,4 milijuna KM ili 9,1 posto.
 
Pri tome su planirani prihodi od poreza na dobit pojedinaca i preduzeća od 56,9 KM, što je za 12,3 milijuna KM ili 27,5 posto više u odnosu na 2016. godinu. Prihodi od neizravnih poreza su, na temelju revidiranih projekcija koje je dostavilo Odjeljenja za makroekonomsku analizu Uprave za neizravno oporezivanje BiH, u Prijedlogu proračuna Federacije BiH za 2017. godinu, planirani u iznosu od 1.513,9 milijuna KM, što je za 118,3 milijuna KM više u odnosu na ovogodišnji federalni proračun.
 
Na rashodovnoj strani su, u odnosu na 2016. godinu, plaće i naknade troškova i doprinosi poslodavaca manji za 7.059.423 KM, što je rezultat mjera Vlade FBiH na ograničavanju zapošljavanja. Najveće povećanje od 9.640.000 KM, odnosno više za 58,8 posto, planirano je za kapitalne investicije.
 
Novina u Proračunu za 2017. u odnosu na 2016. godinu je stavka od 30 milijuna KM na ime subvencija privatnim poduzećima i poduzetnicima za financiranje prvog zapošljavanja i samozapošljavanja.
 
Vlada FBiH je danas utvrdila i Parlamentu FBiH uputila  po hitnom postupku Prijedlog zakona o izvršavanju Proračuna FBiH za 2017. godinu kojim, uz ostalo, propisuje obvezu proračunskih korisnika da Federalnom ministarstvu financija, 15 dana prije početka tromjesečja, dostavljaju tromjesečne financijske planove za izvršenje Proračuna. Dužni su i do 25. u tekućem dostavljati prijedlog mjesečnog operativnog plana za slijedeći mjesec. Ukoliko proračunski korisnik u propisanom roku ne podnese prijedlog mjesečnog operativnog plana, plan će za tog proračunskog korisnika utvrditi Federalno ministarstvo financija.
 
Zakonom su, također, utvrđeni prioriteti u izvršavanju Proračuna. Na prvom mjestu su otplate kamata, vanjskog i unutarnjeg duga, slijede transfer za braniteljske invalidnine, druga braniteljska davanja i invalidnine za neratne invalide i civilne žrtve rata, zatim plaće i naknade troškova zaposlenih, te transferi za poljoprivredu i razvojne projekte, za raseljene i izbjegle osobe, i tekući transferi kantonima i nižim razinama vlasti, javnim poduzećima i kapitalne investicije.
 
UTVRĐEN PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O BUDŽETIMA FBiH
 
Federalna vlada je utvrdila i u hitnu parlamentarnu proceduru uputila Prijedlog zakona o dopuni Zakona o budžetima u FBiH, dodavanjem novog člana koji propisuje da će izuzetno i isključivo u svrhu osiguranja finansiranja Grada Mostara u 2017. godini, Budžet Grada Mostara i Odluku o njegovom izvršenju donijeti i biti odgovoran za njegovu provedbu gradonačelnik Grada Mostara, uz saglasnost načelnika za finansije Grada Mostara.
 
Prijedlog za dopunu Zakona je utvrđen obzirom da Gradsko vijeće Grada Mostara nije konstituisano i da ne postoji pravni osnov za donošenje gradskog budžeta i Odluke o izvršavanju Budžeta za 2017. godinu. Kako bi bilo osigurano normalno funkcionisanje javnih institucija Grada Mostara i da ne bi došlo do finansijske blokade, bilo je potrebno kroz dopunu Zakona o budžetima u FBiH omogućiti gradonačelniku da, uz saglasnost načelnika za finansije, donese Budžet i Odluku o izvršavanju Budžeta Grada Mostara za 2017. godinu.
 
Inače, predložena dopuna Zakona o budžetima u Federaciji BiH identična je izmjenama i dopunama koje je Parlament Federacije BiH usvajao u 2014., 2015. i 2016. godini.
 
