72. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 13.10.2016.
Saopćenje o radu


UTVRĐEN NACRT ZAKONA O AGENCIJI ZA BANKARSTVO FBiH
 
Vlada Federacije BiH je, na današnjoj sjednici u Sarajevu, utvrdila i u parlamentarnu proceduru uputila Nacrt zakona o Agenciji za bankarstvo FBiH. Među propisanim nadležnostima ove agencije je supervizija rada i zakonitosti poslovanja subjekata bankovnog sustava, nalaganje i poduzima mjere za otklanjanje utvrđenih nezakonitosti i nepravilnosti, kao i restrukturiranje banaka sukladno propisima.
 
U obavljanja ovih poslova, Agencija ima pravo uvida u poslovne knjige i drugu dokumentaciju subjekata bankovnog sustava, kao i pravnih osoba koja su sa subjektom bankovnog sustava koji je predmet supervizije povezane imovinskim ili upravljačkim odnosima.
 
U obavljanju svojih nadležnosti Agencija je potpuno samostalna i neovisna. Agencija, njezin Upravni odbor, direktor i zamjenik direktora Agencije, zaposlenici, savjetnici, privremeni/eksterni, posebni upravnik i likvidator, kao i druge osobe koje je Agencija preporučila ili imenovala za obavljanje određenih radnji u okviru misije Agencije, ne mogu biti gonjeni za kaznena djela, niti biti smatrani odgovornim u građanskopravnom postupku u vrijeme i po prestanku rada, odnosno angažmana u Agenciji za bilo koje radnje koje su izvršili u dobroj vjeri tijekom izvršenja zadataka iz okvira svojih ovlaštenja.
 
Radi obavljanja i unaprjeđivanja poslova iz svoje nadležnosti, Agencija surađuje s Centralnom bankom BiH, Agencijom za osiguranje depozita BiH, nadzornim tijelima financijskog sektora Federacije BiH, Republike Srpske i Distrikta Brčko BiH, kao i drugim kontrolnim organima i ostalim institucijama i tijelima. Ona surađuje i s međunarodnim institucijama koje obavljaju superviziju, restrukturiranje i ostale nadležnosti prema bankama i drugim financijskim organizacijama.
 
Među razlozima za donošenje novog Zakona o Agenciji za bankarstvo FBiH je i potreba njegovog usklađivanja s relevantnim zakonodavstvom Europske unije, kao i inoviranja zakonskih rješenja, s obzirom na to da je postojeći zakon donesen 1998. godine i da je, u međuvremenu, pretrpio veći broj izmjena i dopuna.
 
Bankarski sektor je bitan za ekonomiju zemlje, zbog čega prekid obavljanja njegovih funkcija ima negativne posljedice ne samo na stabilnost financijskog sustava, već i na realni sektor i sve građane. Stoga novi Zakon o Agenciji, kao i novi Zakon o bankama, uspostavlja pravni okvir za restrukturiranje banaka u FBiH radi poduzimanja mjera koje su trebale, u uvjetima financijske krize, spriječiti ili ublažiti nastupanje kriznih situacija kako kod pojedinačne banke, tako i kod bankovnog i financijskog sustava u cjelini. To se odnosi i na osiguranje učinkovitog restrukturiranja banke čije je stanje takvo da ne može ili vjerojatno neće moći nastaviti poslovati, prije svega s gledišta mogućnosti da primjenom tih mjera bude blagovremeno spriječena insolventnost banke postane insolventna, kao i da bude omogućeno preventivno djelovanje u cilju smanjenja negativnih posljedica na obavljanje ključnih funkcija banke i stabilnost financijskog sustava ako banka postane nesposobna da posluje.
 
UTVRĐEN PRIJEDLOG ZAKONA O DOBROVOLJIM MIROVINSKIM FONDOVIMA
 
Federalna vlada utvrdila je danas Prijedlog zakona o dobrovoljnim mirovinskim fondovima, kao sastavnom dijelu Strategije reforme mirovinskog sustava u Federaciji BiH. Donošenje ovoga zakona je sastavni dio Akcijskog plana za provedbu Strategije koji je usvojila Vlada FBiH.
 
Trenutni mirovinski sustav koji funkcionira na konceptu međugeneracijske solidarnosti, usljed negativnih demografskih i gospodarskih kretanja, financijski je neodrživ. Kako osnovni cilj mirovinskog sustava (socijalna sigurnost građana, odnosno zaštita od rizika starosti, invalidnosti i smrti) nije ispunjen, neophodna je reforma mirovinskog sustava.
 
Usvajanjem Zakona bit će stvorena pravna osnova za daljnji razvoj mirovinskog sustava u Federaciji BiH i tržišta kapitala na kojem će se pojaviti nove vrste fondova koji se razlikuju po načinu i kriterijima investiranja.
 
Dobrovoljni mirovinski fondovi omogućavaju da sredstva prikupljena kao dopunski vid mirovinskih doprinosa budu aktivna kroz ove fondove. Dobrovoljni investicijski fondovi podrazumijevaju, prije svega, ulaganje u vrijednosne papire na domaćem i stranom tržištu. Svaki građanin koji se odluči na dopunsko mirovinsko osiguranje, putem članstva u ovim fondovima, ostvaruje pravo na povlačenje i raspolaganje akumuliranim sredstvima sukladno zakonu.
 
