71. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 29.09.2016.
Saopćenje o radu


71. SJEDNICA VLADE FEDERACIJE BiH:
 
SMANJENJE BROJA ZAPOSLENIH U BUDŽETSKIM KORISNICIMA
 
Vlada Federacije BiH je, na današnjoj sjednici u Sarajevu, razmatrala i prihvatila informaciju o potrebnom umanjenju broja zaposlenika prilikom izrade Budžeta Federacije BiH za 2017. godinu.
 
S tim u vezi, zadužila je sve budžetske korisnike da svoje budžetske zahtjeve za 2017. godinu revidiraju u skladu sa informacijom u dijelu koji se odnosi na plaće i naknade troškova zaposlenih i doprinose poslodavca i ostale doprinose, te revidirane zahtjeve dostave Federalnom ministarstvu finansija.
 
Ovo ministarstvo će, prilikom izrade Budžeta Federacije BiH za 2017. godinu, poduzeti aktivnosti za umanjenje broja zaposlenika u skladu sa analizom.
 
Informacija je urađena na osnovu detaljne analize broja planiranog u Budžetu Federacije BiH za 2016. godinu i stvarnog broja zaposlenika, te vodeći računa o realnim potrebama u skladu sa opsegom posla unutar budžetskih korisnika.
 
U skladu sa analizama, broj zaposlenika bi trebao biti reduciran za 150 u odnosu na broj planiran u Budžetu Federacije BiH za 2016. godinu. To bi, u konačnici, rezultiralo uštedom od oko deset miliona na pozicijama plaća i naknada troškova zaposlenih, doprinosa poslodavca i ostalih doprinosa.
 
Vlada Federacije BiH je Reformskom agendom i Pismom namjere prema Međunarodnom monetarnom fondu, kao jednu od ključnih strukturalnih reformi navela smanjenje javne potrošnje, a između ostalog i ograničenje izdvajanja za plaće i naknade troškova zaposlenih.
 
Ograničenje rasta izdvajanja za plaće i naknade troškova zaposlenih Vlada Federacije BiH je u velikoj mjeri provela kroz uvođenje moratorija na zapošljavanje u federalnim organima uprave, odnosno federalnim budžetskim korisnicima, što je u prethodnom periodu rezultiralo višemilionskim uštedama.
 
Vlada je danas, također, do 31.12.2016. godine produžila moratorij na novo zapošljavanje državnih službenika, namještenika i ostalih zaposlenika. Ovo se odnosi na federalne uprave, federalne upravne organizacije, federalne ustanove i druge federalne institucije i službe, naročito Agenciju za državnu službu FBiH, institucije FBiH koje je osnovala Federacija BiH, a koje vrše javna ovlaštenja i koje imaju svojstvo pravne osobe.
 
UTVRĐEN NACRT ZAKONA O SIGURNOSTI I ZAŠTITI NA RADU
 
Vlada Federacije BiH je utvrdila je Nacrt zakona o sigurnosti i zaštiti na radu, uz zaključak da je u daljnjoj proceduri vezanoj za donošenje ovog zakona potrebno pribaviti mišljenje Federalnog ministarstva zdravstva.
 
Riječ je o zakonu  koji uređuje prava, obaveze i utvrđuje odgovornosti poslodavaca i radnika u provođenju i poboljšanju sigurnosti i zdravlja radnika na radu, sistem pravila sigurnosti i zdravlja na radu, čijom primjenom se postiže sprečavanje povreda, profesionalnih oboljenja i drugih oboljenja u vezi s radom, kao i zaštita radne okoline.
 
Cilj ovog zakona je osiguranje takvih uvjeta na radu kojima se u najvećoj mogućoj mjeri smanjuju povrede, profesionalna i oboljenja u vezi s radom i koja stvaraju pretpostavku za puno fizičko, psihičko i socijalno blagostanje zaposlenih.
 
Posebna zaštita propisuje očuvanje duševnog i tjelesnog razvoja mladih, zaštite žena od rizika koji bi mogli ugroziti ostvarivanje materinstva, zaštite osoba sa invaliditetom i profesionalno oboljelih od daljeg oštećenja zdravlja i umanjenja radne sposobnosti, te očuvanja radnih sposobnosti starijih radnika u granicama primjerenim njihovoj životnoj dobi.
 