UTVRĐEN NACRT ZAKONA O BORAVIŠNOJ TAKSI FEDERACIJE BiH
 
Vlada Federacije BiH je utvrdila i Parlamantu FBiH uputila Nacrt zakona o boravišnoj taksi u FBiH. Obveznici plaćanja ove takse su domaći ili strani državljani koji koriste uslugu noćenja u ugostiteljskom objektu za smještaj, a plaćaju je i vlasnici i sve osobe koje borave na plovilima koje se nalaze na vezu u luci. Strani državljani plaćaju boravišnu taksu pod istim uslovima i u istom iznosu kao i domaći.
 
Boravišna taksa je prihod Federacije BiH, kantona i jedinice lokalne samouprave.
 
Sredstva prikupljena po ovom osnovu uplaćuju se na račun javnih prihoda FBiH, kantona i jedinice lokalane samouprave i vode na posebnom namjenskom transakcijskom računu budžeta Federacije BiH. Od prikupljenih sredstava, 80 posto pripada budžetu jedinice lokalne samouprave, a po deset posto budžetima kantona i Federacije BiH.
 
Ova sredstva mogu biti korištena isključivo za realizaciju programskih aktivnosti na promociji i unapređenju turizma, razvoj i unapređenje turističke ponude FBiH, kantona i jedinica lokalne samouprave u skladu sa zakonom koji reguliše oblast turizma, zatim za nabavku promotivnog materijala, odnosno davanja informacija i obavljanja propagandnih djelatnosti kojim se promoviraju turističke vrijednosti jedinice lokalne samouprave, kantona FBiH, kao i za postavljanje i održavanje turističke signalizacije.
 
Ukoliko bude utvrđeno nenamjensko trošenje, korisnici su obavezni da sredstva od boravišne takse vrate u budžet Federacije BiH, kantona i jedinice lokalne samouprave.
 
Nacrtom zakona su predviđene oštre kazne za njegovo neprovođenje i do 20.000 KM.
 
Danom stupanja na snagu Zakona, prestala bi važiti Uredba o boravišnoj taksi FBiH iz 2009. godine, ali će do donošenja podzakonskih akata biti u upotrebi podzakonski akti doneseni na osnovu Uredbe, ako nisu u suprotnosti sa ovim zakonom.
 
Dugovanja po osnovu neplaćene boravišne takse i postupak prinudne naplate bit će vođen i dovršen po odredbama ovog zakona i važećih poreskih propisa.
 
Cilj Zakona o boravišnoj taksi FBiH je suzbijanje sive ekonomije i obezbjeđenje boljeg priliva sredstava. Turizam jeste pokretač ekonomije, ali zahtijeva i velika inicijalna ulaganja i disciplinu. S tim u vezi, predložena rješenja nastoje uvesti više discipline u ovu oblast. Ovaj federalni propis jača odgovornost obveznika u pogledu naplate boravišne takse i jasnije utvrđuje podijeljene nadležnosti federalnih i kantonalnih organa, kao i inspekcijski nadzor u pojedinim oblastima. Odredbe ovog zakona su u potpunosti usaglašene sa Zakonom o prekršajima.
 
Tokom pripreme Prednacrta zakona održani su konsultativni sastanci s predstavnicima resornih kantonalnih ministarstava, turističkih zajednica, Saveza općina i gradova FBiH, te drugim zainteresiranim, a komentari su ugrađivani u same odredbe.
 
Također, radna verzija Prednacrta je bila objavljena i na web stranici Federalnog ministarstva turizma i okoliša, te su prikupljeni komentari u pisanoj formi koji će, sa izjašnjenjem resornog ministarstva, zajedno s danas utvrđenim Nacrtom zakona, biti upućeni u Parlament FBiH.
 
INICIJATIVA NIJE PRIHVAĆENA
 
Vlada Federacije BiH danas nije prihvatila Bosne i Hercegovine inicijativu za izmjenu i dopunu Zakona o visini stope zatezne kamate, koju je podnio zastupnik u Zastupničkom domu Parlamenta FBiH Nasir Beganović. Cilj predloženih izmjena i dopuna Zakona je produženje roka za oslobađanje plaćanja kamata i troškova postupka zbog izmirenja glavnog duga, obzirom da on ističe 31.12.2016. godine. U izjašnjenu Vlade je istaknuto da Zakon o dopunama Zakona o visini stope zatezne kamate na javne prihode propisuje mogućnost otpisa zateznih kamata nastalih po osnovu dospjelih, a nenaplaćenih javnih prihoda sa stanjem na dan 31.12.2014. godine. Otpis se odnosio na kamatu koja je obračunata zaključno sa 31.12.2014. godine, s tim da glavni dug bude izmiren do 31.12.2016. kada se otpisuje cjelokupna kamata, ili od 1.1.2017. do 30.06.2017. godine kada se kamata otpisuje u iznosu od 50 posto.
 
