80. sjednica Vlade Federacije BiH

Mostar, 01.12.2016.
Saopćenje o radu


80. SJEDNICA VLADE FEDERACIJE BiH:
 
AMANDMANI NA PRIJEDLOG ZAKONA
O PENZIJSKOM I INVALIDSKOM OSIGURANJU
 
Vlada Federacije BiH je, na današnjoj sjednici u Mostaru, kojom je, po ovlaštenju premijera FBiH, predsjedavala zamjenica premijera i federalna ministrica finansija Jelka Milićević, utvrdila više amandmana na Prijedlog zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju. Jednim od njih je precizirano da naknada plaće ne može biti manja od najniže plaće utvrđene Općim kolektivnim ugovorom za teritorij Federacije BiH.
 
Kako je obrazloženo, članom 56. Prijedloga zakona propisano je da je osnovica za određivanje naknade plaće prosječna neto plaća koju je osiguranik ostvario u godini koja prethodi godini nastanka invalidnosti, valorizacijom dovedena na nivo plaća za mjesec za koji se isplaćuje naknada, a stavom dva istog člana je propisan način valorizacije.
 
S tim u vezi, iako je drugim propisima definisan najniži iznos plaće, odnosno naknade, ocijenjeno je da, zbog eventualnih nedoumica i provođenja ove odredbe u praksi, treba dodatno precizirati da ova naknada ne može biti niža od najniže plaće utvrđene Općim kolektivnim ugovorom za teritorij Federacije BiH.
 
Proširen je član koji se odnosi na postupak za utvrđivanje penzijskog staža. Zahtjev za pokretanje postupka, prema amandamanu, osim osiguranika, odnosno korisnika starosne ili invalidske penzije, kao i člana porodice umrlog osiguranika, odnosno člana porodice. može pokrenuti i poslodavac.
 
Naime, slučajevi iz prakse pokazuju da se u većini predmeta radni staž upisan u radnu knjižicu ne podudara s penzijskim stažom. To stvara velike probleme u provedbi, jer poslodavac na osnovu upisanog radnog staža u knjižici donosi rješenje o prestanku radnog odnosa za radnika zbog odlaska u penziju, a nakon nekoliko mjeseci prilikom utvrđivanja penzijskog staža Federalni zavod PIO utvrdi da radnik, zbog nedostatka penzijskog staža, ne ispunjava uslove za starosnu penziju.
 
Novim stavom u članu 138. izričito je propisano da pravo na penziju ostvarenu po propisima koji su važili prije stupanja na snagu ovog zakona neće biti ponovo određivano po odredbama ovog zakona, osim u slučajevima određenim ovim zakonom. S tim u vezi, precizirano je da će, po istom principu zaštite stečenih prava, pored penzije, biti zaštćeno i stečeno pravo na naknadu ostvarenu po dosadašnjem propisu.
 
Federalna vlada danas nije prihvatila amandmane koje su na Prijedlog zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju podnijele poslanice u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH Alma Kratina, Jasmina Zubić i Anela Šestić - Begović, te poslanik Ismet Osmanović.
 
IZVORNO TUMAČENJE
 
Na zahtjev JP Elektroprivede BiH d.d. Sarajevo, dostavljen posredstvom Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, Vlada FBiH danas je dala izvorno tumačenje članka 6. Zakona o izdvajanju i usmjeravanju dijela prihoda poduzeća ostvarenog korištenjem hidroakumulacionih objekata.
 
Zakonodavac je, kaže se u tumačenju, predvidio da kriterij o količini prikupljene vode s teritorija dvije ili više općina ima dopunsku i korekcijsku funkciju u odnosu na kriterij površine potopljene hidroakumulacijskim objektom.
 
Na ovaj način kriterij površine potopljene hidroakumulacijskim objektom ima temeljni i glavni značaj prilikom raspodjele obračunate naknade između općina.
 
PRESTANAK VAŽENJA ODLUKE O DAVANJU SAGLASNOSTI
ZA DEPONOVANJE MATERIJALA SA GRADILIŠTA TUNELA „KARAULA“
 
Federalna vlada donijela je Odluku o prestanku važenja Odluke o davanju saglasnosti za deponovanje materijala nastalog prilikom izgradnje tunela „Karaula“. Inače, Vlada je Odluku o davanju saglasnosti za deponovanje materijala u općinama Kladanj i Olovo donijela na 138. sjednici 6.11.2014. godine. Kako ugovor nije realiziran u ugovorenom roku i jer je austrijski „Strabag“, kao glavni izvođač radova na izgradnji tunela, dao izjavu da odustaje od provedbe odluke Vlade, bilo je potrebno donijeti odluku o prestanku važenja kojom bi prestale pravne posljedice.
 
