77. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 10.11.2016.
Saopćenje o radu


77. SJEDNICA VLADE FEDERACIJE BiH:
 
O PRIMJENI SETA ANTIKORUPTIVNIH ZAKONA
 
Nakon usmene inicijative podnesene na današnjoj sjednici vezano za primjenu seta antikoruptivnih zakona, Vlada Federacije BiH je, na današnjoj sjednici u Sarajevu, zadužila Federalno ministarstvo pravde da sačini cjelovitu informaciju o ovoj problematici.
 
Prije sjednice Vlade na kojoj će ova informacija biti razmatrana, bit će održan sastanak s predstavnicima Vrhovnog suda FBiH, Federalnog tužilaštva i Visokog sudskog i tužilačkog vijeća i analizirane do sada provedene aktivnosti na ovom planu, te dalji pravci za njihovo ubrzanje.
 
PRIVREMENO OBAVLJANJE POSLOVA ZA POTREBE KANTONA SARAJEVO
 
Vlada FBiH donijela je danas Odluku o davanju saglasnosti Agenciji za državnu službu FBiH i Odboru državne službe za žalbe u FBiH da, za potrebe Kantona Sarajevo, privremeno obavlja poslove iz njihove nadležnosti.
 
Agencija za državnu službu u FBiH će provoditi procedure zapošljavanja državnih službenika, organizirati i realizirati obuke državnih službenika, te organizirati edukaciju kandidata za polaganje ispita koji predstavlja uvjet za rad u organima državne službe Kantona Sarajevo, Grada Sarajeva i općina na teritoriji Kantona Sarajevo.
 
S druge strane Odbor državne službe za žalbe će u drugom stepenu odlučivati o svim žalbama na rješenja rukovodioca organa državne službe, gradonačelnika, odnosno načelnika, o žalbama koje se izjave na odluke Disciplinske komisije.
 
Ovakav režim bit će na snazi dok oblast radnih odnosa državnih službenika u Federaciji BiH i kantonu trajno ne bude riješena u skladu sa Ustavom Federacije BiH.
 
Opredijeljena za nastavak reformskih procesa, Vlada FBiH danas je zaključila da, u roku od 45 dana, bude pripremljeno održavanje tematske sjednice o stanju u javnoj upravi na kojoj će analizirati pravce i aktivnosti njene reforme.
 
UREDBA O IZLAGANJU NA JAVNI UVID PODATAKA
PREMJERA I KATASTARSKOG KLASIRANJA ZEMLJIŠTA
 
Vlada Federacije BiH je donijela Uredbu o izlaganju na javni uvid podataka premjera i katastarskog klasiranja zemljišta koja propisuje postupak, način i tehničke uslove izlaganja na javni uvid podataka premjera i katastarskog klasiranja zemljišta, prikupljenih na osnovu Zakona o premjeru i katastru nekretnina.
 
Uvažavajući mišljenje Ureda za zakonodavstvo i usklađenost s propisima Evropske unije, Vlada je ovu redbu donijela do stupanja na snagu Zakona o izmjeri i registraciji nekretnina, čiji je Nacrt već usvojen u Parlamentu FBiH, a koji predviđa uspostavu jedinstvene baze podataka o nekretninama i pravima na nekretninama.
 
Podaci o nekretninama u smislu ove uredbe su podaci premjera i katastarskog klasiranja zemljišta (položaj, oblik, kultura i klasa ili način korištenja i površina parcela i objekata), o zgradama (godina izgradnje, posjedovanje građevinske i upotrebne dozvole, broj spratova i način korištenja), o nekretninama u etažnom vlasništvu (površina, položaj u zgradi, način korištenja i struktura etažnih jedinica i sukorisnički dijelovi) i o korisnicima nekretnina. Podaci o nekretninama unose se u popisne listove.
 
Izlaganje na javni uvid podataka o nekretninama vrši komisija koju imenuje predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave za jednu ili više katastarskih općina. Izlaganje podataka vrši se po katastarskim općinama putem popisnih listova. Podaci o nekretninama izlažu se na javni uvid u cilju usaglašavanja stanja u popisnim listovima sa stvarnim stanjem na terenu.
 