Zakon propisuje da je društvo za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondom mogu osnovati domaće i strane fizičke i pravne osobe, a da fizičke osobe mogu imati samo nekvalificirani udjel. Više od 50 posto udjela u kapitalu, odnosno prava glasa u društvu, mora imati pravna osoba koja se bavi bankarskim poslovima i poslovima osiguranja ili djelatnošću mirovinskih fondova, kao i koja u navedenoj osobi ima više od 50 posto udjela u kapitalu, odnosno prava glasa.
 
Domaća pravna osoba s većinskim državnim kapitalom ili druga s njom povezana, ne može biti osnivač društva za upravljanje. Iznimno, osnivači mogu biti banke i društva za osiguranje s većinskim državnim kapitalom.
 
Društvo za upravljanje ne može izdavati povlaštene dionice, a dužno je osigurati jednako postupanje prema svim dioničarima, te im ne smije priznavati nikakva dodatna prava ili povlastice, ograničavati njihova prava niti im nametati dodatne odgovornosti.
 
Pravne i fizičke osobe mogu biti dioničari u samo jednom društvu za upravljanje.
 
Donošenjem ovoga zakona če građanima, posebno mlađim generacijama, biti omogućeno ostvarenje dodatnih prihoda u starosti, a usljed dobrovoljnosti članstva, građani i gospodarstvo neće snositi nikakve dodatne troškove.
 
Učinci Zakona na gospodarstvo su izuzetno značajni. Prije svega, on omogućava građanima da štede za mirovinu u dobrovoljnim mirovinskim fondovima, uz istodobno omogućavanje da dopune sredstva koja će dobivati iz mirovinskog sustava FBiH. To će poboljšati financijski položaj budućih umirovljenika i smanjiti pritisak na mirovinski sustav FBiH.
 
Zakon stimulira pojavu novih gospodarskih subjekata, društava za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondovima, kao i profesiju investicijskih savjetnika, to jest osoba koje se stručno bave upravljanjem portfeljem klijenta. To će dovesti do otvaranja novih radnih mjesta i potražnje za visokokvalificiranim stručnjacima. Tržišna konkurencija između društava za upravljanje vremenom će dovesti do stalnog podizanja kvalitete usluga.
 
Nastanak i razvoj mirovinskih fondova stimulirat će unaprjeđenje i razvoj depozitarnih (skrbničkih) usluga banke. Usljed povećanja opsega depozitarnih poslova javit će se potreba i za porastom broja zaposlenih u odjeljenjima banaka koje obavljaju ove usluge. Prijedlogom zakona je, inače, definirano obvezno čuvanje sredstava dobrovoljnog mirovinskog fonda kod banke depozitara.
 
Pojavom dobrovoljnih mirovinskih fondova institucionalnih investitora na tržištu kapitala potražnja za visoko kvalitetnim i dugoročnim vrijednosnim papirima će porasti. Zbog toga će uspješna gospodarska društva biti stimulirana da kotiraju svoje dionice na burzi i izdaju obveznice, te na taj način, potencijalno jeftinije financiraju svoje aktivnosti.
 
Iskustva drugih zemalja pokazuju da dobrovoljni mirovinski fondovi, kao najveći institucionalni investitori, često postaju katalizatori razvoja financijskih tržišta i promoviranja štedne kulture.
 
Mirovinski fondovi su investitori koji su vrlo zainteresirani za odgovorno i profesionalno upravljanje gospodarskim društvima čiji su suvlasnici. Imaju veliki utjecaj na donošenje odluka, a pogotovo izbor menadžmenta poduzeća jer im je dugoročan interes povećanje vrijednosti dionica. Kao stalna kontrola, povećavaju transparentnost i odgovornost prilikom odlučivanja.
 
IZMJENE UREDBE O ČINOVIMA SLUŽBENIKA SUDSKE POLICIJE FBiH
 
Vlada FBiH danas je donijela Uredbu o izmjenama Uredbe o činovima službenika sudske policije FBiH koja propisuje da će Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji Sudske policije FBiH, pored ostalih uvjeta, za svako radno mjesto biti propisan i čin kao poseban uslov. Kod utvrđivanja čina bit će vođeno računa o obimu i složenosti poslova koji se obavljaju na konkretnom radnom mjestu.
 
Tako je, obzirom na poslove i njihovu složenost, propisano deset činova, počevši od službenika, pa do najvišeg čina generalnog inspektora sudske policije.
 
INICIJATIVA ZA POOŠTRAVANJE MJERA KAZNENE POLITIKE
 
Federalna vlada je, na današnjoj sjednici u Sarajevu, prihvatila inicijativu Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova za izmjenu propisa radi pooštravanja kaznene politike za počinioce krivičnih djela u saobraćaju i krivičnih djela propisanih kantonalnim zakonima o nabavljanju, držanju i nošenju oružja i municije.
 
Kako je rečeno, inicijativa je pokrenuta povodom sve učestalijih tragičnih nesreća na cestama širom Federacije BiH, uz nadu da će ubuduće biti preduprijeđeni ovakvi tragični događaji u Sarajevu i drugim gradovima i cestama Federacije Bosne i Hercegovine.
 
U cilju pooštravanja kaznene politike za počinioce krivičnih djela u saobraćaju, danas je predloženo da federalni ministar  pravde hitno pripremi i u proceduru uputi izmjene Krivičnog zakona FBiH i Zakona o prekršajima u FBiH.
 
