73. sjednica Vlade Federacije BiH

Mostar, 20.10.2016.
Saopćenje o radu


73. SJEDNICA VLADE FEDERACIJE BiH:
 
 
IZGRADNJA PRILAZA OSOBAMA SA INVALIDITETOM
 
Vlada Federacije BiH je, na današnjoj sjednici u Mostaru, donijela Odluku da iz sredstava tekuće rezerve Službi za zajedničke poslove organa i tijela FBiH odobri 6.000 KM u svrhu izgradnje prilaza osobama sa invaliditetom u zgradi Parlamenta FBiH.
 
Današnja odluka je donesena nakon što je Služba za zajedničke poslove dostavila zahtjev za dodjelu sredstava, a Vlada na 65. sjednici od 18.8.2016. godine zadužila Federalno ministarstvo finansija da pripremi Prijedlog odluke.
 
SUGLASNOST NA OKVIR POLITIKE PRESELJENJA
 
Vlada Federacije BiH dala je Javnom poduzeću Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo suglasnost na Okvir politike preseljenja (OPP) za projekt modernizacije cestovnog sektora FBiH za razdoblje 2014.-2020. godina. Cestama FBiH je naloženo da pripreme sva potrebna dokumenta koja predstavljaju zaštitne mehanizme sukladno procedurama kreditora.
 
Jedan od tih dokumenata je OPP, koji je pripremljen sukladno Zakonu o eksproprijaciji, Operativnoj politici Svjetske banke o nedobrovoljnom preseljenju i međunarodno prihvaćenim dobrim praksama, obzirom da aktivnosti na Programu uključuju i eksproprijaciju nekretnina.
 
Kako je obrazloženo, Ceste FBiH su pokrenule sveobuhvatni Program za modernizaciju magistralnih cesta u FBiH u cilju osiguranja odgovarajuće cestovne infrastrukture do 2020. godine. Vlada FBiH je zaključkom sa 88. sjednice, održane 19.11.2013. godine, podržala inicijativu da za predloženi projekt budu osiguranu kreditna sredstva međunarodnih finansijskih institucija, te je, sukladno pravilima i politici kreditora, pripremljen set dokumenata koji predstavljaju zaštitne mehanizme, među kojima je i OPP.
 
Projekt modernizacije cestovnog sektora se sastoji od nekoliko malih i srednje velikih investicija. Komponenta rekonstrukcije cesta uključuje završetak izgradnje magistralne ceste Neum - Stolac (ukupne duljine 32,9 kilometara), izgradnju trećih traka za spora vozila (ukupne duljine 40 km na osam magistralnih cesta), rekonstrukciju kolovozne konstrukcije, korekciju osovine (ukupno 18 km na pet dionica magistralnih cesta) i korekciju osovine (na jednoj dionici u duljini 1.000 metara), rekonstrukciju tri tunela (ukupne duljine 1,86 km), te rekonstrukciju sedam mostova (ukupne duljine 0,55 kilometara).
 
Također su planirane intervencije na poboljšanju cestovne sigurnosti kroz rekonstrukciju devet raskrižja na magistralnim cestama koja su klasificirana kao “crne točke”.
 
OPP se priprema za podprojekte za koje točan opseg ili lokacije preseljenja nisu poznate. Svrha mu je da razjasni načela raseljavanja, organizacijske aranžmane i projektne kriterije koji će biti primjenjivani na podprojekte. OPP definira i pitanja poput prava na naknadu i načela za njeno ostvarenje.
 
Na temelju OPP-a će biti napravljeno nekoliko akcijskih planova preseljenja, a dva su već u pripremi: za cestu Nerum - Stolac (Broćanac - Cerovica - Drenovac), te integrirani za sve podprojekte sa završnim Glavnim projektom.
 
OPP i APP-ovi će biti javno objavljeni i za njih će biti provedene konzultacije kako bi pogođenim osobama bilo omogućeno sudjelovanje u planiranju i provedbi programa preseljenja.
 
SAVJETODAVNO TIJELO ZA ISTRAŽIVANJE I EKSPLOATACIJU NAFTE I PLINA
 
Vlada FBiH donijela je danas Odluku o osnivanju Savjetodavnog stručnog tijela za istraživanje i eksploataciju nafte i plina za Federaciju BiH.
 
Prema usvojenoj odluci, predsjednik ovog tijela je Hazim Hrvatović iz Federalnog zavoda za geologiju, zamjenik predsjednika Stipo Buljan iz Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, a u Savjetodavnom tijelu je još petnaest članova imenovanih na period od dvije godine.
 
