75. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 03.11.2016.
Saopćenje o radu


UTVRĐEN PRIJEDLOG ZAKONA O OSIGURANJU
 
Vlada Federacije BiH je, na današnjoj sjednici u Sarajevu, utvrdila Prijedlog zakona o osiguranju koji uređuje osnivanje, poslovanje, nadzor i prestanak društava za osiguranje i reosiguranje osnovanih u FBiH, kao i podružnica koje nemaju sjedište u FBiH.
 
Donošenjem novog Zakona o osiguranju na cjelovit i sveobuhvatan način se uređuje tržište osiguranja u Federaciji BiH, uz transponiranje odredaba Direktiva Europske unije u domaći pravni sustav, sa izbalansiranim pristupom u pogledu ključnih oblasti koje su uređene zakonom i bližeg uređivanja posebnih pitanja podzakonskim aktima.
 
Novi zakon uređuje osnivanje, poslovanje, nadzor i prestanak društava za osiguranje osnovanih u FBiH, kao i onih koja nisu osnovana u FBiH, a usluge pružaju putem podružnice. Istodobno se, na ovaj način, pravni poredak Federacije BiH usklađuje s direktivama Europske unije, što će svakako biti jedan od budućih ciljeva iz okvira zakonodavne aktivnosti predviđene Akcijskim planom za realizaciju prioriteta iz europskog partnerstva, na čije se ispunjenje obavezala Bosna i Hercegovina.
 
Donošenje ovog Zakona nužno je i radi utvrđivanja minimalnih standarda solventnosti društava za osiguranje, pored tehničkih rezervi kao uspostavljanja dodatnog kapitala (rezerve solventnosti) koju predstavlja slobodna imovina radi omogućavanja izvršavanja obveza društva za osiguranje u slučaju fluktuacija u poslovanju koje nisu uzete u obzir prilikom utvrđivanja tehničkih rezervi osiguranja. Takve zahtjeve bilo je potrebno urediti prema objektivnim kriterijima kojima će društva za osiguranje iste veličine biti stavljena u ravnopravan položaj u odnosu na načelo tržišne konkurentnosti.
 
Garantni fond društva za osiguranje potrebno je urediti u odnosu na veličinu rizika u vrstama osiguranja koji društva pokrivaju, te osigurati da u poslovanju garantni fond ne padne ispod minimuma koji jamči ispunjavanje obveza društva za osiguranje.
 
Razvoj infrastrukture financijskog tržišta zahtijeva uvođenje dodatnih pravnih normi u pogledu nadzora nad grupama i povezanim subjektima financijskog tržišta koji međusobno utječu na financijski položaj društava za osiguranje, te dodatnog određivanja pravila financijskog izvještavanja.
 
Prijedlog novog zakona u potpunosti zadržava odredbe koje govore da je riječ o zakonu koji regulira djelatnost osiguranja općenito. Dakle, sve pravne osobe u Federaciji BiH se moraju pridržavati odredaba i pravila poslovanja određenih Zakonom o osiguranju.
 
Donošenje ovog zakona izraz je potrebe za jasnijom regulativom na temelju iskustva u provedbi Zakona o društvima za osiguranje u privatnom osiguranju. U obzir je uzet i javni interes za konzistentnijom regulativom u ovoj oblasti, kao i uklanjanje određenih nedostataka u postojećem, a koji predstavljaju smetnje efikasnoj provedbi nadzora i reguliranju rada društava za osiguranje.
 
Novi zakon na cjelovit i sveobuhvatan način uređuje tržište osiguranja u Federaciji BiH, uz uključivanje odredaba Direktiva Europske unije u domaći pravni sustav.
 
Federalno ministarstvo financija je objedinilo primjedbe predstavnika zainteresirane javnosti dostavljene na Nacrt zakona o osiguranju tijekom javne rasprave provedene u 2014. godini. Također su uzeti u razmatranje prijedlozi i sugestije prilikom rasprave pri usvajanju na Zastupničkom domu Parlamenta FBiH.
 
Tijekom pripreme Prijedloga zakona o osiguranju obavlјene su i konzultacije sa Agencijom za nadzor, koja je pozitivno ocijenila Nacrt i podržala njegovo usvajanje, ocijenivši da će predstavljati pozitivan kvalitativni iskorak u reguliranju ove oblasti.
 
UTVRĐEN PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O DOPRINOSIMA
 
Vlada FBiH je utvrdila i po skraćenom postupku u parlamentarnu proceduru uputila Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o doprinosima.
 
