72. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 13.10.2016.
Dnevni red
Dnevni red 72. sjednice Vlade FBiH koja se danas održava u Sarajevu
 
1. Usvajanje Zapisnika 71. sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održane 29.9.2016. godine i Zapisnika 52. hitne sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održane 30.9.2016. godine, telefonskim putem
2. Prednacrt zakona o Agenciji za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine
3. Nacrt zakona o dobrovoljnim penzijskim fondovima
4. Prijedlog mišljenja o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenom osiguranju-skraćeni postupak, koji je predložila Alma Kratina, zastupnica u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine
5. Prijedlog odgovora na Inicijativu za izmjenu i dopunu Zakona o poljoprivrednom zemljištu, koju je podnijelo Općinsko vijeće Općine Maglaj
6. Prijedlog uredbe o izmjenama Uredbe o činovima službenika sudske policije Federacije Bosne i Hercegovine
7. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini privrednog društva JP Željeznice Federacije BiH d.o.o. Sarajevo
a) Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini privrednog društva JP Željeznice Federacije BiH d.o.o. Sarajevo
b) Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini privrednog društva JP Željeznice Federacije BiH d.o.o. Sarajevo
8. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini privrednog društva „BH-Gas“ d.o.o. Sarajevo
a) Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini privrednog društva „BH-Gas“ d.o.o. Sarajevo
b) Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini privrednog društva „BH-Gas“ d.o.o. Sarajevo
9. Prijedlozi akata
a) Prijedlog odluke o sazivanju 2. vanredne skupštine privrednog društva „CESTE“ d.d. Mostar
b) Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na skupštini privrednog društva „CESTE“ d.d. Mostar
c) Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini privrednog društva „CESTE“ d.d. Mostar
d) Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini privrednog društva „CESTE“ d.d. Mostar
e) Tekst obavijesti
10. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz „Tekuće rezerve Vlade Federacije“ Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu Federalnom ministarstvu unutrašnjih poslova
11. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o reprogramiranju obaveza po Odluci o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2010. godinu Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija
12. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o reprogramiranju obaveza po Odluci o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija
13. Prijedlog odluke o imenovanju Komisije za verifikaciju računa stare devizne štednje
14. Prijedlog odluke o odobravanju korištenja slobodnih novčanih sredstava iz japanskih grantova (projekti „2Kr“ i „Non project grant - AID“) - protuvrijednosnog fonda
15. Prijedlog odluke o raspodjeli dijela sredstava utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu Federalnom ministarstvu finansija-Federalnom ministarstvu financija sa pozicije "Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima - KANTONI I OPĆINE" gradovima, općinama i organizacijama
a) Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Prijedlog sporazuma o preuzimanju finansijskih obaveza Federalnog fonda za pomoć nastradalim područjima od prirodne nesreće na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine
16. Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o usvajanju okvira interoperabilnosti
17. Prijedlog rješenja o izmjeni rješenja o imenovanju koordinacije za interoperabilnost Federacije Bosne i Hercegovine
18. Prijedlog odluke o prijenosu okončanih projekata tijekom 2016. godine na implementatore iz Programa investiranja sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence za Federaciju Bosne i Hercegovine
19. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Rebalans plana poslovanja Javnog preduzeća Ceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo za 2016. godinu
20. Prijedlog odluke o izmjenama i dopuni Odluke o usvajajnu Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava „Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima – Poticaji za veterinarstvo“ utvrđeni Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
21. Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti na Prijedlog rješenja o dodjeli dijela sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za dugoročno finansiranje projekata putem dodjele kredita za 2015. godinu privrednom društvu KRIVAJA TVORNICA MONTAŽNIH KUĆA D.O.O. Zavidovići u iznosu od 600.000 KM
22. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o davanju prethodne saglasnosti na Prijedlog rješenja o dodjeli dijela sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za dugoročno finansiranje projekata putem dodjele kredita za 2014. godinu u iznosu od 840.908,48 KM
23. Prijedlog odluke o utvrđivanju Prijedloga Upravnom odboru Uprave za indirektno oporezivanje za oslobađanje rudnika u Federaciji Bosne i Hercegovine od plaćanja putarine na dizel-gorivo za 2017. godinu
24. Prijedlog odluke o odobravanju nabavke putničkog vozila za potrebe Federalnog ministarstva finansija
25. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o davanju na korištenje putničkog motornog vozila Federalnom ministarstvu raseljenih osoba i izbjeglica
26. Prijedlog odluke o davanju na korištenje službenog putničkog automobila Federalnoj novinskoj agenciji
27. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti privrednom društvu „Igman“ d.d. Konjic za ustupanje na korištenje objekta D-0 (ARK), Općini Konjic
28. Nacrt odluke o utvrđivanju Programa provođenja statističkih istraživanja od interesa za Federaciju Bosne i Hercegovine za period 2017-2020. godine
29. Prijedlog odluke o odobravanju raspoređivanja sredstava s posebnog namjenskog transakcijskog računa „Statistika nacionalnih računa-Metodologija“ otvorenog kao podračun u okviru JRT Federalnom zavodu za statistiku
30. Prijedlog rješenja o izmjeni Rješenja o imenovanja Komisije i supotpisnicima za sredstva plasirana iz malezijske donacije i japanskih grantova (projekti 2KR i projekti Non project grant-AID)
31. Prijedlog rješenja o formiranju Interresorne radne grupe za preuzimanje hardverske i softverske opreme ISVDV sistema
32. Prijedlog rješenja o izmjeni i dopuni Rješenja o imenovanju Komisije za utvrđivanje prijedloga jednog kandidata za člana Regulatorne komisije za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine iz reda bošnjačkog naroda
33. Prijedlog rješenja o imenovanju Radne grupe za izradu radnih verzija zakona o plaćama i naknadama u javnom sektoru Federacije Bosne i Hercegovine
34. Prijedlozi rješenja:
a) Prijedlog drugostepenog rješenja u postupku po žalbi Udruženja za zaštitu potrošača Kantona Sarajevo
b) Prijedlog drugostepenog rješenja u postupku po žalbi DRVOIMPEX a.d. Podgorica
c) Prijedlog drugostepenog rješenja u postupku po žalbi Muhameda Švrakića iz Sarajeva
35. Izvještaj o poslovanju privrednih društava iz oblasti rudarstva u Federaciji Bosne i Hercegovine za 2015. godinu - rudnici u sastavu Koncerna EP BiH i RMU Banovići d.d. Banovići, s Prijedlogom zaključka
36. Izvještaj o radu privremenog Nadzornog odbora Hrvatske pošte d.o.o. Mostar za period 29.4.2016-29.7.2016. godine, s Prijedlogom zaključka
37. Izvještaj o realizovanim aktivnostima Implementacione jedinice Projekta “Energetska efikasnost u Bosni i Hercegovini” za Federaciju Bosne i Hercegovine u periodu od 1.1.2016. do 15.6.2016. godine i Izvještaj o realizovanim aktivnostima Implementacione jedinice Projekta “Energetska efikasnost u Bosni i Hercegovini” za Federaciju Bosne i Hercegovine u periodu od 15.6.2016. do 15.9.2016. godine, s Prijedlogom zaključka
38. Izvještaj Komisije za provođenje postupka izbora kandidata za članove Konkurencijskog vijeća Bosne i Hercegovine iz Federacije Bosne i Hercegovine s preporukama za imenovanje i Zahtjev za utvrđivanje naknade za rad u Komisiji za provođenje postupka izbora kandidata za članove Konkurencijskog vijeća Bosne i Hercegovine iz Federacije Bosne i Hercegovine, s Prijedlogom zaključka
39. Informacija o izvršenju zadatka Radne grupe za izradu Strategije za oblast invaliditeta u Federaciji Bosne i Hercegovine 2016-2021, s Prijedlogom zaključka
40. Informacija o toku pregovora RMU „Banovići“ d.d. Banovići s kineskom kompanijom Dongfang Electro Corporation Limited (DEC) u vezi izgradnje Termoelektrane Banovići, blok 1 – 350 MW, s Prijedlogom zaključaka
41. Informacija o realizaciji tačke 2. Zaključka V. broj: 1246/2016 od 8.6.2016. godine i Izvještaj Komisije za reviziju Projekta i izvođenja Projekta "Gasifikacija Srednjobosanskog kantona", s Prijedlogom zaključka
