70. sjednica Vlade Federacije BiH

Mostar, 22.09.2016.
Saopćenje o radu


70. SJEDNICA VLADE FEDERACIJE BiH:
 
UTVRĐEN NACRT ZAKONA O TURIZMU FBiH
 
Vlada Federacije BiH je, na današnjoj sjednici u Mostaru, utvrdila i Parlamentu FBiH uputina Nacrt zakona o turizmu Federacije BiH.
 
Izradi ovog zakona prethodili su analiza stanja na turističkom tržištu i sagledavanje problema s kojim su se suočavali sudionici turističkog gospodarstva, kao i drugi subjekti koji obavljaju s njim povezane delatnosti. Među razlozima za donošenje Zakona je i potreba smanjenja sive ekonomije. Jedan od razloga za donošenje novog federalnog propisa iz ove oblasti je i to što je Ustavni sud FBiH presudom od 3.7.2014. godine Zakon o turističkim zajednicama i unaprjeđenju turizma u FBiH proglasio neustavnim.
 
Uređenje odnosa u ovoj oblasti zasnovano je, uz ostalo, na načelima sveobuhvatnog i održivog razvoja turizma i pratećih djelatnosti, usuglašavanju razine usluga u cilju osiguravanja jedinstvenih standarda, zaštiti korisnika turističke usluge, osiguravanju javne, jedinstvene elektronske evidencije registriranih subjekata i podataka, kao i na planiranju i ostvarivanju politike razvoja turizma sukladno strategijskim dokumentima.
 
Planski dokumenti za ovu oblast u FBiH su Strategija razvoja turizma, Plan promocije turizma Federacije BiH, Master plan, Marketing plan i Program razvoja turističkih proizvoda.
 
Strategija razvoja turizma FBiH određuje srednjoročne ciljeve planiranja i razvoja turizma sukladno ukupnim ekonomskim, socijalnim i ekološkim elementima, te kulturno-povijesnom razvoju, a ovaj dokument, za najmanje petogodišnje razdoblje, donosi Vlada FBiH na prijedlog Federalnog ministarstva okoliša i turizma.
 
Federalna vlada donosi i Plan promocije turizma za razdoblje od pet godina, koji sadrži istraživanje i identifikaciju ciljnih grupa na tržištu, pozicioniranje marketinškog programa i druge bitne elemente za planiranje promocije turizma koji se definiraju projektnim zadatkom.
 
Prostor koji zbog svojih karakteristika, vrijednosti i prioritetne turističke namjene zahtijeva poseban režim organizacije, uređenja, korištenja i zaštite, ili je na njemu predviđena izgradnja objekata od općeg interesa, Vlada, na prijedlog nadležnog ministarstva, proglašava kao turistički prostor. Upravljač turističkog prostora može biti gospodarsko društvo utemeljeno za obavljanje djelatnosti u oblasti turizma, odabrano na temelju postupka javnog oglašavanja.
 
Turističku djelatnost obavljaju gospodarska društva, druge pravne osobe, obrtnici i fizičke osobe upisane u odgovarajuće registre za obavljanje te djelatnosti koje ispunjavaju uvjete propisane Zakonom i na temelju njega donesenih propisa. Turistički subjekt mora osigurati poslovni prostor, uređaje i opremu i ispuniti uvjete u pogledu zaposlenih osoba.
 
Ukoliko organizator turističkog paket-aranžmana ili izleta otkaže aranžman, obvezan je korisniku turističke usluge, najdalje u roku od 15 dana, vratiti uplaćena sredstva. U slučaju djelimičnog ili nepotpunog izvršenja usluga obuhvaćenih programom putovanja, organizator je dužan, u istom roku, korisniku turističke usluge vratiti razliku između ugovorene i cijene putovanja, snižene srazmjerno neizvršenju, djelimičnom ili nepotpunom izvršenju usluga.
 
Kada je riječ o turističkim vodičima, oni moraju na vidljivom mjestu nositi iskaznicu i zastavicu, te pri obavljanju poslova kod sebe imati rješenje za obavljanje djelatnosti.
 
Zakon definira Turističku organizaciju Federacije BiH, turističke organizacije kantona, gradova, općina, te međuopćinske turističke organizacije.
 
