79. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 24.11.2016.
Dnevni red
 1. Usvajanje Zapisnika 78. sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održane 18.11.2016. godine i Zapisnika 54. hitne sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održane 18.11.2016. godine, telefonskim putem
2. Prijedlozi odluka:
a) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Skupštini JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo za razrješenje dužnosti člana Nadzornog odbora JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo ispred državnog kapitala
b) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Skupštini JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo za imenovanje vršioca dužnosti člana Nadzornog odbora JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo ispred državnog kapitala
3. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini privrednog društva Energopetrol d.d. Sarajevo
a) Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini privrednog društva Energopetrol d.d. Sarajevo
 b) Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini privrednog društva Energopetrol d.d. Sarajevo
 4. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini privrednog društva RMU Banovići d.d. Banovići
a) Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini privrednog društva RMU Banovići d.d. Banovići
 b) Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini privrednog društva RMU Banovići d.d. Banovići
 5. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini privrednog društva JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar
a) Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini privrednog društva JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar
 b) Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini privrednog društva JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar
 6. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini privrednog društva JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo
a) Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini privrednog društva JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo
 b) Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini privrednog društva JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo
 7. Prijedlozi odluka:
a) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti na Prijedlog rješenja o dodjeli dijela sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za dugoročno finansiranje projekata putem dodjele kredita za 2016. godinu privrednom društvu KARADŽA-TRADE-KAŠMIR d.o.o. Bugojno u iznosu od 500.000 KM
b) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti na Prijedlog rješenja o dodjeli dijela sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za dugoročno finansiranje projekata putem dodjele kredita za 2016. godinu privrednom društvu TMD-AGS d.o.o. Gradačac u iznosu od 600.000 KM
c) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti na Prijedlog rješenja o dodjeli dijela sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za dugoročno finansiranje projekata putem dodjele kredita za 2016. godinu privrednom društvu SEJDIĆ COMMERCE d.o.o. Odžak u iznosu od 800.000 KM
8. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku Upravnog odbora Operatora za obnovljive izvore energije i efikasnu kogeneraciju o imenovanju Komisije za izbor direktora
9. Informacija o poteškoćama u realizaciji Zaključka V. broj: 1927/2016 od 20.10.2016. godine, s Prijedlogom zaključka o izmjeni i dopuni Zaključka V. broj: 1927/2016 od 20.10.2016. godine (stanje u privrednom društvu Željezara "Zenica" d.o.o. Zenica)
10. Prijedlog odgovora na tužbu u predmetu broj: 65 0 Rs 523376 15 Rs od 25.2.2016. godine
 
Petak,
25. maj 2018.
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba-kompjuterska oprema i kancelarijske mašine za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade Federacije BiH, broj: 06-02-36-11/2018-16 od 16.05.2018. godine.
Poziv za dostavu ponuda za javnu nabavku  usluga-tehničkog pregleda i registracije vozila za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade Federacije BiH (usluge iz Aneksa II dio B Zakona o javnim nabavkama), broj: 06-02-36-17/2018-1 od 16.05.2018. godine.
Pojašnjenje svim zainteresiranim u Postupku javne nabavke usluga tehničkog pregleda i registracije motornih vozila za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade Federacije Bosne i Hercegovine (USLUGE IZ ANEKSA II DIO B. ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA)
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku usluga - nabavka avio-karata za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade FBiH
Odluka o izboru kvalifikovanih ponuđaća za javnu nabavku advokatskih usluga – pravna odbrana Vlade FBiH u slučaju radnopravnih sporova (27.04.2018)
Poziv za dostavu ponuda za javnu nabavku advokatskih usluga-pravna odbrana Vlade FBiH u slučaju radnopravnih sporova (usluge iz Aneksa II dio B Zakona o javnim nabavkama)
Obavještenje o javnoj nabavci usluga FMERI
Plan javnih nabavki Generalnog  sekretarijata Vlade FBiH za 2018. godinu (27.04.2018.)
Poziv za dostavu ponuda za javnu nabavku usluga – “Restoranske usluge eksterne reprezentacije za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade Federacije BiH”
Obrazac praćenja provedbe ugovora-okvirnog sporazuma za 2017. godinu-31.03.2018.
Obrazac praćenja provedbe ugovora-okvirnog sporazuma za 2018. godinu-31.03.2018.
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku usluga (LOT 1 - nabavka usluga održavanja i servisiranja službenih vozila marke „PASSAT“ za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade FBiH , broj: 07-14-75-19/2017-11 od 08.11.2017. godine)
Odluka o poništenju postupka javne nabavke usluga– LOT2 – nabavka održavanja i servisiranja službenog vozila marke "GRAND CHEROKEE" za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade FBiH
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba – tečna goriva za službena motorna vozila za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade FBiH
Obavještenje o javnoj nabavci usluga stručnog konsultanta za pružanje konsultantskih usluga Vladi FBiH u izradi tenderske dokumentacije
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba – kancelarijskog i kompjuterskog materijala i ostalog administrativnog materijala i sitnog inventara za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade FBiH
ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA JAVNU NABAVKU USLUGA — TELEKOMUNIKACIJSKE USLUGE — DODATNI BACK UP LINK I SERVISNI LINK ZA POTREBE GENERALNOG SEKRETARIJATA VLADE FBiH
Odluka o poništenju postupka javne nabavke roba - nabavka kompjuterske opreme i kancelarijskih mašina, broj: 07-14-75-14/2017-21
Poziv za dostavu ponuda za javnu nabavku usluga - stručnog usavršavanja za potrebe generalnog sekretarijata Vlade FBiH za 2018. godinu
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku usluga – nabavka avio-karata za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade Federacije BiH (27.04.2017) 

ARHIVA