U postupku izlaganja podataka, komisija strankama stavlja na uvid, provjerava i utvrđuje podatke o parcelama, uključujući i podatke o zgradama, posebnim dijelovima zgrada u zgradama u etažnom vlasništvu i korisniku nekretnina. Svi postupci i procedure koje se provode u svrhu izlaganja podataka provode se u digitalnom okruženju.
 
U obrazloženju za donošenje Uredbe je naglašeno da su poslovi izlaganja na javni uvid podataka premjera i katastarskog klasiranja zemljišta prekinuti početkom ratnih sukoba u BiH. U to vrijeme aktivnosti na izlaganju podataka provođene su na velikom dijelu teritorije BiH. Bio je to rezultat poslova premjera koji su provođeni u velikom obimu od 1984. godine, kada je donesen Zakon o premjeru i katastru nekretnina. Poslije rata su ovi poslovi nastavljeni u manjem obimu u skladu s materijalnim i kadrovskim prilikama. Nametanjem Zakona o zemljišnim knjigama od strane visokog predstavnika 2002. godine poslovi su definitivno obustavljeni i nisu nastavljeni do danas. To je posljedica činjenice da je ovim zakonom u Zakonu o premjeru i katastru nekretnina stavljen van, pored ostalog, i dio koji se odnosi na izlaganje podataka na javni uvid.
 
Prekid poslova izlaganja imao je značajne posljedice na teritorijima jedinica lokalne samouprave, na kojima je prije rata završen premjer i bile stečene pretpostavke za početak izlaganja. Posebno teško stanje je u jedinicama lokalne samouprave koji na svojoj teritoriji imaju tzv. popisni katastar. Na toj teritoriji je faktički nemoguće na kvalitetan način upravljati prostorom, što ima dalje posljedice na ekonomski razvoj. Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne odnose je izvrgnuta stalnom pritisku iz jedinica lokalne samouprave da nastavi izlaganje podataka, kako bi rezultati premjera bili u funkciji.
 
Tokom posljednjih nekoliko godina kapaciteti Uprave su značajno ojačali, a započete su aktivnosti na masovnom usklađivanju podataka katastra i zemljišnih knjiga kroz projekt “Registracija nekretnina”. Provođenjem ovog projekta položaj ovih jedinica lokalne samouprave postaje nepovoljniji, a njihovo zaostajanje još veće. Da bi to bilo spriječeno Uprava je, u uslovima postojanja unutrašnjih kapaciteta, odlučila izraditi ovu uredbu i tako omogućiti izlaganje podataka premjera i katastarskog klasiranja na javni uvid i time pomoći jedinicama lokalne samouprave.
 
ODLUKE O PRIHVATANJU ZADUŽENJA
 
Vlada FBiH donijela je danas dvije odluke o prihvatanju zaduženja Federacije BiH.
 
U prvom slučaju je riječ o zaduženju po Ugovoru o zajmu između Bosne i Hercegovine i Međunarodne banke za obnovu i razvoj za realizaciju Projekta modernizacije cesta u Federaciji u iznosu od 58.000.000 eura. Sredstva su namijenjena unaprjeđenju nivoa usluga i sigurnosti prometa na magistralnoj infrastrukturi u FBiH. To, između ostalog, obuhvata sanacije i rekonstrukcije mostova i tunela, izgradnju ili završetak najznačajnijih dionica magistralnih cesta, izgradnju obilaznica oko gradova, potrebne korekcije osovine i nivelete, izgradnju traka za spora vozila, kao i sanaciju crnih tački i opasnih mjesta na cestama.
 
Drugom odlukom je prihvaćeno zaduženje Federacije BiH po Ugovoru o zajmu između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj za realizaciju Projekta popravke nakon poplava i modernizacija u iznosu do 65.000.000 eura. Zajam će biti korišten za otklanjanje šteta uzrokovanih poplavama u proljeće 2014. godine i poboljšanje magistralnih cesta u cilju unapređenja nivoa usluge i sigurnosti prometa na magistralnoj infrastrukturi u FBiH.
 
SAGLASNOST NA SPORAZUM O OSNOVICI ZA
OBRAČUN PLAĆE DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA
 
Vlada FBiH je dala saglasnost na Sporazum o osnovici za obračun plaće za period od 31.7. do 31.12.2016. godine i za njegovo potpisivanje ovlastila federalnog ministra pravde Matu Jozića. Sporazum stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljen u „Službenim novinama FBiH“.
 
