74. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 27.10.2016.
Dnevni red
1. Usvajanje Zapisnika 73. sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održane 20.10.2016. godine
2. Nacrt zakona o izmjenama Zakona o finansijskoj konsolidaciji rudnika uglja u Federaciji Bosne i Hercegovine prema obračunatim, a neuplaćenim javnim prihodima u period od 2009. do 2015. godine
3. Prijedlog mišljenja na Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o naplati i djelimičnom otpisu dugovanja sportskim kolektivima, koji je predložio Dennis Gratz, poslanik u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine
4. Prijedlog odgovora na Inicijativu za davanje autentičnog tumačenja Zakona o izdvajanju i usmjeravanju dijela prihoda preduzeća ostvarenih radom termoelektrana
5. Prijedlozi akata:
a) Prijedlog odluke o raspisivanju javnog konkursa za izbor i imenovanje direktora Agencije za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine
b) Prijedlog odluke o utvrđivanju kriterija za izbor i imenovanje direktora Agencije za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine
c) Prijedlog rješenja o imenovanju Komisije za provođenje postupka izbora kandidata za izbor i imenovanje direktora Agencije za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine
d) Prijedlog teksta Javnog konkursa za izbor i imenovanje direktora Agencije za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine
6. Prijedlog odluke o odobravanju raspoređivanja sredstava s podračuna evidentiranih na Jedinstvenom računu Trezora-Riznice Federalnog ministarstva finansija Federalnom ministarstvu zdravstva
7. Prijedlog odluke o odobravanju prodaje putničkih vozila Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine
8. Prijedlog odluke o odobravanju nabavke službenih putničkih automobila za potrebe Federalnog ministarstva finansija-Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine
9. Prijedlog odluke o odobravanju nabavke putničkog automobila za potrebe Federalnog pravobranilaštva - Federalnog braniteljstva
10. Prijedlog odluke o odobravanju prodaje 1 (jednog) motornog vozila Službe za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine
11. Prijedlog rješenja o formiranju Radne grupe za analizu opremljenosti i iskorištenosti specijalističkih laboratorijskih instrumenata za gasnu i tečnu hromatografiju u federalnim organima uprave i federalnim upravnim organizacijama
12. Izvještaj o poslovanju privrednih društava iz oblasti energije u većinskom vlasništvu Federacije Bosne i Hercegovine u 2015. godini, s Prijedlogom zaključka
13. Izvještaj Komisije Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o kontroli namjenskog utroška grant sredstava utvrđenih u razdjelu 17. Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2015. godinu, s Prijedlogom zaključka
14. Izvještaj Komisije Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o kontroli namjenskog utroška preostalog dijela grant sredstava utvrđenih u razdjelu 17. Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2015. godinu, s Prijedlogom zaključka
15. Izvještaj o radu Nadzornog odbora Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo za period 1.6.2016. – 31.8.2016. godine, s Prijedlogom zaključka
16. Izvještaj o radu Nadzornog odbora JP HT d.d. Mostar od 1.7.2016. - 30.9.2016. godine, s Prijedlogom zaključka
17. Informacija Ureda premijera Federacije Bosne i Hercegovine o službenoj posjeti delegacije Vlade Federacije Bosne i Hercegovine Saveznoj Republici Njemačkoj
18. Informacija-Stanje razvijenosti MSP sektora u Federaciji Bosne i Hercegovine, s Prijedlogom zaključka
19. Informacija o potpisivanju Protokola o saradnji između Ministarstva zdravlja Republike Hrvatske i Federalnog ministarstva zdravstva, Bosna i Hercegovina, u području transplatacijske medicine, s Prijedlogom zaključka i Prijedlog odluke o davanju saglasnosti o prihvatanju Prijedloga protokola o saradnji između Ministarstva zdravlja Republike Hrvatske i Federalnog ministarstva zdravstva, Bosna i Hercegovina u području transplatacijske medicine
20. Informacija o stanju u privrednom društvu „Remontni zavod“ d.d. Travnik, s Prijedlogom zaključka
21. Informacija o aktivnostima vezanim uz finalne GAF aplikacije za sufinansiranje investicijskih projekata, 15. runda, putem investicijskog okvira za Zapadni Balkan (WBIF), s Prijedlogom zaključka
22. Informacija o stanju u oblasti slobodnih zona u Federaciji Bosne i Hercegovine, s Prijedlogom zaključka
23. Informacija o poslovanju slobodnih zona u Federaciji Bosne i Hercegovine za period od 1.1.2015 - 31.12.2015. godine, s Prijedlogom zaključka
24. Informacija u vezi sa usklađivanjem zakonodavstva Federacije Bosne i Hercegovine s pravnom stečevinom Evropske unije, s Prijedlogom zaključka
25. Informacija o broju i statusu državnih službenika u svim federalnim organima uprave, s Prijedlogom zaključka
26. Prijedlog zaključka o usvajanju Kvartalnog izvještaja o napretku Projekta „Jačanje zdravstenog sektora-dodatno finansiranje“ (HSEP AF) za period 1.7.-30.9.2016. godine
27. Inicijativa predsjednika Federacije Bosne i Hercegovine za izmjenu i dopunu Zaključka V.broj: 1375/2016 od 30.6.2016. godine (obustava konkursnih procedura za prijem državnih službenika, namještenika i ostalih zaposlenika), s Prijedlogom zaključka
28. Prijedlog odgovora na tužbu Seada Masle na Rješenje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine V.broj: 1415/2016 od 12.7.2016. godine
29. Informacija Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje o pokretanju postupka javne nabavke kreditnih sredstava, s Prijedlogom zaključka
30. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o kriterijima za utvrđivanje radnih mjesta državnih službenika i namještenika u Federalnom ministarstvu unutrašnjih poslova i Federalnoj upravi policije koja će biti tretirana kao radna mjesta na kojima se obavljaju poslovi pod posebim uslovima i odgovornostima
31. Inicijativa (usmena) za dostavu Informacije o visini naknada članova uprava, upravnih i nadzornih odbora u privrednim društvima sa učešćem državnog kapitala, institucijama, ustanovama i fondacijama, s Prijedlogom zaključka
32. Izvještaj Komisije za izbor dva člana Odbora državne službe za žalbe, s prijedlozima rješenja o imenovanju članova Odbora državne službe za žalbe 
Petak,
22. januar 2021.
VIŠE