71. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 29.09.2016.
Dnevni red
1. Usvajanje Zapisnika 70. sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održane 22.9.2016. godine i Zapisnika 51. hitne sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održane 23.9.2016. godine, telefonskim putem
2. Prednacrt zakona o sigurnosti i zdravlju na radu
3. Prednacrt zakona o bankama
4. Prednacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o tržištu vrijednosnih papira
5. Prednacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o investicijskim fondovima
6. Prijedlog mišljenja na Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dobit, koji je predložio Predrag Kojović, delegat u Domu naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine
7. Prijedlog uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o uslovima, postupku i kriterijima davanja u zakup poslovnih prostora na kojima pravo upravljanja i korištenja ima Vlada Federacije Bosne i Hercegovine
8. Prijedlozi odluka:
a) Prijedlog odluke o raspisivanju Javnog konkursa za izbor i nominovanje za imenovanje članova Nadzornog odbora u Javnom preduzeću Međunarodni aerodrom „Sarajevo“ d.o.o. Sarajevo 
b) Prijedlog odluke o utvrđivanju kriterija za izbor i nominovanje za imenovanje članova Nadzornog odbora u Javnom preduzeću Međunarodni aerodrom „Sarajevo“ d.o.o. Sarajevo 
9. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini privrednog društva RMU Banovići d.d. Banovići
a) Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini privrednog društva RMU Banovići d.d. Banovići 
b) Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini privrednog društva RMU Banovići d.d. Banovići 
10. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini privrednog društva "CESTE" d.d. Mostar
a) Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini privrednog društva "CESTE" d.d. Mostar 
b)  unomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini privrednog društva "CESTE" d.d. Mostar 
11. Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz „Tekuće rezerve Vlade Federacije“ Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
12. Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti na Prijedlog rješenja o dodjeli dijela sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za dugoročno finansiranje projekata putem dodjele kredita za 2015. godinu privrednom društvu LIMSAR d.o.o. Sarajevo u iznosu od 270.000 KM
13. Prijedlozi odluka
a) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti na Prijedlog rješenja o dodjeli dijela sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za dugoročno finansiranje projekata putem dodjele kredita za 2016. godinu privrednom društvu TABAKPLAST d.o.o. Tomislavgrad u iznosu od 800.000 KM 
b) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti na Prijedlog rješenja o dodjeli dijela sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za dugoročno finansiranje projekata putem dodjele kredita za 2016. godinu privrednom društvu IZGRADNJA d.o.o. TEOČAK, u iznosu od 360.000 KM 
14. Prijedlog odluke o usvajanju Izvještaja o realizaciji Plana poslovanja Javnog preduzeća Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Mostar za 2015. godinu
15. Prijedlog odluke o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju dionica autoceste Počitelj-Buna i Donja Gračanica-Nemila na trasi Koridora Vc
16. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava „Subvencija privatnim preduzećima i preduzetnicima–Poticaj za poljoprivredu“ utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
17. Prijedlog odluke o verifikaciji prečišćenog teksta Uredbe o kriterijima za sticanje statusa trenera u provođenju stručnog obrazovanja i usavršavanja državnih službenika u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine
18. Prijedlog rješenja o izmjeni Rješenja o imenovanju Komisije za Program javnih investicija Federacije Bosne i Hercegovine
19. Prijedlozi rješenja:
a) Prijedlog rješenja o uvođenju u posjed nekretnina potpuno eksproprisanih Rješenjem Službe geodetskih i imovinsko-pravnih poslova Općine Čapljina, dostavljenih na Zahtjev broj: 03-31-1143/2016 od 15.9.2016. godine 
b) Prijedlog rješenja o uvođenju u posjed nekretnina potpuno eksproprisanih Rješenjem Službe geodetskih i imovinsko-pravnih poslova Općine Čapljina, dostavljenih na Zahtjev broj: 03-31-1143-1/2016 od 15.9.2016. godine 
c) Prijedlog rješenja o uvođenju u posjed nekretnina potpuno eksproprisanih Rješenjem Službe geodetskih i imovinsko-pravnih poslova Općine Čapljina, dostavljenih na Zahtjev broj: 03-31-1143-2/2016 od 15.9.2016. godine 