Sporazum uvažava trenutno finansijsko stanje u budžetu, a postignut je, u skladu sa Zakonom o plaćama i naknadama u organima vlasti FBiH i Zakonom o Budžetu FBiH, između pregovaračkih timova Vlade FBiH i Samostalnog sindikata državnih službenika i namještenika u organima državne službe, sudskoj vlasti, javnim ustanovama u FBiH 19.10.2016. godine.
 
Potpisnice Sporazuma dogovorile su da je osnovica za obračun plaće za period od 31.7.2016. do 31.12.2016. godine 315 KM. Ista osnovica primjenjivana je i za period od 1.1.2016. do 31.7.2016. godine. Dogovoreno je i da će osnovica za obračun plaće u visini od 315 KM važiti i za budžetsku godinu koja počinje 1.1.2017. godine.
 
Predstavnici Sindikata potpisom na ovaj sporazum potvrđuju da visina osnovice za obračun plaće, usaglašena sa ovim sporazumom, ne narušava prava uposlenika u okviru organa vlasti Federacije (Vlade FBiH) ni u jednom dijelu, pa tako ni u pogledu visine najniže satnice, obzirom na činjenicu da se na osnovicu za obračun plaće primjenjuju odgovarajući koeficijenti složenosti poslova, te da visina plaće za sve zaposlene prelazi iznos najniže plaće za područje FBiH.
 
Također, potpisom na ovaj sporazum predstavnici Samostalnog sindikata državnih službenika i namještenika u organima državne službe, sudskoj vlasti, javnim ustanovama u FBiH, kao reprezentativnog sindikata potvrđuju da ne postoji osnov za podizanje tužbi od strane zaposlenih u organima vlasti Federacije BiH.
 
Strane potpisnice su saglasne da će Vlada Federacije BiH nastaviti restriktivnu budžetsku politiku s ciljem ušteda po svim stavkama rashoda Budžeta Federacije BiH.
 
PRODUŽENA PRIMJENA KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA DRŽAVNE SLUŽBENIKE
 
Vlada FBiH danas je dala je saglasnost na Sporazum o nastavljanju primjene Kolektivnog ugovora o izmjenama Kolektivnog ugovora za službenike organa uprave i sudske vlasti u Federaciji BiH i za njegovo potpisivanje ovlastila federalnog ministra pravde Matu Jozića.
 
Strane potpisnice ovog sporazuma su saglasne da bude nastavljena primjena Kolektivnog ugovora o izmjenama Kolektivnog ugovora za službenike organa uprave i sudske vlasti u FBiH, počev od 4.9.2016. godine, do usklađivanja Kolektivnog ugovora za službenike organa uprave i sudske vlasti u Federaciji BiH, a najdalje do 14.11.2016. godine.
 
Izmijenjeni Kolerktivni ugovor stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljen u „Službenim novinama FBiH“.
 
PROGRAM RADA FEDERALNOG ZAVODA ZA ZAPOŠLJAVANJE ZA 2017. GODINU
 
Vlada FBiH dala je saglasnost na Program rada Federalnog zavoda za zapošljavanje za 2017. godinu.
 
U skladu s Programom mjera za socijalno zbrinjavanje nezaposlenih osoba koje su u procesu stečaja, likvidacije, restrukturiranja i privatizacije poduzeća ostale ili ostaju bez posla i Operativnim programom za realizaciju Programa mjera u planskoj godini, ova pozicija je uvećana za dodatnih 20 posto od ukupno planiranih prihoda po osnovu doprinosa za osiguranje za slučaj nezaposlenosti. Na toj poziciji za 2017. godinu planirana su sredstva od 17.200.000 KM.
 
Daljnjih 2.012.000 KM namijenjeno je za održavanje zaposlenosti osoba sa invaliditetom.
 
Federalni zavod za zapošljavanje će u 2017. godini nastojati pružiti podršku teže zapošljivim kategorijama nezaposlenih, prije svega mladim bez radnog iskustva, dugotrajno nezaposlenima, ženama i drugim. Planirano je da mjerama aktivne politike zapošljavanja bude obuhvaćeno oko 8.000 nezaposlenih osoba.
 
