74. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 27.10.2016.
Saopćenje o radu


74. SJEDNICA VLADE FEDERACIJE BiH:
 
UTVRĐEN PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O FINANSIJSKOJ KONSOLIDACIJI RUDNIKA UGLJA U FBiH PREMA OBRAČUNATIM, A NEUPLAĆENIM JAVNIM PRIHODIMA U PERIODU OD 2009. DO 2015. GODINE
 
Vlada Federacije BiH je, na današnjoj sjednici u Sarajevu, utvrdila Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o finanansijskoj konsolidaciji rudnika uglja u Federaciji BiH prema obračunatim, a neuplaćenim javnim prihodima u periodu od 2009. do 2015. godine.
 
Na ovaj način je, umjesto duga rudnika za PIO/MIO u iznosu od od 59.518.612,10 KM sada prikazan stvarni iznos od 57.049.715,39 KM. Također, umjesto duga naime poreza na plaću od 8.556.750,32 KM novi iznos je 8.438.929,08 KM.
 
Osim ovoga, izmjenom Zakona je verifikovan stvarni dug za rudnike Banovići, Kakanj i Tušnica po osnovu PIO/MIO i poreza na plaću.
 
Naime, kod rudnika Banovići je prvobitnim nalazom Porezne uprave Federacije BiH utvrđena veća vrijednost ukupnog duga, te je rudnik vršio povrat sredstava. Kod rudnika Tušnica je bila pogrešno iskazana vrijednost duga, a kod rudnika Kakanj poništeno je Rješenje finansijske policije koje je bilo obuhvaćeno prvobitnim nalazom.
 
IZJAŠNJENJA O INICIJATIVAMA
 
Federalna vlada je razmatrala i opravdanom ocijenila inicijativu JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - podružnica Termoelektrana Kakanj. Inicijativa se odnosi na to da kao osnov za obračun naknada treba uzeti proizvedenu električnu energiju isporučenu u prijenosnu mrežu, odnosno električnu energiju na pragu elektrane koja je predmet isporuke krajnjim korisnicma i po osnovu čije isporuke i prodaje termoelektrana ostvaruje prihod.
 
Danas je razmatran i Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o naplati i djelimičnom otpisu dugovanja sportskim kolektivima, koji je predložio zastupnik u Zastupničkom domu Parlamenta FBiH Dennis Gratz. Vlada smatra da je zahtjev za produženje rokova neopravdan, te ukazuje da je na 65. sjednici od 18.8.2016. godine pozitivno odgovorila na inicijativu izaslanika u Domu naroda Parlamenta FBiH Slađana Ilića. Imajući to u vidu, kao i informacije koje je dostavila Porezna uprava FBiH o stupnju naplate javnih prihoda po osnovu dugovanja sportskih kolektiva, a u svjetlu dosadašnje primjene Zakona, kao i prethodno navedene inicijative, Vlada smatra inicijativu Dennisa Gratza neporavdanom, jer se dodatnim produženjem rokova u Zakonu gubi smisao po pitanju naplate javnih prihoda i porezne discipline.
 
PRIHVAĆENA INICIJATIVA FEDERALNE UPRAVE POLICIJE
 
Vlada FBiH danas je podržala inicijativu Federalne uprave policije i formirala interresornu Radnu grupu čiji je zadatak da, u roku od 30 dana, ostvari uvid i sačini analizu opremljenosti i iskorištenosti specijalističkih laboratorijskih  instrumenata  za gasnu i tečnu hromatografiju  i druge slične laboratorijske opreme u federalnim organima uprave i federalnim upravnim organizacijama. Na osnovu toga će pripremiti  prijedlog  za  eventualnu  preraspodjelu  adekvatne,  nedovoljno   iskorištene opreme u Federalnu upravu policije.
 
Kako je obrazloženo u inicijativi, jedna od nadležnosti Federalne uprave policije poslova je i kriminalističko-tehničko vještačenje za svoje potrebe, kao i na traženje drugih nadležnih organa. Za hemijska i toksikološka vještačenja neophodna je oprema znatne vrijednosti, odnosno nužna je nabavka instrumenata za gasnu i tečnu hromatografiju. Ova oprema se već nalazi u zavodima federalnog nivoa (kao što su Zavod za agropedologiju, Zavod za poljoprivredu, Agromediteranski zavod itd.) i nije iskoristiva u obimu u kojem bi to mogla biti, a čak postoji i oprema koja se i ne koristi u redovnom radu.
 
