78. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 18.11.2016.
Saopćenje o radu

 
78. SJEDNICA VLADE FEDERACIJE BiH:
 
UTVRĐENI PRIJEDLOG ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA
BUDŽETA FBiH ZA 2016. GODINU I PRIJEDLOG ZAKONA O
IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O NJEGOVOM IZVRŠAVANJU
 
Vlada Federacije BiH je, na današnjoj sjednici u Sarajevu, utvrdila i Parlamentu FBiH po hitnom postupku uputila Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Budžeta Federacije BiH za 2016. godinu koji iznosi 2.517.180.917  KM, što je za 81,6 miliona KM ili tri posto manje u odnosu na postojeći.

Uzimajući u obzir podatke o izvršenju Budžeta Federacije BiH za period januar - juni 2016. godine, te na temelju projekcija Federalnog ministarstva finansija, prihodi od poreza na dobit pojedinaca i preduzeća su povećani za oko 10,4 miliona KM. Povećan je i povrat anuiteta od krajnjih korisnika za otplatu duga i veći je za oko 35,4 miliona KM. Također, na pojedinim pozicijama prihoda planirana su i smanjenja, prije svega na ekonomskim kodovima naknada i taksi i prihoda od pružanja javnih usluga, za 7,6 miliona KM. Uzimajući to u obzir, neporezni prihodi u ukupnom iznosu su povećani za 27,2 miliona KM.

U dijelu primitaka smanjenja su planirana sredstava po osnovu zajmova primljenih kroz državu u iznosu od 209,5 miliona KM, dok su primici od domaćeg zaduživanja putem obveznica povećani za 100 miliona KM, a od trezorskih zapisa smanjeni za deset miliona KM.

Na taj način su nedostajuća sredstva od projekta DPL (kredit za razvojnu politiku) Svjetske banke i druga tranša Međunarodnog monetarnog fonda zamijenjena alternativnim izvorima finansiranja, odnosno primicima od domaćeg pozajmljivanja.

Struktura rashodovne strane na svim stavkama predstavlja odraz provođenja mjera restriktivne javne potrošnje Vlade Federacije BiH, što predstavlja jedan od prioriteta ekonomske politike u narednim godinama. Fiskalna politika Vlade Federacije BiH je i u 2016. godini orijentisana na aktivnosti koje će doprinijeti ekonomskom i socijalnom jačanju Federacije BiH i Bosne i Hercegovine. U tom kontekstu je i nastavak provođenja oštrih mjera štednje u svim segmentima javne potrošnje.

Predloženom odlukom o izmjenama i dopunama Budžeta FBiH za 2016. godinu povećani su tekući transferi i drugi tekući rashodi u ukupnom iznosu od oko 4.000.000 KM. Najznačajnije izmjene odnose se na povećanje za 5.000.000 KM sredstava za zaštitu i spašavanje od prirodnih i drugih nesreća, te dodatna 2,1 miliona KM za izmirenje obaveza prema primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji iz 2014. godine.

Važno je naglasiti da je na poziciji bruto plaća i naknada i doprinosa smanjen iznos planiranih sredstava za oko 10,3 miliona KM. Osnovni razlozi za smanjenje su moratorij na zapošljavanje koji kontinuirano provodi Vlada Federacije BiH, kao i dokument Politike o ograničavanju javne potrošnje na plaće i naknade. Također su za tri miliona KM smanjeni izdaci na kamate, a za 2.000.000 KM umanjena sredstva za sufinansiranje projekata putem fondacije ODRAZ.

Kapitalni transferi smanjeni su za oko 3,3 miliona KM, izdaci za nabavku stalnih sredstava za oko 4,3 miliona KM, dok su izdaci za finansijsku imovinu manji za 2,5 miliona KM. I izdaci za otplatu dugova su smanjeni za oko 6o miliona KM.

Federalna vlada danas je Parlamentu FBiH, također po hitnom postupku, uputila Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršavanju Budžeta FBiH za 2016. godinu.
 
