73. sjednica Vlade Federacije BiH

Mostar, 20.10.2016.
Dnevni red
1. Usvajanje Zapisnika 72. sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održane 13.10.2016. godine
2. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Kolektivni ugovor za područje djelatnosti poštanskog saobraćaja
3. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Granski kolektivni ugovor elektroprivredne djelatnosti u Federaciji Bosne i Hercegovine
4. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini privrednog društva Aluminij d.d. Mostar
a) Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini privrednog društva Aluminij d.d. Mostar
b) Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini privrednog društva Aluminij d.d. Mostar
5. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz „Tekuće rezerve Vlade Federacije“ Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu Službi za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine
6. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Okvir politike preseljenja za projekt modernizacije cestovnog sektora Federacije Bosne i Hercegovine za period 2014-2020
7. Prijedlog odluke o osnivanju Savjetodavnog stručnog tijela za istraživanje i eksploataciju nafte i plina za Federaciju Bosne i Hercegovine
8. Prijedlog odluke o izboru korisnika grant sredstava utvrđenih u razdjelu 17. Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije "Kapitalni transferi javnim preduzećima - finansiranje razvojnih projekata u Federaciji Bosne i Hercegovine"
9. Prijedlog odluke o utvrđivanju liste korisnika i raspodjeli dijela prihoda ostvarenih po osnovu naknada za priređivanje igara na sreću
10. Prijedlog odluke o odobravanju raspoređivanja sredstava s posebnog namjenskog transakcijskog računa broj: 1020500000106698 otvorenog kao podračun u okviru JRT Gender centru Federacije Bosne i Hercegovine
11. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Ugovor o nabavci usluga održavanja Microsoft softvera-Microsoftova glavna podrška (Microsoft Premier Support) za potrebe budžetskih korisnika Federacije Bosne i Hercegovine
12. Izvještaj o odobravanju izdvajanja sredstava iz „Tekuća rezerva“ Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu, za period 1.1. – 30.9.2016. godine, s Prijedlogom zaključka
13. Kvartalni izvještaj o dugu Q3/2016., s Prijedlogom zaključka
14. Informacija o posljedicama pogrešnog tumačenja Zakona o privremenoj zabrani raspolaganja državnom imovinom, s Prijedlogom zaključka
15. Informacija o aktivnostima u postupku izdavanja Energetske dozvole za izgradnju HE Vranduk investitora Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. –Sarajevo, s Prijedlogom zaključka o davanju prethodne saglasnosti u postupku izdavanja Energetske dozvole privrednom društvu Javno preduzeće Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo za izgradnju hidroelektrane „Vranduk“
16. Informacija o provedenim postupcima prodaje službenih motornih vozila putem licitacije, s Prijedlogom zaključka
17. Informacija povodom aplikacija Čaluk i 72 drugih ap.br 3927/15 protiv Bosne i Hercegovine u postupku pred Evropskim sudom za ljudska prava, s Prijedlogom zaključka
18. Prijedlog zaključka o prihvatanju obračuna sredstava u zdravstvu u Federaciji Bosne i Hercegovine za 2015. godinu i Nacrt odluke o davanju saglasnosti na Obračun sredstava u zdravstvu u Federaciji Bosne i Hercegovine za 2015. godinu
19. Inicijativa za pokretanje aktivnosti na izmjeni propisa u oblasti inspekcijskog nadzora, s Prijedlogom zaključka
a) Prijedlog rješenja o imenovanju Komisije
b) Prijedlog rješenja o formiranju Stručnog radnog tijela Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za izradu analize procedura kod izdavanja ovlaštenja laboratorijama za obavljanje stručnih poslova - laboratorijskih analiza
20. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Rebalans finansijskog plana Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu
21. Prijedlog zaključka za pokretanje postupka za imenovanje predsjednika Upravnog odbora Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja
22. Informacija o realizovanim aktivnostima vezanim za usklađivanje propisa Bosne i Hercegovine s tzv. „Trećim energetskim paketom“ u dijelu koji se odnosi na slučaj ECS-8/11 i donošenje Odluke o sankcijama za Bosnu i Hercegovinu, s Prijedlogom zaključka
23. Informacija o stanju u privrednom društvu Željezara ˝Zenica˝ doo Zenica, s Prijedlogom zaključka - povlači s portala
24. Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Skupštini privrednog društva „Energoinvest“ d.d. Sarajevo za imenovanje vršioca dužnosti člana Nadzornog odbora ispred državnog kapitala
25. Prijedlozi odluka:
a) Prijedlog odluke o raspisivanju Javnog konkursa za izbor i imenovanje jednog člana Nadzornog odbora privrednog društva „Energoinvest“ d.d. Sarajevo ispred državnog kapitala
b) Prijedlog odluke o utvrđivanju kriterija za izbor i imenovanje jednog člana Nadzornog odbora privrednog društva „Energoinvest“ d.d. Sarajevo ispred državnog kapitala
26. Prijedlog rješenja o izmjeni i dopuni Rješenja o formiranju Interresorne radne grupe za izradu teksta izmjena i dopuna Zakona o prijevremenom povoljnijem penzionisanju branilaca odbrambeno-oslobodilačkog rata
27. Prijedlog zaključka u vezi s Nacrtom zakona o hemikalijama
 
Utorak,
26. januar 2021.
VIŠE