76. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 04.11.2016.
Saopćenje o radu


76. SJEDNICA VLADE FEDERACIJE BiH:
 
UTVRĐENI AMANDMANI NA PRIJEDLOG ZAKONA O
IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O IGRAMA NA SREĆU
 
Vlada Federacije BiH danas je utvrdila više amandmana na Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o igrama na sreću. Jednim od amandmana je brisan članak 2. Naime, obzirom da ovaj zakonom predlaže i uvođenje oporezivanja svih dobitaka ostvarenih u igrama na sreću klađenje, postoji realna bojazan da bi istovremenim propisivanjem i veće stope iznosa naknade koja se u startu obustavlja kod same uplate na teret igrača, za posljedicu imalo odljev igrača na internet sajtove stranih priređivača kao i priređivača iz RS-a, koji ne primjenjuju pravila o obustavi naknade od uplate igrača i oporezivanju svih dobitaka.
 
Novina je i članak koji se odnosi na porez na dobitke od klasičnih igara na sreću. Prema amandmanu, porez na dobitke ostvarene u klasičnim igrama na sreću plaća se po stopi od deset posto na dobitke u visini od 10 KM do 2.000 KM, po stopi od 15 posto na dobitke iznad 2.000 KM do 8.000 KM, po stopi od 20 posto na dobitke iznad 8.000 KM do 100.000 KM, a po stopi od 30 posto na dobitke iznad 100.000 KM.
 
Kada je riječ o dobicima ostvarenim od igara na sreću klađenjem, porez na dobitke do 2.000 KM iznosi deset posto, na dobitke iznad 2.000 KM do 8.000 KM porez je 15 posto, na dobitke iznad 8.000 KM do 100.000 KM porez iznosi 20 posto, stopa od 30 posto primjenjuje se na dobitke iznad 100.000 KM.
 
Ovaj porez obračunava se i plaća prilikom isplate svakog oporezivog dobitka, a obračun, obustavu i uplatu poreza vrše priređivači. Osnovicu za obračun poreza na novčane dobitke čini novčani iznos pojedinačnog oporezivog dobitka ostvarenog u klasičnim igrama na sreću koji predstavlja razliku između ostvarenog dobitka i iznosa uplate igrača za učešće u igri koja je rezultirala dobitkom.
 
Kod dobitaka igrača ostvarenih u igrama na sreću koje se priređuju putem interneta ili SMS-poruka, kaže jedan od amandmana, porez na dobitke uplaćuje se najdalje do desetog u tekućem za prethodni mjesec u korist proračuna FBiH.
 
Među novim odredbama je i da, osim Porezne uprave, inspekcijski nadzor nad radom priređivača vrši i Federalna uprava za inspekcijske poslove, sukladno ovlastima sadržanim u posebnim propisima.
 
IZJAŠNJENJE O AMANDMANU KLUBA ZASTUPNIKA HRVATSKOG NARODA
 
Federalna vlada prihvatila je danas izjašnjenje o amandmanu Kluba zastupnika hrvatskog naroda u Domu naroda Parlamenta FBiH na Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o provođenju kontrole zakonitosti korištenja prava iz oblasti branilačko-invalidske zaštite.
 
Prihvaćen je amandman na članak 7. koji glasi da se „protiv rješenja Federalnog ministarstva donesenih u postupku revizije ne može izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor kod kantonalnog suda nadležnog prema mjestu donošenja rješenja kojim je priznato pravo koje je bilo predmet kontrole po odredbama ovog zakona“.
 
U obrazloženju amandmana je navedeno da je, prema informacijama iz Vrhovnog suda Federacije BiH, pokrenuto oko 6.000 upravnih sporova u svezi Zakona o provođenju kontrole. Zbog ograničenih ljudskih i materijalnih kapaciteta, postupak pred ovim sudom traje jako dugo i korisnici prava nisu u mogućnosti ostvariti svoje pravo pristupa sudu i po nekoliko godina, što je znatno van standarda za donošenje odluke u razumnom roku, koje je pravna država prema evuopskim standardima dužna osigurati svojim građanima. Problem se dodatno usložnjava informacijama da će u narednom razdoblju biti još nekoliko tisuća ovakvih predmeta.
 