Međutim, Vlada je zaključkom od 30.6.2016.godine obavezala Federalno ministarstvo financija i Poreznu upravu FBiH da u predviđenom roku pripreme propise koji će adekvatno urediti pitanje restrukturiranja poreznog duga, a što je upravo materija predložena zastupničkom inicijativom.
 
UREDBA O POSTUPKU USUGLAŠAVANJU
ZAKONODAVSTVA FBiH S PRAVNOM STEČEVINOM EU
 
Federalna vlada donijela je danas Uredbu kojom, sukladno Odluci o postupku usuglašavanja zakonodavstva Bosne i Hercegovine s pravnom stečevinom Europske unije, utvrđuje instrumente za usuglašavanje zakonodavstva Federacije BiH s pravnom stečevinom Europske unije, kao i obveze federalnih organa uprave i federalnih upravnih organizacija, kao obrađivača propisa, i Ureda Vlade FBiH za zakonodavstvo i usuglašenost s propisima EU u ovom postupku.
 
Obrađivač propisa dostavlja Uredu prednacrt, odnosno nacrt propisa i prijedlog propisa, sa obrazloženjem i popunjenim instrumentima za usuglašavanje na provjeru i potvrdu usuglašenosti. Nakon što Vlada FBiH utvrdi nacrt, odnosno prijedlog zakona, u parlamentarnu proceduru, uz tekst propisa sa obrazloženjem, dostavlja i instrumente za usuglašavanje.
 
U obrazloženju Uredbe je napomenuto je usuglašavanju na razini Federacije BiH pristupano postupno, sukladno preuzetim obvezama i prioritetima. Federacija BiH ima veoma bitnu ulogu u procesu europskih integracija.
 
Naime, veliki broj propisa Europske unije je u mjerodavnosti entiteta (po nekim statistikama čak 70 posto) , što praktično znači da se radi o veoma zahtjevnom i dugotrajnom procesu, posebno za entitete koji su dužni preuzeti veliki broj propisa Europske unije.
 
DOKUMENTACIJA O IP KRIVAJA NA POSTUPANJE NADLEŽNOM TUŽILAŠTVU
 
Vlada FBiH je danas usvojila informaciju Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o realizaciji zaključka od 1.9.2016. godine koja se odnosi na stanje u IP Krivaja d.o.o. Zavidovići - u stečaju.
 
Ovo federalno ministarstvo je zaduženo da kompletnu dokumentaciju o IP Krivaja d.o.o. Zavidovići - u stečaju, sa usvojenom informacijom i izvještajem o počinjenju krivičnog djela, dostavi na postupanje nadležnom tužilaštvu.
 
Zaduženo je i da, u saradnji s Federalnim ministarstvom finansija, sagleda mogućnost realizacije Ugovora o regulisanju statusa i uvezivanju staža zaposlenika IP Krivaja d.o.o. Zavidovići - u stečaju u postupku prodaje imovine stečajnog dužnika, s obzirom da je Ugovor na snazi i proizvodi posljedice po budžet Federacije BiH.
 
U informaciji je, uz ostalo, a na osnovu dopisa Federalnog pravobranilaštva, navedeno da postoji opravdana i osnovana sumnja da je preuzimanjem duga koji Vlada nije obavezna platiti, naročito za subjekt koji je u postupku stečaja, nanesena velika šteta federalnom budžetu. To ima elemente krivične odgovornosti, a svakako može imati nemjerljive posljedice po budžet FBiH, jer Federalna vlada nema zakonskih obaveza prema radnicima u stečaju.
 