Postojeći Zakon o zaštiti na radu donesen je 1990. godine, pa ga je, u sklopu reforme radnog zakonodavstva, čije je bitan segment, bilo neophodno osavremeniti i uskladiti s promjenama.
 
Odredbe novog zakona su usklađene s Konvencijom o zaštiti na radu i radnoj sredini i Preporukom o zaštiti na radu i radnoj sredini Međunarodne organizacije rada, kao i odredbama revidirane Evropske socijalne povelje koje se odnose na pravo radnika na sigurne i zdrave uvjete rada, a koje je Bosna i Hercegovina ratificirala.
 
Također su ispoštovane odredbe Okvirne direktive Vijeća Evropske zajednice o uvođenju mjera za podsticanje poboljšanja sigurnosti i zdravlja radnika na radu, koja sadrži opće principe u vezi s prevencijom profesionalnih rizika, sigurnosti i zdravlja na radu i eliminacije rizika koji mogu izazvati nesretne slučajeve, na kojoj se temelje svi moderni evropski zakoni iz ove oblasti.
 
Ovim zakonom se obezbjeđuje i njegova efikasna i dosljedna primjena vršenjem inspekcijskog nadzora i poduzimanjem odgovarajućih mjera inspektora rada u okviru zakonom utvrđenih ovlaštenja.
 
Kako uređuje oblast zajedničke nadležnosti federalne i kantonalnih vlasti, Prednacrt zakona dostavljen je svim kantonima u cilju pribavljanja njihovog mišljenja.
 
UTVRĐEN NACRT ZAKONA O BANKAMA
 
Vlada FBiH danas je utvrdila i u parlamentarnu proceduru uputila Nacrt zakona o bankama, nakon što je ocijenjeno kako postojeći mehanizmi nisu dovoljni ni odgovarajući za rješavanje problematičnih banaka i ne omogućavaju dovoljno brzu i efikasnu intervenciju nadležnih tijela, ne osiguravaju u potrebnoj mjeri održavanje ključnih funkcija banke, a tako ni očuvanje financijske stabilnosti.
 
Svjetska financijska kriza pokazala je da ni najrazvijenije države nisu raspolagale odgovarajućim pravnim okvirom za rješavanje problematičnih banaka koji bi omogućio da teret spašavanja banke primarno snose dioničari i vjerovnici, već su nadležna tijela država morala birati između, s jedne strane, provođenja postupka stečaja koji, naročito u tim uvjetima, nosi visok rizik prouzrokovanja sustavnih poremećaja ili, s druge strane, spašavanja banaka korištenjem proračunskih ili drugih javnih sredstava. Nastojanje da ključne funkcije banke budu održane je i na međunarodnom planu dovelo do toga da problematične banke budu spašavane uz visoke troškove, i to na teret poreznih obveznika.
 
Zakon o bankama omogućava tijelu koje će ubuduće biti nadležno za restrukturiranje, odnosno Agenciji za bankarstvo FBiH, da raspolaže širim spektrom djelotvornih mjera, odnosno instrumenata koji omogućuju blagovremenu i efikasnu intervenciju nad problematičnom bankom.
 
Novi zakon, također, uređuje područja koja su se u poslovanju banaka pokazala manjkavim, kao što su jačanje korporativnog upravljanja, bolje interno upravljanje rizicima, uvođenje dodatnih zaštitnih slojeva kapitala, supervizija i drugo.
 
Zakon uspostavlja i pravni okvir za restrukturiranje banaka u Federaciji BiH radi poduzimanja mjera koje bi trebalo da, u uslovima financijske krize, spriječe ili ublaže nastupanje kriznih situacija kako kod pojedinačne banke, tako i kod bankarskog i financijskog sustava u cjelini. To znači i osiguranje za efikasno restrukturiranje banke čije je stanje takvo da ona ne može ili vjerojatno neće moći nastaviti poslovanje.
 
