77. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 10.11.2016.
Dnevni red
1. Usvajanje Zapisnika 76. sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održane 4.11.2016. godine
2. Prijedlog izjašnjenja u vezi sa Inicijativom za davanje autentičnog tumačenja članova 78. stav (2), 101 stav (1) i 116 stav (9) Zakona o električnoj energiji ("Službene novine Federacije BiH", broj: 66/13 i 94/15), koju je podnio gosp. Zvonimir Anđelić, ministar Ministarstva za privredu Vlade Zeničko-dobojskog kantona
3. Prijedlog uredbe o izlaganju na javni uvid podataka izmjere i katastarskog klasiranja zemljišta
4. Nacrt odluke o prihvatanju zaduženja po Sporazumu o zajmu između Bosne i Hercegovine i Međunarodne banke za obnovu i razvoj (IBRD) za realizaciju Projekta modernizacije cesta u Federaciji
5. Nacrt odluke o prihvatanju zaduženja po Ugovoru o zajmu između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) za realizaciju Projekta popravak nakon poplava i modernizacija
6. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Sporazum o osnovici za obračun plaće za period 31.7.2016 do 31.12.2016. godine
7. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Sporazum o nastavljanju primjene Kolektivnog ugovora o izmjenama Kolektivnog ugovora za službenike organa uprave i sudske vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine
8. Prijedlozi akata
a) Prijedlog odluke o kriterijima za izbor i imenovanje predsjednika Upravnog odbora Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja
b) Prijedlog odluke o raspisivanju javnog oglasa za izbor i imenovanje predsjednika Upravnog odbora Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja
c) Prijedlog rješenja o imenovanu Komisije za provođenje postupka izbora kandidata za predsjednika Upravnog odbora Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja
d) Prijedlog teksta javnog oglasa za izbor i imenovanje predsjednika Upravnog odbora Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja
9. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Programa rada Federalnog zavoda za zapošljavanje za 2017. godinu
10. Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti na Prijedlog rješenja o dodjeli dijela sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za dugoročno finansiranje projekata putem dodjele kredita za 2016. godinu privrednom društvu ALFA d.o.o. Travnik u iznosu od 600.000 KM
11. Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti na Prijedlog rješenja o dodjeli dijela sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za dugoročno finansiranje projekata putem dodjele kredita za 2016. godinu privrednom društvu LIŠĆEVICA-PROMET d.o.o. Ilijaš, u iznosu od 370.000 KM
12. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o osiguranju kadrovskih i materijalnih pretpostavki za provođenje Zakona o provođenju kontrole zakonitosti korištenja prava iz oblasti branilačko-invalidske zaštite
13. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti Kazneno-popravnom zavodu zatvorenog tipa u Zenici za izgradnju Paviljona IX radi proširenja smještajnog kapaciteta zatvorenika
14. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za obavljanje poslova koji su Zakonom o državnoj službi u Kantonu Sarajevo povjereni Agenciji za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine i Odboru državne službe za žalbe
15. Prijedlog odluke o davanju na privremeno korištenje poslovnog prostora u Sarajevu, ulica Buka broj 10 Vijeću mladih Federacije Bosne i Hercegovine
16. Prijedlog rješenja o izmjeni Rješenja o imenovanju Koordinacionog tijela za praćenje implementacije Pravilnika o upravljanju ambalažom i ambalažnim otpadom
17. Prijedlog rješenja o utvrđivanju prijedloga za imenovanje jednog člana Regulatorne komisije za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine iz reda bošnjačkog naroda
18. Prijedlog rješenja o imenovanju članice Radne grupe za izradu Akcijskog plana za ravnopravnost LGBT osoba u Bosni i Hercegovini.