S tim u vezi, kako je navedeno u informaciji, nadležnom tužilaštvu će biti dostavljen izvještaj o počinjenom krivičnom djelu protiv bivšeg premijera Federacije Bosne i Hercegovine Nermina Nikšića i N.N. lica uposlenika Vlade Federacije BiH, nadležnih za predmetni resor, a zbog postojanja osnovane sumnje da je osobno u svojstvu premijera Federacije BiH, i s N.N. licima u vezi, sukladno njihovoj nadležnosti, inicirao i izvršio radnje koje imaju obilježja krivičnog djela, odnosno udruživanje u organizovani kriminal i korupciju, samovlasti, zloupotrebe službenog položaja i ovlasti, zloupotrebe ovlasti u službenom poslovanju, prevare, krivotvorenja isprava, nesavjesnog rada u službi, na koji način je oštetio budžet Federacije BiH za oko 43.000.000 KM.
 
U međuvremenu, budući da je Ugovor i dalje na snazi, Vlada FBiH je obavezna ispunjavati njegove odredbe i zbrinjavati radnike IP Krivaja d.o.o. Zavidovići - u stečaju, za šta će pokušati iznaći rješenje.
 
SREDSTVA ZA FINANSIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA KULTURNIH DRUŠTAVA
 
Vlada FBiH je, na prijedlog Federalnog ministarstva kulture i sporta, donijela odluke o odobravanju izdvajanja ukupno 180.000 KM utvrđenih Budžetom FBiH za 2016. godinu za finansiranje programa i projekata kulturnih društava.
 
Na ovaj način odobreno je 40.000 KM za Kulturno društvo „Prosvjeta“, iznos od 70.000 KM za Kulturno društvo „Preporod“, 50.000 KM za Kulturno društvo „Napredak“ i 20.000 KM za finansiranje programa i projekata Kulturnog društva „La Benevolencija“.
 
Federalno ministarstvo kulture i sporta će s korisnicima zaključiti ugovore o načinu i uslovima korištenja odobrenih sredstava.
 
IZMJENA ODLUKE O SUBVENCIONIRANJU STUDENTSKOG STANDARDA
 
Vlada FBiH je izmjenila Odluku o usvajanju Programa utroška s kriterijima raspodjele sredstava tekućih transfera utvrdenih Budžetom FBiH za 2016. godinu Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke za finansiranje studentskog standarda u iznosu od 1.100.000 KM.
 
Ukupan broj studenata koje subvencionira Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke je ostao nepromijenjen, dok je njihov raspored po studentskim centrima za akademsku 2016./2017. godinu drugačiji u odnosu na akademsku 2015./2016. godinu, što je iziskivalo izmjenu Odluke.
Kriteriji za raspodjelu naglašavaju subvencioniranje smještaja i ishrane studenata koji dolaze iz manje razvijenih kantona (Posavski, Bosansko-podrinjski, Kanton 10) i Republike Srpske.
 
Sredstva će biti dodijeljena na osnovu podataka o broju studenata koje su dostavili studentski centri za akademsku 2016./2017. godinu, i to za subvencioniranje smještaja i ishrane najviše do 199 studenata u Studentskom centru Sarajevo, do 133 studenta u Studentskom centru Sveučilišta u Mostaru, do 34 studenta u Studentskom centru Univerziteta „Džemal Bijedić" u Mostaru, do 25 studenata u Studentskom centru Univerziteta u Tuzli i do dva studenta u Studentskom centru Univerziteta u Zenici.
 
IZVJEŠTAJ O AUKCIJI TREZORSKIH ZAPISA
 
Vlada Federacije je usvojila izvještaj o zaduženju Federacije BiH po osnovu aukcije trezorskih zapisa održane 22.11.2016. godine.
 
Na ovoj aukciji ponuđeno je 2.000 trezorskih zapisa nominalne vrijednosti 10.000 KM po zapisu, što ukupno iznosi 20.000.000 KM, s rokom dospijeća 364 dana putem metode višestrukih cijena.
 
Za vrijeme trajanja aukcije prihvaćene su sve pristigle ponude (četiri ) za kupovinu 1.580 trezorskih zapisa u ukupnom iznosu od 15.800.000.
 
Trezorski zapisi prodati su po prosječnoj ponderisanoj kamatnoj stopi od -0,028 posto na godišnjem nivou.
 