Mjere i instrumenti bi mogli biti primjenjivani prije i nakon oduzimanja dozvole za rad banci, s ciljem održanja njezine ključne funkcije i osnovne poslovne aktivnosti, uz istovremeno ograničavanje troškova restrukturiranja i negativnih utjecaja na ekonomski i financijski sustav zemlje. Agencija će, kao tijelo nadležno za restrukturiranje, raspolagati takvim instrumentima koji omogućavaju individualan pristup restrukturiranju banke, uzimajući u obzir okolnosti svakog pojedinačnog slučaja, pa su samim tim i ti instrumenti efektivniji i efikasniji.
 
Cilj Zakona o bankama je podizanje razine otpornosti pojedine banke, kao i cjelokupnog bankovnog sustava, kako bi kapitalno ojačane banke pružile veću podršku realnom sektoru. Riječ je i o uspostavi cjelovitog pravnog okvira za restrukturiranje banaka radi održanja financijske stabilnosti uz svođenje na najmanju mjeru upotrebe proračunskih i javnih sredstava, tako što će gubitke propasti banke snositi najprije dioničari i vjerovnici, uz ograničenje da oni ne mogu pretrpjeti veće gubitke od onih koje bi pretrpjeli u slučaju provođenja stečajnog postupka nad bankom. Na taj način, štite se interesi deponenata banke i održavaju njezine ključne funkcije. Dioničari i vjerovnici banke moraju biti svjesni rizika od gubitaka u slučaju njezine propasti i taj rizik adekvatno procjenjivati i vrednovati, što će doprinijeti disciplini tržišta.
 
IZMJENE I DOPUNE ZAKONA O INVESTICIJSKIM
FONDOVIMA I O TRŽIŠTU VRIJEDNOSNIH PAPIRA
 
S ciljem provođenja preporuka iz Akcionog plana za otklanjanje nedostataka u borbi protiv pranja novca, te harmoniziranja sistema sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma sa standardima i preporukama radne grupe za financijske mjere protiv pranja novca (FATF), Vlada FBiH danas je utvrdila nacrte izmjena i dopuna Zakona o investicijskim fondovima i Zakona o vrijednosnim papirima.
 
U prvom slučaju, mjere FATF-a se, u suštini, odnose na potrebu dopune i izmjene važeće regulative u dijelu koji se odnosi na propisivanje strožijih uvjeta za vlasničke i upravljačke strukture društva za upravljanje investicijskim fondovima. Na ovaj način je osigurana zabrana stjecanja vlasništva i obavljanja upravljačkih funkcija kriminalcima i s njima povezanim osobama i suradnicima.
 
Izmjene i dopune drugog zakona osiguravaju zabranu stjecanja vlasništva ovlaštenim učesnicima na tržištu vrijednosnih papira i obavljanje funkcija kriminalcima i s njima povezanim osobama i saradnicima.
 
U oba slučaja, izmjene i dopune su malog obima i s jednim bitnim rješenjem: isključivanje osoba za koje postoje pravne posljedice osude i osnovana sumnja da su učestvovale u pranju novca, financiranju terorizma ili korupciji.
 
IZMJENA I DOPUNA UREDBE O ZAKUPU PROSTORA NA
KOJIMA PRAVO UPRAVLJANJA I KORIŠTENJA IMA VLADA FBiH
 
Vlada FBiH je danas izmijenila i dopunila Uredbu o uslovima, postupku i kriterijima davanja u zakup poslovnih prostora na kojima pravo upravljanja i korištenja ima Vlada FBiH.
 
To je urađeno na inicijativu zakupaca poslovnih prostora koji se obraćaju federalnim insititucijama molbama za umanjenje zakupnine zbog teške finansijske situacije usljed smanjenja obima poslovanja.
 
Obzirom da se radi o zakupcima koji uredno izmiruju svoje obaveze, postoji opravdanost da zakupnine, na zahtjev zakupaca, budu umanjene po osnovu propisanih kriterija, uz prethodno pribavljeno mišljenje Federalnog pravobranilaštva.
 