Federacija BiH osniva Turističku organizaciju FBiH, sa sjedištem u Sarajevu, radi stvaranja i promicanja identiteta i ugleda turizma FBiH, planiranja i provedbe zajedničke strategije i koncepcije promocije turizma, predlaganja i izvedbe promotivnih aktivnosti u Federaciji BiH i inozemstvu od zajedničkog interesa za sve subjekte u turizmu, te podizanja razine kvalitete cjelokupne turističke ponude. Turistička organizacija (TO) FBiH podnosi financijsko izvješće o poslovanju za prethodnu godinu Vladi FBiH najkasnije sa istekom krajnjeg roka za usvajanje financijskog izvješća o poslovanju javnih ustanova utvrđenim posebnim propisima.
 
Organi TO FBiH su nadzorni odbor i ravnatelj, koje, na prijedlog nadležnog ministarstva, imenuje i razrješava Federalna vlada.
 
Federalno ministarstvo okoliša i turizma vodi elektronski Registar turizma u kojem se registriraju turističke (putničke) agencije i organizatori putovanja i turističke agencije-posrednici, upravljači turističkih prostora, turistička mjesta, ugostitelji i ugostiteljski objekti, osobe koje pružaju usluge u domaćoj radinosti, i ostali koji pružaju turističke usluge.
 
DVIJE REGIONALNE CESTE POSTALE MAGISTRALNE
 
Današnjom Odlukom Vlade FBiH, regionalne cesta R-462 Ormanica - Gradačac - Slatina (granica Federacije) i Orašje - Odžak razvrstane su magistralne ceste sa oznakama M-1.9 i M-14.2
 
Ovakva odluka sukladna je Uredbi o mjerilima i kriterijima za kategoriziranje javnih cesta, po kojoj se u magistralne kategoriziraju ceste koje međusobno povezuju sjedišta entiteta i kantona, povezuju sjedišta kantona s većim regionalnim sjedištima susjednih država (gradovi veći od 100.000 stanovnika) i ostvaruju kontinuitet kategorizirane magistralne ceste kroz gradove.
 
Cesta Ormanica ­ Gradačac - Slatina (granica Federacije) koja veže magistralne ceste M-14 i M1.8 u magistralnu cestu M-209, a ujedno je ovaj pravac strateški i prometno bitan za razvoj kantona i Federacije BiH. Prosječni dnevni promet na ovoj cesti je veći od 7.000 vozila/dan, što dovoljno govori o njenom značaju za razvoj gospodarstva ovoga dijela Federacije BiH.
 
Cesta od Orašja do Odžaka, podijeljena na dionice Orašje - Grebnice (18 kilometara) i Prud - Odžak (16 kilometara), također je bitna za razvoj kantona i FBiH jer povezuje sjedište Posavskog kantona sa općinom Odžak, prolazi kroz Republiku Srpsku i grad Bosanski Šamac. Na teritoriju općine Orašje spaja se na magistralnu cestu Tuzla ­ Županja (Republika Hrvatska), dok je u samom centru Odžaka spojena na magistralnu cestu M-14.1.
 
IZMJENA ODLUKE O PRIVATIZACIJI DRŽAVNOG KAPITALA U „BOSNALIJEKU”
 
Federalna vlada danas je izmijenila Odluku o načinu, odnosno metodu privatizacije državnog kapitala u privrednom društvu „Bosnalijek” d.d. Sarajevo. Na ovaj način je određeno da će postupak prodaje provesti Agencija za privatizaciju u FBiH, u skladu s Pravilnikom o postupku prodaje državnog kapitala na berzi, a da početna prodajna cijena ne može biti niža od 14,73 konvertibilne marke.
 
Kao razlog za imjenu Odluke navdeno je da je Aukcija zakazana za 28.7.2016. godine, sa cijenom 15,50 KM po dionici, bila neuspješna jer nije bilo kupovnih naloga. Stoga je određena nova početna prodajna cijena jedne dionice od 14,73 KM.
 