Sadašnjim odredbama Krivičnog zakona, u članu 332. koji se odnosi na ugrožavanje javnog prometa, propisano je da će učesnik u prometu koji se ne pridržava prometnih propisa i time ugrozi javni promet dovedeći u opasnost život ljudi ili imovinu većih razmjera, pa zbog toga kod drugoga nastupi imovinska šteta veća od 5.000 KM, biti kažnjen zatvorom do pet godina. Izmjenama je predloženo  da za počinjenje ovakvog krivičnog djela, kazna bude od pet do deset godina.
 
U istom članu je propisano da će onaj koji ugrožavanjem željezničkog, brodskog, tramvajskog, trolejbusnog ili prometa žičarom dovede u opasnost život ili tijelo ljudi ili imovinu većih razmjera, biti kažnjen s pet godina zatvora. Stoga je predložena strožija kazna zatvora od pet do deset godina.
 
U ovom članu predviđeno je da će učinilac biti kažnjen zatvorom do tri godine ukoliko ovo djelo učini iz nehata, a novopredložena kazna je do pet godina zatvora.
 
Također, predloženo je, što do sada nije bilo propisano Zakonom, da ukoliko učinilac ponovi jedno od ova tri nabrojana krivična djela može biti kažnjen zatvorom od pet do dvadeset godina. Ukoliko se radi o povratniku u činjenju ovih krivičnih djela, svakako treba propisati mogućnost sudu da ga kazni najstrožijom kaznom zatvora.
 
Sadašnjim odredbama propisano je da onaj koji pod uticajem alkohola ili drugih omamljujućih sredstava upravlja motornim vozilom ili drugim prijevoznim sredstvom, iako je zbog toga očito nesposoban za sigurnu vožnju i tako ugrozi javni promet dovodeći u opasnost život ili tijelo ljudi ili imovinu većeg opsega, bit će kažnjen zatvorom do tri godine. Ukoliko je neko pod uticajem alkohola i/ili opojnih droga upravljao motornim vozilom, automatski je time ugrozio nečiji život i imovinu, te je prijedlog je da se za učinioca ovakvog krivičnog djela propiše kazna zatvora od tri do deset godina.
 
S obzirom na to da važećim zakonom to nije propisano, pokrenuta je inicijativa da za ova krivična djela, ukoliko su učinjena u povratu, bude propisana kazna zatvora od pet do dvadeset godina.
 
Članom 337. propisano je da će vozač motornog vozila ili drugog prijevoznog sredstva koji ostavi bez pomoći osobu koja je ozlijeđena tim prijevoznim sredstvom ili čiju je ozljedu prouzrokovao, biti kažnjen novčanom ili kaznom zatvora do jedne godine, a sada je predložena novčana i kazna zatvora od tri do deset godina.  Novi je prijedlog da bude propisana kazna zatvora od tri do deset godina ukoliko je ovim krivičnim djelom bude prouzrokovana teška tjelesna ozljeda ili smrt ozlijeđene osobe.
 
Također, predložene su i strožije kazne propisane Zakonom o prekršajima u Federaciji BiH.
 
U inicijativi su podržane aktivnosti koje se trenutno poduzimaju u cilju izmjena i dopuna Zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u BiH, uz nadu da će predložene izmjene i dopune doprinjeti značajnijem smanjenju broja saobraćajnih nesreća i generalno povećati sigurnost na cestama. U tom cilju, Ministarstvu prometa i komunikacija BiH upućena je inicijativa da Zakon o osnovama sigurnosti prometa na cestama u BiH, kao posebnu mjera sigurnosti, predvidi i mogućnost trajnog oduzimanja vozačke dozvole osobama kojim je dva ili više puta izrečena kazna za upravljaje motornim vozilima pod uticajem alkohola i/ili opojnih droga i onih koji učestalo krše druga saobraćajna pravila.
 
S obzirom na nadležnost, pozvane su kantonalne skupštine da pristupe izmjenama propisa o nedozvoljenoj nabavci, držanju i nošenju oružja u cilju pooštravanja sankcija.
 
Važećim kantonalnim propisima  utvrđeni su uslovi za nabavljanje, držanje i nošenje oružja i municije, oduzimanje oružja i municije, promet oružja i municije, popravljanje i prepravljanje oružja, te sankcije za nepoštivanje ovih uslova. Prijedlog je da kaznena politika bude pooštrena i da minimalna kazna bude povećana dvostruko u odnosu na važeće propise.
 
„KRIVAJINOJ” TVORNICI MONTAŽNIH KUĆA KREDIT OD 600.000 KM
 
Vlada Federacije BiH je dala prethodnu saglasnost za dodjelu kredita privrednom društvu „Krivaja” Tvornica montažnih kuća u iznosu od 600.000 KM iz sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije.
 
Union banka će s korisnikom sredstava ugovarati sve bitne elemente za zaključenje ugovora o kreditu u skladu s bankarskom procedurom, u roku ne dužem od 15 dana.
 
 Također, izimjenjena je Odluka o davanju prethodne saglasnosti na prijedlog rješenja o dodjeli dijela sredstava ovog fonda putem dodjele kredita za 2014. godinu kojom je zamijenjena vrijednost i ona, umjesto 840.908,48 KM, iznosi 540.908,48 konvertibilnih maraka.
 
Time je stavljen van snage odobreni kredit IMK Kula Gradačac od 300.000 KM, jer su nakon potpisivanja ugovora, kada se trebalo pristupiti upisu založnog prava, odnosno hipoteke kao sredstva osiguranja kreditnih sredstava, ovom privrednom društvu blokirani transakcijski računi i upisan teret na nekretnini koja je bila predmet zaloga, odnosno plombirane parcele od strane dobavljača, te se nije moglo pristupiti zasnivanju hipoteke.
 
