78. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 18.11.2016.
Dnevni red
1.   Usvajanje Zapisnika 77. sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održane 10.11.2016. godine i Zapisnika 53. hitne sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održane 16.11.2016. godine, telefonskim putem
2.   Nacrt odluke o izmjenama i dopunama Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu
3.   Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršavanju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu
4.   Prednacrt budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu
5.   Prednacrt zakona o izvršavanju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu
6.   Prednacrt zakona o stečaju
7.   Nacrt zakona o dopuni Zakona o visini stope zatezne kamate
8.   Prijedlog izjašnjenja na Inicijativu za davanje autentičnog tumačenja člana 18. stav (3) Zakona o Razvojnoj banci Federacije Bosne i Hercegovine, koju je podnio gosp. Salko Selman, predsjednik Uprave Razvojne banke
9.   Prijedlog izjašnjenja na Inicijativu za davanje autentičnog tumačenja Zakona o stečajnom postupku, koju je podnio Dino Čavkić, izvršni direktor D.O.O. „Č.J.“ Bihać
10.   Prijedlog mišljenja na Prijedlog zakona o izmjeni i dopuni Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine, čiji je predlagač Dennis Gratz, poslanik u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine
11.   Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini privrednog društva Energoinvest d.d. Sarajevo
a)   Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini privrednog društva Energoinvest d.d. Sarajevo 
b)   Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini privrednog društva Energoinvest d.d. Sarajevo 
12.   Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini privrednog društva UNIS Ginex d.d. Goražde
a)   Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini privrednog društva UNIS Ginex d.d. Goražde 
b)   Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini privrednog društva UNIS Ginex d.d. Goražde 
13.   Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Sporazum o saradnji na provođenju Odluke o usvajanju Okvira interoperabilnosti i implemlementaciji Okvira interoperabilnosti
14.   Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar o usvajanju Prijedloga statuta JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar
15.   Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata/Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata za dodjelu sredstava iz „Tekućeg transfera pojedincima-za pomoć u liječenju boraca-branitelja“ utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu
16.   Prijedlog odluke o odobravanju prodaje 2 (dva) službena putnička automobila Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata/Federalnog ministarstva za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata
17.   Prijedlog odluke o prihvatanju Izvještaja o radu Agencije za reviziju privatizacije u Federaciji Bosne i Hercegovine za period januar-juni 2016. godine
18.   Prijedlozi rješenja:
a)   Prijedlog rješenja o razrješenju privremenog direktora Federalnog zavoda za zapošljavanje 
b)   Prijedlog rješenja o imenovanju direktora Federalnog zavoda za zapošljavanje 
19.   Prijedlozi rješenja:
a)   Prijedlog rješenja o razrješenju predsjednika i članova Upravnog odbora Federalnog zavoda za zapošljavanje 
b)   Prijedlog rješenja o imenovanju predsjednika i članova Upravnog odbora Federalnog zavoda za zapošljavanje 
20.   Godišnji konsolidovani izvještaj interne revizije u javnom sektoru u Federaciji Bosne i Hercegovine za 2015. godinu, sa Prijedlogom zaključka
21.   Informacija o ostvarenim i raspoređenim javnim prihodima januar-septembar 2016. godine, sa Prijedlogom zaključka
22.   Zahtjev Federalne uprave za inspekcijske poslove za davanje saglasnosti za popunu upražnjenih radnih mjesta, sa Prijedlogom zaključka
23.   Informacija o neodložnoj potrebi zaključivanja ugovora o djelu, sa Prijedlogom zaključka
24.   Prijedlozi odluka:
a)   Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru privrednog društva RMU „Banovići“ d.d. Banovići za donošenje Odluke o razrješenju vršioca dužnosti izvršnog direktora za ekonomske poslove – člana Uprave privrednog društva RMU „Banovići“ d.d. Banovići 
b)   Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru privrednog društva RMU „Banovići“ d.d. Banovići za donošenje Odluke o imenovanju vršioca dužnosti izvršnog direktora za ekonomske poslove – člana Uprave privrednog društva RMU „Banovići“ d.d. Banovići
 
 
 
Nedjelja,
17. januar 2021.
VIŠE