Stoga je stajalište Federalna uprava policije da bi bilo svrsishodno utvrditi stanje opremljenosti i iskorištenosti, odnosno potrebu za specijalističkim laboratorijskim instrumentima za gasnu i tečnu hromatografiju i drugom sličnom laboratorijskom opremom u federalnim organima uprava, te je, eventualno, preraspodijeliti.
 
Ovo bi, ujedno, doprinijelo racionalizaciji javne uprave, povećanju efikasnosti i smanjenju troškova, što je i jedan ciljeva Reformske agende.
 
IZVEŠTAJ O POSLOVANJU PRIVREDNIH DRUŠTAVA IZ OBLASTI
ENERGIJE U VEĆINSKOM VLASNIŠTVU FBiH U 2015. GODINI
 
Federalna vlada usvojila je izvještaj Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o poslovanju privrednih društava iz oblasti energije u većinskom vlasništvu Federacije BiH u 2015. godini i zadužila ovo ministarstvo da i dalje prati i analizira stanje u privrednim društvima i, po potrebi, Vladi Federacije BiH predlaže neophodne mjere i aktivnosti.
 
U izvještaju koji se odnosi na poslovanje osam podružnica u sastavu JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo u 2015. godini je navedeno da je ostvarena primjerena raspoloživost elektrana, te proizvodnja od 6.909,5 GWh ili 90,3 posto od plana, pri čemu su uredno snabdjeveni svi krajnji kupci EPBiH kod kojih je zabilježeno značajno povećanje potrošnje. Od toga je u hidroelektranama ostvareno 1.496,1 GWh, što je 101,6 posto od plana koji je iznosio 1.472,3 gigavat sati, a teremoelektrane su proizvele 5.413,4 GWh ili 87,6 posto od plana koji je bio 6.179,2 GWh.
 
Navedeno je da su u potpunosti realizovane obaveze po godišnjim ugovorima za tržišnu prodaju u količini od 1.641,6 GWh uz održanje stabilnosti sistema.
 
Ostvarena je dobit u poslovanju od 3,64 miliona KM, što je više od planiranog (1,59 miliona KM), te je približna ostvarenoj dobiti za 2014. godinu kada su hidrološke prilike bile dosta povoljnije (proizvodnja HE veća za osam posto), što je omogućilo i niže proizvodne troškove i veći obim prodaje.
 
Nastavljeno je i s procesom dokapitalizacije zavisnih društava - rudnika gdje je u toku 2015. godine investirano više od 25 miliona KM, s tim da je u toku značajan iznos novih ulaganja u rudnike za koje su u proteklom periodu donesene odluke o dokapitalizaciji i započete propisane procedure.
 
U JP Elektroprivreda HZHB u 2015. godini ostvarena je proizvodnja od 1.823,14 gigavat sati, što je 100,73 posto od planiranih 1.810 GWh. Ukupan ostvareni prihod iznosio je 375.155.073 KM, što je za 0,17 posto više u odnosu na ostvarenje za isti period prethodne godine. Ukupni rashodi iznosili su 474.434.288 KM, što je u odnosu na ostvarenje za isti period prethodne godine više za 28,5 posto. To je rezultat povećanja ostalih rashoda u obračunskom periodu za više od četiri puta u odnosu na isti period prethodne godine.
 
Gubitak poslovne godine (neprekidnog poslovanja) iznosi 99.279.215 KM, a ostali sveobuhvatni gubitak 89.556.682 KM. Glavni razlozi visokog gubitka u poslovanju su ispravka potraživanja od Aluminija d.d. Mostar.
 
U 2015. godini ostvareno je ukupno 21.283.556 KM investicijskih ulaganja, što je u odnosu na planiranih 63.983.947 kovertibilnih maraka 33 posto.
 
Tokom 2015. godine privredno društvo Operator - Terminali Federacije d.o.o. Sarajevo je ostvarilo ukupne prilive po osnovu takse na naftne derivate, koji uključuju sredstva za povećanje kapitala i prihode, u iznosu od 7.094.593 KM, što je mjesečno u prosjeku 591.216 KM.
 
U 2015. godini Operator je izvršio i upis povećanja temeljnog kapitala u sudskom registru i to u novcu 9.453.391 KM i u stvarima 9.181.399 KM, nakon čega je ukupno upisani kapital u sudskom registru povećan sa 50.000 KM na 18.684.790 KM.
 