RAZMATRANI RADNI TEKSTOVI PRORAČUNA FBiH ZA
2017. GODINU I ZAKONA O NJEGOVU IZVRŠAVANJU
 
Vlada FBiH je danas razmatrala radni tekst Proračuna Federacije BiH za 2017. godinu, koji predstavlja odraz i nastavak opredjeljenja Vlade Federacije BiH za provedbe mjera restriktivne javne potrošnje s ciljem što bržeg postizanja stabilizacije i održivosti fiskalnog sustava i kontrole javne potrošnje sukladno novom institucionalnom okviru.
Također, riječ je i o nastojanju da Proračun Federacije BiH bude ne samo socijalno pravedan, već i finansijski održiv, te budu sačuvane dobiti ostvarene na fiskalnoj konsolidaciji i, u predviđenom okviru, pronađen prostor za investicije.
I dalje je, kaže se u obrazloženju Prednacrta proračuna, nužno unapređivati institucionalni okvir i smanjivati udjel javne potrošnje u BDP-u. Smanjenje financiranja javne potrošnje zaduživanjem treba pratiti povećanje udjela kapitalne potrošnje, odnosno pokretanje infrastrukturnih projekata.
Proračunom za 2017. godinu će biti nastavljeno financiranje zapošljavanja, za što je planirano 30 milijuna KM na ime poticaja zapošljavanja. Danas je predloženo da u Proračunu za 2016. bude izdojeno 8.000.000 KM za stvaranje uvjeta za nastavak provedbe seta antikoruptivnih zakona.
Federalna vlada razmatrala je i Prednacrt zakona o izvršavanju proračuna FBiH za 2017. godinu koji uređuje strukturu prihoda i primitaka, rashoda i izdataka, prioritete plaćanja, opseg zaduživanja i garancija, upravljanje javnim dugom, te financijskom i nefinancijskom imovinom, prava i obveze proračunskih korisnika, ovlasti Vlade FBiH, Federalnog ministarstva i federalne ministrice financija, kazne za neispunjenje obveza, kao i druga pitanja u izvršavanju Proračuna.
 
UTVRĐEN NACRT ZAKONA O STEČAJU
 
Zakon o stečaju, čiji je Nacrt danas utvrdila Vlada FBiH, kroz 299 članova, razvrstanih u osam tematskih cjelina, uređuje predstečajni i stečajni postupak, pravne posljedice njihovog otvaranja i provođenja, reorganizaciju stečajnog dužnika nesposobnog za plaćanje na osnovu stečajnog plana i međunarodni stečaj.
 
Potpuno novi zakon pripremljen je nakon analize postojećeg rješenja u oblasti provođenja stečajnog postupka, te uz uzimanje u obzir svih činjenica koje ukazuju na određene nejasnoće i nepreciznosti u postojećim odredbama.
 
Potreba za postizanjem konciznog, sadržajnog i, nadasve, praktičnog zakonskog rješenja u ovoj oblasti predstavlja korak ka ispunjenju ciljeva u otklanjanju pravnih i drugih prepreka za investiciona ulaganja u Federaciji BiH koja treba da donesu značajna novčana sredstva i nova radna mjesta. Donošenje ovakvog zakona predstavlja i korak naprijed u realizaciji zadatih ciljeva kojima se postiže ekonomski i finansijski napredak.
 
Treba istači da je i Evropska komisija donijela preporuke o novom pristupu stečaju, čiji bi cilj bio podsticanje reorganizacije nelikvidnih privrednih društava kroz finansijsko i operativno restrukturiranje, kako bi bila spriječena insolventnost i nastavljeno poslovanje društva. Nova zakonskim rješenja o postupku stečaja stvaraju uslove u kojima bi stečaj predstavljao lijek za poslovno oživljavanje subjekata koji imaju strukturne probleme koje ne mogu sami da riješe, a imaju radni ili bilo koji drugi kapacitet koji ih može pokrenuti.
 
Predloženi tekst Zakona nije značajan samo za unaprjeđenje poslovnog ambijenta u Federaciji BiH, već će značajno olakšavati i rad sudova.
 
Važeći Zakon o stečajnom postupku donesen je 2003. godine i pretrpio je dvije neznatne izmjene i dopune, dok su ekonomske i socijalne prilike u Federaciji BiH znatno promijennjene. Nadalje, potpuno nove okolnosti u razvoju poslovnog okruženja same po sebi nameću potrebu za donošenje novog zakonskog rješenja, s težištem na afirmaciji oživljavanja posrnulih privrednih subjekata. To je posebno naglašeno u predloženom zakonskom tekstu uvođenjem potpuno nove zakonske norme o postupku reorganizacije poslovnog subjekta kroz predstečajni postupak, čiji je cilj otklanjanje problema u poslovanju privrednog subjekta.
 