Nadalje, izmjenama i dopunama je predviđeno da, nakon isteka, ugovor o zakupu može biti produžen putem aneksa na period do pet godina sa zakupcima koji redovno izmiruju zakupninu. Izuzetno, ugovor može biti zaključen i na određeno vrijeme, na period do deset godina, u slučaju kada je poslovni prostor izuzetno devastiran i potrebna su ulaganja većih sredstava za dovođenje u uslovno stanje, što će utvrđivati ovlašteni sudski vještak građevinske struke kojeg angažuje zakupodavac. Zakupcima će biti priznata ulaganja u visini do 60 posto tržišne vrijednosti poduzetih radova.
 
IZJAŠNJENJA FEDERALNE VLADE
 
Nakon što je razmatrala Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dobit, koji je predložio delegat u Domu naroda Parlamenta FBiH Predrag Kojović, Vlada FBiH je usvojila mišljenje da predložene izmjene i dopune ne treba prihvatiti jer narušavaju koncept oporezivania koji je usvojen u već postojećem poreznom sistemu.
 
Vlada Federacije BiH danas je razmatrala Ugovor o koncesiji za korištenje vode sa izvorišta Kruščica, Babina rijeka, Stremešnjak i Klopče za javno snabdijevanje vodom Zenice i Viteza, potpisan u augustu 2002. godine u Sarajevu između Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva i JP „Vodovod i kanalizacija“ Zenica. Riječ je o ugovoru potpisanom prije donošenja Zakona o koncesijama, a shodno odredbama o koncesijama iz ranijeg Zakona o vodama koji je stavljen van snage stupanjem na snagu novog Zakona o vodama. Vlada je usvojila mišljenje da je potrebno što hitnije pokrenuti aktivnosti na usaglašavanju Ugovora o koncesiji sa Zakonom o koncesiji, Pravilima o postupku dodjele koncesija i posebno Pravilima o utvrđivanju naknada za koncesije, na osnovu kojih će biti izrađena Studija ekonomske opravdanosti kojom se određuje godišnja koncesiona naknada.
 
IZVJEŠĆE O POSLOVANJU AUTOCESTA FBiH ZA 2015. GODINU
 
Vlada FBiH je usvojila izvješće o realizaciji Plana poslovanja Javnog poduzeća Autoceste FBiH d.o.o. Mostar za 2015. godinu. Lani je, kaže se u izvješću, nastavljena izgradnja lokalnih prometnica i uređenja deponija na svim poddionicama na Koridoru Vc koje su već bile u izgradnji. Također, nastavljena je izgradnja poddionice Klopče - Drivuša, dužine 2,23 kilometra, a završena je prva faza poddionice Svilaj - Odžak.
 
Autoceste FBiH su lani ostvarile ukupne prihode od 111.558.837 KM, što je 3,21 posto više od planiranih. Prihodi od akcize su veći u odnosu na plan za devet posto, kao i uplata zadržanog iznosa akcize za 2014.-2015. za 10,50 posto, sto je posljedica povećanja prometa goriva na tržištu.
 
Prihodi od naknade za koristenje cestovnog zemljišta i iznajmljivanja TK kanalizacije su manji od planiranih pošto nije realiziran ugovor o korištenju cestovnog zemljišta i obavljanju pratećih djelatnosti, jer je obaveza plaćanja naknade korisnika vezana za početak puštanja u rad objekata, što se očekuje u 2016. godini.
 
Broj vozila evidentiranih na autocesti u 2015. je veći u odnosu na 2014. godini, to jest predstavlja povećanje ukupnog mjesečnog prometa od 45,92 posto. Pretprošle godine je evidentirano 5.830.813, a prošle 8.508.600 vozila.
 
O STRATEGIJI RAZVOJA INDUSTRIJE TEKSTILA, ODJEĆE, KOŽE I OBUĆE
 
Vlada FBiH danas je usvojila Izmjene i dopune Akcionog plana 2013.-2018. godina za realizaciju Strategije razvoja industrije tekstila, odjeće, kože i obuće u FBiH za period 2013.-2023. godina. Na ovaj način je Akcioni plan usklađen s Reformskom agendom Vlade FBiH za period 2016.-2018. godina i Akcionim planom za realizaciju projekta „Razvoj industrijske politike za period 2016.-2019. godina“.
 