ODLUKE O ZADUŽENJU FEDERACIJE BiH
 
Vlada FBiH donijela je tri odluke kojima odobrava zaduženje Federacije BiH u cilju ostvarenja rebalansiranog Budžeta FBiH za 2016. godinu.
 
Prvom odlukom odobreno je zaduženje putem emisije trezorskih zapisa u nominalnom iznosu do 50.000.000 KM i rokom dospijeća od 182 dana.
 
Donesene su dvije odluke o zaduženju FBiH putem emisije obveznica: jednom u nominalnom iznosu do 60.000.000 KM i rokom dospijeća od pet godina, te u nominalnom iznosu do 40.000.000 KM i uz trogodišnji rok dospijeća.
 
KONTROLA NAMJENSKOG UTROŠKA SREDSTAVA
 
Federalna vlada usvojila je izvještaje komisije Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za period 1.3.2016. - 31.10.2016. godine o kontroli namjenskog utroška sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo za dugoročno finansiranje projekata putem dodjele kredita za 2014. godinu, te namjenskog utroška dijela sredstava utvrđenih u Budžetu Federacije BiH za 2014. godinu s pozicije Izdaci za finansijsku imovinu - Ostala domaća pozajmljivanja plasiranih putem Union banke d.d. Sarajevo.
 
U analizi podataka o kontroli namjenskog utroška sredstava Trajnog revolving fonda navedeno je da od 21 privrednog društva, korisnika kredita, 16 u potpunosti izvršava svoje kreditne obaveze. Od ostalih pet, tri kasne sa otplatom glavnice od 20, 29 i 38 dana, a među njima jedno kasni sedam dana i sa otplatom kamate. Dva privredna društva imaju kašnjenja i po osnovu glavnice, kamata i zateznih kamata.
 
U izvještaju o kontroli namjenskog utroška dijela sredstava s pozicije izdataka za finansijsku imovinu, evidentno je da od 17 privrednih društava, od kojih deset u potpunosti izvršava kreditne obaveze, dva imaju kašnjenje u otplati kamate od 263 i 79 dana, a pet nikako ne izvršavaju kreditne obaveze.
 
Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije je zaduženo da nastavi kontrolu i praćenje namjenskog utroška i povrata kreditnih sredstava u skladu sa otplatnim planovima, Programom i Ugovorom o komisionim poslovima zaključenim između ovog ministarstva i Union Banke d.d. Sarajevo.
 
ANALIZIRATI UTICAJ RJEŠENJA NA BUDŽET FBiH I FEDERALNI ZAVOD PIO
 
Vlada Federacije BiH danas je upoznata sa izvještajem o radu Interresorne radne grupe za izradu teksta izmjena i dopuna Zakona o prijevremenom povoljnijem penzionisanju branilaca odbrambeno-oslobodilačkog rata i radnom verzijom Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prijevremenom povoljnijem penzionisanju branilaca odbrambeno-oslobodilačkog rata.
 
Ocijenjeno je da izvještaj, kao i obrazloženje radne verzije Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prijevremenom povoljnijem penzionisanju branilaca odbrambeno-oslobodilačkog rata, ne sadrže kvalitetnu analizu procjene uticaja predloženih rješanja na budžet Federacije BiH, zasnovanu na tačnim podacima o mogućim korisnicima prava i visini potrebnih sredstva.
 
Stoga je Vlada zadužila Federalno ministarstvo rada i socijalne politike, Federalno ministarstvo za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata i Federalni zavod penzijsko-invalidskog osiguranja da, na bazi podataka iz službenih evidencija, pripreme dodatnu analizu procjene uticaja na budžet FBiH i Fond PIO, imajući pri tome u vidu i preuzete obaveze po trogodišnjem proširenom aranžmanu s Međunarodnim monetarnim fondom, kao i podatke o osobama koje su ostvarile pravo na penzionisanje po općim propisima.
 
INFORMACIJA O UPISU UČENIKA U ŠKOLSKOJ 2016./17. GODINI U FBiH
 
Vlada FBiH danas je prihvatila informaciju o upisu učenika u osnovne i srednje škole u školskoj 2016./17. godini u Federaciji BiH, s predloženim preporukama. Generalni sekretarijat Vlade FBiH je zadužen da ovu informaciju uputi vladama kantona.
 
