80. sjednica Vlade Federacije BiH

Mostar, 01.12.2016.
Dnevni red
1. Usvajanje Zapisnika 79. sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održane 24.11.2016. godine
2. Prijedlog amandmana na Prijedlog zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju
3. Prijedlog izjašnjenja o amandmanima na Prijedlog zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju koji su podnijeli Alma Kratina, Jasmina Zubić i Anela Šestić-Begović, poslanice u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine
4. Prijedlog izjašnjenja o Amandmanu na Prijedlog zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, koji je podnio gosp. Ismet Osmanović, poslanik u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine
5. Nacrt autentičnog tumačenja člana 6. Zakona o izdvajanju i usmjeravanju dijela prihoda preduzeća ostvarenog korištenjem hidroakumulacionih objekata
6. Prijedlog odluke o prestanku važenja Odluke o davanju saglasnosti za deponovanje materijala nastalog prilikom izvođenja radova na izgradnji tunela „Karaula“
7. Prijedlog odluke o prenosu nabavljenih stalnih sredstava i izvršenih građevinskih radova u okviru projekta "Energetska efikasnost u Bosni i Hercegovini", krajnjim korisnicima
8. Prijedlog odluke o odobravanju prodaje 1 (jednog) službenog putničkog automobila Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata/Federalnog ministarstva za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata
9. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o usvajanju programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava „Tekući transferi pojedincima za pomoć u liječenju boraca-branitelja“ utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu, Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata/Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata
10. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o usvajanju programa utroška sredstava „Tekući transferi neprofitnim organizacijama“ utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu, Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata/Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata
11. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o usvajanju programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava „Transfer za sufinansiranje troškova sahrana i dženaza pripadnika braniteljskih populacija“, utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu, Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata/Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata
12. Prijedlog odluke o odobravanju raspoređivanja sredstava s podračuna evidentiranih na Jedinstvenom računu Trezora Federalnog ministarstva finansija Federalnom ministarstvu zdravstva
13. Prijedlog odluke o odobravanju raspoređivanja sredstava s područuna evidentiranih na Jedinstvenom računu Trezora-Riznice Federalnog ministarstva finansija Federalnom ministarstvu zdravstva (raspoređivanje donatorskih sredstava iz granta Evropske komisije za Trust fond predpristupnog instrumenta Evropske Unije (EC IPA))
14. Prijedlog odluke o odobravanju raspoređivanja sredstava s posebnog namjenskog transakcijskog računa „Strateška pomoć implementaciji ključnih EU znanja državnih službenika u Federaciji Bosne i Hercegovine“ otvorenog kao Podračun u okviru JRT Agenciji za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine
15. Prijedlog odluke o zakupu poslovnog prostora za smještaj federalnih ministarstava koja imaju sjedište u Mostaru, za period januar-decembar 2017. godine
16. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti Općini Jajce za izvođenje radova na sanaciji objekta u kasarni "Kamenica"
17. Prijedlog rješenja o imenovanju člana u delegaciju Bosne i Hercegovine za pokretanje i vođenje postupka izmjena i dopuna Sporazuma o preuzimanju uloge suosnivača između Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine i Međunarodne komisije za nestale osobe
18. Prijedlog rješenja o imenovanju člana Odbora za Rome pri Vijeću ministara Bosne i Hercegovine
19. Prijedlog rješenja o uvođenju u posjed nekretnina eksproprisanih prije pravosnažnosti Rješenja o eksproprijaciji Službe geodetskih i imovinsko-pravnih poslova Općine Čapljina, dostavljenih na Zahtjev broj: 03-31-1340/2016 od 16.11.2016. godine
20. Prijedlog rješenja o izmjeni Rješenja o imenovanju Vijeća za infrastrukturu prostornih podataka Federacije Bosne i Hercegovine
21. Izvještaj o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine po osnovu emisije trezorskih zapisa, s Prijedlogom zaključka
22. Izvještaj o izvršenoj reviziji verifikacije stare devizne štednje za 2015. godinu, s Prijedlogom zaključka
23. Program javnih investicija Federacije Bosne i Hercegovine 2017 -2019. godina, s prijedlogom zaključka
a) Program javnih investicija Tuzlanskog kantona, Kantona 10, Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, Zeničko-dobojskog kantona, za period 2017-2019. godina, s Prijedlogom zaključka
24. Informacija o Nacrtu zakona o Javnoj ustanovi Zavod za prihvat i odgoj djece i maloljetnika Federacije Bosne i Hercegovine, s Prijedlogom zaključka
25. Informacija o aktivnostima u postupku izdavanja Energetske dozvole za izgradnju VE Mesihovina privrednog društva JP Elektroprivreda HZ HB d.d. Mostar, s Prijedlogom zaključka o davanju prethodne saglasnosti u postupku izdavanja Energetske dozvole JP Elektroprivreda HZ HB d.d. Mostar i Nacrtom zaključka o davanju prethodne saglasnosti u postupku izdavanja Energetske dozvole JP Elektroprivreda HZ HB d.d. Mostar
26. Informacija o direktnim stranim ulaganjima u Federaciji BiH za period od 1.1.2015. godine do 31.12.2015. godine, s Prijedlogom zaključka
27. Informacija o implementaciji Zakona o poljoprivrednom zemljištu i Strategiji gospodarenja poljoprivrednim zemljištem za 2015. godinu, s Prijedlogom zaključka
28. Informacija Kantonalnog poreznog ureda Mostar o nemogućnosti realizacije Zaključka Vlade Federacije Bosne i Hercegovine V. broj: 1826/2016 od 29.9.2016. godine, s Prijedlogom zaključka
29. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti Federalnom zavodu za statistiku za zaključivanje ugovora o djelu
30. Zahtjev za davanje saglasnosti Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije za zaključivanje ugovora o djelu, s Prijedlogom zaključka
31. Prijedlog izjašnjenja o izvršenju presuda Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine
32. Informacija o registrovanim predstavništvima stranih lica u Federaciji Bosne i Hercegovine (stanje 10.5.2016. godine), s Prijedlogom zaključka
33. Informacija o realizaciji Zaključka V. broj. 2072/2016 od 24.11.2016. godine, s Prijedlogom zaključka o izmjeni Zaključka V. broj: 1927/2016 od 20.10.2016. godine i izmjeni i dopuni Zaključka V.broj: 2072/2016 od 24.11.2016. godine
34. Prijedlog odgovora na tužbu u predmetu broj: 65 0 Rs 523370 15 Rs od 2.12.2016. godine
35. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini privrednog društva „CESTE“ d.d. Mostar
a) Prijava za učešće u radu i odlučivanja na na Skupštini privrednog društva „CESTE“ d.d. Mostar
b) Punomoć za učešće u radu i odlučivanja na na Skupštini privrednog društva „CESTE“ d.d. Mostar
 