SPORAZUM O PREUZIMANJU FINANSIJSKIH OBAVEZA
 
Vlada FBiH dala je saglasnost na tekst Sporazuma o preuzimanju finansijskih obaveza Federalnog fonda za pomoć nastradalim područjima od prirodne nesreće na teritoriji FBiH i za njegovo potpisivanje ovlastila federalnog premijera Fadila Novalića.
 
Predmet Sporazuma je preuzimanje finansijskih obaveza Federalnog fonda od 950.000 KM temeljem potpisanog Sporazuma o sufinanciranju izgradnje stambenog fonda s Razvojnim programom Ujedinjenih nacija (UNDP) za porodice čiji su domovi uništeni tokom elementarnih nepogoda u 2014. godini.
 
IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA POTICAJA ZA VETERINARSTVO
 
Nakon što je na 70. sjednici donijela Odluku o dopuni liste zaraznih bolesti životinja od posebnog interesa za Federaciju BiH, kojom su bolesti plavog jezika i bolest kvrgave kože stavljene na listu bolesti od posebnog interesa za Federaciju BiH, Federalna vlada je danas donijela odluku o preraspodjeli poticajnih sredstava za veterinarstvo.
 
Obzirom da se radi o bolestima koje do sad nisu bile prisutne na području Federacije BiH i čiju pojavu nije moguće predvidjeti, bilo je potrebno izvršiti ovu preraspodjelu tako da sredstva predviđena za realizaciju projekata za izradu strategije u kontroli zdravlja i dobrobiti životinja i laboratorijske dijagnostike, kao i za sufinansiranje zdravstvene zaštite pasa lutalica u registrovanim azilima za pse, budu preraspoređena za dijagnostička ispitivanja i naknadu štete vlasnicima uginulih i neškodljivo uklonjenih životinja.
 
U cilju jednoobraznog postupanja veterinarske službe na terenu i otklanjanja nejasnoća u provođenju mjera na životinjama koja još nisu došla u fazu proizvodnje, iako su za to namijenjene, pojam „mliječna goveda“ je zamijenjen pojmom „ženska goveda“.
 
PRIJEDLOG ZA OSLOBAĐANJE PLAĆANJA PUTARINE NA DIZEL GORIVO
 
Federalna vlada donijela je danas Odluku o utvrđivanju Prijedloga Upravnom odboru Uprave za indirektno oporezivanje za oslobađanje rudnika u Federaciji BiH od plaćanja putarine za dizel gorivo za 2017. godinu u ukupnoj količini od 29.731.895 litara. Zavisnim društvima Rudnici „Kreka” d.o.o. Tuzla predviđeno je oslobađanje od plaćanja putarine za 2.937.906 litara godišnje, Rudnik mrkog uglja „Đurđevik” d.o.o. Đurđevik 4.350.000, Rudnik mrkog uglja „Kakanj” d.o.o. Kakanj 5.666.989, Rudnik mrkog ugljena „Zenica” d.o.o. Zenica 384.000, Rudnik mrkog uglja „Breza” d.o.o. Breza 520.000, RMU „Abid Lolić” d.o.o. Travnik – Bila 150.000, Rudnik uglja „Gračanica” d.o.o. Gornji Vakuf - Uskoplje 829.000, Rudnici mrkog uglja „Banovići” d.d. Banovići 14.400.000, Rudnici boksita d.o.o. Široki Brijeg 120.000, Rudnici boksita d.o.o. Posušje 300.000 i Rudnici boksita Jajce o.d.d. Jajce 74.000 litara godišnje.
 
Razlozi za donošenje ove odluke su zahtjevi rudnika uglja i boksita u FBiH proistekli iz utvrđene zakonske mogućnosti za oslobađanja od plaćanja putarine, te činjenice da rudnici u proizvodnji uglja i otkrivke troše određene količine dizel goriva u svojim postrojenjima i da će ovo oslobađanje imati pozitivne efekte na njihovo poslovanje. Na proizvodnji uglja u jamskoj i površinskoj eksploataciji zasnovan je dugoročni bilans energetskih potreba FBiH, odnosno proizvodnja električne energije, jer od ukupne godišnje proizvodnje oko 80 posto uglja rudnici isporuče Elektroprivredi BiH, termoelektranama u Kaknju i Tuzli.
 
ODLUKA O PROVOĐENJU STATISTIČKIH ISTRAŽIVANJA
 
Vlada FBiH donijela je danas Odluku o utvrđivanju programa provođenja statističkih istraživanja od interesa za Federaciju BiH za period od 2017. do 2020. godine, koji će biti provođeni na teritoriji FBiH.
 
Program je višegodišnji strateški statistički dokument koji je definisan na osnovu potreba korisnika i zahtjeva Evropske unije i pruža pravni, institucionalni i programski okvir za proizvodnju i diseminaciju statističkih podataka i organizaciju sistema zvanične statistike u Federaciji BiH. Njime se usklađuje sadržina statističkih podataka s potrebama u Federaciji BiH, te defininiraju aktivnosti koje će omogućiti da u narednom periodu budu harmonizirani statististička istraživanja i indikatori sa standardima Evropskog statističkog sistema.
 
