69. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 16.09.2016.
Saopćenje o radu


69. SJEDNICA VLADE FEDERACIJE BiH:
 
USVOJENA STRATEGIJA ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE U FBiH 2016.-2019.
 
Vlada Federacije BiH je, na današnjoj sjednici u Sarajevu, usvojila Strategiju za borbu protiv korupcije 2016.-2019. u Federaciji BiH i Akcioni plan za njeno provođenje, te izvještaj o radu Tima za koordinaciju aktivnosti u vezi s pripremom ovih dokumenata.
 
Vlada FBiH je u proteklom periodu stvarala pretpostavke za izradu okvira za stratešku borbu protiv korupcije i, u skladu s tim, na 48. sjednici je formirala antikorupcioni tim. Prethodno oformljena radna grupa je radila na samoj izradi strategije, uz pomoć i asistenciju Britanske ambasade, te sačinila prijedlog za usvajanje Strategije i Akcionog plana, čije će provođenje nadgledati i koordinirati u saradnji sa institucijama FBiH.
 
Strategija je izrađena u skladu sa Zakonom o Agenciji za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije BiH i prati osnovne smjernice koje je utvrdila ova agencija.
 
Strategija za borbu protiv korupcije FBiH 2016.-2019. odnosi se na kompletno društvo u FBiH i sve njegove institucije, privredne subjekte i druge organizacije registrovane u FBiH, čije su koordinacija i saradnja neophodne od federalnog do općinskog nivoa. Ona je i izraz opredijeljenosti i ustrajnosti za borbu protiv korupcije i okvir za koherentan i sveobuhvatan pristup u jačanju integriteta i kvaliteta upravljanja i odgovornosti u Federaciji BiH.
 
Pored zakonskih i drugih odredaba iz relevantne regulative, kao osnov za razvijanje Strategije naročito su razmotreni principi i obaveze koje za Federaciju BiH proizlaze iz državne Strategije za borbu protiv korupcije 2015.-2019., Reformske agende za BiH za 2015.-2018. i Ažuriranog akcionog plana za realizaciju Reformske agende FBiH koje se tiču borbe protiv korupcije. Uvaženi su i rezultati i preporuke iz evaluacije Općeg plana Vlade FBiH u borbi protiv korupcije, koju je izradio Tim za monitoring i koordinaciju provođenja ovog plana, kao i preporuke međunarodnih i domaćih aktera koje se tiču integriteta i jačanja ambijenta koji ne tolerira korupciju. Naročito su, u tom smislu, bitne preporuke iz Izvještaja o napretku kao dijela provedbe Strategije proširenja Evropske unije, te iz evaluacijskih izvještaja Skupine država protiv korupcije.
 
Strategija se odnosi na federalne organe uprave i upravne organizacije, te pravne subjekte u kojima federalni organi uprave i federalne upravne organizacije imaju nadležnosti po osnovu zakonskih i vlasničkih prava. Ovim dokumentom obuhvaćene su i pravne osobe čije se finansiranje najvećim dijelom vrši iz javnih prihoda FBiH (fondovi i sl.), i privredna društva s većinskim učešćem državnog kapitala u kojima ovlaštenja po osnovu učešća državnog kapitala vrše organi FBiH. Kako suprotstavljanje korupciji mora uključivati najširi front aktivnosti i institucija, postupanje po Strategiji za borbu protiv korupcije sugerira se i svim drugim federalnim organima, između ostalog i pravosudnim.
 
Strategija služi kao opći okvir za djelovanje u oblasti suprotstavljanja korupciji u javnom sektoru Federacije BiH. Na temelju tog će federalne institucije i uključene pravne osobe i drugi implementatori antikorupcijskih mjera i aktivnosti izraditi vlastite (operativne) planove djelovanja protiv korupcije, koji će polaziti od općega okvira, ali će uključiti specifičnosti na planu kvalitete upravljanja i odgovornosti unutar svakog subjekta.
 