U informaciji je navedeno da je u prvi razred u osnovnim školama u FBiH u školskoj 2016/17. godini upisano ukupno 20.819 učenika. Analiza kretanja ukupnog broja učenika osnovnih škola u FBiH od školske 2012./13. do školske 2016./17. godine ukazuje na kontinuirano smanjenje broja učenika osnovnih škola. Prema zbirnim podacima za Federaciju BiH, njihov broj je u petogodišnjem periodu manji za 12.581 učenika ili 6,3 posto.
 
Smanjenje broja učenika osnovnih škola evidentno je u devet kantona u FBiH, a jedino Kanton Sarajevo bilježi pozitivan trend i povećanje od 4,14 posto u petogodišnjem periodu. Smanjenja su najizraženije u Posavskom (-21,44 posto), Zeničko-dobojskom (-13,06 posto) i Kantonu 10 (-12,55 posto).
 
U prve razrede u srednjim školama u FBiH u školskoj 2016./17. godini upisano je 21.125 učenika. Analiza kretanja broja učenika prvog razreda srednjih škola u FBiH u periodu školska 2012./13.-2016./17. godina pokazuje da je u ovom petogodišnjem periodu došlo do smanjenja broja učenika upisanih u prvi razred srednjih škola.
 
Prema zbirnim podacima za Federaciju BiH, broj učenika prvih razreda srednjih škola u tekućoj školskoj godini u odnosu na 2012./13. godinu smanjen je za 8.257 učenika iIi 28,1 posto.
 
OLAKŠATI POSLOVANJE I POVEĆATI KONKURENTNOST
 
Vlada FBiH upoznala se danas sa sadržajem dokumenata Svjetske banke “Lakoća poslovanja 2017.” i Svjetskog ekonomskog foruma “Konkurentnost 2016.-2017. - Bosna i Hercegovina”, te je zadužila sva federalna ministarstva da, prilikom planiranja redovnih aktivnosti, planiraju i one koje će dovesti do lakšeg poslovanja privrednih subjekata i povećanja konkurentnosti u FBiH, u skladu sa ova dva dokumenta.
 
“Lakoća poslovanja” je dokument koji analizira koliko je lokalnom poduzetniku, prema važećoj zakonskoj regulativi zemlje, lako otvoriti malo ili srednje preduzeće i poslovati. Dokument mjeri i prati promjene propisa koji utiču na jedanaest područja životnog ciklusa preduzeća: osnivanje, dobivanje građevinskih dozvola, priključenje električne energije, uknjižbu imovine, mogućnost kreditiranja, zaštitu investitora, poresku politiku, međunarodnu trgovinu, izvršenje ugovora, rješavanje nesolventnosti i zapošljavanje radnika.
 
Izvještaj o globalnoj konkurentnosti 2016.-2017. obuhvata pregled 138 ekonomija čime se daje sveobuhvatna procjena, te rangiraju zemlje kombinirajući 114 indikatora grupisanih u 12 stubova konkurentnosti. Zemlje u regionu imale su blagu promjenu ranga u odnosu na prošlu godinu. Najviše je napredovala Slovenija koja se s 59. popela na 56. mjesto, Hrvatska sa 77. na 74. i Srbija sa 94. na 90. mjesto, dok je Crna Gora nazadovala sa 70. na 82. mjesto. Bosna i Hercegovina je ove godine napredovala sa 111. mjesta sa ocjenom 3,7 na 107. mesto sa ocjenom 3,8 (maksimalna ocjena je 7, minimalna 1).
 
INICIJATIVA ZA IZMJENE ZAKONA O PREKRŠAJIMA FBiH
 
Vlada FBiH je prihvatila informaciju Federalnog ministarstva pravde o inicijativama za izmjene Zakona o prekršajima u FBiH. Ovo ministarstvo zaduženo je da, u roku od deset dana, formira radnu skupinu za analizu njegove primjene i na osnovu toga, u roku od 30 dana, pripremi odgovarajući tekst izmjena i dopuna Zakona o prekršajima Federacije BiH.
 