Izmjenom Zakona produžen je rok za primjenu člana 20a za dodatna 24 mjeseca. Cilj je stimuliranje zapošljavanja potrebne stručne radne snage u radno­intenzivnim i niskoakumulativnim djelatnostima koje su pretežno orijentirane na izvoz (više od 90 posto), odnosno jačanje konkurentnosti na inostranom tržištu, prvenstveno u tekstilnoj, kožnoj i industriji obuće, kao i stvaranje uslova za veću zainteresovanost za investicijska ulaganja u ovaj sektor.
 
Umjesto sadašnje “povlaštene” osnovice koja iznosi 29 posto od prosječne plaće Federacije BiH uz isplaćenu neto plaću koja ne prelazi 60 posto od prosječne mjesečne neto plaće u FBiH, sada je propisana veća povlaštena osnovica za obračun doprinosa koja iznosi 39 posto uz isplaćenu neto plaću koja ne prelazi 80 posto od prosječne mjesečne neto plaće.
 
Na ovaj način će biti zadržan približno isti postotak olakšica za ove djelatnosti kao i sada, u odnosu na doprinose koji bi bili u obavezi plaćati na bruto plaće, uz nominalno povećanje iznosa doprinosa po zaposleniku od 53 KM.
 
UTVRĐEN PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA
ZAKONA O ISTRAŽIVANJU I EKSPLOATACIJI NAFTE I PLINA U FBiH
 
Federalna vlada je utvrdila i Parlamentu FBiH uputila Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o istraživanju i eksploataciji nafte i plina u FBiH, u kojem je jedna od novih odrebi da Federalna vlada, svojim rješenjem, imenuje stručni tim za vođenje pregovora i izradu ugovornog modaliteta, čiji članovi moraju biti stručne osobe iz oblasti geologije, rudarstva, energetike, ekologije, prava i ekonomije.
 
Formiranjem ovog tima koji imenuje Vlada sa stručnim iskustvom za svako poglavlje iz ugovora o koncesiji (geologije, rudarstva, energetike, ekologije, prava i ekonomije) i koji će zajedno s konsultantom učestvovati u pregovorima sa naftnom kompanijom, biti će obezbijeđen jači pregovarački kapacitet za kompleksne pregovore kojim će se štititi interesi Vlade. Uz stručni tim Zakonom je predviđeno da pregovore nadgleda komisija sastavljena od stručnih članova iz Parlamenta FBiH što bi zajeddno trebalo da osigura pregovaračko tijelo koje može odgovoriti izazovu i pregovorima s naftnim kompanijama koje raspolažu dobro obučenim ljudskim resursima s bogatim iskustvom za vođenje pregovora po pojedinim poglavljima ugovora.
 
Osnovni cilj pregovora je obezbijediti dobar ugovorni modalitet za istraživanje i eksploataciju nafte i plina, koji će donijeti ekonomsku dobit Federaciji BiH, ne samo kroz ubiranje prihoda od proizvodnje nafte i plina, nego i osigurati visok stepen istražnih radova kojima se utvrđuju rezerve i kvalitet nafte i plina, maksimalnu iskoristivost ležišta i otvaranje vrata za strane kompanije iz ove djelatnosti. Sve ovo će uticati i na jačanje privrede kroz izgradnju kompletne infrastrukture za korištenje i transport plina i nafte, mogućnost izgradnje degasifikacionih postrojenja i druge infrastrukture.
 
Novopredloženim izmjenama ostavljena je mogućnost Vladi da može, a nije obavezna, angažovati konsultanta. Naime, mogu se steći zakonski uslovi da, nakon prvih pregovora, obuke i stečenog iskustva domaćeg stručnog kadra iz nadležnih organa, Vlada neće imati potrebu da angažuje konsultante za buduće pregovore i ugovore o koncesiji za istraživanje i eksploataciju nafte i plina na prostoru FBiH.
 
Izmijenjena je i odredba koja se odnosi na pravo na novčanu naknadu stručnog tima za pružanje usluga pregovaranja. Naime, predloženo je da ova naknada bude isplaćivana iz Budžeta FBiH, umjesto iz sredstava godišnje naknade ugovora o koncesiji. Ovo je neophodno jer sredstva za prvi ugovor o koncesiji moraju biti obezbijeđena iz budžeta, jer će tek potpisivanjem prvog ugovora biti stvoreni uslovi za uplatu koncesionih naknada od strane koncesionara u budžete FBiH, kantona i općina. Sredstva naknade bit će osigurana u budžetu nakon potpisanog ugovora između Vlade i koncesionara.
 