Temeljne orijentacije u ostvarivanju postavljenog cilja su prevencija, represija, razvijanje svijesti o štetnosti korupcije i saradnja s građanskim društvom. Pod prevencijom se podrazumijevaju aktivnosti kojima se nastoje ukloniti ili barem smanjiti izravni i neizravni uzroci korupcije. To je najšira fronta suprotstavljanja korupciji i uključuje sve institucije koje trebaju izgrađivati i unaprjeđivati okruženje u kojem se odluke donose transparentno i u skladu s jasnim propisima, a nadzor nad radom javnih službenika i odgovornost za propuste, kao elementi sistema situacijske prevencije korupcije, dobro funkcioniraju.
 
Pod represijom se podrazumijevaju aktivnosti kojima se reagira na već počinjena kršenja propisa primjenom krivičnih, prekršajnih, disciplinskih, upravnih i drugih mjera i sankcija. Ključna načela u definisanju ciljeva i programa u borbi protiv korupcije su zakonitost, objektivnost, javnost, sveobuhvatnost i efikasnost.
 
Inače, Strategija za borbu protiv korupcije 2016.-2019. donosi se prvi put u FBiH i nakon Općeg plana Vlade FBiH u borbi protiv korupcije iz 2014. godine je, hronologijski, drugi ovakav dokument iz domena suprotstavljanja korupciji koji je izrađen za javni sektor Federacije BiH. Zahvaljujući provođenju, većina federalnih institucija stekla je iskustvo u uspostavi i djelovanju internih fokusnih tačaka za antikorupcijsko djelovanje - koordinatora antikorupcijskih aktivnosti.
 
Svijest o potrebi suprotstavljanja korupciji je, u izvjesnoj mjeri, razvijena među javnim službenicima u Federaciji BiH, čemu su doprinijele i obuke koje godinama organiziraju različite državne institucije, ponajprije Agencija zu državnu službu FBiH.
 
Potreba suprotstavljanja korupciji snažno je prisutna u javnom životu u zemlji, na što je Federalna vlada odgovorila nizom mjera, između ostalog i usvajanjem Reformske agende i izradom jasnih rokova za provedbu reformskih mjera.
 
Federacija BiH se, usvajanjem Agende, također obavezala na poduzimanje uvjerljivih napora na jačanju vladavine prava i stvaranju okruženja bez korupcije.
 
IZRADITI PROGRAM EKONOMSKIH REFORMI
 
Vlada FBiH je usvojila informaciju o aktivnostima na izradi Programa ekonomskih reformi (EPR) Bosne i Hercegovine za period 2017.-2019. godina, s Planom aktivnosti i obavezama institucija koje učestvuju u izradi ovog dokumenta.
 
Resorna federalna ministarstva zadužena su da, najkasnije do 30.9.2016. godine, Federalnom zavodu za programiranje razvoja dostave izvještaje o implementaciji ključnih reformi iz svojih oblasti za prethodnu godinu, te o primjeni aktivnosti iz Programa 2016.-2018. godina.
 
Ministarstva su, također, dužna da, iz oblasti koje je Evropska komisije zadala u strukturi ERP-a, Federalnom zavodu za programiranje razvoja u istom roku dostave prijedloge ključnih reformi iz svojih resornih oblasti.
 
Vlada je zadužila federalna ministarstva finansija, energije, rudarstva i industrije, prometa i komunikacija, razvoja, poduzetništva i obrta, obrazovanja i nauke, rada i socijalne politike, poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva i okoliša i turizma, nadležna za oblasti koje su zadate u strukturi ERP-a, da u roku od pet dana, imenuju predstavnike (u rangu sekretara ili pomoćnika ministra) u radnu grupu za pripremu Programa ekonomskih reformi 2017.-2019. godina.
 
Federalni zavod za programiranje razvoja i koordinator izrade ERP-a zaduženi su da, u saradnji s drugim institucijama i ministarstvima Federacije BiH, izrade Program ekonomskih reformi Federacije BiH 2017.-2019. godine, u rokovima i prema metodologiji koju zahtijeva Evropska komisija, te da ga, najkasnije do 15.12.2016. godine, dostave Vladi FBiH na razmatranje i usvajanje.
 