Na ovaj način, sukladno odredbama članka 41. Zakona o upravnim sporovima, stranka može Vrhovnom sudu FBiH podnijeti zahtjev za izvanredno preispitivanje sudske odluke protiv odluke kantonalnog suda donesene u upravnom sporu, čime bi korisnicima bio osiguran pravni lijek i dvostupnost u odlučivanju u sudskom postupku.
 
INFORMACIJA O STANJU U ZDRAVSTVU
 
Vlada FBiH danas je prihvatila informaciju o stanju u zdravstvu u Federaciji BiH, koju će uputiti Predstavničkom domu Parlamernta FBiH.
 
U detaljnoj informaciji su, na više od 100 strana, dati osnovni pokazatelji o području zdravstva s obzirom na ustavne nadležnosti. Također je dat i prikaz realizacije dosadašnjih kreditnih aranžmana u sektoru zdravstva na koje je saglasnost dao Parlament Federacije BiH, kao i Parlamentarna Skupština BiH, odnosno donatorskih aranžmana, te rezultati ovih aranžmana u sektoru zdravstva koji su značajni kada se ima u vidu da bez toga u ovom području ne bi bilo moguće ponovno rekonstruirati zdravstveni sektor Federacije BiH, koji je u značajnoj mjeri bio devastiran i uništen nakon posljednjeg rata.
 
Informacija se bavi i provođenjem zadataka iz Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, te obrađuje i dio koji se odnosi na jačanje prava pacijenata i prava zdravstvenih profesionalaca.
 
U ovom dokumentu su navedene i mjere koje resorno federalno ministarstvo i Vlada FBiH poduzimaju u cilju efikasnijeg sistema zdravstva i zdravstvenog osiguranja, a koje su sadržane u Mandatnom programu Vlade FBiH.
 
Među tim mjerama su konsolidacija i prestrukturiranje sektora zdravstva, sanacija kliničkih centara, nova zakonska rješenja u cilju poboljšanja prikupljanja prihoda, povećanje obuhvata zdravstvenim osiguranjem, uvođenje novih oblika osiguranja, rješavanje pitanja dupliciranja postupaka u specijalističko-konsultativnoj i bolničkoj zdravstvenoj zaštiti, te druge.
 
U narednom periodu posebno mjesto zauzima i koordiniranje evropskih integracija u oblasti zdravstva, a kroz sistem koordinacije procesa evropskih integracija u BiH. Naime, imajući u vidu podijeljene ustavne nadležnosti u oblasti zdravstva u Federaciji BiH, potrebno je brižljivo odabrati model u pogledu uspostave ministarske konferencije u sektoru zdravstva, kroz koju bi bile koordinirane aktivnosti u ovoj oblasti u procesu evroatlanskih integracija.
 
O POSTUPKU PRODAJE DRŽAVNOG KAPITALA U FABRICI DUHANA SARAJEVO
 
Vlada FBiH prihvatila je informaciju Agencije za privatizaciju u Federaciji BiH (APF) o postupku prodaje državnog kapitala u Fabrici duhana Sarajevo d.d. Sarajevo (FDS), koja će biti upućena Predstavničkom domu Parlamenta FBiH.
 
Ovu informaciju su, radi zakazivanja vanredne sjednice Predstavničkog doma Parlamenta FBiH, zahtijevali klubovi političkih stranaka u ovom domu i to SDPBiH, Demokratske fronte i HDZ-a 1990.
 
U informaciji je navedeno da je Programom rada APF-a s planom privatizacije za 2016. godinu, na koji je Vlada Federacije BiH dala saglasnost na 37. sjednici 14.1.2016. godine, pored ostalih preduzeća, predviđena za prodaju i FDS.
 
U skladu s Pravilnikom o postupku prodaje državnog kapitala na berzi, prema kojem je APF prodavac u postupku prodaje dionica društva na berzi, Agencija je zatražila mišljenje na Prijedlog odluke o načinu, odnosno metodu privatizacije državnog kapitala u FDS-u i to od Ureda Vlade FBiH za zakonodavstvo i usklađenost s propisima EU, Federalnog ministarstva finansija, Federalnog ministarstva pravde i Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva.
 
Vladi Federacije BiH je dopisom od 12.7.2016. godine dostavljen Prijedlog odluke o načinu, odnosno metodu privatizacije državnog kapitala u ovom privrednom društvu radi uvrštavanja na narednu sjednicu Vlade FBiH kao i prethodno zatražena mišljenja na Prijedlog odluke.
 