Cilj programa sufinansiranja zapošljavanja, samozapošljavanja i pripreme za rad je zapošljavanje 8.000 osoba sa evidencije nezaposlenih u Federaciji BiH s posebnom rodnom i socijalnom osjetljivošću radi jačanja konkurentnosti i integracije na tržištu rada, sprečavanja duge nezaposlenosti, te stvaranja uvjeta za sticanje prvog radnog iskustva.
 
Za realizaciju aktivnosti profesionalne orijentacije u 2017. godini planirano je 200.000 KM. Na ime sufinansiranja projekata s drugim organizacijama i institucijama, Federalni zavod planirao je za 2017. godinu 1.700.000 KM, a za analizu tržišta rada planirana su sredstva od 30.000 KM.
 
DODJELA SREDSTAVA TRAJNOG REVOLVING FONDA
 
Vlada FBiH je na današnjoj sjednici dala prethodnu saglasnost na Prijedlog rješenja o dodjeli dijela sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za dugoročno finansiranje projekata putem dodjele kredita za 2016. godinu privrednom društvu ALFA d.o.o. Travnik, u iznosu od 600.000 KM.
 
Data je prethodna saglasnost i na Prijedlog rješenja o dodjeli dijela sredstava iz istog fonda privrednom društvu Lišćevica-promet d.o.o. Ilijaš, u iznosu od 370.000 KM.
 
PROŠIRENJE KPZ-a ZENICA
 
Federalna vlada danas je, na prijedlog Federalnog ministarstva pravde, dala Kazneno-popravnom zavodu zatvorenog tipa u Zenici saglasnost za izgradnju Paviljona IX radi proširenja zatvorskih kapaciteta.
 
Saglasnost je potrebna radi izdavanja odobrenja za građenje, a shodno uvjetima iz rješenja o urbanističkoj saglasnosti Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoliša Zeničko-dobojskog kantona od 9.8.2016. godine. Kazneno-popravni zavod zatvorenog tipa u Zenici je zadužen da, po završetku radova,Vladi FBiH dostavi poseban izvještaj.
 
U obrazloženju ove odluke je navedeno da se preduzimaju aktivnosti na realizaciji IPA 2015 Projekata za zatvore, a za šta je Delegacija EU za BiH osigurala 1.500.000 eura za izgradnju modernog zatvorskog objekta u sklopu Kazneno-popravnog zavoda zatvorenog tipa u Zenici.
 
IZVJEŠĆE POVJERENSTVA ZA PROGRAM JAVNIH INVESTICIJA
 
Federalna vlada je danas usvojila izvješće o radu Povjerenstva za program javnih investicija Federacije BiH za razdoblje siječanj-lipanj 2016. godine.
 
Inače, u Program javnih investicija Federacije BiH od 2017. do 2019. godine, koji je Vlada usvojila 22.7.2016. godine, uključena su 42 projekata ukupne vrijednosti 3.384,75 milijuna KM, od čega se 279,85 milijuna KM odnosi na devet kandidiranih projekata (od kojih su tri bila predmetom ocjenjivanja Povjerenstva) i 3.104,90 milijuna KM na 33 projekata u implementaciji.
 
Istovremeno Vlada Federacije BiH je zaključkom zadužila federalna ministarstva, javna poduzeća i podnositelje projektnih prijedloga za koje nije nikako ili je djelimično dostavljena relevantna prateća dokumentacija da, za projekte koje kandidiraju, u što kraćem roku dostave potpunu dokumentaciju kako bi projektni prijedlog mogao biti razmatran i uvršten u Program javnih investicija FBiH.
 
POBOLJŠANJE STANJA U INDUSTRIJI TEKSTILA, ODJEĆE, KOŽE I OBUĆE
 
Vlada FBiH je usvojila izvještaj Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije i Privredne komore Federacije BiH o provođenju Akcionog plana 2013.-2018. godina za realizaciju Strategije razvoja industrije tekstila, odjeće, kože i obuće u FBiH za period 2013.-2023. godina, u 2015. godini. Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije i Privredna komora FBiH su zaduženi da prate, analiziraju i jednom godišnje, a po potrebi i češće, izvještavaju Vladu Federacije BiH o provođenju aktivnosti predviđenih izmjenama i dopunama Akcionog plana.
 