TRANSFERI BORAČKOJ POPULACIJI
 
Vlada FBiH donijela je danas nekoliko odluka o usvajanju programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava utvrđenih Budžetom FBiH za 2016. godinu Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata. Sredstva od 1.500.000 KM će biti raspoređena na ime pomoći u liječenju boraca, iznos od 450.000 KM predviđen je za sufinansiranje troškova sahrana i dženaza pripadnika boračke populacije, a 170.000 KM je namijenjeno za pružanje pravne pomoći pripadnicima ove populacije.
 
Sva ova sredstva su povećana u odnosu na utvrđena programima utroška za 2016. godinu zahvaljujući unutrašnjoj preraspodjeli s drugih stavki Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata.
 
PRIJENOS STALNIH SREDSTAVA I IZVRŠENIH GRAĐEVINSKIH RADOVA
 
Današnjom Odlukom Vlade FBiH odobren je prijenos na krajnje korisnike izvršenih građevinskih radova na objektima vrijednim 3.104.671,96 KM i stalnih sredstva u iznosu od 282.216,62 KM, nabavljenih u okviru Projekta “Energetska efikasnost u BiH”. Na listi je 29 krajnjih korisnika, a najveće pojedinačne vrijednosti prenesenih radova ili opreme odnose se na Univerzitetski klinički centar Sarajevo (1.257.396,09 KM), Univerzitetski klinički centar Tuzla (1.037.923,25 KM) i Sveučilišnu kliničku bolnicu Mostar (809.352,62 KM).
 
Federalno ministarstvo prostornog uređenja će s krajnjim korisnicima sačiniti ugovor o prijenosu stalnih sredstava.
 
IZVJEŠTAJ O AUKCIJI TREZORSKIH ZAPISA
 
Vlada FBiH je usvojila izvještaj o zaduženju Federacije BiH po osnovu aukcije trezorskih zapisa održane 8.11.2016. godine, o čemu će biti obaviješten i Parlament FBiH.  Na ovoj aukciji ponuđeno je 2.000 trezorskih zapisa nominalne vrijednosti 10.000 KM po zapisu, što ukupno iznosi 20.000.000 KM, s rokom dospijeća od devet mjeseci.
 
Pristiglo je 14, a prihvaćene su četiri ponude za kupovinu putem kojih je prodano svih 2.000 trezorskih zapisa ukupne nominalne vrijednosti 20.000.000 KM, što predstavlja 100 posto planiranog obima emisije. Trezorski zapisi prodati su po prosječnoj ponderisanoj ponderisanoj kamatnoj stopi od -0,04 posto na godišnjem nivou.
 
O REVIZIJI VERIFIKACIJE STARE DEVIZNE ŠTEDNJE ZA 2015. GODINU
 
Vlada FBiH je prihvatila izvještaj Komisije Federalnog ministarstva finansija o reviziji verifikacije stare devizne štednje za 2015. godinu, što je osnovni uvjet za realizaciju gotovinskih isplata.
 
Procijenjene obaveze Federacije BiH po osnovu ovih potraživanja su oko 1.150.000.000 KM, a tačan iznos će biti utvrđen nakon postupka verifikacije potraživanja.
 
Komisija je od 13.10.2016. do 10.11.2016. godine izvršila uvid u dokumentaciju u poslovnim jedinicama FIA-a (Sarajevo, Bihać, Tuzla i Mostar) u kojima se vršila verifikacija stare devizne štednje u 2015. godini za iznose veće od 100.000 KM i revizija po petnaest verificiranih iznosa odabranih metodom slučajnog uzorka.
 
Uvidom u određeni broj potvrda, utvrđeno je da bi potvrde koje izdaju neke banke o posjedovanju štednje bile potpunije ukoliko bi sadržavale i iznose u valuti na 31.12.1991. godine. U dvije potvrde o verifikaciji utvrđeno je da je verificiran veći iznos, jer nisu oduzete isplate na knjižici nastale nakon 31.12.1991. godine. Za ove propuste Komisija je naložila da FIA uradi zaključak o ispravci iznosa, te podnese zahtjev Federalnom ministarstvu financija - Sektoru za upravljanje dugom za korekciju iznosa emitiranih obveznica i o svemu na kraju pisano obavijestiti Komisiju.
 