Ova odluka predstavllja realizaciju zaključka Parlamenta FBiH od 14.4.2016. godine kojim je Vlada zadužena da ustanovi savjetodavno tijelo za FBiH, a u čijem bi sastavu bile eminentne stručne osobe iz akademija, fakulteta, instituta, privrede i drugih institucija specijalizovanih za oblasti geologije, rudarstva, ekonomije, prava, okoliša, energetike i drugih koji bi bili uključeni u realizaciju Projekta istraživanja i eksploatacije nafte i plina u Federaciji.
 
S tim u vezi, Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije se obratilo na adrese Akademije nauka i umjetnosti BiH, šest univerziteta/sveučilišta u FBiH, te privrednih/gospodarskih komora i instituta, tražeći da svaka od ovih institucija predloži po jednu stručnu osobu za formiranje Savjetodavnog stručnog tijela.
 
Na osnovu prispjelih prijedloga, pripremljena je Odluka s prijedlogom Savjetodavnog stručnog tijela koju čini 12 članova ovih institucija. Ostali članovi, te predsjednik i zamjenik predsjednika su stručne osobe iz Federalnog zavoda za geologiju i resornog ministarstva.
 
Inače, zadatak Savjetodavnog stručnog tijela je da Vladi FBiH pruži stručne informacije i savjetodavne usluge u naftnoj industriji, eksploataciji nafte, koncesijama, kao i druge preporuke i mišljenja vezana za ovu oblast.
 
ZA FINANSIRANJE RAZVOJNIH PROJEKATA U NAMJENSKOJ INDUSTRIJI 2.998.000 KM
 
Vlada Federacije BiH donijela je Odluku o izboru korisnika grant sredstava utvrđenih u Budžetu Federacije BiH za 2016. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije na poziciji kapitalnih transfera javnim preduzećima - finansiranje razvojnih projekata u FBiH. Odlukom je utvrđena raspodjela dijela sredstava u ukupnom iznosu od 2.998.000 KM prema odobrenim zahtjevima za finansiranje razvojnih projekata privrednih društava iz oblasti namjenske industrije.
 
Privrednom društvu Vitezit d.o.o. Vitez odobreno je 1.000.000 KM, Pretisu d.d. Vogošća 1.600.000 KM i privrednom društvu BNT TMiH d.d. Novi Travnik 398.000 konvertibilnih maraka.
 
Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije će s korisnicima sklopiti ugovore o realizaciji dodijeljenih grant sredstava, s definisanim pravima i obavezama. Korisnici su dužni dostaviti Federalnom ministarstvu izvještaje i materijalne dokaze o utrošenim budžetskim sredstvima.
 
U obrazloženju ove odluke je navedeno da se grant sredstva dodjeljuju za finansiranje proširenja asortimana i kapaciteta, pokretanje novih proizvodnih linija ili pogona, nabavku kvalitetnih sirovina i opreme, zatim za usklađivanje sistema identifikacije i označavanja proizvoda za izvoz u skladu sa EU direktivama, za osavremenjivanje službe kontrole kvaliteta proizvoda u smislu opremanja laboratorija (oprema, aparati, mjerna sredstva, potrošni materijal - hemikalije, opitne posude, certificiranje i servisiranje postojećih uređaja) prema EU standardima.
 
RASPODJELA PRIHODA PO OSNOVU NAKNADA ZA IGRE NA SREĆU
 
Vlada FBiH je, nakon provedenog javnog konkursa, danas donijela Odluku o raspodjeli dijela prihoda u iznosu od 553.841,86 KM uplaćenih u Budžet FBiH u 2015. godini, a ostvarenih po osnovu naknada za priređivanje igara na sreću.
 
Od ukupne sume, 104.070 KM namijenjeno je finansiranju programa i projekata iz oblasti zdravstva - liječenje i rehabilitaciju teško oboljele djece i mladih čije se liječenje finansira iz Federalnog fonda solidarnosti.
 
Zavodu zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH dodijeljeno je 449.771,86 KM za liječenje i rehabilitaciju teško oboljele djece i mladih koje je jedino moguće izvan Bosne i Hercegovine, a na temelju propisa iz oblasti zdravstvenog osiguranja koji uređuju ovu oblast, kao i za liječenje i rehabilitaciju teško oboljele djece i mladih čije se liječenje finansira iz Federalnog fonda solidarnosti.
 
Federalno ministarstvo zdravstva će, najkasnije u roku od 30 dana, sa svim korisnicima zaključiti pojedinačne ugovore o dodjeli sredstava. Korisnici će, najkasnije do 31.12.2016. godine Federalnom ministarstvu zdravstva dostaviti izvještaje o namjenskom utrošku sredstava.
 