Vlada Federacije BiH je na 63. sjednici, održanoj 22.7.2016. godine, donijela Odluku o načinu, odnosno metodu privatizacije državnog kapitala u FDS-u, kojom je utvrđeno da će državni kapital, koji iznosi 39,9058 posto ukupnih dionica, odnosno 511.478 dionica, biti prodavan putem berze, te da početna prodajna cijena ne može biti niža od 83,50 KM.
 
Pravilnikom o postupku prodaje državnog kapitala na berzi, početnu prodajnu cijenu jedne dionice može utvrditi vlada nadležna za upravljanje državnim kapitalom u društvu.
 
Upravni odbor APF-a je na 34. sjednici, održanoj 25.7.2016. godine, donio Odluku o odobravanju Plana prodaje dionica FDS-a na berzi. U cilju realizacije Odluke Vlade Federacije BiH od 22.7.2016. godine, Agencija je nakon svih potrebnih provedenih aktivnosti, zaključila Ugovor o obavljanju brokerskih poslova s brokerskom kućom AW Broker d.o.o. za poslovanje vrijednosnim papirima.
 
Nakon toga, Obavijest o prodaji dionica u državnom vlasništvu preduzeća Fabrika duhana Sarajevo d.d. Sarajevo, putem berze, objavljena je 4.8.2016. godine u dnevnim novinama i na web stranici Agencije.
 
Vanredna aukcija za prodaju dionica u državnom vlasništvu preduzeća bila je zakazana za 1.9.2016. godine na Sarajevskoj berzi. Zaključkom Vlade FBiH od 25.8.2016. godine zadužena je Agencija za privatizaciju da vanrednu aukciju odgodi za 15.9.2016. godine.
 
Također, zaključkom Vlade Federacije BiH zadužen je Ured premijera Federacije BiH da, u saradnji sa uredima zamjenika premijera Federacije BiH i APF-om, izvrši dodatne analize pokazatelja vrijednosti i strukture kapitala privrednih društava Fabrike duhana Sarajevo d.d. Sarajevo, Sarajevo osiguranja d.d. Sarajevo i Bosnalijeka d.d. Sarajevo, te sačini informaciju na osnovu koje će se Vlada FBiH opredijeliti u pogledu prodaje državnog kapitala ovih privrednih društava.
 
Uprava Sarajevske berze d.d. Sarajevo je, također, izmijenila odluku o zakazivanju vanredne aukcije za 15.9.2016. godine.
 
Dopisom od 31.8.2016. godine, APF je Vladi Federacije BiH dostavila informaciju o procesu prodaje i stanju u privrednim društvima s manjinskim učešćem državnog kapitala Fabrika duhana Sarajevo Sarajevo osiguranje d.d. Sarajevo i Bosnalijek d.d. Sarajevo.
 
Vlada FBiH je na 67. sjednici održanoj 1.9.2016. godine, razmatrala Informaciju o procesu prodaje i stanju u ovim privrednim društvima
 
Na vanrednoj aukciji za prodaju dionica Fabrike duhana Sarajevo održanoj 15.9.2016. godine, prodato je 511.478 dionica u državnom vlasništvu po cijeni od 83,50 KM po dionici, čime je u potpunosti realizovana Odluka Vlade Federacije BiH o načinu, odnosno metodu privatizacije državnog kapitala u ovom privrednom društvu od 22.7.2016. godine.
 
Prodaje manjinskog državnog kapitala u kompanijama su, rečeno je danas, jedna od mjera predviđenih Akcionim planom za provođenje Reformske agende. Sve je urađeno na krajnje transparentan način putem berze.
 
Naglašeno je i to da je upravo ovakav način prodaje manjinskog udjela državnog kapitala FDS-a bio previđen 2012. godine, za vrijeme mandata prethodne Vlade FBiH.
 
PRIPREMITI INFORMACIJU ZA PREDSTAVNIČKI DOM
 
Federalna vlada će, zaključeno je danas, Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, u roku od 45 dana, dostaviti informaciju o stanju u Federalnom zavodu PIO/MIO, položaju penzionera u Federaciji BiH i sagledavanju mogućnosti unapređenja statusa sadašnjih i budućih pezionera u Federaciji Bosne i Hercegovine.
 
* * *
Sjednica Vlade FBiH je završena u 16.55 sati.
Srijeda,
20. januar 2021.
VIŠE