U jednom slučaju utvrđeno je da fotokopija devizne knjižice nije ovjerena, te je naloženo da se kontaktira stranka i da dostavi ovjerenu fotokopiju.
 
Uvidom u jednu potvrdu utvrđena je nepotpunost u dijelu iznosa o stanju štednje koji bi slijedio prikaz u deviznoj knjižici. Prilikom verifikacije uzet je iznos stanja sa 31.12.1991. godine koji se nalazi u bazi podataka Federalnog ministarstva financija. Komisija je naložila da FIA od banke zatraži novu potvrdu s potpunijim podacima.
 
Na osnovu podataka iz baze Federalnog ministarstva financija, Komisija je utvrdila da je tokom redovne verifikacije stare devizne štednje u 2015. godini kroz potvrde verificiran iznos od 11.987,795,69 KM koji potražuje 1.079 osoba. U toku revizije i do momenta zaključenja ovog izvještaja dokaze o otklonjenim propustima dostavile su poslovne jedinice FIA-e iz Sarajeva, Bihaća i Mostara.
 
PROGRAM JAVNIH INVESTICIJA 2017.-2019.
 
Federalna vlada je usvojila Program javnih investicija (PJI) Federacije BiH za razdoblje od 2017. do 2019. godine i zadužila sva nadležna federalna ministarstva da, na zahtjev za kandidovanje kantonalnog, gradskog ili općinkog projekta za ovaj program, procijene njegov utjecaj na proračun FBiH i usuglašenost sa strategijskim dokumentima sektora, da utvrde je li od interesa za FBiH, te da se izjasne da li je takav projekat podoban za uključivanje u Program javnih investicija FBiH.
 
Vlada FBiH planira u 2017. godini pokrenuti postupak izdavanja garancija u iznosu do 2.125,97 milijuna KM, te uz to pokrenuti postupak ugovaranja kreditnih sredstava do 101,316 milijuna KM za financiranje kandidiranih PJI. Također će pokrenuti postupak ugovaranja kreditnih sredstava 100 milijuna KM za financiranje kandidovanih projekata uvrštenih u usvojene kantonalne programe javnih investicija 2017.-2019.godina
 
Federalno ministarstvo financija je zaduženo da PJI, sa popisom prioritetnih programa i projekata u FBiH, dostavi Ministarstvu financija i trezora BiH radi pripreme Programa javnih investicija na razini BiH, kao i da PJI FBiH 2017.-2019. godina objavi na svojoj internetskoj stranici.
 
PJI Federacije 2017.-2019. godina sadrži podatke o ukupno 80 projekata ukupne vrijednosti svih projekata 12.909,25 milijuna KM, od čega se 9.135,19 milijuna KM odnosi na 40 kandidiranih i 3.774,06 milijuna KM na isto toliko projekata u implementaciji. 
 
Planirano je da će u od 2017. do 2019. godine na projekte u implementaciji biti utrošeno ukupno 2.321,12 milijuna KM.
 
Program ruralnog razvoja FBiH za razdoblje 2016.-2020. godina uključen je u PJI FBiH jer je od izuzetnog značaja i kvalitetno pripremljen,
 
Kako u 2016. godini nisu realizirane aktivnosti planirane u PJI za razdoblje 2016.-2018. godina, za projekte izgradnja bloka 7-450 MW Termoelektrane Tuzla i Termoelektrana Banovići, Blok 1-350 MW, Vlada Federacije BiH planira pokrenuti postupak izdavanja garancija u 2017. godini.
 
Najveća ukupna vrijednost projekata je u sektoru transporta i skladištenja u ukupnom iznosu od 1.979,22 milijuna KM, od čega se 1.732,78 milijuna KM odnosi na cestovni, a 246,44 milijuna KM na željeznički transport. Najveća ulaganja u razdoblju 2017.-2019. planirana su u cestovnom transportu i iznose 1.251,14 milijuna KM, te u proizvodnji i snabdijevanju energijom s planiranim ulaganjem od 704,42 milijuna KM.
 
Federalna vlada danas se upoznala i s programima javnih investicija za razdoblje 2017.-2019. godine Tuzlanskog, Bosansko-podrinjskog, Zeničko-dobojskog  i Kantona 10.
 
ENERGETSKA DOZVOLA ZA IZGRADNJU VE MESIHOVINA
 
Vlada FBiH dala je danas prethodnu saglasnost Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije u postupku izdavanja Energetske dozvole Elektroprivredi HZ HB d.d. Mostar za izgradnju vjetroelektrane Mesihovina.
 
