78. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 18.11.2016.
Dnevni red
1.   Usvajanje Zapisnika 77. sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održane 10.11.2016. godine i Zapisnika 53. hitne sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održane 16.11.2016. godine, telefonskim putem
2.   Nacrt odluke o izmjenama i dopunama Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu
3.   Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršavanju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu
4.   Prednacrt budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu
5.   Prednacrt zakona o izvršavanju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu
6.   Prednacrt zakona o stečaju
7.   Nacrt zakona o dopuni Zakona o visini stope zatezne kamate
8.   Prijedlog izjašnjenja na Inicijativu za davanje autentičnog tumačenja člana 18. stav (3) Zakona o Razvojnoj banci Federacije Bosne i Hercegovine, koju je podnio gosp. Salko Selman, predsjednik Uprave Razvojne banke
9.   Prijedlog izjašnjenja na Inicijativu za davanje autentičnog tumačenja Zakona o stečajnom postupku, koju je podnio Dino Čavkić, izvršni direktor D.O.O. „Č.J.“ Bihać
10.   Prijedlog mišljenja na Prijedlog zakona o izmjeni i dopuni Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine, čiji je predlagač Dennis Gratz, poslanik u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine
11.   Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini privrednog društva Energoinvest d.d. Sarajevo
a)   Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini privrednog društva Energoinvest d.d. Sarajevo 
b)   Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini privrednog društva Energoinvest d.d. Sarajevo 
12.   Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini privrednog društva UNIS Ginex d.d. Goražde
a)   Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini privrednog društva UNIS Ginex d.d. Goražde 
b)   Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini privrednog društva UNIS Ginex d.d. Goražde 
13.   Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Sporazum o saradnji na provođenju Odluke o usvajanju Okvira interoperabilnosti i implemlementaciji Okvira interoperabilnosti
14.   Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar o usvajanju Prijedloga statuta JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar
15.   Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata/Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata za dodjelu sredstava iz „Tekućeg transfera pojedincima-za pomoć u liječenju boraca-branitelja“ utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu
16.   Prijedlog odluke o odobravanju prodaje 2 (dva) službena putnička automobila Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata/Federalnog ministarstva za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata
17.   Prijedlog odluke o prihvatanju Izvještaja o radu Agencije za reviziju privatizacije u Federaciji Bosne i Hercegovine za period januar-juni 2016. godine
18.   Prijedlozi rješenja:
a)   Prijedlog rješenja o razrješenju privremenog direktora Federalnog zavoda za zapošljavanje 
b)   Prijedlog rješenja o imenovanju direktora Federalnog zavoda za zapošljavanje 
19.   Prijedlozi rješenja:
a)   Prijedlog rješenja o razrješenju predsjednika i članova Upravnog odbora Federalnog zavoda za zapošljavanje 
b)   Prijedlog rješenja o imenovanju predsjednika i članova Upravnog odbora Federalnog zavoda za zapošljavanje 
20.   Godišnji konsolidovani izvještaj interne revizije u javnom sektoru u Federaciji Bosne i Hercegovine za 2015. godinu, sa Prijedlogom zaključka
21.   Informacija o ostvarenim i raspoređenim javnim prihodima januar-septembar 2016. godine, sa Prijedlogom zaključka
22.   Zahtjev Federalne uprave za inspekcijske poslove za davanje saglasnosti za popunu upražnjenih radnih mjesta, sa Prijedlogom zaključka
23.   Informacija o neodložnoj potrebi zaključivanja ugovora o djelu, sa Prijedlogom zaključka
24.   Prijedlozi odluka:
a)   Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru privrednog društva RMU „Banovići“ d.d. Banovići za donošenje Odluke o razrješenju vršioca dužnosti izvršnog direktora za ekonomske poslove – člana Uprave privrednog društva RMU „Banovići“ d.d. Banovići 
b)   Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru privrednog društva RMU „Banovići“ d.d. Banovići za donošenje Odluke o imenovanju vršioca dužnosti izvršnog direktora za ekonomske poslove – člana Uprave privrednog društva RMU „Banovići“ d.d. Banovići
 
 
 
Četvrtak,
21. juni 2018.
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba-kompjuterska oprema i kancelarijske mašine za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade Federacije BiH, broj: 06-02-36-11/2018-16 od 16.05.2018. godine.
Poziv za dostavu ponuda za javnu nabavku  usluga-tehničkog pregleda i registracije vozila za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade Federacije BiH (usluge iz Aneksa II dio B Zakona o javnim nabavkama), broj: 06-02-36-17/2018-1 od 16.05.2018. godine.
Pojašnjenje svim zainteresiranim u Postupku javne nabavke usluga tehničkog pregleda i registracije motornih vozila za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade Federacije Bosne i Hercegovine (USLUGE IZ ANEKSA II DIO B. ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA)
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku usluga - nabavka avio-karata za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade FBiH
Odluka o izboru kvalifikovanih ponuđaća za javnu nabavku advokatskih usluga – pravna odbrana Vlade FBiH u slučaju radnopravnih sporova (27.04.2018)
Poziv za dostavu ponuda za javnu nabavku advokatskih usluga-pravna odbrana Vlade FBiH u slučaju radnopravnih sporova (usluge iz Aneksa II dio B Zakona o javnim nabavkama)
Obavještenje o javnoj nabavci usluga FMERI
Plan javnih nabavki Generalnog  sekretarijata Vlade FBiH za 2018. godinu (27.04.2018.)
Poziv za dostavu ponuda za javnu nabavku usluga – “Restoranske usluge eksterne reprezentacije za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade Federacije BiH”
Obrazac praćenja provedbe ugovora-okvirnog sporazuma za 2017. godinu-31.03.2018.
Obrazac praćenja provedbe ugovora-okvirnog sporazuma za 2018. godinu-31.03.2018.
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku usluga (LOT 1 - nabavka usluga održavanja i servisiranja službenih vozila marke „PASSAT“ za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade FBiH , broj: 07-14-75-19/2017-11 od 08.11.2017. godine)
Odluka o poništenju postupka javne nabavke usluga– LOT2 – nabavka održavanja i servisiranja službenog vozila marke "GRAND CHEROKEE" za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade FBiH
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba – tečna goriva za službena motorna vozila za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade FBiH
Obavještenje o javnoj nabavci usluga stručnog konsultanta za pružanje konsultantskih usluga Vladi FBiH u izradi tenderske dokumentacije
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba – kancelarijskog i kompjuterskog materijala i ostalog administrativnog materijala i sitnog inventara za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade FBiH
ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA JAVNU NABAVKU USLUGA — TELEKOMUNIKACIJSKE USLUGE — DODATNI BACK UP LINK I SERVISNI LINK ZA POTREBE GENERALNOG SEKRETARIJATA VLADE FBiH
Odluka o poništenju postupka javne nabavke roba - nabavka kompjuterske opreme i kancelarijskih mašina, broj: 07-14-75-14/2017-21
Poziv za dostavu ponuda za javnu nabavku usluga - stručnog usavršavanja za potrebe generalnog sekretarijata Vlade FBiH za 2018. godinu
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku usluga – nabavka avio-karata za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade Federacije BiH (27.04.2017) 

ARHIVA