Evidentno je, rečeno je u izvještaju, da je u svim granama tekstilne industrije, osim u proizvodnji tekstila, povećan indeks proizvodnje. Tako je proizvodnja odjeće veća za 46,9 posto, a kože i obuće za 3,4 posto. Broj novozaposlenih je 1.294, te ih je gotovo 22.000. Najveće povećanje zaposlenih od 694 bilježi proizvodnja odjeće, a plaće su povećane za 1,7 posto.
 
U 2105. godini je, kroz sredstva Trajnog revolving fonda, ovoj privrednoj grani dodijeljeno 1.614.000 KM.
 
PRAVILNIK O SADRŽAJU I NAČINU VOĐENJA EVIDENCIJE O RADNICIMA
 
Vlada FBiH usvojila je informaciju Federalnog ministarstva rada i socijalne politike o Pravilniku o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima i drugim osobama angažovanim na radu, kojeg će donijeti resorni federalni ministar.
 
Zakonom o radu, koji je u Federaciji BiH stupio na snagu u aprilu ove godine, propisano je da će federalni ministar rada i socijalne politike Pravilnikom propisati sadržaj i način vođenja evidencija koje je poslodavac dužan svakodnevno voditi o radnicima i drugim osobama angažovanim na radu, kao i o radnicima koji su kod njega zaposleni - matična evidencija. Odredbom člana 180. Zakona o radu utvrđeno je da će propisi, koji su predviđeni za provođenje ovog zakona, biti doneseni u roku od jedne godine od dana stupanja na snagu.
 
Osnovni cilj donošenja ovog pravilnika je da kroz njegovu dosljednu provedbu od strane poslodavaca, kao i kroz efikasan inspekcijski nadzo, bude spriječen rad nacrno. Obeshrabrivanje rada u sivoj ekonomiji je jedna od aktivnosti predviđena Reformskom agendom za BiH za period 2015.-2018. godina, u okviru prioriteta koji se odnosi na tržište rada.
 
Pravilnik sadrži odredbe koje propisuju sadržaj i način vođenja evidencija o radnicima, drugim osobama angažovanim na radu kod poslodavca, te o radnom vremenu. Predviđeno je da je poslodavac dužan voditi evidenciju o radnicima - matičnu evidenciju, koja, između ostalog, sadrži opće podatke o radnicima, njihovoj stručnoj spremi, ugovoru o radu na osnovu kojeg je zasnovan radni odnos, podatke o radnom mjestu, kao i o početku i prestanku radnog odnosa.
 
Poslodavac je dužan voditi i evidenciju o drugim osobama angažovanim na radu koja, pored općih, sadrži i podatak o aktu na osnovu kojeg ta osoba radi kod poslodavca.
 
Propisana je i obaveza radnika, odnosno druge osobe angažovane na radu kod poslodavca, da odmah, a najkasnije u roku od osam dana, poslodavcu prijavi svaku promjenu podataka koje je poslodavac dužan voditi u evidenciji. Nadalje, propisana je svakodnevna obaveza vođenja evidencije o radnom vremenu. Predviđeno je da ta vrsta evidencije bude vođena ažurno, na početku i na kraju radnog vremena radnika, odnosno druge osobe angažovane na radu. Na taj način bila bi spriječena eventualna neslaganja između stvarnog stanja i evidentiranih radnika i drugih osoba angažovanih na radu kod poslodavca. Također, ovakav način vođenja evidencija o radnom vremenu kod poslodavca olakšao bi i nadzor inspekcijskm organima.
 
S obzirom na to da je u Federaciji BiH trenutno u primjeni Zakon o evidencijama u oblasti rada iz 1990. godine, donošenje novog propisa je iskorak u regulisanju ove oblasti i nastavak reforme radnog zakonodavstva.
 
INFORMACIJA O STRATEGIJI BEZBJEDNOSTI DRUMSKOG SAOBRAĆAJA
 
Federalna vlada usvojila je informaciju Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova koju je sačinila Komisija za izradu prijedloga dokumenta „Strategija bezbjednosti drumskog saobraćaja na cestama Federacije Bosne i Hercegovine 2016.-2020”.
 
Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova je zaduženo da nastavi sa aktivnostima na izradi ove strategije, a Federalno ministarstvo finansija da sagleda mogućnosti za osiguranje sredstava za izradu i realizaciju Strategije i Akcionog plana.
 
Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova je obavezano da kod nadležnih institucija inicira izmjene i dopune zakonske legislative iz ove oblasti.
 