Prijedlogom zakona su kaznene odredbe usaglašene sa Zakonom o prekršajima. Naime, Zakon o prekršajima, koji je bio na snazi u vrijeme donošenja Zakona, propisivao je niske kaznene odredbe, pogotovu za visokoprofitabilne djelatnosti. Sada su kazne povećane i zbog toga što bi nepridržavanjem propisanih zakonskih odredbi od strane koncesionara bila prouzrokovana šteta budžetima, a na ovaj način je spriječeno i svjesno kršenje zakonskih odredbi.
 
INICIJATIVA NIJE PRIHVAĆENA
 
Vlada Federacije BiH danas nije prihvatila incijativu za izmjenu Zakona o visini zatezne kamate, koju je podnijelo JP Šumsko-privredno društvo Zeničko-dobojskog kantona d.o.o Zavidovići. U izjašnjenu Vlada obrazlože da je predmet Zakona visina stope zatezne kamate na prihode koji nisu plaćani u zakonom propisanom roku, a ne, kako je navedeno u inicijativi, plaćanje poreznog duga ili prisilna naplata.
 
Vlada podsjeća da je zaključkom od 30.6.2016. godine nametnula Federalnom ministarstvu financija i Poreznoj upravi FBiH obavezu da, u predviđenom roku, pripreme odgovarajuće propise kojim će adekvatno biti uređeno pitanje restrukturiranja poreznog duga.
 
SANACIJA DONJEG TOKA RIJEKE TREBIŽAT, VODOPADA KRAVICE I KOĆUŠE
 
Vlada FBiH donijela je danas Odluku o usvajanju Programa utroška sredstava za sanaciju donjeg toka rijeke Trebižat, vodopadi Kravice i Koćuše u ukupnom iznosu od 300.000 KM. Cilj projekta je očuvanje tradicije, prirodne baštine, te uklapanje u prirodni ambijent, čime će ova dobra predstavljati dio turističke ponude područja u kojemu se nalaze, odnosno Federacije BiH. Istovremeno će ovi sadržaji, koji imaju ambijentalnu vrijednost, postati dio kulturnog i prirodnog naslijeđa Bosne i Hercegovine.
 
IZVJEŠTAJ O POSLOVANJU ŽELJEZNICA FEDERACIJE BiH U 2015. GODINI
 
Federalna vlada dala je saglasnost na izvještaj o poslovanju Željeznica Federacije BiH d.o.o. Sarajevo za 2015. godinu. Prethodno je Nadzorni odbor ovog javnog preduzeća utvrdio Prijedlog odluke o usvajanju godišnjeg izvještaja o poslovanju koji će biti upućen Skupštini društva.
 
U 2015. godini Željeznice FBiH prevezle su 8.837.000 tona robe, što je u odnosu na 2014. više za 7.000 tona ili tri posto, dok je plan za 2015. godinu ostvaren sa 98 procenata. U ukupnom prevozu dominira unutrašnji saobraćaj sa 65,6 posto ili 5.803.000 tona. Ostvaren je prihod od 76.378.840 KM i u poređenju sa istim periodom 2014. godine manji je za 1.320.095 KM ili 1,7 posto, što je 90,9 posto plana.
 
Ostvareni eksploatacioni netoton kilometri u 2015. godini su 849,9 miliona i manji su u poređenju sa istim periodom prethodne godine za šest posto ili 53 miliona, dok je plan prebačen za dva posto. Prosječan put jedne tone robe je 109 kilometara, što je manje za devet kilometara ili osam posto u poređenju sa 2014. godinom, a u odnosu na plan prebačaj je pet posto.
 
U prošloj godini prevezeno je 334.000 putnika, što je 21.000 ili šest posto manje u odnosu na 2014., dok je plan ostvaren sa 87 procenata. Prosječan put jednog putnika iznosi 63 kilometra i na nivou je prošlogodišnjeg.
 
Prihod ostvaren od prevoza putnika za 2015. godinu je 1.224.511 KM i manji je za 208.948 KM, ili za 14,6 posto, u odnosu na 2014.
 
Poremećaj na svjetskom tržištu, naročito kod proizvodnje i distribucije željeza i koksa imao je uticaja i na smanjenje prevoza u posljednjem kvartalu izvještajne godine.
 
Na južnom dijelu koridora Vc, dionica Sarajevo - Bradina u toku su velika opravka pruge i rehabilitacija tunela “Ivan”, tako da je pruga zatvorena 30 sati, a potom je u funkciji 42 sata, što se također odražava na prevoz i prihod od prevoza.
 