KORIŠTENJE SLOBODNIH NOVČANIH SREDSTAVA IZ JAPANSKIH GRANTOVA
 
Vlada FBiH usvojila je danas Odluku o odobravanju korištenja slobodnih novčanih sredstava iz japanskih grantova - Protuvrijednosnog fonda, kao komisioni kredit putem BOR banke d.d. Sarajevo privrednim društvima Aquareumal d.o.o. Fojnica (4.900.000 KM), Vilamont d.o.o. Jablanica (1.700.000 KM) i Bekto Preciza d.o.o. Goražde (1.500.000 KM).
 
Odobravanje ovih kreditnih plasmana predstavlja podršku Vlade FBiH procesu pripajanja Privredne banke Sarajevo d.d. Sarajevo BOR banci d.d. Sarajevo, a u cilju rješavanja kreditnih koncentracija izazvanih navedenim procesom.
 
O PROŠLOGODIŠNJEM POSLOVANJU RUDNIKA UGLJA U FBiH
 
Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije upoznalo je Vladu FBiH s rezultatima poslovanja privrednih društava iz oblasti rudarstva u FBiH za 2015. godinu - Rudnici u sastavu Koncerna EP BiH i RMU “Banovići” d.d. Banovići. Lani je u rudnicima uglja ostvarena proizvodnja od 6.038.499 tona, što je 97,66 posto u odnosu na 2014. godinu, odnosno 83,1 posto u odnosu na plan po energetskom bilansu.
 
U toku 2015. godine rudnici uglja su u ukupnom bilansu iskazali negativno poslovanje, to jest gubitak u poslovanju u iznosu od 106.911.678,38 KM, što je za 33,42 posto više u odnosu na 2014. godinu.
 
Rudnici uglja u sastavu Koncerna EP BiH su iskazali ukupan gubitak od 107.655.529,38 KM što je za 27,32 posto više nego u 2014. godini. Zavisna društva Rudnici „Kreka” d.o.o. Tuzla, RMU „Đurđevik” d.o.o. Đurđevik             RMU „Kakanj” d.o.o. Kakanj, RMU „Zenica” d.o.o. Zenica, RMU „Breza” d.o.o. Breza i RMU „Abid Lolić” d.o.o. Bila, Travnik su iskazali negativno poslovanje, a najveći gubitak je ostvaren u „Kreki” u iznosu od 32.999.987 KM.
 
Pozitivno je poslovao Rudnik uglja „Gračanica” d.o.o Gornji Vakuf-Uskoplje u sastavu Koncerna EP BiH, te iskazao dobit od 4.934.581 KM. Pozitivan rezultat od 743.851 KM dobiti imao je i RMU „Banovići” d.d. Banovići.
 
Vlada je danas zadužila Elektroprivredu BiH da, u svojstvu vladajućeg društva koje, vrši upravljačka prava po osnovu državnog kapitala u rudnicima Koncerna EP BiH, te da zajedno s rukovodstvom rudnika definiše sve elemente poslovanja koji će obezbijediti stabilan rad i poslovanje, kao i da ubrza započeti proces prestrukturiranja rudnika uglja na principima zacrtanog cilja izgradnje jedinstvenog ekonomski stabilnog elektroenergetskog sektora.
 
Zaduženo je Federalno ministarstvo rada i socijalne politike da, kao nosilac aktivnosti, zajedno s rudnicima uglja u FBiH sagleda problematiku u vezi s pokretanjem postupka za ocjenu radne sposobnosti po osnovu invalidnosti i postupka revizije invalidnosti, obzirom da su rudnici kao poslodavci, prema trenutnoj zakonskoj regulativi, isključeni iz postupka, kao i da, po potrebi, pristupi izmjeni zakonske regulative koja reguliše ovu oblast.
 
Izvještaj o poslovanju privrednih društava iz oblasti rudarstva u FBiH bit će upućen Parlamentu FBiH, dok će Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije informaciju o poslovanju rudnika uglja s područja Tuzlanskog kantona dostaviti Skupštini ovog kantona.
 
O GASIFIKACIJI SREDNJOBOSANSKOG KANTONA
 
Vlada FBiH je na današnjoj sjednici prihvatila informaciju Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije vezanu za realizaciju zaključka sa sjednice od 8.6.2016. godine, koja se odnosi na izradu izvještaja Komisije za reviziju i izvođenje projekta „Gasifikacija Srednjobosanskog kantona”.
 
Prihvativši ovaj izvještaj, Vlada je zadužila BH-Gas d.o.o. Sarajevo da, u cilju zaštite imovine i interesa ovog društva i Federacije BiH, poduzme sve potrebne pravne radnje u postupku koji se vodi pred Arbitražnim sudom Vanjskotrgovinske komore BiH.
 
BH-Gas je zadužen i da, u roku od 90 dana, utvrdi da li i u kojoj mjeri trasa gasovoda Zenica - Travnik na terenu (stvarno izvedeni radovi) odstupa od projektovane, razloge odstupanja, kao i sve okolnosti vezane za polaganje tri PEHD cijevi (suprotno projektnoj dokumentaciji i odobrenju za građenje), umjesto dvije u isti rov s gasovodom.
 
BH-Gas je dužan da odmah poduzme sve potrebne mjere na zaštiti ljudi i imovine na gasovodu i u njegovom okruženju, te da o uočenim nepravilnostima i nedozvoljenim radnjama hitno obavijesti nadležne policijske uprave i Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova, uključujući i nadležna kantonalna tužilaštva.
 