O KORIŠTENJU POTICAJA ZA 2014. GODINU
 
Vlada FBiH danas je usvojila izvještaj Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta o utrošku i efektima dodijeljenih poticajnih finansijskih sredstava utvrđenih Budžetom Federacije BiH za 2014. godinu.
 
Odluke Vlade Federacije BiH o usvajanju Programa utroška s kriterijima raspodjele sredstava Tekućih transfera utvrđenih Proračunom Federacije BiH za 2014. godinu Federalnom ministrarstvu razvoja, poduzetništva i obrta u iznosu od 5.691.088 KM, odnose se na dodjelu grant sredstava za šesnaest projekata.
 
Financijska poticajna (grant) sredstva u 2014. godini dodijeljena su za 530 korisnika u iznosu od 5.143.323,82 KM. Ova sredstva, usmjerena su kroz razvojne projekte subjekata malog gospodarstva, znatno su utjecala na stvaranje i poboljšanje ugodnog poduzetničkog okruženja, što je kao rezultat imalo povećanje uposlenosti, izvoza, produktivnosti, sukladnijeg razvoja gospodarstva, kvalitete i konkurentske sposobnosti, kao i razvoj djelatnosti koje ne zagađuju okoliš.
 
Kroz projekte je ostvareno 470 uposlenja, a izravnu korist od ulaganja u zone imalo je 45 malih i srednjih poduzeća.
 
Na temelju do sada dostavljenih izvješća i izvršenom nadzoru o utrošku dodijeljenih sredstava, registrirano je 39 nezadovoljavajućih izvješća. Od toga tri korisnika nisu opravdala ukupna sredstva, kod tri nisu opravdana ukupna sredstva niti je izvršeno upošljavanje, kod deset korisnika nije opravdan dio sredstava, kod jednog nije opravdan dio sredstava i upošljavanje, kod 21 nije opravdano upošljavanje, te kod jednog korisnika nije kompletirana dokumentacija.
 
Od tih 39 korisnika, komisija za nadzor je za 18 korisnika predložila pokretanje postupka raskida ugovora i povrata ukupnih ili dijela neopravdanih sredstava u ukupnom iznosu od 110.308,46 KM, kao i izricanje zabrane pristupa sredstvima ovog resornog ministarstva u narednih pet godina.
 
Za ostalih 21 korisnika koji nisu ispunili svoju obvezu upošljavanja novih djelatnika je također predloženo izricanje mjere zabrane pristupa poticajnim sredstvima u narednih pet godina.
 
U 2014. godini Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta je, u suradnji s Razvojnom bankom Federacije BiH, a na osnovu Odluke Vlade FBiH, dodijelilo 19 kredita u iznosu od 5.241.000 KM. Od 19 kreditnih korisnika, 17 je uredno opravdalo ugovornu obavezu novog upošljavanja, te su zaposlili 197 radnika umjesto 136 obećanih u projektima (ili 144,85 posto od planiranog), dok je za dva korisnika predloženo izricanje mjere zabrane pristupa poticajnim sredstvima u narednih pet godina.
 
UNAPRIJEDITI ZDRAVLJE BILJA
 
Zaštita zdravlja bilja je neodvojivi segment cjelokupnog sistema sigurnosti hrane i od interesa je za Federaciju BiH i Bosnu i Hercegovinu i mora biti podignuta na viši nivo, a obaveze proistekle iz procesa evropskih integracija prioritet su u radu svih federalnih ministarstava i ostalih federalnih institucija, zaključila je danas Vlada FBiH nakon usvajanja informacije Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva o stanju u oblasti zdravlja bilja u Federaciji BiH u 2015. godini.
 
Vlada je zadužila rersorno federalno ministarstvo da informaciju sa zaključcima proslijedi svim nadležnim federalnim upravnim organizacijama i kantonalnim vladama kako bi, putem svojih nadležnih organa, poduzeli potrebne mjere iz svoje nadležnosti i osigurali sredstva za provođenje propisa iz ove oblasti.
 
Zadužena je Federalna uprava za inspekcijske poslove da osigura usklađenost Zakona o inspekcijama FBiH sa odredbama Zakona o zaštiti zdravlja bilja i drugim zakonima iz fitosanitarne oblasti donesenim na nivou BiH.
 