Ostvareni ukupni prihod Željeznica FBiH je 113.155.824 KM i manji je 8.535.577 KM, odnosno sedam posto u poređenju sa 2014. godinom, dok je plan ostvaren sa 93,2 posto.
 
U 2015.godini prihod od zakupa iznosi 1.676.524 KM i manji je za 77,7 posto u poređenju sa prethodnom godinom kada je iznosio 7.518.418 KM, odnosno manji je za 5.841.894 KM.
 
Ukupni rashodi u 2015. godini su 143.018.749 KM i manji su za 8.184.630 KM ili 5,4 posto u odnosu na prethodnu godinu, dok je plan ostvaren sa 94,5 posto. Troškovi amortizacije su veći za 1,2 posto ili 340.821 KM, a troškovi zaposlenih manji za 0,9 posto.
 
U 2015. godini ostvaren je negativan finansijski rezultat u iznosu od 29.862.925 KM kao i u 2014. kada je iznosio 29.511.978 KM.
 
U JP ŽFBiH na dan 31.12.2015. godine bilo je 3.530 zaposlenih, što je 194 manje u odnosu na isti datum prethodne godine.
 
ZAHTJEV OCIJENJEN NEOSNOVANIM
 
Naglašavajući da ona nije stranka u sporu i da nema nikakvih nadležnosti u ovom slučaju, Vlada FBiH je prihvatila mišljenje Ureda za saradnju izastupanje pred Ustavnim sudom BiH povodom zahtjeva za ocjenu ustavnosti svih zakona i ostalih opštih pravnih akata koje je Parlament Federacije BiH usvojio od njegovog konstituisanja poslije izbora 2014. godine. Zahtjev su Ustavnom sudu BiH podnijeli poslanici u Narodnoj skupštini Republike Srpske Radovan Višković i drugi, navodeći da je Dom naroda Parlamenta FBiH poslije izbora konstituisan sa samo 13 delegata iz reda srpskog naroda, čime je narušen princip pariteta iz Ustava Federacije BiH.
 
U mišljenju je, uz ostalo, istaknuto da je zahtjev za ocjenu ustavnosti svih zakona i ostalih opštih pravnih akata neosnovan. Naime, zahtjev pokreće pitanje suglasnosti procedure donošenja zakona i drugih akata u Federaciji BiH sa Ustavom BiH i s principom konstitutivnosti ustanovljenim u odluci Ustavnog suda BiH U-5/98. Nasuprot navodima podnosioca zahtjeva, Federacija BiH je te u potpunosti postupila u skladu sa ovom odlukom i ispoštovala princip konstitutivnosti, ako što su doneseni amandmani na Ustav FBiH radi njegovog usklađivanja sa Ustavom Bosne i Hercegovine.
 
Iako nisu imenovana četiri delegata iz reda srpskog naroda u Dom naroda Parlamenta FBiH, odlaganje konstituisanja Doma naroda ili obustavljanjem njegovog rada do imenovanja preostalih delegata bi dovelo do potpunog paraliziranja zakonodavne vlasti u FBiH i blokade funkcionisanja svih organa vlasti na svim nivoima u FBiH.
 
U mišljenju se podsjeća i na nalog Visokog predstavnika međunarodne zajednice u BiH od 27.3.2011. godine koji se odnosi na rad Doma naroda Parlamenta FBiH. Visoki predstavnik se tad pozvao na pravno mišljenje Ureda visokog predstavnika od 9.2.2001. godine o tumačenju određenih ustavnih odredaba, te na tumačenje OHR-a od 15.1.2007. godine, u kojima je jasno navedeno da Dom naroda Parlamenta FBiH može održati konstituirajuću sjednicu uz prostu većinu delegata koje su izabrali kantoni, može usvajati zakone i započeti proces nominiranja delegata u Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH, dok će upražnjena mjesta u Domu naroda Parlamenta FBiH biti popunjena nakon što naknadni izbor bude potvrđen.
 
Posebno je istaknuto da je Ustavni sud BiH, postupajući po zahtjevu člana Predsjedništva BiH Borislava Paravca, Odlukom od 27.1.2006. godine zaključio da su zakoni koje je donio Parlament Federacije BiH od 2002. do 2005. godine u skladu sa Ustavom BiH. U Odluci je navedeno da, prema odredbama Ustava FBiH, nema razlike između delegata iz reda srpskog i druga dva konstitutivna naroda u ostvarivanju njihovih prava na politička prava, naročito prava učešća na izborima, prava glasa i kandidature. Dakle, manji broj delegata iz srpskog naroda od Ustavom predviđenih 17 ne može automatski upućivati da ne postoji mogućnost pokretanja procedura za zaštitu vitalnog nacionalnog interesa.
 
