75. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 03.11.2016.
Dnevni red
1. Usvajanje Zapisnika 74. sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održane 27.10.2016. godine
2. Nacrt zakona o osiguranju
3. Nacrt zakona o izmjeni Zakona o doprinosima
4. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o istraživanju i eksploataciji nafte i plina u Federaciji Bosne i Hercegovine
5. Prijedlog izjašnjenja na Inicijativu za izmjenu Zakona o visini stope zatezne kamate na javne prihode, koju je podnijelo Javno preduzeće Šumsko-privredno društvo Zeničko-dobojskog kantona d.o.o. Zavidovići
6. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Kolektivni ugovor željezničara za teritoriju Federacije Bosne i Hercegovine
7. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini privrednog društva JP BH POŠTA d.o.o. Sarajevo
a) Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini privrednog društva JP BH POŠTA d.o.o. Sarajevo 
 b) Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini privrednog društva JP BH POŠTA d.o.o. Sarajevo 
8. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade FBiH na Skupštini privrednog društva JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo
a) Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini privrednog društva JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo 
 b) Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini privrednog društva JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo 
 9. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini privrednog društva „BH-Gas“ d.o.o. Sarajevo
a) Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini privrednog društva „BH-Gas“ d.o.o. Sarajevo 
b) Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini privrednog društva „BH-Gas“ d.o.o. Sarajevo 
10. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz „Tekuće rezerve Vlade Federacije“ Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu Federalnom ministarstvu okoliša i turizma
11. Prijedlog odluke o odobravanju nabavke putničkih automobila za potrebe Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica
12. Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava „Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima-Transfer za sanaciju donjeg toka rijeke Trebižat, vodopadi Kravice i Koćuše“ utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu Federalnom ministarstvu okoliša i turizma
13. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za odobravanje godišnjeg Izvještaja o poslovanju Javnog preduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo za 2015. godinu
14. Prijedlog odluke o odobravanju nabavke službenog putničkog automobila za potrebe Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom
15. Prijedlog drugostepenog rješenja u postupku po Žalbi „Generalprogres“ d.d. Sarajevo
16. Prijedlog drugostepenog rješenja u postupku po Žalbi Alme Jakić – Dizdarević iz Mostara
17. Prijedlog drugostepenog rješenja u postupku po Žalbi „TVICO COMERCE“ d.o.o. Sarajevo
18. Prijedlog mišljenja na Zahtjev za ocjenu ustavnosti svih zakona i ostalih opštih pravnih akata usvojenih od strane Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine od njegovog konstituisanja poslije izbora 2014. godine
19. Izvještaj o izvršenju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za period od 1. januara do 30. septembra 2016. godine, s Prijedlogom zaključka
20. Izvještaj o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine po osnovu emisije trezorskih zapisa, s Prijedlogom zaključka
21. Izvještaj o realizaciji godišnjih planova rada federalnih ministarstva i drugih organa federalne uprave i federalnih upravnih organizacija, zaključaka Vlade Federacije BiH i zaključaka Parlamenta Federacije BiH iz nadležnosti tih ministarstava, uprava i upravnih organizacija, za period juli - septembar 2016. godine, s Prijedlogom zaključka
22. Informacija Federalnog ministarstva rada i socijalne politke u vezi sa Zahtjevom za refundaciju utrošenih sredstava Federalnom zavodu za zapošljavanje, s Prijedlogom zaključka
23. Informacija o privatizaciji Fabrike obuće „Goruša“, s Prijedlogom zaključka
24. Informacija o potrebi izmjene Liste prioritetnih projekata iz oblasti zaštite voda od značaja za Federaciju Bosne i Hercegovine, s Prijedlogom zaključka
25. Prijedlog zaključka za davanje saglasnosti Federalnom ministarstvu unutrašnjih poslova za zaključivanje 5 (pet) ugovora o djelu
26. Prijedlog zaključka o izmjeni Zaključka V. broj: 1755/2016 od 16.9.2016. godine (Informacija o stanju u oblasti zdravlja bilja u Federaciji Bosne i Hercegovine za 2015. godinu)
27. Prijedlog odgovora na tužbu u predmetu broj: 09 0 U 025702 16 Fp
28. Prijedlog odgovora na tužbu Mujakić Muje i Mujakić Mirsada iz Velike Kladuše, protiv Rješenja Vlade Federacije Bosne i Hercegovine 03-31-854-2/16 od 22.7.2016. godine 
Četvrtak,
21. januar 2021.
VIŠE