Vlada je zadužila sve nosioce aktivnosti da neizostavno učestvuju u realizaciji Akcionog plana i blagovremeno izvještavaju Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije o preduzetim aktivnostima. Vlada je, također, zadužila Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije i Privrednu komoru Federacije BiH da, na godišnjem nivou, a po potrebi i češće, prate, analiziraju i izvještavaju o provođenju aktivnosti u skladu s danas usvojenim izmjenama i dopunama Akcionog plana.
 
POMOĆ KOMPANIJAMA KROZ KREDITE OD UKUPNO 1.430.000 KM
 
Vlada Federacije BiH je za tri privredna društva dala prethodne saglasnosti na prijedloge rješenja o dodjeli dijela sredstava Trajnog revolving fonda Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije kod Union banke d.d. Sarajevo putem dodjele kredita za 2015. i 2016. godinu, u ukupnom iznosu od 1.430.000 konvertibilnih maraka.
 
Saglasnost je data za kompanije „Limsar“ d.o.o. Sarajevo za iznos od 270.000 KM, „Tabakplast“ d.o.o. Tomislavgrad od 800.000 KM i „Izgradnja“ d.o.o. Teočak za iznos od 360.000 KM.
 
USVOJEN IZVJEŠTAJ OMBUDSMENA ZA BANKARSKI SISTEM
 
Vlada FBiH je usvojila izvještaj o radu Samostalnog odjela ombudsmena za bankarski sistem za period od 1. januara do 30. juna 2016. godine.
 
U izvještaju, koji će biti upućen i Parlamentu FBiH na daljnju proceduru, navedeno je da je Samostalni odjel u ovom periodu zaprimio 185 novih prigovora, zahtjeva i obavještenja u odnosu na nastale sporne odnose u vezi s postupanjem i radom finansijskih institucija u pojedinačnim odnosima i komunikaciji s korisnicima finansijskih usluga. Ombudsmenu su se korisnici i žiranti obraćali putem redovne i elektronske pošte, telefonskih poziva i lično.
 
S korisnicima koji su dostavili prigovor ili zahtjev za zaštitu svojih prava, redovno je komunicirano radi informisanja o toku i ishodu postupka.
 
Od 185 prigovora, 167 je okončano uključujući i 14 postupaka koji su pokrenuti u 2015. godini, a okončani u ovom izvještajnom periodu. Od ukupnog broja postupaka koji se trenutno vode, u toku je rad na 18 predmeta.
 
Bila su 23 osnovana i pozitivno riješena prigovora u korist podnosioca, a 54 su ocijenjena kao neosnovana.
 
U izvještajnom periodu nije bilo postupaka posredovanja pred ombudsmenom koji su okončani sporazumom o nagodbi između korisnika finansijskih usluga i finansijskih institucija. Rješenja u ovim slučajevima su postignuta bez potrebe za održavanjem sastanka za posredovanje, odnosno u pisanoj korespondenciji s obje strane u spornom odnosu.
 
IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA POTICAJA ZA POLJOPRIVREDU
 
Vlada FBiH je donijela Odluku kojom je izmijenila i dopunila Program utroška s kriterijima raspodjele sredstava „Subvencija privatnim preduzećima i preduzetnicima - Poticaj za poljoprivredu za 2016. godinu”. Izmjene i dopune se odnose na odredbe iz Programa za propisana ograničenja visine novčane podrške koju može ostvariti fizička osoba, zatim obaveza o izmirenju poreskih obaveza.
 
Pored toga Vlada FBiH je 9.9.2016. godine donijela zaključak kojim je zaduženo Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva da pokrene izmjene i dopune Odluke o usvajanju Programa radi definiranja dijela naslijeđenih dugovanja za proizvodnje iz 2014. godine, a koje će biti izmirene u ovoj godini.
 
Ukupna dugovanja za nerealizovane zahtjeve iz 2014. godine za proizvodnje iznose 15.719.303,10 KM, a izmjenom i dopunom Programa planirana je isplata njihovog dijela, od čega za biljnu proizvodnju 1.179.420,15 KM, a za animalnu 3.986.118,00 KM.
 