BH-Gas će redovno informisati Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije o realizaciji današnjih zaključaka, kao i drugih aktivnosti vezanih za projekt „Gasifikacija Srednjobosanskog kantona”.
 
OSLOBAĐANJE CARINSKIH DADŽBINA NA DONACIJU ZA TREBEVIĆKU ŽIČARU
 
Federalna vlada dala je pozitivno mišljenje na prijedlog za oslobađanje plaćanja carinskih i fiskalnih dadžbina na doniranu opremu, u vezi sa ugovorom o donaciji između Turističke zajednice Grahen iz Švicarske i Grada Sarajeva, zaključenog na osnovu Sporazuma između Vijeća ministara BiH i Švicarskog saveznog vijeća o tehničkoj, ekonomskoj, finansijskoj i humanitarnoj saradnji.
 
Riječ je o oslobađanju plaćanja carinskih i fiskalnih dadžbina na doniranu opremu za revitalizaciju Trebevićke žičare u Sarajevu.
 
REALIZACIJA PROJEKATA OBNOVE I POVRATKA ZA PERIOD 2004.-2015. GODINA
 
Vlada FBiH usvojila je danas analizu programa obnove i povratka za period 2004.-2015. godina, koju je dostavio Fond za povratak Bosne i Hercegovine.
 
Kako je navedeno, u analiziranom periodu udružena su sredstva institucija Bosne i Hercegovine u iznosu od 179.090.800 KM, od čega je utrošeno 165.506.465 KM (oko 95 posto). Nerealizovanih 6.242.880 KM se nalaze na računu Fonda za povratak.
 
Od projekata finansiranim međunarodnim kreditima i donacijama, a koja iznose gotovo 200 miliona eura, u 2011. godini je završen Projekat rekonstrukcije stambenog fonda, a kako se navodi, u toku je realizacija i drugih projekata, uglavnom usmjerenih u stambeno zbrinjavanje i zatvaranje kolektivnih centara.
 
ANALIZA POSLOVANJA PRIVREDE FBiH U 2015. GODINI
 
Vlada FBiH prihvatila je analizu Federalnog zavoda za programiranje razvoja o poslovanju privrednih subjekata u Federaciji BiH u 2015. godini i zadužila sva ministarstva da, unutar svojih nadležnosti, unapređuju poslovni ambijent privrednih subjekata u skladu s preporukama iz ovog dokumenta.
 
Analiza pruža informacije o prihodima, rashodima, dobiti, gubicima, imovini i izvorima finansiranja privrednih subjekata i u njoj su detaljnije prikazani ključni pokazatelji imovinsko-finansijskog stanja i uspješnosti preduzeća u FBiH u cjelini. Na temelju dostupnih podataka, izračunati su i interpretirani relativni pokazatelji zaduženosti, opremljenosti, finansiranja, aktivnosti i učinkovitosti po pojedinim djelatnostima.
 
Prošla godina je obilježena kao period značajnijeg ekonomskog rasta zemalja EU i regiona. U EU je zabilježen rast realnog BDP-a za dva posto, dok je stopa nezaposlenosti smanjena za jedan procent i u većini zemalja regiona u izvještajnoj godini zabilježen je značajan rast realnog BDP-a u odnosu na 2014. godinu.
 
U Federaciji BiH je u 2015. godini zabilježeno nominalno povećanje BDP-a po stopi od pet posto, dok je realni rast iznosio tri posto. Prema podacima FIA-e, broj preduzeća je u posljednjih pet godina bilježio promjenjivo kretanje i u 2015. godini je dostigao najviši nivo (21.322).
 
Broj zaposlenih u periodu nakon 2011. godine pokazuje trend rasta, a to je nastavljeno i u 2015. godini.
 
Ostvareni ukupni prihodi na nivou FBiH su za 2,9 posto viši, dok je neto čista dobit preduzeća (1.159 miliona KM) tri puta viša u odnosu na 2014. godinu. Ostvareni prihodi od izvoza su povećani za 8,1 posto i u ukupnim prihodima učestvuju s 15 posto. Kao i prethodne, u 2015. godini najviše prihoda od prodaje na stranom tržištu ostvareno je u prerađivačkoj industriji (61,3 posto), trgovini (11 posto), te u području stručnih, naučnih i tehničkih djelatnosti (8,5 posto).
 
Od ukupno 18 analiziranih djelatnosti, čista neto dobit je ostvarena u 13, dok je čisti neto gubitak ostvaren u pet područja, što je znatno povoljnije u odnosu na prethodnu godinu kada je u devet područja ostvarena neto čista dobit, dok je u preostalih devet analiziranih ostvaren neto čisti gubitak.
 
Najveća neto čista dobit u 2015. godini ostvarena je u trgovini (39,3 posto ostvarene ukupne neto čiste dobiti u FBiH), prerađivačkoj industriji (26 posto), te stručnim, naučnim i tehničkim djelatnostima (8,9 posto), dok je najveći neto čisti gubitak ostvaren u energiji (30,2 posto ukupnog ostvarenog neto čistog gubitka), rudarstvu (28,5 posto), te poslovanju nekretninama (27,5 posto).
 
Makroekonomski indikatori pokazuju da je ekonomska kriza u Federaciji BiH iza nas. Međutim, i dalje su prisutni problemi u poslovanju preduzeća, koji već godinama ograničavaju značajniju ekspanziju izvoza i povećanje zaposlenosti. U većini sektora evidentan je nizak stepen likvidnosti, dok je u mnogim povećan koeficijent zaduženosti. Od analiziranih sektora, jedino finansijske djelatnosti imaju zadovoljavajući koeficijent likvidnosti (2,02), dok je neznatno niži zabilježen u snabdijevanju elekričnom energijom, gasom, parom i klimatizaciji (1,91) i informacijama i komunikacijama (1,90).
 