d) Prijedlog rješenja o uvođenju u posjed nekretnina potpuno eksproprisanih Rješenjem Službe geodatskih i imovisko-pravnih poslova Općine Čapljina, dostavljenih na Zahtjev broj: 03-31-113-3/2016 od 15.9.2016. godine 
e) Prijedlog rješenja o uvođenju u posjed nekretnina potpuno eksproprisanih Rješenjem Službe geodetskih i imovinsko-pravnih poslova Općine Čapljina, dostavljenih na Zahtjev broj: 03-31-1143-4/2016 od 15.9.2016. godine 
f) Prijedlog rješenja o uvođenju u posjed nekretnina potpuno eksproprisanih Rješenjem Službe geodetskih i imovinsko-pravnih poslova Općine Čapljina, dostavljenih na Zahtjev broj: 03-31-1143-5/2016 od 15.9.2016. godine 
g) Prijedlog rješenja o uvođenju u posjed nekretnina prije isplate nakande za potpuno eksproprisane nekretnine rješenjem Službe geodetskih i imovinsko-pravnih poslova Općine Čapljina, dostavljenih na Zahtjev broj: 03-11-1143-6 od 19.9.2016. godine 
20. Izvještaj o stanju u privrednom društvu „Fabrika duhana Mostar“ d.d. Mostar, s Prijedlogom zaključka
21. Izvještaj Programa utroška sredstava „Grant Federalnoj direkciji cesta za kapitalne investicije“ utvrđenih budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2007. godinu, sa stanjem na dan 30.6.2016. godine, s Prijedlogom zaključka
a) Izvještaj o implementaciji Programa utroška investicijskih sredstava razvoja utvrđenih budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2005., 2006., 2007., i 2009. godinu, sa stanjem na dan 30.6.2016. godine, s Prijedlogom zaključka 
22. Izvještaj o provođenju Akcionog plana 2013-2018. godina za realizaciju Strategije razvoja industrije tekstila, odjeće, kože i obuće u Federaciji Bosne i Hercegovine za period 2013-2023. godina, u 2014. godini, s Prijedlogom zaključka
23. Izmjene i dopune Akcionog plana 2013-2018. godina za realizaciju Strategije razvoja industrije tekstila, odjeće, kože i obuće u Federaciji Bosne i Hercegovine za period 2013-2023. godina, s Prijedlogom zaključka
24. Izvještaj o radu Interresorne radne grupe za izradu Programa razvoja zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća u Federaciji BiH za period od sedam godina, s Prijedlogom zaključka
25. Izvještaj o radu Ombudsmena za bankarski sistem Federacije Bosne i Hercegovine za period 1.1. - 30.6.2016. godine, s Prijedlogom zaključka
26. Informacija o potrebnom umanjenju broja zaposlenika prilikom izrade Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine, s Prijedlogom zaključka
27. Informacija o neodložnoj potrebi zaključivanja ugovora o djelu, s Prijedlogom zaključka
28. Informacija o realizaciji Zaključka V. broj: 1009/2015 od 20.8.2015. godine (Izvještaj Federalne uprave za inspekcijske poslove o izvršenim inspekcijskim nadzorima odobrenih poticaja u poljoprivredi), s Prijedlogom zaključka
29. Prijedlog izjašnjenja Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva u vezi sa Zahtjevom za pojašnjenje Zaključka V. broj: 1592/2016 od 18.8.2016. godine (realizacija potpisanih ugovora o koncesijama iz nadležnosti Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva)
30. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti Javnoj ustanovi "Centar za edukaciju sudija i tužilaca u Federaciji Bosne i Hercegovine" za zaključivanje ugovora o djelu
31. Mišljenje Federalnog ministarstva pravde na Prijedlog Sporazuma o saradnji između Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i Saveza općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine, s Prijedlogom zaključka
32. Prijedlozi rješenja:
a) Prijedlog rješenja o razrješenju predsjednika Upravnog odbora Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja 
b) Prijedlog rješenja o privremenom imenovanju predsjednika Upravnog odbora Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja 
33. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti za zaključivanje ugovora o djelu u Federalnom ministarstvu prostornog uređenja
34. Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru privrednog društva „Pretis“ d.d. Vogošća za donošenje Odluke o imenovanju člana Uprave – direktora društva
35. Informacija o rješavanju statusa radnika u privrednim društvima Konfekcija „Borac“ d.d. Zenica-u stečaju i Konfekcija „Borac“ d.d. Banovići
36. Prijedlog odluke o odobravanju prijenosa sredstava s posebnih namjenskih transakcijskih računa
37. Prijedlog zaključka o izmjeni zaključka V. broj: 1375/2016 od 30.6.2016. godine (obustava konkursnih procedura za prijem državnih službenika, namještenika i ostalih zaposlenika)
 
 
Subota,
23. januar 2021.
VIŠE