ŠEST RJEŠENJA O ULASKU U POSJED NEKRETNINA
 
Nastavljajući aktivnosti na stvaranju uvjeta za gradnju autoceste na trasi Koridora Vc, dionica Počitelj - Bijača, poddionica Počitelj - Zvirovići na području Općine Čapljina, Federalna vlada je danas, na zahtjev JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar, donijela još šest rješenja o uvođenju u posjed nekretnina prije isplate naknade za nekretnine.
 
Riječ je o nekretninama koje su potpuno izvlaštene rješenjem Službe geodetskih i imovinsko­pravnih poslova Općine Čapljina.
 
Ulazak u posjed izvlaštenih nekretnina ne narušava prava vlasnika u postupku određivanja naknade pred nadležnim sudom, a Autocestama FBiH, kao korisniku izvlaštenja, omogućava ulazak u posjed prije isplate naknade u cijelosti, što je sukladno načelu poštene ravnoteže između legitimnog javnog interesa i zajamčenih prava vlasnika.
 
DONIJETI ZAKONE NA NIVOU BOSNE I HERCEGOVINE
 
Vlada FBiH je usvojila informaciju Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o aktivnostima na usklađivanju propisa Bosne i Hercegovine s tzv. “Trećim energetskim paketom”.
 
Vlada ne prihvata rješenja ponuđena u Nacrtu zakona o regulatoru, prijenosu i tržištu energije u BiH, koji je 22.7.2016. godine dostavio Sekretarijat Energetske zajednice, u dijelu koji se odnosi na prirodni gas i smatra da je neophodno da Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH (MVTEO) i Vijeće ministara BiH, temeljem obaveza preuzetih Ugovorom o uspostavi Energetske zajednice, pristupe proceduri donošenja ovog zakona, u tekstu koji su uskladili entitetski predstavnici. U tom cilju, Vlada FBiH pokreće inicijativu prema Vijeću ministara BiH za donošenje ovog zakona.
 
Federalna vlada smatra da je neophodno da MVTEO i Vijeće ministara BiH, temeljem preuzetih obaveza po osnovu potpisanog Ugovora o uspostavi EZ i obaveze usklađivanja propisa BiH s ”Trećim energetskim paketom”, pristupe proceduri donošenja zakona o regulatoru, transportu i tržištu prirodnog gasa na državnom nivou, u skladu sa Ustavom BiH i ustavnim nadležnostima institucija BiH. Stoga pokreće i inicijativu za donošenje i ovog zakona na nivou BiH.
 
Sastavni dio današnjih zaključaka Vlade FBiH čini dokument “Minimalni zahtjevi Federacije BiH - okosnica za donošenje zakonodavstva o gasu na državnom nivou”.
 
Vlada FBiH smatra neophodnim pokretanje postupka pred Ustavnim sudom BiH radi utvrđivanja usklađenosti Zakona o gasu i Zakona o energetici Republike Srpske sa Ustavom BiH, u dijelu koji se odnosi na nadležnosti Regulatorne komisije za energetiku RS prema kojima je ona vlaštena za pitanja regulisanja transporta prirodnog gasa.
 
O NAKNADAMA ZA USLUGE FINANSIJSKO-INFORMATIČKE AGENCIJE
 
Vlada FBiH dala je danas saglasnost na Odluku o naknadama za usluge Finansijsko-informatičke agencije (FIA). Odlukom je detaljno propisana struktura naknada za ustupanje prava na korištenje podataka i sačinjavanje izvještaja.
 
Struktura naknada obuhvata sve predviđene načine ustupanja i izbora podataka, kao i korisnike koji su dužni plaćati naknade, te svrhe u koje podatke mogu koristiti. Temeljna načela u određivanju strukture su ravnomjernost i pravičnost rasporeda finansijskog opterećenja za korisnike usluga.
 
Odlukom je, također, predviđen bodovni sistem za obračun naknada, radi lakših naknadnih korekcija tarifa, kao i radi toga što bi naknade po pojedinim kategorijama morale biti iskazivane u jediničnom iznosu manjem od 0,01 KM (1 fening), što nije moguće. Novčana vrijednost boda iznosi 1 KM.
 
Ukupna vrijednost naknade za ustupanje prava na korištenje podataka izračunava se kao umnožak broja podataka, jedinične naknade u bodovima i vrijednosti boda.
 