Radi postizanja kvalitetnog zakonskog rješenja, uzete su u obzir mnoge primjedbe i preporuke proizašle iz konkretnih slučajeva u sudskoj praksi, posebno one koje su se odnosile na neprecizne formulacije pojedinih zakonskih normi, pri čemu je dolazilo do mnogih sporova u primjeni i odugovlačenju postupka. Posebna pažnja prilikom izrade Nacrta zakona posvećena je disciplinovanju rada stečajnih upravnika, kao bitnih sudionika samog postupka, od čijeg profesionalnog postupanja u mnogome zavisi efikasnost i blagovremenost ovog postupka.
 
Analiza stanja u ovoj oblasti ukazala je na probleme u provođenju stečajnog postupka u Federaciji BiH. Jedan od glavnih je neblagovremenost pokretanja postupaka, što se događa najviše zbog neodgovornosti osoba ovlaštenih za zastupanje stečajnog dužnika, kao i nedostatka sredstava kod stečajnog dužnika, a i povjerilaca za uplatu predujma za otvaranje stečajnog postupka.
 
Također, ne postoji organ koji bi vršio nadzor nad primjenom odredbe koja se tiče blagovremenog pokretanja postupka i koji bi izricao sankcije stečajnom dužniku, odnosno organu ovlaštenom za zastupanje stečajnog dužnika usljed neblagovremenog pokretanja postupka. To, dalje, dovodi do nedovoljne stečajne mase, te niskog stepena namirenja povjerilaca.
 
Konstatovano je i da su troškovi provođenja stečajnog postupka visoki u odnosu na vrijednost stečajne mase, te da on predugo traje.
 
S obzirom na sve ove probleme, novi Zakon o stečaju omogućava blagovremeno pokretanje stečajnog postupka, finansijsko i operativno restrukturiranje dužnika, skraćivanje trajanja i smanjenje troškova stečajnog postupka.
 
Propisan je način imenovanja stečajnih upravnika uz poštovanje principa ravnomjernosti i ravnopravnosti, kao i starosna granica za stečajne upravnike i visina njihovih naknada. Zaštićena su prava povjerilaca, unaprijeđen i pojednostavljen proces reorganizacije, te određen organ koji bi vršio nadzor nad primjenom zakonske odredbe koja se tiče blagovremenog pokretanja postupka i koji bi izricao sankcije stečajnom dužniku, odnosno organu ovlaštenom za njegovo zastupanje usljed neblagovremenog pokretanja postupka.
 
U predstečajnom postupku, čiji je cilj  finansijsko i operativno restrukturiranje privrednih subjekata, omogućeno je nelikvidnom privrednom društvu da zaključi nagodbu s povjeriocima u cilju lakšeg i povoljnijeg izmirenja novčanih obaveza. Time se izbjegava stečaj privrednog društva i omogućava nastavak poslovne djelatnost, a povjerioci bi bili namireni bolje nego u stečajnom postupku koji dugo traje i puno košta.
 
Propisano je da je Finansijsko informatička agencija nadležna, odnosno ovlaštena da pokrene prekršajni postupak protiv stečajnog dužnika, odnosno organa ovlaštenog za zastupanje stečajnog dužnika ako on ili organ ovlašten za njegovo zastupanje ne podnese prijedlog za otvaranje stečajnog postupka u roku od 30 dana od nastupanja platežne nesposobnosti.
 
IZJAŠNJENJA O INICIJATIVAMA
 
Vlada FBiH nije prihvatila inicijativu predsjednika Uprave Razvojne banke FBiH Salke Selmana za davanje izvornog tumačenja članka 18. stavak 3. Zakona o Razvojnoj banci FBiH, jer smatra da je odredba ovog zakona, koja utvrđuje da članovi Uprave ne mogu vršiti stranačke dužnosti niti u jednoj političkoj stranci, jasna i nedvosmislena.
 
Vlada je razmatrala inicijativu za davanje izvornog tumačenja Zakona o stečajnom postupku, koju je podnio izvršni direktor preduzeća „Č.J.“ d.o.o. Bihać Dino Čavkić. Član 6. Zakona o stečajnom postupku koji propisuje razloge za otvaranja stečajnog postupka, stav je Vlade FBiH, dovoljno je jasan i precizan, te njegova dosadašnja primjena nije proizvodila pravne dileme.
 