O STANJU DUGOVA U TREĆEM KVARTALU
 
Vlada FBiH je upoznata sa izvješćem o dugu za treći kvartal 2016. godine, koje će biti objavljeno na web stranici Federalnog ministarstva financija i proslijeđeno Parlamentu FBiH radi informiranja.
 
Prema raspoloživim pokazateljima, tijekom trećeg kvartala je, po osnovu vanjskog duga, ukupno angažirano 39.942.181,10 KM u više valuta od više kreditora. Ako se posmatra tečaj na dan kada je povlačenje izvršeno, stvarna vrijednost povučenih sredstava iznosi 40.015.814,78 KM.
 
Vanjski dug je na dan 30.9.2016. godine iznosio 5.149.600.736 KM ili 2.954.431.523 dolara. Nominalni iznos duga, preračunat u konvertibilne marke, manji je nego u proteklom kvartalu za 26.190.494 KM, odnosno 0,51 posto.
 
Vanjski dug je najvećim dijelom ugovoren s bilateralnim i multilateralnim financijskim institucijama, a u cilju osiguranja sredstava za financiranje većih infrastrukturnih projekata, te za proračunsku podršku.
 
U trećem kvartalu su potpuno otplaćene obveznice stare devizne štednje treće, četvrte, pete i šeste serije u ukupnom iznosu od 58.130.482 KM. Od navedenog iznosa na otplatu glavnica odnosilo se 56.773.137 KM, a preostalih 1.553.758 KM na otplatu kamata.
 
Unutarnji dug Vlade FBiH na je dan 30.9.2016. godine iznosio 539.495.009 dolara ili 940.344.657 KM, od čega se na dug u obliku vrijednosnih papira odnosi 526.234.655 dolara ili 917.231.740 KM.
 
O TUMAČENJU ZAKONA
 
Vlada FBiH danas je prihvatila informaciju Federalnog ministarstva energije, rudarstva industrije o posljedicama pogrešnog tumačenja Zakona o privremenoj zabrani raspolaganja državnom imovinom. Naime, svojim stavom o primjeni članka 3. ovog zakona, Federalno pravobraniteljstvo smatra da je država Bosna i Hercegovina titular vlasništva nad imovinom gospodarskih društava namjenske industrije u Federaciji BiH. Time je onemogućeno da potraživanja od gospodarskih društava namjenske industrije u većinskom državnom vlasništvu budu namirena iz njihove neperspektivne imovine. To, pak, omogućava da tužitelji, većinom zaposlenici ovih gospodarskih društava, budu namirivani iz proračuna Federacije BiH.
 
Stoga je Vlada FBiH zadužila Federalno pravobraniteljstvo da se u svim predmetima kod nadležnih sudova u potpunosti pridržava odredaba Zakona o privremenoj zabrani raspolaganja državnom imovinom FBiH na način da su imovina i prava gospodarskih društava namjenske industrije u Federaciji BiH izuzeta od privremene zabrane raspolaganja.
 
Također, Vlada je zadužila Federalno pravobraniteljstvo da joj, u roku od 30 dana, dostavi detaljno izvješće o svim presudama na teret proračuna FBiH u kojima je Vlada uskratila stečaj. Izvješće treba sadržavati i razloge zbog kojih Federalno pravobraniteljstvo nije ulagalo vanredene pravne lijekove u navedenim predmetima kod Vrhovnog suda Federacije BiH i Ustavnog suda BiH, uz obavezu da Federalno pravobraniteljstvo ubuduće koristi i vanredne pravne lijekove. To uključujuje revizije i apelacije Ustavnom sudu BiH zbog povreda prava na pravično suđenje u kojima su nadležni sudovi presudili isplatu na teret proračuna FBiH, a glavni dužnici su gospodarska društva namjenske industrije.
 
Naime, Federacija BiH može biti solidarno odgovorna samo i isključivo kada Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije, odnosno Vlada Federacije BiH, eksplicitno uskrate suglasnost za otvaranje stečajnog postupka.
 
SAGLASNOST ZA IZDAVANJE ENERGETSKE DOZVOLE RADI IZGRADNJE HE „VRANDUK“
 
Vlada FBiH danas je Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije dala prethodnu saglasnost u postupku izdavanja energetske dozvole privrednom društvu JP Elektroprivreda BiH d.d.  Sarajevo za izgradnju hidroelektrane „Vranduk“, instalisane nazivne snage 19,63 MW, planirane godišnje proizvodnje električne energije od 96 GWh, a koja će biti građena na lokalitetu Vranduk (područje općine Zenica) na rijeci Bosni.
 
Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije će, nakon pribavljene prethodne saglasnosti, pristupiti aktivnostima za izdavanje ove energetske dozvole po osnovu Uredbe o postupku, kriterijima, formi i sadržaju zahtjeva za izdavanje energetske dozvole za izgradnju novih i rekonstrukciju postojećih proizvodnih postrojenja.
 
UTVRĐENI PRINCIPI ZA INTERRESORNU RADNU GRUPU
 
Vlada FBiH je dopunila Rješenje o imenovanju članove Interresorne radne grupe za izradu teksta izmjena i dopuna Zakona o prijevremenom povoljnijem penzionisanju branilaca odbrambeno-oslobodilačkog rata.
 
Na ovaj način je dopunjena tačka Rješenja koja se odnosi na zadatak Radne grupe po kojem se, pri izradi teksta izmjena i dopuna Zakona o prijevremenom povoljnijem penzionisanju branilaca odbrambeno-oslobodilačkog rata, treba pridržavati nekoliko principa.
 
Jedan od njih je da trenutnim korisnicima PIO ne mogu biti umanjivanje penzije. Također, prava korisnika prijevremenog povoljnijeg penzionisanja treba vratiti na nivo koji su imali prije donošenja ovog zakona.
 
Propisan je i princip vraćanja, u naredne dvije godine, nivoa prava koje su imali ovi korsnici, te da se u završnim odredbama predvide ista rješenja kao i u Zakonu o PIO koji je trenutno u parlamentarnoj proceduri.
 
HITNO DONIJETI PODZAKONSKE AKTE NA ZAKON O DUHANU BiH
 
Nakon razmatranja problematike u vezi s postupanjem inspektora Federalne uprave za inspekcijske poslove, Vlada Federacije BiH je zaključila da Vijeću ministara BiH uputi inicijativu za hitno donošenje nedostajućih podzakonskih akata na Zakon o duhanu BiH.
 
Federalna vlada danas je posebnim rješenjem imenovala članove interresorne radne grupe u čiji sastav bi ušli predstavnici federalnih ministarstava trgovine, pravde, poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva i energije, rudarstva i industrije i Federalne uprave za inspekcijske poslove, sa zadatkom da sačini pravnu analizu procedura kod izdavanja ovlaštenja laboratorijama za obavljanje analiza. Ova interresorna radna grupa je zadužena da, na temelju urađene pravne analize, definiše oblast monitoringa.
 
Nadležna resorna ministarstva Vlada je zadužila da sačine posebne programe monitoringa, dinamiku njegovog provođenja, broj uzoraka i na koji način će biti raspoređivani i na koja ovlaštena tijela, prema obimu akreditiranih laboratorija, kao i iznos i ko snosi troškove monitoringa.
 
Vlada FBiH je, također. imenovala radnu grupu sa zadatkom da sačini inventurnu listu federalnih propisa u kojima nisu precizno utvrđene odredbe o inspekcijskom nadzoru, te da predloži mjere i aktivnosti radi definisanja izmjena odredbi kojima će biti preciziran organ nadležan za obavljanje inspekcijskog nadzora u federalnom propisu.
 
Federalna vlada će Vijeću ministara BiH uputiti zahtjev da zaduži nadležna BiH ministarstva, kao predlagače propisa, da izmjenama odgovarajućih odredbi preciziraju inspekcijski organ koji će provoditi nadzor konkretnog bh. propisa.
 
UTVRDITI PRIJEDLOG ZAKONA O HEMIKALIJAMA
 
Kao što je poznato, Predstavnički dom Parlamenta FBiH na sjednici od 3.2.2016. godine, a Dom naroda 3.3.2016. godine, donijeli su zaključak kojim su prihvatili Nacrt zakona o hemikalijama.
 
S tim u vezi, Vlada FBiH je danas zadužila Federalno ministarstvo zdravstva da joj, u što kraćem roku, dostavi Nacrt zakona o hemikalijama radi utvrđivanja Prijedloga zakona i njegovog upućivanja u paramlentarnu proceduru.
 
PODRŠKA NACRTU DRŽAVNOG ENERGETSKOG ZAKONA
 
Vlada FBiH je usvojila informaciju o realizovanim aktivnostima vezanim za usklađivanje propisa Bosne i Hercegovine s tzv. „Trećim energetskim paketom“ u dijelu koji se odnosi na slučaj ECS-8/11 i donošenje Odluke o sankcijama za Bosnu i Hercegovinu. Federalna vlada je podržala nacrt državnog energetskog zakona, koji je dostavio Sekretarijat Energetske zajednice kao osnov za dalje usaglašavanje i izradu državnog zakona.
 
