38. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 17.12.2007.
FENA

SARAJEVO, 17. decembra (FENA)
 - Vlada Federacije BiH nije na današnjoj sjednici u Sarajevu prihvatila informaciju direktora Federalne direkcije za robne rezerve o prehrambenim proizvodima koje su iz ovih rezervi u posljednje vrijeme puštane u promet, saopćeno je iz Ureda za odnose s javnošću Vlade FBiH.

Zbog toga je direktora zadužila da za sljedeću sjednicu, odnosno do 19. decembra, pripremi novu informaciju uz koju će priložiti svu raspoloživu dokumentaciju koja se odnosi na ove proizvode - od njihove nabavke, preko skladištenja i kvaliteta, do distribucije. 

Vlada je, također, zadužila federalnog ministra trgovine da do 15. januara pripremi ili izmjene i dopune, ili potpuno novi tekst Zakona o robnim rezervama. 

Direktor Federalne uprave za inspekcijske poslove upoznao je Vladu FBiH o laboratorijskim nalazima koji su pokazali da je ulje iz robnih rezervi FBiH potpuno sigurno za ljudsku ishranu, saopćeno je.
***

SARAJEVO, 17. decembra (FENA)
 - Razmatrajući izvještaje federalnog Ministarstva pravde i federalnog Ministarstva unutrašnjih poslova o provedbi garancija na odluku koju je, po zahtjevu odbrane za privremeno puštanje na slobodu penzionisanog generala Rasima Delića, donijelo Pretresno vijeće Međunarodnog suda u Haagu, Vlada FBiH je večeras konstatirala da su resorna federalna ministarstva ispoštovala sve obaveze koje je Vlada preuzela i koje je naložio MKSJ, u svrhu osiguranja garancija o puštanju generala Rasima Delića na privremenu slobodu datih Zaključkom V.broj: 773/07 od 09. novembra 2007. 

U vezi s napisima u medijima o susretu generala Delića sa članom Predsjedništva BiH dr. Harisom Silajdžićem, Vlada FBiH, na osnovu raspoloživih činjenica i mišljenja ministarstava, ocjenjuje da nema elemenata koji ukazuju na kršenje Odluke po zahtjevu odbrane za privremeno pištanje na slobodu koju je donijelo Pretresno Vijeće Međunarodnog suda za krivično gonjenje osoba odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava na teritoriji bivše Jugoslavije.

Naloženo je federalnom Ministarstvu pravde i federalnom Ministarstvu unutrašnjih poslova da, svako u okviru svoje nadležnosti, nastave poduzimati radnje u cilju osiguravanja izvršavanja Naloga MKSJ. 

Vlada Federacije BiH će, putem Ureda oficira za vezu BiH, o tome redovno informirati MKSJ.  

U večeras usvojenim zaključcima Vlada FBiH izražava spremnost za davanje dodatnih garancija, ukoliko ih Sud bude tražio. 

O ovim zaključcima, sa obrazloženjem, Vlada FBiH će odmah, putem Oficira za vezu BiH sa MKSJ u Haagu, informirati Međunarodni sud za krivično gonjenje osoba odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. godine, saopćeno je iz Ureda za odnose s javnošću Vlade FBiH.
*** 

SARAJEVO, 17. decembra (FENA)
 - Na današnjoj sjednici u Sarajevu Vlada FBiH je utvrdila Prijedlog proračuna FBiH za 2008. koji iznosi 1.757.614.878 KM, u odnosu na 1.586.276.529 KM ovogodišnjeg rebalansiranog proračuna. 

Najveću stavku na prihodovnoj strani čine prihodi od neizravnih poreza s Jedinstvenog računa koji pripadaju FBiH. Oni su planirani u visini od 1.196.308.540 KM, što je jedanaest posto više od planiranih u proračunu za 2007. Povećanje neporeznih prihoda planirano je u istom postotku. Ukupni proračunski rashodi su jednaki ukupnim prihodima. 

Sudjelovanje Vlade FBiH u projektima rekonstrukcije koje finansira međunarodna zajednica planirano je u iznosu od 9.000.000 KM, a za otplate dugova predviđeno je 165.821.411 KM. Kroz transfere za ispunjenje obaveza prema borcima i članovima njihovih porodica predviđeno je više od 350.000.000 KM. 