Federalna vlada nije podržala izmjene i dopune Kaznenog zakona Federacije BiH koje je u parlamentarnu proceduru uputio poslanik u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH Dennis Gratz. Uvidom je utvrđeno da rješenja koja sadrži predloženi tekst znatno odstupaju od općeg pristupa u propisivanju kazneno-pravnog okvira u materijalnom kaznenom pravu u Bosni i Hercegovini. Naime, prihvatanje predloženih rješenja bi imalo za posljedicu značajna odstupanja u ovoj oblasti, te razlike zakonodavstva u Federaciji BiH u odnosu na kaznene zakone na drugim nivoima vlasti u Bosni i Hercegovini.
 
RAZMJENA ELEKTRONSKIH DOKUMENATA I USLUGA
 
Federalna vlada dala je danas saglasnost na Sporazum o saradnji na provođenju Odluke o usvajanju Okvira interoperabilnosti i njegovoj implementaciji. Riječ je o sporazumu između Federalnog ministarstva prometa i komunikacija i Generalnog sekretarijata Vlade FBiH o saradnji u postupku provođenja zajedničkih aktivnosti propisanim odlukama o usvajanju Okvira interoperabilnosti, Standarda za razvoj i održavanje rječnika podataka, Inicijalnog rječnika podataka u institucijama Federacije BiH i Odlukom o usvajanju Vodilja i standarda za arhitekturu sistema i razvoj aplikacija te uputstvo o primjeni u institucijama FBiH.
 
Cilj aktivnosti je razmjena elektronskih dokumenata i elektronskih usluga između institucija jednog ili različitih upravnih nivoa upravnog nivoa,  kao i razmjena elektronskih dokumenata i podataka sa institucijama Europske unije i vlada drugih država.
 
SUGLASNOST NA STATUT AUTOCESTA FBiH
 
Federalna vlada dala je suglasnost na Odluku Nadzornog odbora Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar o usvajanju Pijedloga statuta ovog javnog poduzeća. Novi Statut je usuglašen sa Zakonom o gospodarskim društvima i Uredbom o vršenju ovlaštenja u gospodarskim društvima sa sudjelovanjem državnog kapitala iz nadležnosti Federacije BiH, a dopunjen je se u dijelu koji se odnosi na uvjete za radna mjesta članova Uprave Društva.
 
POMOĆ ZA LIJEČENJE BRANIOCA
 
Vlada FBiH dala prethodnu saglasnost za dodjelu sredstava za liječenje demobilisanog branioca Samira (Sulejman) Sulejmanovića iz Ilijaša, iz sredstava utvrđenih Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata na poziciji tekućih transfera pojedincima - za pomoć u liječenju boraca - branitelja, u iznosu od 20.000 KM.
 
Riječ je o braniocu s teškom bolešću za čiji su tretman potrebna velika novčana sredstva radi nabavke lijeka iz inostranstva.
 
PRIHVAĆEN IZVJEŠTAJ O RADU AGENCIJE ZA REVIZIJU PRIVATIZACIJE
 
Vlada FBiH je prihvatila izvještaj o radu Agencije za reviziju privatizacije u FBiH za period januar-juni 2016.godine.
 
U prvoj polovini ove godine Agencija je radila na reviziji privatizacije u privrednim društvima Vranica d.d. Sarajevo i BNT Kovačnica Novi Travnik. Postupak privatizacije Vranice obavljen je u skladu sa Zakonom o privatizaciji preduzeća i Pravilnikom o postupku prodaje imovine i dionica ili udjela preduzeća.
 
Kad je riječ o BNT Kovačnici, u izvještaju je navedeno da revizori nisu u mogućnosti izraditi revizorski izvještaj o pretvorbi i privatizaciji zbog nedostatka potrebne dokumentacije.
 
Pored revizije privatizacije ovih privrednih društava, u Agenciji su tokom 2016. godine, preduzimane i druge aktivnosti u okviru revizijskih postupaka pokrenutih u toku 2015. godine, a posebno u vezi s revizijom privatizacije privrednog društva Dita d.d. Tuzla.
 