 
Srijeda,
23. maj 2018.
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba-kompjuterska oprema i kancelarijske mašine za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade Federacije BiH, broj: 06-02-36-11/2018-16 od 16.05.2018. godine.
Poziv za dostavu ponuda za javnu nabavku  usluga-tehničkog pregleda i registracije vozila za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade Federacije BiH (usluge iz Aneksa II dio B Zakona o javnim nabavkama), broj: 06-02-36-17/2018-1 od 16.05.2018. godine.
Pojašnjenje svim zainteresiranim u Postupku javne nabavke usluga tehničkog pregleda i registracije motornih vozila za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade Federacije Bosne i Hercegovine (USLUGE IZ ANEKSA II DIO B. ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA)
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku usluga - nabavka avio-karata za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade FBiH
Odluka o izboru kvalifikovanih ponuđaća za javnu nabavku advokatskih usluga – pravna odbrana Vlade FBiH u slučaju radnopravnih sporova (27.04.2018)
Poziv za dostavu ponuda za javnu nabavku advokatskih usluga-pravna odbrana Vlade FBiH u slučaju radnopravnih sporova (usluge iz Aneksa II dio B Zakona o javnim nabavkama)
Obavještenje o javnoj nabavci usluga FMERI
Plan javnih nabavki Generalnog  sekretarijata Vlade FBiH za 2018. godinu (27.04.2018.)
Poziv za dostavu ponuda za javnu nabavku usluga – “Restoranske usluge eksterne reprezentacije za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade Federacije BiH”
Obrazac praćenja provedbe ugovora-okvirnog sporazuma za 2017. godinu-31.03.2018.
Obrazac praćenja provedbe ugovora-okvirnog sporazuma za 2018. godinu-31.03.2018.
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku usluga (LOT 1 - nabavka usluga održavanja i servisiranja službenih vozila marke „PASSAT“ za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade FBiH , broj: 07-14-75-19/2017-11 od 08.11.2017. godine)
Odluka o poništenju postupka javne nabavke usluga– LOT2 – nabavka održavanja i servisiranja službenog vozila marke "GRAND CHEROKEE" za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade FBiH
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba – tečna goriva za službena motorna vozila za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade FBiH
Obavještenje o javnoj nabavci usluga stručnog konsultanta za pružanje konsultantskih usluga Vladi FBiH u izradi tenderske dokumentacije
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba – kancelarijskog i kompjuterskog materijala i ostalog administrativnog materijala i sitnog inventara za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade FBiH
ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA JAVNU NABAVKU USLUGA — TELEKOMUNIKACIJSKE USLUGE — DODATNI BACK UP LINK I SERVISNI LINK ZA POTREBE GENERALNOG SEKRETARIJATA VLADE FBiH
Odluka o poništenju postupka javne nabavke roba - nabavka kompjuterske opreme i kancelarijskih mašina, broj: 07-14-75-14/2017-21
Poziv za dostavu ponuda za javnu nabavku usluga - stručnog usavršavanja za potrebe generalnog sekretarijata Vlade FBiH za 2018. godinu
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku usluga – nabavka avio-karata za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade Federacije BiH (27.04.2017) 

ARHIVA