POVOLJNIJE KAMATE ZA KRAJNJE KORISNIKE
 
Vlada Federacije BiH podržala je danas inicijativu Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva da sredstva namijenjena kreditiranju poljoprivrednih proizvođača (farmera) i malih i srednjih preduzeća u odabranim lancima vrijednosti (MiSP) u ruralnim područjima po Projektu razvoja ruralnog poslovanja budu odobrena finansijskim institucijama (banke i mikrokretine fonfacije) s kojima je ugovor zaključen, bez operativnog troška u iznosu od dva posto koji naplaćuje Federalno ministarstvo finansija, kako bi kamata za krajnje korisnike bila što povoljnija.
 
Ugovore o plasmanima sa odabranim finansijskim institucijama će potpisati Federalno ministarstvo finansija nakon provedenih procedura odabira istih od strane Ureda za koordinaciju projekata ri Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva i uz prethodnu saglasnost IFAD-a i Federalnog ministarstva finansija.
 
O STANJU U KTK VISOKO
 
Vlada Federacije BiH je razmatrala izvršenje akata s prethodnih sjednica koji se odnose na uplatu oko 233.000 KM na ime poreza i doprinosa za PIO za 43 radnika KTK Visoko.
 
Federalna vlada danas je zadužila Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije, Agenciju za privatizaciju u FBiH, Poreznu upravu FBiH i Razvojnu banku FBiH da do sutra u 9.00 sati sačine prijedlog odluke u cilju iznalaženja rješenja problema u KTK Visoko, kako bi je Vlada mogla usvojiti na sutrašnjoj telefonskoj sjednici.
 
O STRATEGIJI UPRAVLJANJA VODAMA FEDERACIJE BiH 2010.-2022. GODINA
 
Vlada FBiH je upoznata sa informacijom Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva o izvršenju Plana mjera za dostizanje ciljeva upravljanja vodama iz Strategije upravljanja vodama Federacije BiH 2010.-2022. godina (SUV) za prvi četverogodišnji period realizacije od 2011.- 2014. godine.
 
Kako trenutni pravni okvir u FBiH ne daje dovoljno osnova za adekvatan sistem izvještavanja o provedenim aktivnostima na realizaciji mjera iz SUV-a, Vlada FBiH je zadužila dvije federalne agencije za vodna područja i Fond za zaštitu okoliša FBiH da pokrenu aktivnosti na izgradnji Centralnog informacionog sistema voda (CISV) u svrhu prikupljanja i obrade podataka, praćenja provođenja planova po pojedinim vodnim direktivama, te da ove aktivnosti koordiniraju sa kantonima. Vlada je zadužila Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva da kroz izmjene Zakona o vodama i izmjene Pravilnika o uspostavi i upravljanju informacionim sistemom voda, omogući izradu CISV-a. Također, vlada je zadužila Federalno ministarstvo okoliša i turizma i Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva da, kroz donošenje Zakona o okolišu i Zakona o vodama, osiguraju obavezu svih nivoa vlasti u FBiH za pripremu, obradu i dostavu podataka o realizaciji strateških dokumenata iz oblasti okoliša i unos potrebnih podataka u Informacioni sistem.
 
S ciljem deblokade IPA II sredstava za oblast okoliša, Vlada je zadužila federalna ministarstva nadležna za okoliš, vodoprivredu i finansije da pruže pomoć nadležnim organima na nivou BiH u svrhu hitnog donošenja Strategije aproksimacije na nivou BiH i provedbenih dokumenata entiteta, te osiguraju punu podršku ovim aktivnostima. U svrhu nastavka implementacije vodnih direktiva Evropske unije, Vlada FBiH se obavezala na kontinuiranu budžetsku podršku u iznosu od 12 miliona KM na godišnjem nivou.
 
DOPUNJENA LISTA ZARAZNIH BOLESTI ŽIVOTINJA
 
Vlada FBiH je dopunila listu zaraznih bolesti životinja od posebnog interesa za Federaciju Bosne i Hercegovine i na nju upisala bolest plavog jezika i bolest kvrgave kože.
 