Članove ove radne skupine imenovat će predstavnici općinskih sudova u Sarajevu i Mostaru, Porezne uprave FBiH, Federalne uprave za inspekcijske poslove i ministarstva unutarnjih poslova Sarajevskog i Hercegovačko-neretvanskog kantona.
 
Inače, inicijativu za pokretanje procedure izmjena Zakona o prekršajima FBiH dostavila je Federalna uprava za inspekcijske poslove, a odnosi se na to da bi prekršajnom nalogu i sporazumu o sankciji bio priznat status izvršne isprave.
 
REALIZACIJA SANACIJE TREBIŽATA, KRAVICE I KOĆUŠE
 
Federalna vlada izmijenila je Odluku o usvajanju Programa utroška sredstava Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima - Transfer za sanaciju donjeg toka rijeke Trebižat, vodopadi Kravice i Koćuše utvrđenog budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu Federalnom ministarstvu okoliša i turizma
 
Na ovaj način će ovaj projekt, vrijedan 300.000 KM, uz Federalno ministarstvo okoliša i turizma, provesti Općina Ljubuški u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama BiH, a njihovi odnosi bit će regulirani posebnim ugovorom o prenosu sredstava općini Ljubuški.
 
Odluka je donesena s ciljem da blagovremeno i na efikasan način budu realizirane planirane projektne aktivnosti, koje imaju za cilj očuvanje tradicije, prirodne baštine, te uklapanje u prirodni ambijent, čime će ova dobra predstavljati dio turističke ponude područja u kojemu se nalaze, odnosno Federacije Bosne i Hercegovine. Istovremeno će ovi sadržaji, koji imaju ambijentalnu vrijednost postati dio kulturnog i prirodnog naslijeđa Bosne i Hercegovine.
 
OSTALE ODLUKE I ZAKLJUČCI
 
Federalna vlada usvojila je danas izvještaje, zaključno sa 30.9.2016. godine, o implementaciji projekata ECSEE APL3-BiH (POWER IV) i “Gasifikacija Srednjobosanskog kantona”.
 
Data je daglasnost za izmjene i dopune ovogodišnjih finansijskih planova Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH i federalnog fonda solidarnosti za 2016. godinu, kao i na njihove finansijske planove za 2017. godinu i odluku o njegovom izvršavanju.
 
Federalna vlada je usvojila izvještaj o provedbi Akcionog plana za realizaciju projekta “Razvoj trgovine i domaćeg tržišta u Federaciji Bosne i Hercegovine“ za period 2012.-2015. godina, te zadužila Federalno ministarstvo trgovine da predloži rješenje o formiranju interresorne radne grupe za izradu Akcionog plana za realizaciju projekta “Razvoj trgovine i domaćeg tržišta u Federaciji BiH“ za period 2016.-2019. godina.
 
Vlada FBiH je zaključila da nije zainteresovana za kupovinu tri nekretnine upisane u Nacionalnom parku “Una”, te je njihovim vlasnicima dala saglasnost za prodaju drugoj osobi po cijeni koja nije niža od navedene i pod uvjetima koji za kupca nisu povoljniji od onih navedenih u ponudi Vladi FBiH.
 
Saglasnost Vlade FBiH dobili su Finansijski plan Federalnog zavoda za zapošljavanje za 2017. godinu i procjena plana za 2018. i 2019. godinu, koji će biti upućeni Parlamentu FBiH na usvjanje.
 
Također, saglasnost je data na Finansijski plan Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje, koji će biti upućen Parlamentu FBiH.
 
KADROVSKA RJEŠENJA
 
Vlada FBiH dala je saglasnost za imenovanje Boriše Misirače za direktora Operatora za obnovljive izvore energije i efikasnu kogeneraciju, na mandatni period u trajanju od četiri godine. Ovakvo rješenje Vlada je donijela imajući u vidu da je zamjenik direktora Operatora za OIEiEK iz istog konstitutivnog naroda kao i prvorangirani kandidat, te da je drugorangiranog na listi uspješnih kandidata većina članova komisije najbolje ocijenila i preporučila.
 
Danas je doneseno Rješenje kojim je za direktora Finansijsko-informatičke agencije, na period od četiri godine, imenovan Esad Mahmutović.
Srijeda,
20. januar 2021.
VIŠE