Knjigovodstveni kapital na kraju 2015. godine je veći od sudski registriranog kapitala za 1.751.345 KM i iznosi 20.436.135 KM, a razliku čine sredstva koje je Vlada Federacije BiH po osnovu prikupljene takse doznačila Operatoru direktno za povećanje kapitala (uplaćeni, a neupisani kapital) što je upisano u sudski registar u 2016. godini.
 
Izvještaj o radu i poslovanju BH Gasa d.o.o. Sarajevo za 2015. godinu nije uvršten u ovaj integralni izvještaj jer na Skupštini Društva nije usvojen, tako da odluka o usvajanju godišnjeg izvještaja o poslovanju nije donesena.
 
U skladu sa informacijama iz uprave BH Gasa, izvještaji za poslovnu 2014. i 2015. godinu predmet su istrage Finansijske policije, te ne predstavljaju objektivno utvrđene pokazatelje poslovanja, što je dodatni razlog za neuvrštavanje izvještaja o poslovanju u ovaj integralni izvještaj.
 
IZVJEŠTAJI O KORIŠTENJU GRANT SREDSTAVA
 
Vlada FBiH je usvojila dva izvještaja Komisije Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za kontrolu namjenskog utroška grant sredstava utvrđenih u razdjelu 17. Budžeta FBiH za 2015. godinu.
 
Naime, Budžetom FBiH za 2015. godinu je Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije na poziciji namijenjenoj za subvencije javnim preduzećima za uplatu doprinosa za PIO u svrhu penzionisanja zaposlenika planiran iznos od 1.200.000 KM. Vlada je na sjednici od 25.6.2015. godine usvojila Program utroška dijela ovih sredstava u iznosu od 600.000 KM. Na osnovu javnog poziva je za penzionisanje ukupno 40 radnika u pet privrednih društava (Željezara Zenica d.o.o Zenica, Binas d.d. Bugojno, TRZ Hadžići d.d. Hadžići, Hidrogradnja d.d. Sarajevo i Zrak d.d. Sarajevo) dodijeljeno 596.556,03 KM.
 
Vlada je na sjednici održanoj 10.12.2015. godine usvojila Program utroška preostalih 603.443,97 KM. Na javni poziv za dodjelu sredstava pristigao je samo zahtjev IP Krivaja d.o.o. - u stečaju Zavidovići, za penzionisanje 37 zaposlenika koji su stekli uslove za penziju, na osnovu čega je kompletan iznos uplaćen na račun Federalnog zavoda PIO.
 
O RAZVIJENOSTI MALIH I SREDNJIH PREDUZEĆA U FBiH
 
Vlada FBiH usvojila je danas informaciju o stanju razvijenosti MSP (mala i srednja preduzeća) sektora u Federaciji BiH za period 2011.-2015. godina. Kako je navedeno, u posljednjih pet godina došlo do rasta MSP-a za 10,53 posto, pri čemu je taj broj u 2015. godini iznosi  20.966, uz maksimum broja zaposlenih (196.331).
 
Samo u 2015. godini broj novoregistriranih preduzeća iznosi 1.157, odnosno bilježi se rast za 6,44 posto u odnosu na 2014. godinu i najveći je u periodu od posljednjih pet godina. Po strukturi prednjače mikro subjekti (13.403), zatim mali subjekti (6.114), a najmanji broj je srednje kategoriziranih subjekta (1.499). Iz perspektive ostvarenog prihoda, neto dobiti i broja zaposlenih, dominantno je područje trgovine na veliko i malo, koje ostvaruje 41,65 posto ukupnog iznosa neto dobiti i 26,69 posto od ukupnog broja zaposlenih.
 
Zaduženo je Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta da, zajedno sa ostalim nositeljima razvoja MSP-a u Federaciji BiH, shodno Zakonu o poticanju razvoja male privrede u Federaciji BiH, Reformskoj agendi i EU Aktu o malom biznisu, prati stanje u oblasti MSP-a, te nastavi sa aktivnostima na podršci razvoju malog i srednjeg preduzetništva u Federaciji BiH.
 
SARADNJA U PODRUČJU TRANSPLANTACIJSKE MEDICINE
 
Vlada FBiH je na današnjoj sjednici donijela Odluku o prihvatanju Prijedloga protokola o saradnji u području transplantacijske medicine koji će biti zaključen između Federalnog ministarstva zdravstva i Ministarstva zdravlja Republike Hrvatske. Za potpisivanje ovog protokola Vlada je ovlastila federalnog ministra zdravstva Vjekoslava Mandića.
 