IZVJEŠTAJ O RADU REVIZORSKIH TIMOVA
 
Vlada FBiH je prihvatila informaciju o implementaciji Zakona o provođenju kontrole zakonitosti korištenja prava iz oblasti branilačko-invalidske zaštite za period 1. juli - 30. septembar 2016. godine. Informacija će biti dostavljena predsjedniku i potpredsjednicima Federacije BiH, uredima MMF-a i Svjetske banke u Sarajevu, te objavljena na web-stranici Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata.
 
Zadužen je Institut za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja da preduzme organizacione i sve druge radnje iz svoje nadležnosti u cilju provođenja Dinamičkog plana Zakona o provođenju kontrole zakonitosti korištenja prava iz oblasti branilačko-invalidske zaštite.
 
Revizorski timovi su u trećem kvartalu 2016. godine okončali postupak kontrole u ukupno 5.764 predmeta. Od tog broja je 148 predmeta korisnika prava na ličnu invalidninu, 208 korisnika prava na porodičnu invalidninu, 4.727 su predmeti korisnika koji su ostvarili pravo na penziju pod povoljnijim uvjetima i 674 predmeta korisnika prava na mjesečni novčani dodatak po osnovu dodjeljenog najvišeg ratnog priznanja ili odlikovanja.
 
INICIJATIVA VIJEĆU MINISTARA BiH ZA STVARANJE
POVOLJNIJEG OKRUŽENJA ZA POLJOPRIVREDNU PROIZVODNJU
 
Federalna vlada usvojila je informaciju o problemima u poljoprivredi nastalih znog nepostojanja usaglašenih zakona s pravnim naslijeđem Evropske unije iz oblasti sigurnosti hrane i veterinarstva, jedinstvenog strateškog plana ruralnog razvoja BiH, poljoprivrednog popisa, uvođenja „plavog dizela“, te rješavanje pitanja u vezi upisa sorti na sortnu listu Bosne i Hercegovine. Vlada FBiH će Vijeću ministara BiH uputiti Inicijativu za stvaranje povoljnijeg okruženja za poljoprivrednu proizvodnju, za nesmetan izvoz hrane tržišta, te omogućavanje aplikacije za sredstva pretpristupne pomoći EU u oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja.
 
U Incijativi je navedeno da je za stvaranje povoljnijeg okruženja za poljoprivrednu proizvodnju i nesmetan izvoz hrane potrebno usvojiti pripremljene zakone o hrani, veterinarstvu i poljoprivredi, donijeti strateški plan ruralnog razvoja na nivou BiH, izvršiti poljoprivredni popis u Bosni i Hercegovini, uvesti „plavi dizel“ za poljoprivredne proizvođače u BiH i uspostaviti proceduru upisa biljnih sorti na Sortnu listu.
 
Kada je riječ o izvozu hrane životinjskog porijekla na tržište EU, Bosna i Hercegovina trenutno ispunjava uslove za izvoz mlijeka i mliječnih proizvoda, meda i ribe, ali je potrebno je dalje raditi na uspostavljanju sistema službenih kontrola hrane i hrane za životinje, jer su „ad hoc“ rješenja koja tretiraju samo jednu grupu proizvoda u sistemu dugoročno neodrživa.
 
Potrebni su sistemski zakoni koji će moći odgovoriti na zahtjeve EU i domaćih proizvođača i potrošača.
 
Prije dvije godine radna grupa koju je osnovalo Ministarstvo vanjske trgovine po Odluci Vijeća ministara BiH pripremila je prijedloge Zakona o hrani i Zakona o veterinarstvu koji su ključni segment za organizaciju cjelokupnog komandnog lanca u oblasti proizvodnje hrane i hrane za životinje. Usvajanjem ovih zakona bila bi osigurana djelotvornost cjelokupnog sistema proizvodnje hrane i hrane za životinje, kao i provođenje službenih kontrola, što bi za krajnji rezultat dovelo do stanja koje je identično onom u slučaju primjene EU propisa. Tekstovi novih zakona su završeni, a od njihovog usvajanja zavisi budućnost izvoza proizvoda životinjskog porijekla u EU. Stoga je bitno što hitnije donijeti odluku o njihovom upućivanju u parlamentarnu proceduru. Delegacija EU u Bosni i Hercegovini je 15.9.2016. godine započela proces konsultacija oko revidiranja Indikativnog strateškog dokumenta za BiH za razdoblje 2018.-2020., što otvara mogućnost uključivanja sektora poljoprivrede i ruralnog razvoja u IPA II, odnosno IPARD u razdoblju 2018.-2020. godina.
 