Vlada Federacije BiH smatra da usaglašeni tekst nacrta državnog zakona mora biti konzistentan i usklađen sa Ustavom Bosne i Hercegovine i ustavnim nadležnostima institucija Bosne i Hercegovine.
 
Federalna vlada prihvata obavezu da pristupi izradi i usvajanju entitetskog zakona za oblast prirodnog gasa kojim će prenijeti cjelokupnost „Trećeg energetskog paketa“, i koji će biti harmonizovan s državnim zakonom, nakon donošenja državnog zakona, a sve u skladu s terminima iz priloženog Akcionog plana.
 
O UVEZIVANJU STAŽA
 
Vlada FBiH je usvojila informaciju Federalnog ministarstva energije rudarstva i industrije Željezari „Zenica“ d.o.o. Zenica i zadužila ovo gospodarsko društvo da iz tekućeg poslovanja osigura sredstva za uvezivanje staža za pet radnika koji su stekli uvjete za mirovinu.
 
Porezna uprava - Kantonalni porezni ured Zenica zadužena je da sagleda mogućnost brisanja zakonske hipoteke s nekretnina Fabrike za preradu troske i Benzinske stanice koje se nalaze u okviru Lay out, a koji je sastavni dio Ugovora o učešću, zaključenog između Vlade Federacije BiH, Kuwait Consulting And Investment Co, BH STEEL Željezara i LNM Holdings N.V. od 16.8.2004. godine. Kantonalni porezni ured zadužen je i da briše zakonske hipoteke s nekretnina Preporod I, Preporod II i Terminal tekućih goriva u vlasništvu Željezare „Zenica“. Na taj način će biti stvorene pretpostavke za prodaju u· postupku male privatizacije. Po jedna trećina tih novčanih sredstava namijenjena je za izmirenje glavnice duga temeljem doprinosa, za dospjele · obveze iz ranijeg razdoblja, te za poboljšanje uvjeta poslovanja i rješavanje tehnološkog viška radnika.
 
Vlada je zadužila Upravu i Nadzorni odbor Željezare „Zenica“ analiziraju mogućnost dobivanja kredita u iznosu od 3.000.000 KM za umirovljenje 59 radnika Željezare „Zenica“.
 
OSTALE ODLUKE I ZAKLJUČCI
 
Na današnjoj sjednici je Vlada FBiH dala saglasnosti na kolektivne ugovore za djelatnosti poštanskog saobraćaja i elektroprivredne djelatnosti.
 
Vlada FBiH je usvojila izvještaj o odobravanju izdvajanja sredstava iz tekuće rezerve ovogodišnjeg Budžeta FBiH po odlukama Vlade i rješenjima premijera i dvoje zamjenika premijera, za period 1.1.-30.9.2016. godine.
 
Danas je prihvaćen obračun sredstava u zdravstvu u FBiH za 2015. godinu koji će, radi razmatranja i davanja saglasnosti, biti dostavljen Parlamentu FBiH.
 
Federalna vlada dala je saglasnost na Ugovor o nabavci usluga održavanja Microsoft softvera - Microsoftova glavna podrška (Microsoft Premier Support) za potrebe budžetskih korisnika FBiH i za njegovo potpisivanje ovlastila premijera FBiH Fadila Novalića.
 
Vlada je dala saglasnost na Rebalans finansijskog plana Fonda za zaštitu okoliša FBiH za 2016. godinu.
 
KADROVSKA RJEŠENJA
 
Vlada Federacije BiH danas je za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini privrednog društva Aluminij d.d. Mostar ovlašten Adnan Frljak.
 
Skupštini Energoinvesta d.d. Sarajevo Vlada je dala saglasnost za imenovanje Elnura Salihovića za vršioca dužnosti člana Nadzornog odbora ovog privrednog društva uime državnog kapitala, do okončanja konkursne procedure, a najduže na period do tri mjeseca. Istovremeno, donesene su odluke o raspisivanju javnog konkursa i o kriterijima za izbor i imenovcan je člana Nadzornog odbora.
 
Vlada je zadužila Federalno ministarstvo rada i socijalne politike da, u što kraćem roku, pripremi prijedloge akata za provođenje procedure izbora kandidata za imenovanje predsjednika Upravnog odbora Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja. Riječ je o prijedlozima odluka o kriterijima i o raspisivanju javnog oglasa za izbor i imenovanje predsjednika Upravnog odbora Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja, o Prijedlogu rješenja o imenovanju Komisije za provođenje konkursne procedure i Prijedlogu teksta javnog oglasa.
* * *
Sjednica Vlade FBiH je završena u 11.40 sati.
Ponedjeljak,
18. januar 2021.
VIŠE