Zakonom o transplantaciji organa i tkiva u svrhu liječenja predviđeno je da Federalno ministarstvo zdravstva odobrava uzimanje, presađivanje i razmjenu organa i tkiva u svrhu liječenja u FBiH u okviru međunarodne i međuentitetske saradnje.
 
U obrazloženju Odluke je navedeno da je Prijedlog protokola sačinjen s ciljem daljeg razvoja transplantacijske medicine FBiH, odnosno osiguranja dostupnosti usluga transplantacijskih zahvata državljanima Federacije BiH kojima je indicirana transplantacija jetre i srca, te iznimno i bubrega, i u zdravstvenim ustanovama u Hrvatskoj, a u okviru Eurotransplant International Foundation, preko jednog iz izabranih transplantacijskih centara Hrvatske. Prijedlogom protokola obuhvaćeni su oblici tehničke pomoći i obaveze koje proističu za njegove potpisnice. Potpisivanjem ovog protokola državljani Federacije BiH će biti u mogućnosti da budu uključeni na Listu čekanja Republike Hrvatske, odnosno Listu čekanja Eurotransplanta, tako da im budu osigurane usluge transplantacijskih zahvata za jetru i srce, iznimno i za bubreg. Ovim protokolom regulirano je i pitanje reciprociteta u pogledu uzimanja organa od umrlih darovatelja, kao i broj vraćenih organa od umrlih darovatelja državljana Federacije BiH.
 
INICIJATIVA ZA POKRETANJE STEČAJA U REMONTNOM ZAVODU d.d. TRAVNIK
 
Federalna vlada prihvatila je informaciju o stanju u Remontnom zavoda d.d. Travnik i zadužila Nadzorni odbor ovog privrednog društva da inicira pokretanje stečajnog postupka i da u najkraćem roku izvjesti Vladu Federacije BiH. Remontni zavod d.d. Travnik se već dugo suočava s nizom problema koji su ga doveli do dugogodišnjeg poslovanja s gubitkom. Vlada Federacije BiH ima 51 posto vlasništva u Remontnom zavodu, a privatni kapital i mali dioničari 49 posto. Trenutno je u ovom društvu zaposleno 18 radnika.
 
Dugovanja na dan 30.6.2016. godine prema dobavljačima iznose 42.236,58 KM, prema radnicima za PIO 289.941,03 KM, za doprinose za zdravstveno osiguranje 217.333,31 KM, za naknadu od nezaposlenosti 26.347,50 KM, za porez na plaću 46.409,09 KM, za topli obrok i voznu kartu 21.511,28 KM, a dugovanja za neto plaće 555.260,36 KM.
 
Za naknade za Nadzorni odbor dugovanja iznose 68.342,05 KM, za isplatu otpremnina za odlazak u penziju 7.535 KM i za PDV 13.526,76 KM.
 
KORESPONDENCIJA ISKLJUČIVO POSREDSTVOM MINISTARSTVA
 
Vlada FBiH je prihvatila informaciju o aktivnostima uz finalne GAF aplikacije za sufinansiranje investicijskih projekata, 15. runda, investicijskog okvira za Zapadni Balkan (WBIF). Naložila je JP Autoceste Federacije BiH da sva buduća korespondencija prema državnim i federalnim institucijama bude obavljana isključivo posredstvom Federalnog ministarstva prometa i komunikacija.
 
Vlada je Autocestama FBiH naložila i da za sve buduće izmjene i dopune projekata vezano za WBIF treba imati pisanu saglasnost Federalnog ministarstva prometa i komunikacija.
 
O STANJU U SLOBODNIM ZONAMA
 
Federalno ministarstvo trgovine upoznalo je Vladu FBiH o stanju u oblasti slobodnih zona u Federaciji BiH i o njihovom poslovanju u 2015. godini. Ovo ministarstvo je zaduženo da, u cilju unapređenja poslovnog ambijenta u slobodnim zonama u FBiH, nastavi pratiti i analizirati njihov rad.
 
U Federaciji BiH trenutno su aktivne četiri slobodne zone, i to “Holc” d.o.o. Puračić, “Vogošća” d.o.o. Vogošća, “Visoko” d.o.o. Visoko i “Hercegovina” d.o.o. Mostar. One trenutno imaju ukupno 105 korisnika i oko 2.240 zaposlenih. Od toga “Hercegovina” ima 56 korisnika i oko 700 zaposlenih, “Vogošća” Vogošća 30 korisnika i oko 500 zaposlenih , “Visoko” d.o.o Visoko 18 korisnika i 850 zaposlenih, te “Holc” Puračić, jednog korisnika i 190 zaposlenih.
 