Poticaji za poljoprivredu planirani su u iznosu od 53 milijuna KM. Federalnoj direkciji za izgradnju, upravljanje i održavanje autocesta je za 2008. planirano 63,9 milijuna KM za izgradnju autoceste, naplatnih kućica i za ostale troškove u ovom projektu. Za neratne invalide planiran je transfer od 157 milijuna KM. Sastavni dio Prijedloga proračuna je Plan razvojnih projekata za 2008. (kao segment razvojnih projekata do 2010 godine). 

U ove projekte je za sljedeću godinu planirano ukupno ulaganje (kroz vlastita sredstva, kredite i donacije) 437 milijuna KM dok procjene za 2007. govore o realizaciji projekata vrijednih 223 milijuna KM. Riječ je o projektima u energetici, zdravstvu, razvitku lokalnih zajednica, ruralnog razvitka, vodosnabdijevanja, smanjenju neuposlenosti, prometu i komunikacijama, itd. 

Vlada je danas, također, utvrdila i Prijedlog zakona o izvršenju proračuna FBiH za 2008. Ovim dokumentom se, uz ostalo, preciziraju prioriteti u izvršenju proračuna. Na prvom mjestu su otplate kamata i inozemnih dugova, slijede transfer za invalidnine i braniteljska davanja te invalidnine za neratne invalide i civilne žrtve rata. Na trećem mjestu je transfer za poljoprivredu a potom za raseljene i izbjegle osobe. Slijedi transfer za liječenje hepatitisa "C" i težih oblika hepatitisa "B" i multipleskleroze, a iza toga plaće i naknade svih zaposlenih te tekući transferi kantonima i nižim razinama vlasti, javnim poduzećima i za kapitalne investicije. 
*** 

SARAJEVO, 17. decembra (FENA)
Vlada FBiH je prihvatila i Parlamentu FBiH uputila prijedloge finansijskih planova vanbudžetskih fondova za 2008.: Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH, Federalnog fonda solidarnosti, Federalnog zavoda za zapošljavanje i Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje. 

Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja planira prihode od 105 miliona KM, te rashode u istom iznosu. Pri tome su rashodi za finansiranje zdravstvenih usluga, lijekova i programe Federalnog fonda solidarnosti planirani u iznosu od 101,8 miliona KM. 

Ukupni prihodi ovog fonda u sljedećoj godini planirani su s 103,6 miliona KM, unutar čega je i 28,5 miliona KM iz federalnog budžeta. Ukupno raspoloživa sredstva Federalnog zavoda za zapošljavanje u 2008., prema planu, iznose 44,9 miliona KM, Federalni zavod penzijskog i invalidskog osiguranja planira prihod od 1,4 milijarde KM, odnosno 12,43 posto više nego u 2007. 

***
SARAJEVO, 17. decembra (FENA)
Federalna vlada je utvrdila Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o privatizaciji preduzeća i uputila ga u parlamentarnu proceduru na usvajanje po hitnom postupku. Do izmjena postojećeg zakona dolazi iz potrebe njegovog usklađivanja sa iskustvima na koje je ukazala praksa dosadašnjeg provođenja. 

Predloženim se izmjenama, između ostalog, utvrđuje mogućnost prijenosa vlasništva nad stalnim sredstvom sa privrednog društva u većinskom državnom vlasništvu na državne organe, u slučaju da nadležna vlada odlukom utvrdi da je to sredstvo neophodno za službene potrebe državnih organa ili objekat komunalne infrastrukture. 

Ovim rješenjem onemogućava se pojava da se privatiziraju i sredstva opće upotrebe. Značajna je novina i u vraćanju izvorne nadležnosti agencija za privatizaciju i uspostavljanju dvostepenosti upravnog rješavanja, što je bitno za započetu privatizaciju preduzeća iz nadležnosti Agencije za privatizaciju FBiH, koja se prema sadašnjim zakonskim rješenjima dovodi u pitanje. 

Riječ je o preduzećima Aluminij, Bosnalijek, Krivaja, Fabrika duhana Mostar i Fabrika duhana Sarajevo, kao i neki od rudnika. Novim zakonskim rješenjima se također precizira da preduzeća u kojima je 100 posto državni kapital neće moći učestvovati u postupku privatizacije, dok sva ostala preduzeća sa manjim postotkom od ovoga mogu učestvovati u postupku privatizacije. 