Evidentno je, kaže se u ovoj analizi, da se privreda FBiH susreće s problemom sistemske nelikvidnosti, čemu doprinosi rastući javni dug, kako unutrašnji, tako i vanjski, visoka porezna i administrativna opterećenja privrede, te visoke kamatne stope i ograničen pristup kreditnim sredstvima. Dugoročne posljedice su smanjenje investicija, nemogućnost kreiranja novih radnih mjesta, slabljenje konkuretnosti domaćih firmi, nedovoljan rast izvoza, te smanjenje produktivnosti, što značajno usporava privredni rast i razvoj.
 
DEMINIRANJE U KRUŠEVU NA LISTI PRIORITETA ZA 2016. GODINU
 
Vlada Federacije BiH prihvatila je Prijedlog dopune liste prioritetnih zadataka za deminiranje u 2016. godini kojim je, nakon obraćanja Centru za uklanjanje mina u BiH deminerske organizacije Udruženje Centar za obuku pasa za otkrivanje mina u BiH, a na zahtjev načelnika općine Olovo, izdato rješenje za otvaranje deminerskog zadatka Kruševo 3, površine 76.596 metara kvadratnih.
 
Uvidom u bazu podataka BH MAC-a konstatovano je da ovaj zadatak nije na listi prioriteta za 2016. godinu, jer je obrađen početkom aprila 2016. godine. Obzirom na to da su obezbijeđena finansijska sredstva za realizaciju ovog projekta, a istovremeno je ocijenjeno da je interesovanje lokalnih vlasti općine Olovo opravdano, ovaj projekt stavljen je među prioritetne.
 
IZJAŠNJENJA FEDERALNE VLADE
 
Vlada Federacije BiH usvojila je danas mišljenje Federalnog ministarstva zdravstva na Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenom osiguranju - skraćeni postupak, čiji je predlagač zastupnica u Zastupničkom domu Parlamenta FBiH Alma Kratina.
 
U mišljenju je, uz ostalo, istaknuto kako je Vlada FBiH na 58. sjednici održanoj u Mostaru 16.6.2016. godine razmatrala i usvojila Informaciju o stanju u zdravstvu u FBiH, a to je učinio i Doma naroda Parlamenta FBiH 30.6.2016. godine.
 
Tim povodom je Dom naroda usvojio i zaključke koji su bitni i zbog činjenice da su popraćeni i određenim inicijativama, među ostalim, za uspostavu boljeg mehanizma plaćanja zdravstvenih usluga, ravnomjerno trošenje i raspoređivanje sredstava u zdravstvu, te za izjednačavanje statusa svih korisnika zdravstvenih usluga i prava na zdravstveno osiguranje. Radi se, dakle, o pitanjima koja zahtijevaju sustavno rješavanje, te je jedini ispravan pristup donošenje novog Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju.
 
Imajući to u vidu, stajalište Federalne vlade je da parcijalne izmjene i dopune Zakona o zdravstvenom osiguranju, kako je to predložila zastupnica Alma Kratina, u ovom trenutku nisu prihvatljive.
 
Federalno ministarstvo zdravstva će, odmah po finaliziranju, Prednacrt zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju, uključujući i uzimanje u obzir prijedloge zastupnice, uputiti Vladi BiH kroz redoviti postupak, koji će osigurati sudjelovanje zainteresirane javnosti u raspravama o svim pitanjima koja su od značaja za utvrđivanje sadržaja zakona i unaprjeđenja pravnog okvira u odnosu na važeće zakonodavstvo iz ove oblasti.
 
Danas je razmatrana i inicijativa Općinskog vijeća Maglaj za izmjenu i dopunu Zakona o poljoprivrednom zemljištu. Ova inicijativa će, kaže se u odgovoru Vlade, biti razmotrena i, ako bude prihvaćena, ugrađena u izmjene i dopune Zakona o poljoprivrednom zemljištu.
 
Federalna vlada danas nije imala primjedbi na Nacrt odluke o usvajanju Politike razvoja informacijskog društva BiH za razdoblje 2016.-2020. godina, ali s obzirom na period za koji se donosi ovaj dokument, predlaže da u okviru Akcionog plana budu jasno definisani nosioci, rokovi i način finansiranja.
 
PONIŠTENO RJEŠENJE AGENCIJE ZA REVIZIJU PRIVATIZACIJE
 
Vlada FBiH danas je, na osnovu člana 17. stav 4. Zakona o reviziji privatizacije državnog kapitala u privrednim društvima i bankama FBiH, a shodno članu 240. stav 1. Zakona o upravnom postupku FBiH, poništila rješenje Agencije za reviziju privatizacije u FBiH od 7.7.2016. godine o izvršenoj reviziji pretvorbe i privatizacije DITA d.d. Tuzla kao nezakonito.
 
Kako je obrazloženo, pobijanim rješenjem od 7.7.2016. godine o izvršenoj reviziji pretvorbe i privatizacije DITA d.d. Tuzla, utvrđeno je da postupak privatizacije nije obavljen u potpunosti u skladu sa zakonskim odredbama, te je naloženo Kantonalnoj agenciji za privatizaciju Tuzlanskog kantona da, u roku od 60 dana, otkloni nedostatke utvrđene Izvještajem o izvršenoj reviziji privatizacije od 15.6.2015. godine.
 
