81. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 08.12.2016.
Dnevni red
1. Usvajanje Zapisnika 80. sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održane 01.12.2016. godine i Zapisnika 55. hitne sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održane 02.12.2016. godine, telefonskim putem
2. Prednacrt zakona o boravišnoj taksi Federacije Bosne i Hercegovine
3. Nacrt Zakona o dopuni Zakona o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine
4. Nacrt Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu
5. Nacrt Zakona o izvršavanju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu
6. Prijedlozi akata
a) Prijedlog zaključka o prihvatanju izmjena i dopuna Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu (konsolidovani) i izmjena i dopuna Finansijskog plana federalnog fonda solidarnosti za 2016. godinu (Anex I)
b) Nacrt odluke o davanju saglasnosti na izmjene i dopune Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu (konsolidovani) i izmjene i dopune Finansijskog plana federalnog fonda solidarnosti za 2016. godinu (Anex I)
c) Prijedlog zaključka o prihvatanju Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu (konsolidovani) i Finansijskog plana federalnog fonda solidarnosti za 2017. godinu (Anex I)
d) Nacrt odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu (konsolidovani) i Finansijski plan federalnog fonda solidarnosti za 2017. godinu (Anex I)
7. Nacrt odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Federalnog zavoda za zapošljavanje za 2017. godinu i procjenu plana za 2018. i 2019. godinu i Odluku o izvršavanju Finansijskog plana Federalnog zavoda za zapošljavanje za 2017. godinu, sa Prijedlogom zaključka
8. Prijedlog izjašnjenja na Inicijativu za izmjene i dopune Zakona o visini stope zatezne kamate na javne prihode, koju je podnio Nasir Beganović, poslanik u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine
9. Prijedlog uredbe o postupku usklađivanja zakonodavstva Federacije Bosne i Hercegovine sa pravnom stečevinom Evropske unije
10. Prijedlozi odluka:
a) Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu za finansiranje Kulturnog društva „Prosvjeta
b) Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu za finansiranje Kulturnog društva „Preporod“
c) Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu za finansiranje Kulturnog društva „Napredak“
d) Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu za finansiranje Kulturnog društva „La Benevolencija“
11. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava tekućih transfera utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke
12. Prijedlog odluke o davanju na korištenje službenog putničkog automobila Federalnoj agenciji za upravljanje oduzetom imovinom
13. Izvještaj o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine po osnovu emisije trezorskih zapisa na dan 22.11.2016. godine, sa Prijedlogom zaključka
14. Izvještaj o implementaciji Akcionog plana za realizaciju Projekta „Razvoj trgovine i domaćeg tržišta u Federaciji BiH“ 2012.-2015., sa Prijedlogom zaključka
15. Izvještaj Komisije Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za period 01.03.2016.-31.10.2016. godine, o kontroli namjenskog utroška sredstava trajnog revolving fonda kod Union Banke d.d. Sarajevo za dugoročno finansiranje projekata putem dodjele kredita za 2014. godinu, sa Prijedlogom zaključka (realizacija Zaključka V.broj: 2056/2016 od 10.11.2016. godine-dopuna Izvještaja)
16. Izvještaj Komisije Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za period 01.03.2016.-31.10.2016. godine, o kontroli namjenskog utroška dijela sredstava utvrđenih u razdjelu 17. Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu „Izdaci za finansijsku imovinu-Ostala domaća pozajmljivanja“, sa Prijedlogom zaključka (realizacija Zaključka V.broj: 2057/2016 od 10.11.2016. godine-dopuna Izvještaja)
17. Izvještaj o implementaciji Projekta ECSEE APL3 - BiH (POWER IV) i Izvještaj BH Gas d.o.o. Sarajevo o implementaciji projekta "Gasifikacija Srednjobosanskog kantona" koji se finansira iz kredita EBRD (38770), zaključno sa 30.09.2016. godine, sa Prijedlogom zaključka
18. Izvještaj o radu Interresorne radne grupe za izradu teksta izmjena i dopuna Zakona o prijevremenom povoljnijem penzionisanju branilaca odbrambeno-oslobodilačkog rata, sa Prijedlogom zaključka
19. Informacija o potrebi uspostave Jedinice za implementaciju projekta (PMU) unutar Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, sa Prijedlogom zaključka o davanju saglasnosti Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike za izmjene Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji
20. Informacija o realizaciji Zaključka V.broj: 1763/2016 od 01.09.2016. godine (stanje u IP „Krivaja“ d.o.o. Zavidovići-u stečaju), sa Prijedlogom zaključka
21. Informacija o upisu učenika u osnovne i srednje škole u školskoj 2016/17. godini u Federaciji Bosne i Hercegovine, sa Prijedlogom zaključka
22. Informacija o potrebi zaključivanja ugovora o djelu u Federalnom ministarstvu zdravstva, sa Prijedlogom zaključka o davanju saglasnosti Federalnom ministarstvu zdravstva za zaključivanje ugovora o djelu
23. Informacija o inicijativama za izmjene Zakona o prekršajima u Federaciji Bosne i Hercegovine, sa Prijedlogom zaključka
24. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti vlasnicima zemljišta u Nacionalnom parku "Una" za prodavanje nekretnina drugom licu
25. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti Agenciji za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine za popunu upražnjenog radnog mjesta
26. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti za prijem namještenika na radno mjesto vozača u Gender Centru Federacije Bosne i Hercegovine
27. Dokument Lakoća poslovanja 2017. Svjetske banke i Dokument Konkurentnost 2016-2017 Bosna i Hercegovina Svjetskog ekonomskog foruma, sa Prijedlogom zaključka
28. Zahtjev za davanje saglasnosti Federalnom ministarstvu unutrašnjih poslova za zaključivanje ugovora o djelu, sa Prijedlogom zaključka
29. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti Federalnom ministarstvu trgovine za prijem državnog službenika
30. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za imenovanje direktora Operatora za obnovljive izvore energije i efikasnu kogeneraciju
31. Prijedlozi odluka:
a) Prijedlog odluke o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine putem emisije trezorskih zapisa (6M) Federacije Bosne i Hercegovine
b) Prijedlog odluke o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine putem emisije obveznica (5Y) Federacije Bosne i Hercegovine
c) Prijedlog odluke o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine putem emisije obveznica (3Y) Federacije Bosne i Hercegovine
32. Prijedlog rješenja o imenovanju direktora Finansijsko-informatičke agencije
a) Zahtjev za utvrđivanje visine naknade za rad u Komisiji za provođenje postupka izbora kandidata za izbor i imenovanje direktora Finansijsko - informatičke agencije, sa Prijedlogom zaključka
33. Informaciju o implementaciji Uredbe o poticanju zapošljavanja, sa Prijedlogom zaključka
34. Nacrt odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2017. godinu i Odluku o izvršavanju finansijskog plana Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2017. godinu, sa Prijedlogom zaključka
35. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava „Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima-Transfer za sanaciju donjeg toka rijeke Trebižat , slapovi Kravice i Koćuše“ utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu Federalnom ministarstvu okoliša i turizma
Ponedjeljak,
18. januar 2021.
VIŠE