19. Izvještaj o radu Komisije za Program javnih investicija Federacije Bosne i Hercegovine za period januar-juni 2016. godine, s Prijedlogom zaključka
20. Izvještaj o radu Nadzornog odbora Union banke d.d. Sarajevo za treći kvartal 2016. godine, s Prijedlogom zaključka
21. Izvještaj o radu Nadzornog odbora JP Međunarodni aerodrom „SARAJEVO“ d.o.o. Sarajevo za periode 1.4.2016.-30.6.2016. godine, 1.7.2016.-30.9.2016. godine i Izvještaj Odbora za reviziju o izvršenoj reviziji finansijskih izvještaja JP Međunarodni aerodrom „SARAJEVO“ d.o.o. Sarajevo za period 1.1.-30.6.2016. godine, s Prijedlogom zaključka
22. Prijedlog mišljenja na sedmi Izvještaj Bosne i Hercegovine o primjeni Evropske socijalne povelje /revidirane/
23. Izvještaj Komisije Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za period 1.3.2016.-31.10.2016. godine, o kontroli namjenskog utroška sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo za dugoročno finansiranje projekata putem dodjele kredita za 2014. godinu, s Prijedlogom zaključka
24. Izvještaj Komisije Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za period 1.3.2016.-31.10.2016. godine, o kontroli namjenskog utroška dijela sredstava utvrđenih u razdjelu 17. Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu „Izdaci za finansijsku imovinu-Ostala domaća pozajmljivanja“, s Prijedlogom zaključka
25. Izvještaj o provođenju Akcionog plana 2013-2018 godina za realizaciju „Strategije razvoja industrije tekstila, odjeće, kože i obuće u Federaciji Bosne i Hercegovine, za period 2013-2023 godina“ u 2015. godini, s Prijedlogom zaključka
26. Dvanaesti tromjesečni izvještaj o provođenju Projekta registracije nekretnina u Federaciji Bosne i Hercegovine, Kredit broj: 5188-BA, za period 1.7.2016-30.9.2016. godine, s Prijedlogom zaključka
27. Informacija o potrebi zaključivanja ugovora o djelu u Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike, s Prijedlogom zaključka
28. Informacija o donošenju Pravilnika o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima i drugim licima angažovanim na radu, s Prijedlogom zaključka
29. Informacija o aktivnostima Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova – Kabinet ministra i Radnog tima za izradu prijedloga dokumenta „Strategija bezbjednosti drumskog saobraćaja na cestama Federacije Bosne i Hercegovine 2016. – 2020.“ period avgust – oktobar, s Prijedlogom zaključka
30. Informacija o implementaciji Zakona o provođenju kontrole zakonitosti korištenja prava iz oblasti branilačko-invalidske zaštite za period juli-septembar 2016. godine, s Prijedlogom zaključka
31. Informacija o problemima u poljoprivredi vezanim za nepostojanje usaglašenih zakona s pravnim nasljeđivanjem EU iz oblasti sigurnosti hrane i veterinarstva, jedinstvenog strateškog plana ruralnog razvoja BiH, poljoprivrednog propisa, uvođenja plavog dizela, te rješavanje pitanja u vezi upisa sorti na sortnu listu Bosne i Hercegovine, s Prijedlogom zaključka
a) Inicijativa za stvaranje povoljnijeg okruženja za poljoprivrednu proizvodnju, za nesmetan izvoz hrane na strana tržišta, te omogućavanje aplikacije za sredstva predpristupne pomoći EU u oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja
32. Informacija o realizaciji Odluke o odobravanju prodaje motornih vozila prijašnjeg Federalnog ministarstva odbrane-Federalnog ministarstva obrane, s Prijedlogom zaključka
33. Informacija o preduzeću "Feroelektro" d.d. Sarajevo, s Prijedlogom zaključka
34. Informacija Federalnog pravobranilaštva na prijedlog za mješanje u parnici na strani države Bosne i Hercegovine u predmetu po tužbi SDP-a, s Prijedlogom zaključka
35. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti Federalnom zavodu za poljoprivredu za popunu upražnjenih radnih mjesta
36. Prijedlog zahtjeva Predsjedništvu Bosne i Hercegovine za vraćanje lokacije u vlasništvo Federacije Bosne i Hercegovine
37. Zahtjev Federalnog ministarstva zdravstva za pojašnjenje da li se zaključci V. broj: 1375/2016 od 30.6.2016. godine i V. broj: 1818/2016 od 29.9.2016. godine (moratorij na zapošljavanje) odnose na Klinički centar Univerziteta u Sarajevu
38. Zahtjev za davanje saglasnosti za popunu upražnjenih radnih mjesta za državnog službenika i namještenika, s Prijedlogom zaključka
39. Inicijativa (usmena) u vezi sa implementacijom seta antikoruptivnih zakona, s Prijedlogom zaključka
 
Četvrtak,
28. januar 2021.
VIŠE