Federalni zavod za poljoprivredu Sarajevo i Federalni agromediteranski zavod Mostar dužni su da, u roku od 90 dana, sačine prijedloge potrebnog broja uzoraka i budžetskih sredstava za izvršenje poslova iz programa posebnog nadzora karantinskih štetnih organizama na krompiru i, s detaljnim obrazloženjima, dostave ih Federalnom ministarstvu finansija radi osiguranja sredstava za trajnu provjeru ispunjenosti fitosanitarnih uslova i očuvanja odobrenja za izvoz krompira iz Bosne i Hercegovine u EU.
 
Ova dva zavoda dužna su i da, putem Federalnog ministarstva finansija, osiguraju stalna budžetska sredstva za dodatno upošljavanje, edukaciju kadrova i nabavku materijala potrebnih za neometan rad dijagnostičkih laboratorija, kao i da, s nadležnim kantonalnim i organima lokalne samouprave, preduzmu sve mjere za suzbijanje i sprječavanje širenja štetnih organizama, kao i za unaprjeđenje izvještajno-prognozne službe i osiguranje potrebnih sredstava za njeno funkcionisanje.
 
Kantonalni organi uprave i upravne organizacije nadležne za poljoprivredu zadužene su da izrade evidencije za koje su zaduženi Odlukom o mjerama za sprječavanje širenja i uništavanje ambrozije i ulože dodatne napore u provođenju federalnih propisa. Također su dužni, najkasnije do 31.3. tekuće godine za prethodnu godinu Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva (i ostalim organima kako je propisano) dostavljati izvještaje o provođenju ove odluke i Pravilnika o mjerama za sprječavanje širenja i suzbijanje duhanovog štitastog moljca u Federaciji BiH.
 
OSIGURATI NEDOSTAJUĆA SREDSTVA
 
Nakon što ju je danas Federalno ministarstvo rada i socijalne politike upoznalo sa informacijom o nedostajućih 6.868.840 konvertibilnih maraka za isplatu prava osoba sa invaliditetom, Vlada FBiH je zadužila Federalno ministarstvo financija da pokuša, u okviru raspoloživih mogućnosti i u suradnji s drugim federalnim ministarstvima, kroz proračunsku preraspodjelu osigurati ova sredstva, kako bi do kraja tekuće godine bila omogućena isplata prava za ovu populaciju po koeficijentu 1,00.
 
U informaciji je navedeno kako je u ovogodišnjem Proračunu FBiH na poziciji transfera za osobe sa invaliditetom - neratni invalidi, predviđenao 131.000.000 KM za isplatu prava po Zakonu o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite obitelji s djecom. Do sada je, po koeficijentu 1,00, izvršena isplata prava za osam mjeseci tekuće godine i ukupno utrošeno 91.428.834,44 KM, te je od Proračunom predviđenih sredstava preostalo je još 39.571.165,56 KM. To nije dovoljno za isplatu po koeficijentu 1,00 do kraja 2016. godine, pa je potrebno osigurati dodatnih 6.868.840 KM. Isključivi razlog zbog kojeg je došlo do ove situacije je primjena Odluke Ustavnoga suda BiH iz siječnja 2014. godine, kojom su sve osobe sa invaliditetom u Federaciji BiH, starije od 65 godina, vraćene da pravom na tuđu njegu i pomoć ostvaruju iz Federalnog proračuna.
 
Nakon što je ova odluka Ustavnog suda BiH stupila na snagu, kantonalne skupštine su izmjenile svoje zakone i ponovo uputile korisnike da prava na tuđu njegu i pomoć ostvare na razini Federacije BiH, te je dosad u to pravo uvedeno nešto više od 6.000 osoba, a očekuju se i novi korisnici.
 
SAGLASNOST ZA DODJELU KREDITA
 
Vlada FBiH dala je prethodnu saglasnost da, iz sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za dugoročno finansiranja projekata putem dodjele kredita za 2016. godinu, privrednom društvu TEMPO VRANICA d.d. Mostar, bude odobren kredit od 800.000 KM, a privrednom društvu KOMOTIN d.o.o. Jajce od 500.000 KM.
 