Sredstva ostvarena prodajom preduzeća ubuduće će biti prebacivana na poseban fond Investicijske banke FBiH, umjesto na ESCROW račun kao što je bilo do sada. 
*** 

SARAJEVO, 17. decembra (FENA)
Vlada FBiH je na prijedlog Federalnog ministarstva rada i socijalne politike donijela dvije odluke. Prva se odnosi na izmjene postojeće Odluke o raspodjeli sredstava Transfera za implementaciju i uvođenje u prava neratnih invalida s tim što su sredstva za ove namjene sa miliona uvećana na 1,5 milion KM. 

Drugom odlukom je odobren utrošak 500.000 KM za rekonstrukciju i kapitalne investicije u izgradnji Fabrike urinara i mokraćnih kesa, namjenski utvrđena Budžetom FBiH za ovu godinu, koja bi, kako se računa, zapošljavala oko 170 radnika, uglavnom osoba sa invaliditetom. 
*** 

SARAJEVO, 17. decembra (FENA)
Vlada FBiH je razmatrala i usvojila Informaciju o prikupljenim i realiziranim sredstvima projekta "Podržimo povratnike" i zaključila da se ovaj projekat nastavi pod nazivom "Pomozimo kad je najpotrebnije". 

Riječ je o vanbudžetskim sredstvima koje ličnim doprinosima obezbjeđuju izabrani dužosnici, članovi uprava, nadzornih i upravnih odbora javnih preduzeća s većinskim državnim kapitalom. Stoga ih je Vlada danas pozvala da i dalje podržavaju ovaj projekat i svojim uplatama izraze solidarnost i humanost. 

Dosad je na ovaj način prikupljeno više od 96 hiljada KM. Od te sume, 30.000 KM dato je za saniranje posljedica požara u dječijem domu "Bjelave" u Sarajevu, 20.000 KM za pomoć osnovnoj školi "Poljice" u Lukavcu i 15.000 KM udruženju "Pokret majki enklave Srebrenice i Žepe". 

Federalna vlada je, također, donijela Odluku da se 10.000 KM doznači udruženju "Srce za djecu koja boluju od raka u FBiH" kao finansijska pomoć u akciji "Dobri ljudi". 
*** 

SARAJEVO, 17. decembra (FENA)
Vlada FBiH je donijela više odluka kojima je iz tekuće rezerve Budžeta FBiH za ovu godinu odobrila sredstva za više projekata iz okvira nadležnosti federalnih ministarstava. 

Federalnoj direkciji robnih rezervi odobreno je 100.000 KM nedostajućih sredstava za dobrotvorne organizacije: "Merhamet" , "Caritas" , "Dobrotvor" i "La Benevolencija". 

Federalnom ministarstvu kulture i sporta odobreno je 110.000 KM na ime nagrade za 18 članova reprezentacije BiH u sjedećoj odbojci, a Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata 23.000 KM za finansiranje manifestacije "Izbor sportiste invalida BiH za 2007. godinu".

Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije odobrena su sredstva za četiri namjene: 450.000 KM za nabavku sirovina i repromaterijala u "Krivaji", 400.000 KM za Terminale FBiH, 200.000 KM za finansiranje nastavka proizvodnje u "Livtex" Livno i 15.000 KM za obilježavanje 100. godišnjice Rudnika mrkog uglja u Brezi. 

I Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva odobrena su sredstva za dva projekta: 290.000 KM za Tvornicu duhana Mostar i 100.000 KM za vodoopskrbni sistem Široki Brijeg-Crnač. 

Sa transfera za kulturna društva (Preporod, Napredak, Prosvjeta i Benevolencija) za III i IV kvartal ove godine odobreno je 250.000 KM, za Fondaciju Potočari - Srebrenica za III kvartal 167.500 KM, za finansiranje aktivnosti Crvenog križa FBiH u IV kvartalu 30.000 KM, za Udruženje za brigu i prava djeteta "Naša djeca" iz Velike Kladuše 50.000 KM i za pokriće troškova redovnih aktivnosti u ovoj godini Federalnoj novinskoj agenciji (FENA) 31.000 KM. 

Kao pomoć Univerzitetu u Bihaći odobreno je 150.000 KM, Centru za genocid 100.000 KM, Fondu za stipendiranje posebno nadarenih učenika i studenata "Fonus" 50.000 KM, a za finansiranje Foruma parlamentaraca 30.000 KM. 

Donesene su i odluke o odobravanju nedostajućih sredstava nekim budžetskim korisnicima za pokrivanje troškova redovnih aktivnosti obavljanih tokom ove godine, saopćeno je iz Ureda za informiranje Vlade FBiH.

Nedjelja,
17. januar 2021.
VIŠE