Da bi sektor poljoprivrede i ruralnog razvoja bio uključen u IPA II i IPARD, potrebno je izraditi Strateški plan ruralnog razvoja na nivou BiH, čime bi naša zemlja u okviru IPARD-a i drugih akcija vezanih za sektor poljoprivrede (veterinarstvo, sigurnost hrane, zaštita zdravlja bilja) u razdoblju 2018.-2020. godina dobila između 70 i 90 miliona eura bespovratnih EU sredstava. To je značajan iznos u uslovima izrazito malih izdvajanja za strukturne mjere, povećanje konkurentnosti i sistem sigurnosti hrane iz domaćih budžeta. Potreba za strukturnim mjerama dodatno je povećana i zbog liberalizacije trgovine sa EU stranom i očekivanog povećanja konkurentskog pritiska nakon potpisivanja dodatnog Protokola uz SSP.
 
U Inicijativi se zahtijeva od Vijeća ministara da osigura dovršetak izrade Strateškog plana ruralnog razvoja BiH do kraja januara 2017. godine, kako bi sektor poljoprivrede i ruralnog razvoja bio uvršten u Indikativni strateški dokument za BiH za razdoblje 2018-2020. godina, a time i u sredstva IPA II i IPARD II.
 
Provođenje poljoprivrednog popisa uobičajeno se radi godinu nakon objave rezultata popisa stanovništva i domaćinstava. Na osnovu rezultata popisa stanovništva sačinjava se Adresar gospodarstava koja se bave poljoprivrednom proizvodnjom što je osnova za poljoprivredni popis.
 
Imajući u vidu značaj poljoprivrednog popisa za vođenje domaće poljoprivredne politike, ali i potrebu usklađivanja statističkih podataka u BiH sa EUROSTAT-om, Vijeće ministara treba što hitnije donijeti odluku o provođenju poljoprivrednog popisa u zemlji.
 
Uvođenje „plavog dizela“ za poljoprivredne proizvođače u BiH je veoma značajno jer se, pored ostalog, na taj način način smanjuju troškovi proizvodnje koji direktno utiču na vrijednost prizvoda i njihovu konkurentnost na domaćem i inozemnom tržištu.
 
Zakonom o sjemenu i sadnom materijalu poljoprivrednih biljaka BiH propisan je način formiranja Zajedničke komisije za sorte, njen zadatak je postupak upisa sorte u sortnu listu i održavanje sorte. Obzirom na to da Zajedničku komisiju čine stručnjaci iz cijele BiH, u inicijativi je izneseno mišljenje da će stavljanje u funkciju ove komisije uveliko doprinijeti provođenju propisa na nivou Bosne i Hercegovine.
 
INFORMACIJA O AKTIVNOSTIMA VEZANIM ZA FEROELEKTRO d.d.
 
Vlada FBiH prihvatila je danas informaciju o aktivnostima vezanim za Feroelektro d.d Sarajevo, te zadužila Agenciju za privatizaciju u Federaciji BiH da angažuje neovisnu revizorsku kuću koja će sačiniti revizorski izvještaj o stanju kapitala u ovom preduzeću za period od zaključenja kupoprodajnog ugovora do 30.6.2016. godine.
 
Naime, u informaciji je navedeno da su, u periodu od potpisivanja ugovora do ponovnog upisa Federacije BiH kao vlasnika, nastupile značajne promjene na kapitalu i imovini ovog preduzeća.  Revizija treba da utvrdi uzroke koji su doveli da smanjenja kapitala i analizira stanje upisanih hipoteka (tereta), kao i ostale promjene na nekretninama Feroelektra.
 
Revizijom je, također, potrebno utvrditi stanje obaveza i potraživanja na dan 30.6.2016. godine, kao i sudske sporove u kojima je Feroelektro tuženi, odnosno tužitelj.
 
