79. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 24.11.2016.
Saopćenje o radu
 
79. SJEDNICA VLADE FEDERACIJE BiH:
 
IZMIJENJEN ZAKLJUČAK O ZENIČKOJ “ŽELJEZARI”
 
Tražeći rješenje za Željezaru “Zenica” d.o.o Zenica, Vlada Federacije BiH je, na današnjoj sjednici u Sarajevu, usvojila informaciju Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o poteškoćama u realizaciji zaključka sa 73. sjednice održane 20.10.2016. godine.
 
Prema danas izmijenjenom zaključku, Poreznoj upravi FBiH - Kantonalnom poreznom uredu Zenica, preporučeno je da sagleda mogućnost brisanja zakonske hipoteke s nekretnina u vlasništvu Željezare “Zenica” (Preporod I, Preporod II i Terminal tečnih goriva), kako bi bile stvorene pretpostavke za njihovu prodaju u postupku “male privatizacije”. Novčana sredstva ostvarena na ovaj način bit će korištena isključivo za uvezivanje staža radnika i servisiranje tekućeg poslovanja Društva.
 
Uprava Željezare “Zenica” je zadužena da Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije hitno dostavi spisak radnika koji su stekli uslove za penzionisanje, usaglašen sa evidencijom Porezne uprave FBiH, te za svakog radnika pojedinačno tačan iznos novčanih sredstava potreban za uvezivanje radnog staža.
 
PRETHODNE SAGLASNOSTI ZA DODJELU KREDITA
 
Današnjim odlukama, Vlada FBiH dala je prethodne saglasnosti za dodjelu sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za dugoročno finansiranje projekata tri privredna društava putem dodjele kredita za 2016. godinu, u ukupnom iznosu od 1.900.000 KM.
 
Preduzeću “Karadža-trade-kašmir” d.o.o. Bugojno u bit će dodijeljen kredit od 500.000 KM, TMD-AGS d.o.o. Gradačac u iznosu od 600.000 KM, a privrednom društvu “Sejdić Commerce” d.o.o. Odžak u iznosu od 800.000 KM.
 
Union banka će s korisnicima ugovoriti sve bitne elemente za zaključenje ugovora o kreditu, u skladu s bankarskom procedurom i u roku ne dužem od 15 dana.
 
KADROVSKA RJEŠENJA
 
Federalna vlada je danas Skupštini Elektroprivrede BiH d.d. Sarajevo dala prethodnu saglasnost da, nakon razrješenja Adnana Terzića dužnosti člana Nadzornog odbora ovog javnog preduzeća, za vršioca ove dužnosti do okončanja konkursne procedure, a najduže na period do tri mjeseca, bude imenovan Mirza Hulusić.
 
Danas su za punomoćnike za učešće u radu i odlučivanju na skupštinama privrednih društava imenovani Adnan Frljak (Energopetrol d.d. Sarajevo), Tarik Begić (Rudnik mrkog uglja Banovići d.d. Banovići), Jadranko Puljić (JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar) i Jasmina Pašić (JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo).
 
Vlada FBiH dala je saglasnost na Odluku Upravnog odbora Operatera za obnovljive izvore energije i efikasnu kogeneraciju o imenovanju Komisije za izbor direktora ovog operatora u cilju okončanja aktivnosti po raspisanom javnom konkursu.
 
* * *
 
Sjednica Vlade FBiH je završena u 15.40 sati.
Petak,
19. januar 2018.
Obrazac praćenja provedbe ugovora/okvirnog sporazuma Vlade FBiH - Generalnog sekretarijata Vlade FBiH za 2017. godinu 
Obrazac praćenja provedbe ugovora/okvirnog sporazuma Vlade FBiH - Generalnog sekretarijata Vlade FBiH za 2016. godinu 
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku usluga (LOT 1 - nabavka usluga održavanja i servisiranja službenih vozila marke „PASSAT“ za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade FBiH , broj: 07-14-75-19/2017-11 od 08.11.2017. godine)
Odluka o poništenju postupka javne nabavke usluga– LOT2 – nabavka održavanja i servisiranja službenog vozila marke "GRAND CHEROKEE" za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade FBiH
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba – tečna goriva za službena motorna vozila za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade FBiH
Obavještenje o javnoj nabavci usluga stručnog konsultanta za pružanje konsultantskih usluga Vladi FBiH u izradi tenderske dokumentacije
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba – kancelarijskog i kompjuterskog materijala i ostalog administrativnog materijala i sitnog inventara za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade FBiH
ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA JAVNU NABAVKU USLUGA — TELEKOMUNIKACIJSKE USLUGE — DODATNI BACK UP LINK I SERVISNI LINK ZA POTREBE GENERALNOG SEKRETARIJATA VLADE FBiH
Izmjena poziva za dostavu ponuda za javnu nabavku usluga - restoranske usluge eksterne reprezentacije za potrebe Generalskog sekreterijata Vlade FBiH
Odluka o poništenju postupka javne nabavke roba - nabavka kompjuterske opreme i kancelarijskih mašina, broj: 07-14-75-14/2017-21
Poziv za dostavu ponuda za javnu nabavku usluga - stručnog usavršavanja za potrebe generalnog sekretarijata Vlade FBiH 
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku usluga – nabavka avio-karata za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade Federacije BiH (27.04.2017) 
Restoranske usluge eksterne reprezentacije za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade FBiH (22.03.2017.) 

ARHIVA