Radi se o energetskom objektu instalisane nazivne snage 50,6 MW, odobrene snage priključenja 50,6 MW i planirane godišnje proizvodnje električne energije od 165,15 GWh.
 
Izgradnja ove vjetroelektrane planirana je na širem lokalitetu zaravni Midena - Gornji Brišnik, na području općine Tomislavgrad.
 
IZVJEŠĆE O INOZEMNIM ULAGANJIMA
 
Federalna vlada usvojila je izvješće o realizaciji izravnih inozemnih ulaganja u Federaciji BiH za 2015. godinu u kojem je navedeno da su ona u FBiH iznosila 379,2 milijuna KM od ukupno 476,7 milijuna KM, koliko je realizirano u cijeloj Bosni i Hercegovine.
 
Najznačajnije zemlje investitori u 2015. godini u FBiH bile su Hrvatska (163,7 milijuna KM), Luxemburg (71,1 milijuna KM), Turska (62,6 milijuna KM), Holandija (40 milijuna KM), Austrija (33,2 milijuna KM),Kuvajt (27,6 milijuna KM), te Srbija (20,5 milijuna KM). Istodobno, smanjenje inozemnog kapitala nastalo njegovom prodajom, ustupanjem cjelokupnog kapitala ili njegova dijela i brisanja iz registra iznosilo je 103,8 milijuna KM. Najznačajnija smanjenja odnosila su se na Francusku (-41,1 milijuna KM), Švicarsku (-36,1 milijuna KM), Slovačku (-17,8 milijuna KM) i Italiju (-3,8 milijuna KM).
 
Djelatnosti u okviru kojih je registrovano najviše inozemnih ulaganja su financijske uslužne djelatnosti - osim osiguranja i mirovinskih fondova (189,4 milijuna KM), telekomunikacije (65,8 milijuna KM), poslovanje nekretninama (49,6 milijuna KM), proizvodnja kemikalija (38,7 milijuna KM), upravljačke djelatnosti (33,8 milijuna KM), trgovina na veliko - osim trgovine motornim vozilima i motociklima (31,2 milijuna KM), osiguranje, reosiguranje i mirovinski fondovi (17,3 milijuna KM), te proizvodnja pića (10,4 milijuna KM).
 
U izvješću su dati i pokazatelji o izravnim inozemnim ulaganjima od 1994. do konca 2015. godine koja su, za Federaciju BiH, iznosila 7.063,5 milijuna KM. U ovom razdoblju su od zemalja najveći investitori bile Hrvatska (1.913,2 milijuna KM), Austrija (1.681,6 milijuna KM), Njemačka (547,5 milijuna KM), Slovenija (466,7 milijuna KM), Švicarska (393,3 milijuna KM), Turska (360,8 milijuna KM), te Nizozemska (319,3 milijuna KM).
 
Negativne iznose investicija imale su Malezija (-15,6 milijuna KM), Norveška (-0,9 milijuna KM) i Slovačka (-0,2 milijuna KM).
 
Vlada FBiH je danas, također na prijedlog Federalnog ministarstva trgovine, prihvatila i informaciju o registriranim predstavništvima inozemnih osoba u FBiH, sa stanjem na dan 10.5.2016. godine. Najveći broj ovih predstavništava su otvorile osobe iz Hrvatske (88 ili 25,58 posto), Slovenije (38 ili 11,04 posto), SAD (32 ili 9,3 posto), Njemačke (23 ili 6,69 posto), Srbije  (21 ili 6,1 posto), Austrije, Mađarske i Italija (po 16 ili 4,65 posto), Turske (15 ili 4,36 posto), te Švicarske (12 ili 3,49 posto).
 
KONTROLA KORIŠTENJA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA
 
Vlada FBiH je usvojila informacija o implementaciji Zakona o poljoprivrednom zemljištu i Strategiji gospodarenja poljoprivrednim zemljištem za 2015. godinu, te zadužila Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, Federalni zavod za agropedologiju i Federalnu uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove da uspostave informacioni sistem o poljoprivrednom zemljištu.
 
Kantonalnim ministarstvima nadležnim za poljoprivredu preporučeno je da, u okviru svojih nadležnosti, iniciraju donošenje karti upotrebne vrijednosti i programa gospodarenja državnim poljoprivrednim zemljištem za sve organe lokalne samouprave koji to još nisu učinili. Sve općine u FBiH moraju poduzeti sve mjere kako bi zapušteno poljoprivredno zemljište bilo vraćeno proizvodnji.
 