Protiv pobijanog rješenja, shodno odredbi člana 48. ZUP-a, Agencija za privatizaciju Tuzlanskog kantona izjavila je žalbu, koja je ocijenjena kao osnovana.
 
OSTALE ODLUKE I ZAKLJUČCI
 
Realizirajući zaključak sa 68. sjednice, održane 9. 9. 2016. godine, Vlada FBiH je donijela Odluku o odobravanju izdvajanja sredstava iz Tekuće rezerve Budžeta FBiH za 2016. godinu Federalnom ministarstvu unutrašnjih poslova u iznosu od 560.000 KM za nabavku 410 kompleta uniformi za kadete polaznike osnovne policijske obuke za činove policajac i mlađi inspektor na Policijskoj akademiji.
 
Federalna vlada donijela je i Odluku o prijenosu više okončanih projekata tokom 2016. godine iz Programa investiranja sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence za Federaciju BiH na upravljanje i održavanje implementatorima i upraviteljima projekata.
 
Data je i saglasnost na Rebalans plana poslovanja JP Ceste FBiH d.o.o. Sarajevo za 2016. godinu.
 
Vlada je dala saglasnosti privrednom društvu „Igman“ d.d. Konjic za ustupanje Općini Konjic na korištenje objekta D-0 (ARK).
 
Danas je usvojen izvještaj o realizovanim aktivnostima Implementacione jedinice Projekta “Energetska efikasnost u BiH” za FBiH za periode od 1. januara do 15. juna 2016. i od 15. juna do 15. septembra 2016. godine.
 
Vlada je prihvatila informaciju o izvršenju zadatka Radne grupe za izradu Strategije za oblast invaliditeta u FBiH. Zadužena su federalna ministarstva rada i socijalne politike, zdravstva, obrazovanja i nauke, kulture i sporta, za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata, prostornog uređenja, prometa i komunikacija, te razvoja, poduzetništva i obrta da urade izjave o fiskalnoj procjeni aktivnosti kojima su zaduženi u pripremljenom Prijedlogu strategije za unapređenje prava i položaja osoba sa invaliditetom u FBiH (2016.-2021.), te ih dostave Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike na objedinjavanje i upućivanje nadležnim institucijama na mišljenje.
 
Federalna vlada je upoznata sa Informacijom Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o toku pregovora RMU “Banovići” d.d. Banovići s kineskom kompanijom Dongfang Electro Corporation Limited (DEC) o izgradnji Termoelektrane Banovići, blok 1 - 350 MW.
 
Na današnjoj sjednici Vlada je dala saglasnost Agenciji za privatizaciju u FBiH da dadne u najam nekretninu iz pasivnog podbilansa Željeznica FBiH u Podgori (Republika Hrvatska), koja je u suvlasništvu s JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Zavisno društvo Rudnici “Kreka” d.o.o. Tuzla.
 
KADROVSKA RJEŠENJA
 
Za punomoćnike koji će je zastupati na skupštinama privrednih društava Federalna vlada danas je ovlastila Ismeta Demirovića (JP Željeznice Federacije BiH d.o.o. Sarajevo), Marinka Bošnjaka (BH-Gas d.o.o. Sarajevo) i Pavu Bobana (Ceste d.d. Mostar).
 
Vlada FBiH je imenovala Komisiju za verifikaciju računa stare devizne štednje u sastavu Dijana Bulić (predsjednik), Harun Pindžo, Fahrija Delalić, Aida Ćurić i Adnan Husedžinović (članovi). Zadatak Komisije je da, kao drugostepeno tijelo, rješava o žalbama potražioca računa stare devizne štednje izjavljenim na odluke agencija za verifikaciju.
 
U cilju realizacije Odluke o prijenosu nabavljenih stalnih sredstava u okviru Projekta podrške mrežama socijalne sigurnosti i zapošljavanje (SSNESP) krajnjim korisnicima, Vlada FBiH je donijela Rješenje o formiranju Interresorne radne grupe za preuzimanje hardverske i softverske opreme ISVDV sistema, u koju su imenovani Ibrahim Ganibegović (predsjednik), Armin Čengić, Sonja Pikaus, Dženan Rožajac, Benjamin Mešak, Belma Djonko i Adnan Vražalica (članovi).
 
Federalna vlada danas je imenovala Radnu grupa za izradu radnih verzija zakona o plaćama i naknadama u javnom sektoru FBiH u sastavu Alen Taletović (predsjednik), Refik Begić, Jasmina Pašić, Remzija Kadrić, Ernis Imamović, Esma Jahić, Tihomir Ćurak, Šerif Isović i Salih Kruščica (članovi). Riječ je o radnim verzijama Zakona o plaćama i naknadama u organima državne službe FBiH, Zakona o plaćama i naknadama zaposlenih u javnim službama FBiH i Zakona o plaćama i drugim materijalnim pravima članova organa upravljanja javnih preduzeća i drugih privrednih društava u većinskom vlasništvu FBiH.
 
Izmjenom Rješenja o imenovanju Komisije i supotpisnicima za sredstva plasirana iz malezijske donacije i japanskih grantova, u ovo tijelo su imenovani Hajrudin Hadžimehanović i Mirjana Vučić.
 
* * *

Sjednica Vlade FBiH je završena u 12.35 sati.
Subota,
23. januar 2021.
VIŠE