Prema informacijama dobivenim od tri veterinarska dijagnostička laboratorija u Federaciji BiH, do sada je dijagnostički ispitano 80 uzoraka s 28 imanja koja ukupno imaju više od 1.000 životinja. Pozitivnu reakciju dalo je 67 uzoraka s 28 imanja na području općina Goražde, Stolac, Neum, Mostar, Prozor - Rama, Ilijaš, Bosansko Grahovo, Bosanski Petrovac i Bosanska Krupa. Pozitivni slučajevi bolest kvrgave kože nisu potvrđeni u Bosni i Hercegovini. Međutim, u obzir je uzeta trenutna epidemiološka situaciju u državama u okruženju (Srbija, Crna Gora, Makedonija), koje su zabilježile pozitivne slučajeve bolesti kvrgave kože, kao i činjenica da se bolest prenosi putem insekata, te postoji velika opasnost od njene pojave u BiH.
 
FINANSIJSKE ODLUKE
 
Federalna vlada je na današnjoj sjednici donijela Odluku o odobravanju izdvajanja sredstava iz Tekuće rezerve Vlade Federacije Budžeta FBiH za 2016. godinu Domu naroda Parlamenta FBiH. Sredstva, u iznosu od 20.000 KM, namijenjena su organizaciji obilježavanja jubileja  - 20 godina Parlamenta FBiH.
 
Danas je donesena i Odluka o odobravanju izdvajanja sredstava iz Tekuće rezerve Vlade Federacije Budžeta FBiH za 2016. godinu Federalnom ministarstvu obrazovanja i nauke. Sredstva, u iznosu od 50.000 KM, odobrena su kao finansijska podrška Univerzitetu u Mostaru u svrhu organizacije međunarodnog naučnog i kulturnog događaja „DAAAM International Week 2016“.
 
OSTALE ODLUKE I ZAKLJUČCI
 
Vlada FBiH danas nije prihvatila incijativu Vlade Tuzlanskog kantona za izmjenu i dopunu Zakona o Poreznoj upravi FBiH, a po kojoj bi Porezna uprava FBiH bila kontrolni organ primjene Zakona o regulisanju dospjelih, a neuplaćenih obaveza po osnovu doprinosa za zdravstveno osiguranje i osiguranje od nezaposlenosti rudnika uglja u Tuzlanskom kantonu.
 
Na prijedlog Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke, Federalna vlada je dala preporuku za prijem u državljanstvo Bosne i Hercegovine dr. sc. Simonea Milanola, kao osobe od naročite koristi za Bosnu i Hercegovinu.
 
Vlada FBiH je upoznata o informaciji o izvršenim revizijama privatizacije državnog kapitala privrednih društava i banaka u FBiH od novembra 2015. do juna 2016. godine.
 
Federalna vlada je danas je upoznata o sadržaju Sporazuma između Vijeća ministara BiH i Vlade Ruske Federacije o reguliranju obaveza bivšeg SSSR-a po obračunima vezanim za robni promet između bivšeg SSSR-a i bivše SFRJ.
 
KADROVSKA RJEŠENJA
 
Na današnjoj sjednici Vlade FBiH donesene su odluke o raspisivanju javnog oglasa i kriterijima za izbor i imenovanje predsjednika i članova Uprave JU Federalna novinska agencija, te je imenovana komisija za provođenje konkursne procedure u sastavu Jasmin Gačević (predsjednik), Amra Đendušić, Mirjana Vučić, Edita Kalajdžić i Emir Hadžimuratović (članovi).
 
Za sekretarku Savjeta Federalne direkcije robnih rezervi danas je imenovana Mirela Trnka.
 
U Koordinaciju za interoperabilnost Vlade Federacije BiH imenovani su Hasmir Selimović (predsjednik), Ernest Đonko, Kenan Osmanagić, Alma Sinanović, Enes Saletović, Enver Išerić, Semir Mehremić, Nedim Mujić, Emir Kremić, Đemo Ćar, Nedžad Pašalić i Almira Festić (članovi).
 
* * *
Sjednica Vlade FBiH je završena u 12.30 sati.
 
Srijeda,
20. januar 2021.
VIŠE