DEVETOMJESEČNO IZVRŠENJE FEDERALNOG PRORAČUNA
 
Federalna vlada je usvojila izvješće o izvršenju Proračuna Federacije BiH za razdoblje od 1. siječnja do 30. rujna 2016. godine, u kojem se ukupno ostvareni prihodi, primici i financiranja iznosili 1.521,1 milijun KM, što je 59 posto planiranog za ovu godinu.
 
Od ukupnog iznosa, na porezne prihode otpada 1.026,5 milijuna, na neporezne 254,6 milijuna KM, dok su primici od financiranja 240 milijuna KM. U odnosu na isto razdoblje 2015. godine, ukupno ostvareni prihodi, primici i financiranja bilježe gotovo istu razinu ostvarenja, odnosno veći su za jedan posto ili za 10,6 milijuna KM. Posmatrano analitički, pojedine kategorije prihoda bilježe značajan porast u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, a najveći je kod poreznih prihoda. Porez na dobit veći je za 37 posto (12 milijuna KM), a prihodi od indirektnih poreza za sedam posto, odnosno 62,5 milijuna KM.
 
Od poreznih prihoda, važno je istaknuti da je u rujnu Hepok d.d. Mostar uplatio 3,9 milijuna KM po osnovu poreza na visoku tarifu (zaostala obveza), a ova sredstva nisu planirana Proračunom FBiH za 2016. godinu.
 
USPJEŠNA AUKCIJA TREZORSKIH ZAPISA
 
Federalna vlada je usvojila izvještaj o zaduženju Federacije BiH po osnovu emisije trezorskih zapisa, odnosno njihove aukcijske prodaje 18.10.2016. godine. Federacija BiH je ponudila 3.000 trezorskih zapisa nominalne vrijednosti 10.000 KM po zapisu (ukupno 30.000.000 KM), s rokom dospijeća 273 dana, putem metode višestrukih cijena.
 
Za vrijeme aukcije pristiglo je 17, a prihvaćeno pet ponuda za kupovinu, te prodano svih 3.000 trezorskih zapisa ukupne nominalne vrijednosti 30.000.000 KM. Trezorski zapisi, prodani su po prosječnoj ponderisanoj kamatnoj stopi od -0,0167 posto na godišnjem nivou. Cjelokupnu emisiju trezorskih zapisa kupio je bankarski sektor.
 
REFUNDACIJA SREDSTAVA
 
Na današnjoj sjednici Vlade FBiH je prihvaćena informacija Federalnog ministarstva rada i socijalne politike u vezi sa zahtjevom za refundaciju utrošenih sredstava Federalnom zavodu za zapošljavanje, koja su bila obezbijeđena u Budžetu FBiH za 2014. godinu u svrhu realizacije Programa sufinansiranja zapošljavanja i sufinansiranja sticanja prvog radnog iskustva u iznosu od 10.000.000 KM.
 
Uvažavajući trenutnu finansijsku situaciju u Budžeta FBiH, posebo sa aspekta likvidnosti, Vlada je opredijeljena da obaveza bude smanjena na 5.000.000 KM.
 
Federalno ministarstvo rada i socijalne politike zaduženo je da, u saradnji s Federalnim ministarstvom finansija, izvrši odgovarajuće izmjene provedbenih akata kako bi ova promjena bila knjigovodstveno evidentirana u Glavnoj knjizi Trezora Budžeta FBiH. Nakon ovih promjena, Federalno ministarstvo finansija će platiti 5.000.000 KM obaveza.
 
KADROVSKA RJEŠENJA
 
Federalna vlada danas je dala saglasnost na Kolektivni ugovor željezničara za teritoriju Federacije BiH i za njegovo potpisivanje ovlastila federalnog ministra prometa i komunikacija Denisa Lasića.
 
Vlada je ovlastila punomoćnike koji će je zastupati na skupštinama privrednih društava: Ernesta Đonku (JP BH Pošta d.o.o. Sarajevo, Ibrahima Šehića (JP Ceste FBiH d.o.o. Mostar) i Marinka Bošnjaka (BH-Gas d.o.o. Sarajevo).
 
* * *
Sjednica Vlade FBiH je završena u 12.15 sati.
Subota,
23. januar 2021.
VIŠE