Vlada je, također, dala prethodnu saglasnost za izmjenu Rješenja o dodjeli dijela sredstava Trajnog revolving fonda putem dodjele kredita za 2014. godinu privrednom društvu RUDAR d.o.o. Tuzla u iznosu od 250.000 KM.
 
O PROŠLOGODIŠNJOJ SIGURNOSTI ŽELJEZNIČKOG PROMETA
 
Federalna vlada je prihvatila informaciju o stanju sigurnosti u željezničkom prometu za 2015. godinu i zadužila Federalnu upravu za inspekcijske poslove da, u suradnji s kantonalnim, općinskim i gradskim organima uprave nadležnim za provedbu Zakona o prikupljanju, proizvodnji i prometu sekundarnih sirovina i otpadnih materijala, povećaju kontrolu rada otkupnih stanica sekundarnih sirovina, u cilju suzbijanja otkupa materijala nepoznatog porijekla.
 
Od 1. siječnja do 31. prosinca 2015. godine su se, na području Željeznica FBiH, dogodila ukupno 722 vanrednih događaja, što je za tri više u odnosu na prethodnu godine. Ukupna materijalna šteta iznosila 979.794,31 konvertibilnih maraka i manja je za 9.381.670,02 KM nego u 2014. godini, kada je iznosila 10.361.464,31 KM. Šteta na željezničkoj imovini koju su izravno prouzročile treće osobe je 2015. iznosila 471.015,46 KM, što je 520.578,19 KM nego u prethodnoj godini.
 
TRANSFER ZA NACIONALNI PARK „UNA”
 
Vlada FBiH danas je usvojila Program utroška sredstava utvrđenih Budžetom FBiH za 2016. godinu Nacionalnom parku „Una” u iznosu od 500.000 KM. U obrazloženju za donošenje ove odluke navedeno je da je u Studiji izvodljivosti za Nacionalni park „Una”, rađenoj kao preduslov za donošenje Zakona o ovom parku i za uspostavu javnog preduzeća, predviđena neophodna budžetska podrška.
 
Inače, ova podrška na godišnjem nivou iznosi 900.000 KM i procjena je da će JP Nacionalni park „Una” u petogodišnjem periodu dostići samoodrživo poslovanje. Budžetom FBiH za 2016. godinu planiran je iznos od 500.000 KM, a od osnivanja NP „Una” je iz Budžeta isplaćeno ukupno 2.730.000 KM.
 
Za finasiranje prema Studiji izvodivosti, potrebno je u narednom periodu osigurati 2.270.000 KM, računajući i iznos planiran u Budžetu FBiH.
 
ODOBRENE EMISIJE TREZORSKIH ZAPISA
 
Vlada Federacije BiH danas je, radi prikupljanja sredstava za financiranje izdataka utvrđenih Proračunom FBiH za 2016. godinu, donijela tri odluke o zaduženju Federacije BiH putem emisije rizničkih zapisa u ukupnom nominalnom iznosu do 100.000.000 konvertibilnih maraka.
 
Prva odluka odnosi se na emisiju zapisa u nominalnom iznosu do 30.000.000 KM i rokom dospijeća od 182 dana.
 
U drugom slučaju je riječ o rizničkim zapisima nominalnog iznosa do 20.000.000 KM, s rokom dospijeća od 364 dana, a trećom odlukom odobrena je emisija zapisa nominalne vrijednosti do 50.000.000 KM i rokom dospijeća od 273 dana.
 
U sva tri slučaja je nominalna vrijednost pojedinačnog trezorskog zapisa 10.000 KM.
 
ODBIJEN ZAHTJEV ZA PONIŠTENJE RJEŠENJA
 
Federalna vlada danas je, kao neosnovan, odbila prijedlog Nezavisnog strukovnog sindikata radnika zaposlenih u zdravstvu u Federaciji BiH za poništenje rješenja Federalnog ministarstva rada i socijalne politike od 12.7.2016. godine, kojim je utvrđeno da je Savez strukovnih sindikata doktora medicine i stomatologije FBiH reprezentativni sindikat za područje djelatnosti doktora medicine i stomatologije na teritoriji FBiH.
 