Najbolje rezultate sa aspekta ostvarenog izvoza u odnosu na vrijednost proizvedene robe ostvarila je slobodna zona “ Vogošća” d.o.o Vogošća koja je izvezla 99,98 posto proizvedene robe. Slijedi SZ “Visoko” s 96,83 posto, “Holc” s 96,40, te “Hercegovina” koja je ostvarila 64 posto izvoza u odnosu na ukupno proizvedenu robu.
 
Inače, u prezentiranim informacijama Federalnog ministarstva trgovine kaže se da je u proteklom periodu evidentno smanjenje privlačnosti rada u slobodnim zonama, jer su određene privilegije postale irelevantne usljed procesa približavanja Evropskoj uniji i obzirom da kompanije mogu formirati carinska skladišta i koristiti različite carinske procedure koje dopuštaju oslobađanje od obaveze plaćanja carine.
 
DONIJETI UREDBU O USUGLAŠAVANJU ZAKONODAVSTVA
 
Prihvativši informaciju u svezi usuglašavanja zakonodavstva Federacije BiH s pravnom stečevinom Europske unije, Vlada FBiH danas je zadužila Ured Vlade FBiH zakonodavstvo i usuglašenost s propisima Europske unije da, u roku od 30 dana, sačini i dostavi joj na razmatranje i donošenje tekst Uredbe o postupku usuglašavanja zakonodavstva FBiH s pravnom stečevinom EU.
 
Stupanjem na snagu Odluke o postupku usuglašavanja zakonodavstva Bosne i Hercegovine s pravnom stečevinom Europske unije prestala je važiti Odluka o instrumentima za usuglašavanje zakonodavstva BiH s pravnom stečevinom EU iz 2011. godine.  Odlukom su utvrđeni novi instrumenti za usuglašavanje, kao i obveze ministarstava i drugih institucija Bosne i Hercegovine i rukovoditelja tijela uprava i Direkcije za europske integracije. Federacija BiH, kao jedan od entiteta, ima veoma bitnu ulogu u procesu europskih integracija. Naime, veliki broj propisa Europske unije je u mjerodavnosti entiteta (po nekim statistikama čak 70 posto), što govori u prilog činjenici da se radi o veoma zahtjevnom i dugotrajnom procesu, posebno za entitete koji su dužni preuzeti veliki broj propisa Europske unije.
 
O NAKNADAMA ČLANOVA UPRAVA, UPRAVNIH I NADZORNIH ODBORA
 
Danas je Vlada FBiH zadužila sva federalna ministarstva da joj, u okviru svoje nadležnosti, dostave informaciju, s tabelarnim pregledom, o visini naknada članova uprava, upravnih i nadzornih odbora u prvrednim društvima sa učešćem državnog kapitala, institucijama, ustanovama i fondacijama.
 
Informacija treba da sadrži podatke o tome ko su državni službenici u ovim upravljačkim strukturama i da li se sjednice održavaju u toku ili izvan radnog vremena.
 
SAČINITI CJELOVITU INFORMACIJU O SISTEMU DRŽAVNE SLUŽBE U FBiH
 
Vlada FBiH je prihvatila informaciju Agencije za državnu službu FBiH o broju i statusu državnih službenika u svim federalnim organima uprave.
 
Agencija za državnu službu je zadužena da pripremi i Vladi FBiH dostavi cjelovitu informaciju o sistemu državne službe u FBiH, s prijedlogom zaključaka za unapređenje stanja u ovoj oblasti.
 
Ovu informaciju će Federalna vlada razmatrati na posebnoj tematskoj sjednici.
 
KADROVSKA RJEŠENJA
 
Vlada FBiH danas je donijela odluke o raspisivanju javnog konkursa i o kriterijima za izbor imenovanje direktora Agencije za nadzor osiguranja Federacije BiH. Također je utvrdila tekst javnog oglasa, te u Komisiju za provođenje postupka izbora kandidata za izbor i imenovanje direktora Agencije imenovala Nusretu Čerkez, Eshera Kubata, Amru Đendušić, Jasmina Gačevića i Mirjanu Vučić.
 
Danas su¸Elfada Gutić i Siniša Jeftić imenovani za članove Odbora državne službe za žalbe, na period od četiri godine.
 
* * *
Sjednica Vlade FBiH je završena u 12.30 sati.
Subota,
16. januar 2021.
VIŠE