U Programu novčanih podrški za 2016. godinu, propisano je ograničenje za ostvarivanja prava na novčanu podršku fizičkim osobama u visini do 6.000 KM. S tim u vezi je svim nadležnim kantonalnim ministarstvima upućena instrukcija kojom je pojašnjena ova odredba prilikom obrade zahtjeva klijenata - fizičkih osoba. U cilju sveobuhvatnije informisanosti klijenata, ova instrukcija je uvrštena u izmjenu i dopunu Programa.
 
Kada je riječ o odredbi koja se odnosi na izmirenje obaveze klijenata prema Poreznoj upravi FBiH i Upravi za indirektno oporezivanja BiH, nju moraju sadržavati svi pravilnici koji budu objavljeni nakon izmjene Programa.
 
Izmjenama i dopunama Programa je izvršena preraspodjela sredstava s Modela kapitalnih ulaganja u Model podrške proizvodnji. Također, i kod Modela ostalih vrsta podrške su brisane određene mjere, a taj iznos sredstava je raspodijeljen u Model podrške proizvodnji, kao i za povećanje iznosa sredstava za izmirenje obaveza po sudskim presudama i žalbama.
 
SAGLASNOST NA SPORAZUM
 
Vlada FBiH je prihvatila mišljenje Federalnog ministarstva pravde na Prijedlog sporazuma o saradnji između Parlamenta FBiH, Vlade FBiH i Saveza općina i gradova FBiH.
 
Potpisnici Sporazuma o saradnji saglasni su da će u procesu donošenja zakona i drugih akata koje pradlaže Vlada FBiH i donosi Parlament FBiH zajedno djelovati u sklopu dozvoljenih ustavnih, zakonskih i poslovničkih procedura.
 
Federalne vlasti su, u postupku donošenja propisa koji se direktno tiču jedinica lokalne samouprave, dužne putem Saveza općina i gradova FBiH konsultovati jedinice lokalne samouprave i u najvećoj mogućoj mjeri uvažiti njihove stavove.
 
Saradnja potpisnika posebno će biti usmjerena na provođenje procedura javnih rasprava o svim zakonskim, podzakonskim i drugim aktima koje predlaže Vlada FBiH i donosi Parlament FBiH i drugi organi i institucije u FBiH, a odnose se na zakone koji imaju uticaj na funkcionisanje jedinica lokalne samouprave.
 
Vlada FBiH će u radne grupe za izradu zakona koji se tiču jedinica lokalne samouprave obavezno uključiti predstavnike Saveza općina i gradova, navedeno je u Sporazumu koji će potpisati predsjedavajući Predstavničkog doma Parlamenta FBiH Edin Mušić, predsjedavajuća Doma naroda Parlamenta FBiH Lidija Bradara, premijer Federacije BiH Fadil Novalić, predsjedavajući Skupštine Saveza općina i gradova FBiH Dževad Bećirević i predsjednik Predsjedništva Skupštine Saveza općina i gradova FBiH Ivo Jerkić.
 
JAVNI INTERES ZA IZGRADNJU DIONICA AUTOCESTE
 
Današnjom Odlukom Vlade FBiH utvrđeno je da je izgradnja dionica autoceste Počitelj - Buna i Donja Gračanica - Nemila trasi Koridora Vc od javnog interesa za Federaciju Bosne i Hercegovine.
 
Propisano da je korisnik izvlaštenja nekretnina potrebnih za izgradnju ovih objekata JP Autoceste FBiH, koje će i obezbijediti sredstva za reralizaciju Odluke u skladu sa planovima poslovanja za 2016. godinu i za period 2016.- 2018. godina.
 
Donošenjem Odluke stvaraju se opreduslovi za pokretanje postupka izvlaštenja radi izgradnje dionice autoceste Počitelj - Mostar i Donja Gračanica - Nemila.
 