Agencija je treći put donijela Rješenje o izvršenoj reviziji pretvorbe i privatizacije Dita d.d. Tuzla. Međutim, na to rješenje Agencija za privatizaciju u FBiH i Kantonalna agencije za privatizaciju ponovno su uložile žalbe koje su dostavljene na odlučivanje drugostepenom organu.
 
Rješenje o pokretanju postupka revizije privatizacije Feroelektro d.d. Sarajevo, doneseno je 2.4.2015. godine. Zbog obimnosti cijelog slučaja, te izuzimanja tražene dokumentacije i godišnjih odmora u sudu i tužilaštvu, 19.10.2015. godine je završen Nacrt izvještaja i proslijeđen Upravi Društva na očitovanje. Uprava je tražila dodatni rok za izjašnjenje, što joj je i odobreno. Izjašnjenje, međutim, nije stiglo ni u novom roku, pa je Agencija 22.12.2015. godine donijela Rješenje o izvršenoj reviziji pretvorbe i privatizacije. Na ovo rješenje Agencija za privatizaciju u FBiH, je uložila žalbu, a drugostepeni organ (Stručno tijelo Vlade FBiH) je poništio prvostepeno Rješenje. Drugostepenim rješenjem odlučeno je da se u konkretnom slučaju radi o presuđenoj stvari (res iudicata), jer je prema presudi nadležnog suda raskinut kupoprodajni ugovor i predmet privatizacije vraćen Federaciji BiH. S tim u vezi, Agencija je okončala svoje aktivnosti u ovom slučaju.
 
Aktivnosti su prekinute i u slučaju hotela Holiday Sarajevo HTD Sarajevo d.o.o. Sarajevo, nakon što je potpisana sudska nagodba kojom su ugovorne strane poravnale međusobna dugovanja i potraživanja.
 
KONSOLIDIRANO IZVJEŠĆE INTERNE REVIZIJE
 
Federalna vlada danas je usvojila Godišnje konsolidirano izvješće interne revizije u javnom sektoru u Federaciji BiH za 2015. godinu, te zadužila organizacije javnog sektora u FBiH, kojima je to obveza, da preduzmu aktivnosti u svezi uspostave i popunjavanja jedinica interne revizije.
Zaduženo je Federalno ministarstvo pravde da, prilikom slijedećih izmjena i dopuna Zakona o plaćama i naknadama u tijelima vlasti FBiH, uvrsti poseban dodatak na plaću zaposlenim u jedinicama interne revizije radi usuglašavanja njihovih plaća na svim razinama u javnom sektoru u FBiH, kao i harmoniziranja s plaćama internih revizora na državnoj razini. Cilj je davanje adekvatnog značaja ovoj funkciji i pridonošenje neovisnosti interne revizije.
 
Federalno ministarstvo finansija zaduženo je da poduzme aktivnosti na popunjavanju sistematiziranih radnih mjesta u Centralnoj harmonizacijskoj jedinici ovog ministarstva kako bi bilo osigurano uspješno obavljanje zakonom utvrđenih nadležnosti čije ispunjenje je i obveza iz članka 90. Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju.
 
Centralna harmonizacijska jedinica dužna je nastaviti pružati podršku organizacijama u javnom sektoru u Federaciji BiH pri uspostavi interne revizije. Također je zadužena da nastavi aktivnosti na razvoju ove funkcije sukladno zakonu i podzakonskim aktima iz ove oblasti, kako bi bila uspostavljena operativna i funkcionalna struktura interne revizije u organizacijama u javnom sektoru u Federaciji BiH.
 
DEVETOMJESEČNO OSTVARENJE JAVNIH PRIHODA
 
Vlada Federacije BiH je prihvatila informaciju o ostvarenim i raspoređenim javnim prihodima u Federaciji BiH za prvih devet mjeseci ove godine, u kojem su iznosili 5.673,7 milijuna KM, što je za šest posto ili za 323,1 milijuna KM više u odnosu na isto razdoblje 2015. godine. U navedeni iznos nisu uključena sredstva financiranja.
 
Ukupni proračunski prihodi iznosili su 3.293,7 milijuna KM, te su veći za pet posto ili za 144,5 milijuna KM. Prihodi izvanproračunskih fondova ostvareni su u iznosu od 2.251,4 milijuna KM i veći su za sedam posto, ili za 152,6 milijuna KM, a javni prihodi ostalih korisnika u Federaciji BiH su 128,6 milijuna KM i veći su za 25 posto ili za 26 milijuna KM.
 