Vlada je zadužila Federalno pravobranilaštvo da, u saradnji sa kantonalnim i općinskim pravobranilaštvima, štiti državno poljoprivredno zemljište u skladu sa Zakonom o poljoprivrednom zemljištu.
 
Kantonalna ministarstva nadležnima za poljoprivredu preporučeno je da striktno provode zakonske propise u skladu s planovima prostornog uređenja tamo gdje je promjena namjene zemljišta utvrđena na osnovu karte upotrebne vrijednosti poljoprivrednog zemljišta.
 
Federalna uprava za inspekcijske poslove i kantonalne poljoprivredne inspekcije trebaju, u suradnji s nadležnim kantonalnim ministarstvima, da kontrolišu izdate saglasnosti za poljoprivredno zemljište u državnom vlasništvu. Također, Federalna uprava za inspekcijske će izvršiti kontrolu uslova i načina korištenja sredstava ostvarenih na osnovu promjene namjene, zakupa i koncesija poljoprivrednog zemljišta.
 
ZADUŽENJE FEDERALNOM PRAVOBRANILAŠTVU
 
Federalna vlada izmijenila je zaključak sa sjednice od 29.9.2016. godine, te zadužila Federalno pravobranilaštvo da podnese prijedlog za otvaranje stečajnog postupka u Fabrici duhana Mostar d.d. Mostar. Ovo je učinjeno nakon informacije Porezne uprave FBiH da ona, odnosno Kantonalni porezni ured Mostar, na osnovu Zakona o poreznoj upravi FBiH i Pravilnika o procedurama prinudne naplate poreznih obaveza, nemaju nadležnost da podnose prijedloge za pokretanje stečajnog postupka za porezne dužnike.
 
OSTALE ODLUKE I ZAKLJUČCI
 
Vlada FBiH dala je općini Jajce saglasnost da, o svom trošku, sanira halu 2 kasarne “Kamenica”.
 
Na zahtjev JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar, Federalna vlada je dozvolila ulazak u posjed nekretnine potpuno izvlaštene rješenjem Službe geodetskih i imovinsko-pravnih poslova općine Čapljina, prije pravomoćnosti rješenja o izvlaštenju. Riječ je o parceli od 44 m2 na lokalitetu Bivolje Brdo.
 
Danas je usvojena informacija Federalnog ministarstva rada i socijalne politike o Nacrtu zakona o Javnoj ustanovi Zavod za prihvat i odgoj djece i maloljetnika - Sarajevo i zadužen premijer FBiH da Domu naroda Parlamenta FBiH uputi Urgenciju za uvrštavanje ovog nacrta na svoj dnevni red. Nacrt zakona je Predstavnički dom usvojio na 30. redovnoj sjednici od 4. juna 2014. godine.
 
Federalna vlada danas je zadužila Službu za zajedničke poslove organa i tijela FBiH da za period januar - decembar 2017. godine zaključi ugovore o zakupu poslovnog prostora sa zakupodavcima u Mostaru: Medžlisom Islamske zajednice, Grandexom d.o.o. i Farukom Ćupinom, te Federalni zavod za penzijsko i invalidsko osiguranje. Sredstva za zakup planirana su u Budžetu FBiH za 2017. godinu. Riječ je o istim poslovnim prostorima koje federalna ministarstva koriste već nekoliko godina. No, dok je 2011. godine za njihom najam plaćano više 907.000 KM, za 2017. godinu cijena je smanjena na 677.000 KM.
 
KADROVSKA RJEŠENJA
 
Vlada FBiH imenovala je Esmu Palić za svoju predstavnicu u delegaciji Bosne i Hercegovine za pokretanje i vođenje postupka izmjena i dopuna Sporazuma o preuzimanju uloge suosnivača između Instituta za nestale osobe BiH i Međunarodne komisije za nestale osobe.
 
Za člana Odbora za Rome pri Vijeću ministara BiH je, uime Vlade FBiH, imenovana Jasmina Khechan-Babić.
 
U Vijeće za infrastrukturu prostornih podataka Federacije BiH Federalna vlada imenovala je Damira Šapinu i Josipa Nikolića.
 
Za učešće u radu i odlučivanju na redovnoj Skupštini Ceste d.d. Mostar danas je opunomoćen Pavo Boban.
 
* * *
 
Sjednica Vlade FBiH je završena u 12.45 sati.
Srijeda,
20. januar 2021.
VIŠE