42. Informacija o zakupu poslovnog prostora za smještaj federalnih ministarstava koja imaju sjedište u Mostaru za period januar-decembar 2016. godine, s prijedlozima smještaja istih za period januar-decembar 2017. godine, s Prijedlogom zaključka
43. Informacija po Zaključku V. broj: 1684/2016 od 1.9.2016. godine (Izvještaj o radu Radne grupe za ostvarivanje uvida u visinu sredstava koja se izdvajaju za troškove održavanja službenih vozila, sačini analizu voznog parka s kojim raspolažu budžetski korisnici, te Vladi Federacije Bosne i Hercegovine predloži model kojim bi se stvarilo smanjenje troškova za održavanje vozila, te novi, redizajnirani pristup nabavci i korištenju službenih vozila)
44. Informacija Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine u vezi s davanjem u najam nekretnine iz pasivnog podbilansa privrednog društva JP Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine koja se nalazi u Podgori Republika Hrvatska, a koja je u suvlasništvu JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Zavisno društvo Rudnici „Kreka“ d.o.o. Tuzla, s Prijedlogom zaključka
45. Informacija o realizaciji zaključaka Vlada Federacije Bosne i Hercegovine za period januar-septembar 2016. godine, s Prijedlogom zaključka
46. Informacija o sklapanju ugovora za Komponentu 1.3 Zahtjev za uključenje Generalnog sekretarijata Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u rad Jedinice za implementaciju projekta - PIU, s Prijedlogom zaključka
47. Informacija Stručnog radnog tijela Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za pripremanje prijedloga drugostepenih rješenja koja donosi Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u skladu s članom 17. stav (4) Zakona o reviziji privatizacije državnog kapitala u privrednim društvima i bankama Federacije Bosne i Hercegovine u odnosu na predmet o izvršenoj reviziji pretvorbe i privatizacije „DITE“ d.d. Tuzla, s Prijedlogom rješenja i Informacija Agencije za reviziju privatizacije u Federaciji Bosne i Hercegovine o osnovi sumnje u počinjenje krivičnog djela
48. Prijedlog zaključka o davanju prethodne saglasnosti Federalnom ministarstvu prostornog uređenja za prijem 2 državna službenika
49. Prijedlozi zaključaka:
a) Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata za popunu upražnjenih radnih mjesta državnih službenika
b) Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata za popunu upražnjenih radnih mjesta namještenika
50. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrta za prijem namještenika
51. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti Federalnom ministarstvu pravde za zaključivanje dva ugovora o djelu
52. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti Federalnom zavodu za statistiku za popunu upražnjenih radnih mjesta državnih službenika
53. Prijedlog zaključka o stavljanju van snage tačke 3. Zaključka V.broj: 1593/2013 od 30.12.2013. godine (zaduživanje nadzornih odbora preduzeća da, na osnovu člana 26. Zakona o privatizaciji preduzeća, prodaju imovine značajnije knjigovodstvene (procijenjene) vrijednosti vrše uz saglasnost Vlade Federacije Bosne i Hercegovine)
54. Prijedlog mišljenja na Nacrt odluke o usvajanju Politike razvoja informacijskog društva Bosne i Hercegovine za period 2016-2020. godina
55. Prijedlog mišljenja na prijedlog za oslobađanje plaćanja carinskih i fiskalnih dadžbina na doniranu opremu, u vezi sa Ugovorom o donaciji između Turističke zajednice Grahen iz Švicarske i Grada Sarajeva od 19.8.2011. godine, zaključenog na osnovu Sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Švicarskog saveznog vijeća o tehničkoj, ekonomskoj, finansijskoj i humanitarnoj saradnji
56. Analiza programa obnove i povratka za period 2004-2015. godine, s Prijedlogom zaključka
57. Analiza poslovanja privrednih subjekata u Federaciji Bosne i Hercegovine za 2015. godinu, s Prijedlogom zaključka
58. Program postupanja po preporukama iz Izvještaja o finansijskoj reviziji Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za 2015. godinu, s Prijedlogom zaključka
59. Prijedlog Centra za uklanjanje mina u Bosni i Hercegovini za dopunu liste prioritetnih zadataka za deminiranje u 2016. godini, s Prijedlogom zaključka
60. Inicijativa za izmjenu propisa radi pooštravanja kaznene politike za počinioce krivičnih dijela u saobraćaju i krivičnih djela propisanih kantonalnim zakonom o nabavljanju, držanju i nošenju oružja i municije
61. Prijedlog rješenja o izmjeni i dopuni Rješenja o privremenom imenovanju direktora Federalnog zavoda za zapošljavanje 
Petak,
15. januar 2021.
VIŠE