Ukupni prihodi, sa uključenim sredstvima na ime otplate vanjskog duga, tekući transferi i donacije i primici Proračuna FBiH iznosili su 1.521,1 milijuna KM i veći su za jedan posto ili za 10,6 milijuna KM u odnosu na razdoblje siječanj - rujan 2015. godine.
 
Ukupno ostvareni prihodi, kantonalnih proračuna, uključujući proračune općina, kantonalne direkcije cesta i ostale korisnike javnih prihoda, a sa uključenim grantovima i transferima drugih razina vlasti, iznosili su 2.071,4 milijuna KM i veći su za tri posto ili za 60,8 milijuna KM.
 
Doprinosi za mirovinsko-invalidsko osiguranje iznosili su 1.200,2 milijuna KM i veći su za dva posto ili 27,2 milijuna KM, za zdravstveno osiguranje naplaćeno je 951,9 milijuna KM, što je više za 15 posto ili za 120,7 milijuna KM, a za osiguranje od neuposlenosti 99,3 milijuna KM, što je više za pet posto ili za 4,7 milijuna KM.
 
Federaciji BiH je temeljem prihoda od neizravnih poreza za devet ovogodišnjih mjeseci doznačeno 2.156,8 milijuna KM. Po odbitku vanjskog duga od 309,2 milijuna KM, raspoloživa sredstva Federacije BiH s Jedinstvenog računa su iznosila 1.847,6 milijuna KM, što je za 0,5 posto ili za 8,9 milijuna KM više no u isto razdoblje prethodne godine. Prihod po osnovu putarine od 0,10 KM/litru prikuplja se na podračunu Jedinstvenog računa, od čega se Federaciji BiH raspoređuje 59 posto ukupno raspoloživih sredstava i uplaćuje na poseban namjenski transakcijski račun za autoceste. Od ukupno 105 milijuna KM prikupljenih prihoda od putarine raspoloživih za raspodjelu, Federaciji BiH je doznačeno 55,8 milijuna KM, što je za 12 posto ili za 5,8 milijuna KM više nego u istom razdoblju 2015. godine.
 
KADROVSKA RJEŠENJA
 
Vlada Federacije BiH je dala Nadzornom odboru Autocesta Federacije BiH d.o.o. Mostar prethodnu saglasnost za razrješenje Đenana Salčina vršioca dužnosti direktora ovog javnog preduzeća. Data je i saglasnost za imenovanje Adnana Terzića za vršioca dužnosti direktora Autocesta FBiH, radi intenziviranja priprema i realizacije projekata, do okončanja konkursne provedure, a najduže na period do šest mjeseci.
 
Vlada je danas Helenu Lončar, zbog isteka mandata, razriješila dužnosti privremene direktorice Federalnog zavoda za zapošljavanje. Istovremeno, a na osnovu okončane konkursne procedure, Helena Lončar je imenovana za direktoricu Federalnog zavoda za zapošljavanje, na period od četiri godine. Danas su, također zbog isteka mandata, dužnosti razriješeni predsjednik i članovi Upravnog odbora Federalnog zavoda za zapošljavanje, a na ove pozicije imenovani Zlatko Hadžiomerović (predsjednik), Vitomir Ćošković, Nihad Pašalić, Adrijana Prskalo, Krešimir Sarić, Dženan Redžo i Kenan Filipović (članovi).
 
Marinko Bošnjak opunomoćen je za učešće u radu i odlučivanju na Prvoj vanrednoj skupštini dioničara Energoinvesta d.d. Sarajevo, a Jakub Mušinbegović na Vanrednoj skupštini Unis GINEX d.d. Goražde.
 
Federalna vlada dala je Nadzornom odboru RMU Banovići d.d. Banovići prethodne saglasnosti za razrješenje Razije Begić vršioca dužnosti izvršnog direktora za ekonomske poslove - člana Uprave, radi isteka mandata, kao i za imenovanje Almira Delića za vršioca ove dužnosti do okončanja konkursne procedure, a najduže do šest mjeseci.
 
* * *
Sjednica Vlade FBiH je završena u 12.15 sati.
 
Subota,
16. januar 2021.
VIŠE