OMOGUĆAVANJE PENZIONISANJA RADNIKA „BORCA“
 
Vlada FBiH je usvojila informaciju Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o rješavanju statusa radnika u privrednim društvima Konfekcija „Borac“ d.d. Zenica - u stečaju i Konfekcija „Borac“ d.d. Banovići.
 
Nadzorni odbor Konfekcije ,.Borac“ d.d. Travnik je zadužen da, na prijedlog Uprave ovog preduzeća, donese Odluku o izdvajanju dijela sredstava Konfekcije „Borac“ d. d. Travnik koja su uplaćena na račun Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje nakon prodaje Hotela „Lipa“ putem Agencije za privatizaciju u FBiH u postupku male privatizacije. Ova  izdvojena sredstva namijenjena su za uplatu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje za radnike koji su stekli uvjete za odlazak u penziju, a prema spisku ovjerenom od strane Federalnog za voda za penzijsko i invalidsko osiguranje, i to za četrnaest radnika Tvornice konfekcije „Borac“ d.d. Banovići u iznosu od 150.289,86 KM i šest radnika Tvornice konfekcije „Borac“  d.d.  Zenica -  u stečaju u iznosu od 34.402,31 KM.
 
Vlada FBiH će, u okviru Budžeta FBiH za 2017. godinu, analizirati mogućnost povrata sredstava Konfekciji „Borac“ d.d Travnik u iznosu od 184.692,17 KM, koja trebaju biti namijenjena za uvezivanje radnog staža radnika ove kompanije.
 
OSTALE ODLUKE I ZAKLJUČCI
 
Federalna vlada je prihvatila izvještaj Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva o stanju u privrednom društvu Fabrika duhana Mostar d.d. Mostar, te
zadužila Poresku upravu FBiH - Kantonalni porezni ured Mostar da, kao povjerilac, podnese zahtjev za pokretanje stečajnog postupka u Fabrici duhana Mostar.
 
Na današnjoj sjednici Federalne vlade usvojenim su izvještaji (sa stanjem na dan 30.6.2016. godine) o implementaciji Programa utroška investicijskih sredstava razvoja utvrđenih budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2005., 2006., 2007. i 2009. godinu i o Programu utroška sredstava “Grant Federalnoj direkciji cesta za kapitalne investicije” utvrđenih budžetom FBiH za 2007. godinu.
 
Vlada je usvojila izvještaj o radu interresome Radne grupe za izradu Programa razvoja zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća u Federaciji BiH za period od sedam godina. Zadužena je Federalna uprava civilne zaštite da izvrši neophodne konsultacije sa zainteresiranom javnosti, te da, u roku od 60 dana, pripremi i Vladi na razmatranje i prihvatanje dostavi Nacrt programa.
 
KADROVSKA RJEŠENJA
 
Vlada FBiH danas je donijela odluke o raspisivanju javnog konkursa za izbor i nominovanje za imenovanje članova Nadzornog odbora JP Međunarodni aerodrom Sarajevo d.o.o. Sarajevo, kao i o utvrdivanju kriterija za ovaj izbor i nominovanje za imenovanje.
 
Za punomoćnike koji će je zastupati na skupštinama privrednih društava Vlada je danas ovlastila Jasminu Pašić (Rudnik mrkog uglja Banovići d.d. Banovići) i Pavu Bobana (Ceste d.d. Mostar).
 
Vlada FBiH izmijenila je Rješenje o imenovanju Komisije za Program javnih investicija Federacije BiH, te je, umjesto Amire Pintul, danas za člana ove komisije imenovala Tarika Begića.
 
Danas je, na lični zahtjev, Alen Kekić razriješen dužnosti predsjednika Upravnog odbora Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja. Za predsjednika Upravnog odbora ovog instituta je privremeno, na period od tri mjeseca, odnosno do okončanja konkursne procedure, imenovan Kenan Spahić.
 
Nadzornom odboru Pretisa d.d. Vlada je dala saglasnost Vogošća za donošenje Odluke o imenovanju Almire Zulić Burek za direktora ovog privrednog društva, na mandatni period od četiri godine.
 
* * *
Sjednica Vlade FBiH je završena u 12.55 sati.
Subota,
16. januar 2021.
VIŠE