79. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 24.11.2016.
Dnevni red
 1. Usvajanje Zapisnika 78. sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održane 18.11.2016. godine i Zapisnika 54. hitne sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održane 18.11.2016. godine, telefonskim putem
2. Prijedlozi odluka:
a) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Skupštini JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo za razrješenje dužnosti člana Nadzornog odbora JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo ispred državnog kapitala
b) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Skupštini JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo za imenovanje vršioca dužnosti člana Nadzornog odbora JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo ispred državnog kapitala
3. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini privrednog društva Energopetrol d.d. Sarajevo
a) Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini privrednog društva Energopetrol d.d. Sarajevo
 b) Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini privrednog društva Energopetrol d.d. Sarajevo
 4. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini privrednog društva RMU Banovići d.d. Banovići
a) Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini privrednog društva RMU Banovići d.d. Banovići
 b) Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini privrednog društva RMU Banovići d.d. Banovići
 5. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini privrednog društva JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar
a) Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini privrednog društva JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar
 b) Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini privrednog društva JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar
 6. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini privrednog društva JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo
a) Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini privrednog društva JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo
 b) Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini privrednog društva JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo
 7. Prijedlozi odluka:
a) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti na Prijedlog rješenja o dodjeli dijela sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za dugoročno finansiranje projekata putem dodjele kredita za 2016. godinu privrednom društvu KARADŽA-TRADE-KAŠMIR d.o.o. Bugojno u iznosu od 500.000 KM
b) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti na Prijedlog rješenja o dodjeli dijela sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za dugoročno finansiranje projekata putem dodjele kredita za 2016. godinu privrednom društvu TMD-AGS d.o.o. Gradačac u iznosu od 600.000 KM
c) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti na Prijedlog rješenja o dodjeli dijela sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za dugoročno finansiranje projekata putem dodjele kredita za 2016. godinu privrednom društvu SEJDIĆ COMMERCE d.o.o. Odžak u iznosu od 800.000 KM
8. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku Upravnog odbora Operatora za obnovljive izvore energije i efikasnu kogeneraciju o imenovanju Komisije za izbor direktora
9. Informacija o poteškoćama u realizaciji Zaključka V. broj: 1927/2016 od 20.10.2016. godine, s Prijedlogom zaključka o izmjeni i dopuni Zaključka V. broj: 1927/2016 od 20.10.2016. godine (stanje u privrednom društvu Željezara "Zenica" d.o.o. Zenica)
10. Prijedlog odgovora na tužbu u predmetu broj: 65 0 Rs 523376 15 Rs od 25.2.2016. godine
 
Subota,
23. januar 2021.
VIŠE