INFORMACIJA FEDERALNOG PRAVOBRANILAŠTVA
 
Vlada Federacije BiH usvojila je informaciju Federalnog pravobranilaštva od 31.10.2016. godine po prijedlogu tužene Bosne i Hercegovine za miješanje Federacije BiH - Vlada FBiH u parnicu u vezi s tužbom Socijaldemokratske partije BiH, radi utvrđenja i uknjižbe, u vrijednosti spora od 31.000 KM.
 
Utvrđeno je da nema pravnog osnova za uključivanje Federacija BiH u parnični postupak po tužbi SDP-a protiv tužene Bosne i Hercegovine, a po pitanju vlasništva na objektu u ulici Alipašina br. 41, Sarajevo, jer se ne može dokazati pravni interes za miješanje u parnicu na strani tužene Bosne i Hercegovine.
 
Služba za zajedničke poslove organa i tijela Federacije BiH i Federalno pravobranilaštva su zaduženi da pruže svu potrebnu pomoć i dokumentaciju Pravobranilaštvu BiH u ovom postupku.
 
OSTALE ODLUKE I ZAKLJUČCI
 
Vlada Federacije BiH je ocijenila da je nepotrebno davanje autentičnog tumačenja članova 78. stav (2), 101. stav (1) i 116. stav (9) Zakona o električnoj energiji, što je inicijativom tražio ministar za privredu Vlade Zeničko-dobojskog kantona Zvonimir Anđelić.
 
Vlada FBiH je donijela Odluku o davanju na privremeno korištenje poslovnog prostora u Sarajevu, ulica Buka br. 10, Vijeću mladih Federacije BiH. Ovaj poslovni prostor, površine 26,20 m2, dat je ne privremeno korištenje bez naknade, na period od pet godina.
 
Federalna vlada danas je prihvatila izvještaj o radu Nadzornog odbora Union banke d.d. Sarajevo za treći kvartal 2016. godine. Nadzorni odbor je u ovom periodu postupao po propisima i obvezujućim aktima o poslovanju. Između ostalih aktivnosti, istaknuto je potpisivanje ugovora o komisionim poslovima između Federalnog ministarstva finansija, Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije i Union banke na osnovu kojeg ona u svoje ime, a za račun ovog ministarstva, plasira sredstava trajnog revolving fonda.
 
U skladu sa svojim nadležnostima, a u vezi sa aktom Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH od 12.9.2016. godine, Vlada FBiH je razmotrila i dala komentare na prijedlog sedmog Izvještaja Bosne i Hercegovine o primjeni Evropske socijalne povelje /revidirane/, u skladu sa članom 21. ove povelje.
 
Federalna vlada je prihvatila Dvanaesti tromjesečni izvještaj o provedbi Projekta registracije nekretnina u Federaciji BiH, za period 1.7.2016.-30.9.2016. godine.
 
Zaključci Vlade Federacije BiH o moratoriju na zapošljavanje u federalnim institucijama ne odnose se, obzirom na specifičnost posla, na Klinički centar Univerziteta u Sarajevu, kaže se u današnjem odgovoru Vlade na zahtjev za pojašnjenje zaključaka, koji je uputila ova zdravstvena ustanova.
 
KADROVSKA RJEŠENJA
 
Vlada Federacije BiH donijela je danas odluke o kriterijima i o raspisivanju javnog oglasa za izbor i imenovanje predsjednika Upravnog odbora Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja, te te za članove Komisije za provođenje konkursne procedure imenovala Saidu Kastrat (predsjednica), Amru Đendušić, Mirjanu Vučić, Sanelu Ćičić i Džanu Kilić (članovi).
 
Jasmin Bešo je danas predložen za imenovanje za jednog člana Regulatorne za energiju u Federaciji BiH iz bošnjačkog naroda, na period od pet godina. Na ovaj prijedlog, prije upućivanja Parlamentu FBiH na imenovanje, prethodnu saglasnost daju predsjednik i potpredsjednici FBiH.
 
Izmjenom Rješenja, u Koordinaciono tijelo za praćenje implementacije Pravilnika o upravljanju ambalažom i ambalažnim otpadom imenovani su Lejla Kurtović i Ejub Salkić.
 
Za članicu Radne grupe za izradu Akcijskog plana za ravnopravnost LGBT osoba u BiH imenovana je Lejla Hodović.
 
* * *
Sjednica Vlade FBiH je završena u 13.25 sati.
Ponedjeljak,
18. januar 2021.
VIŠE