Ovakvo rješenje je doneseno nakon što je u postupku, pokrenutom po zahtjevu Saveza strukovnih sindikata doktora medicine i stomatologije FBiH, od 9.12.2015. godine, odnosno od 7.4.2016. godine, utvrđeno da su ispunjeni zakonski uvjeti za utvrđivanje reprezentativnosti u ovoj djelatnosti.
 
RJEŠENJA O ULASKU U POSJED NEKRETNINA
 
Na zahtjev JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar, Federalna vlada danas je donijela 19 rješenja o uvođenju u posjed nekretnina prije isplate naknade za nekretnine potpuno izvlaštene rješenjem Službe geodetskih i imovinsko­pravnih poslova Općine Čapljina.
 
Postupak izvlaštenja vođen je radi izgradnje autoceste na trasi Koridora Vc, dionica Počitelj - Bijača, poddionica Počitelj - Zvirovići na području Općine Čapljina, nakon što je za ovu izgradnju utvrđen javni interes Odlukom Vlade FBiH od 11.3.2013. godine.
 
Autoceste FBiH ističu kako se radi o realiziranju ciljeva od javnog interesa i investiciji velike vrijednosti, za što je, sukladno Ugovoru o financiranju između Bosne i Hercegovine i Europske investicijske banke za realizaciju projekta Koridor Vc, prihvaćeno zaduženje od 100 milijuna eura. Riječ je o izgradnji prometnice koja je na ovoj poddionici strateški bitna za turizam i gospodarstvo FBiH, jer povezuje dvije značajne turističke destinacije - Počitelj i Međugorje - s međunarodnim graničnim prijelazom Bijača.
 
Vlada FBiH ocjenjuje kako ulazak u posjed izvlaštenih nekretnina prije isplate neće narušiti prava vlasnika u postupku određivanja naknade pred nadležnim sudom.
 
OSTALE ODLUKE I ZAKLJUČCI
 
Vlada FBiH je usvojila izvještaje, zaključno s 30.6.2016. godine, o implementaciji projekata ECSEE APL3- BiH (POWER IV) i “Gasifikacija Srednjobosanskog kantona” koji je finansiran iz kredita EBRD.
 
Usvojena je i informacija Federalnog pravobranilaštva o stanju u „Šipad Export-Importu” d.d. Sarajevo, te zadužena Agencija za privatizaciju u FBiH da, u saradnji s Federalnim ministarstvom trgovine, preduzme sve potrebne radnje u cilju zaštite državne imovine, a u skladu sa odlukama Vijeća ministara BiH od 15.12.2013. godine i Vlade FBiH od 30.5.2007. godine.
 
Danas je Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije zaduženo da, za jednu od narednih sjednica Vlade FBiH, pripremi Prijedlog izjašnjenja o inicijativi za davanje izvornog tumačenja Zakona o izdvajanju i usmjeravanju dijela prihoda poduzeća ostvarenih radom termoelektrana, koju je Parlamentu FBiH podnijelo JP Elektrtoprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana „Kakanj“.
 
KADROVSKA RJEŠENJA
 
Vlada FBiH danas je dala prethodne saglasnosti da, zbog isteka mandata, budu razriješeni vršioci dužnosti članova Nadzornog odbora Željeznice FBiH d.o.o Sarajevo, kao i da na ove pozicije, na period od četiri godine, budu imenovani Jadranko Stojkić, Šefkija Botonjić, Dalfina Bošnjak, Suad Hasanović, Jasmina Hadžić i Vanja Pirgić.
 
Danas su za učeše u radu i odlučivanju na skupštinama privrednih društava ovlašteni Renato Škrobo (JP Hrvatske telekomunikacija d.d. Mostar), Amela Mikulić (Konfekcija Borac d.d. Travnik) i Marinko Bošnjak (BH Gas d.o.o. Sarajevo).
 
Vlada je donijela Odluku o raspisivanju javnog konkursa i propisivanju kriterija za izbor i imenovanje jednog člana Upravnog odbora Agencije za unapređenje stranih investicija u Bosni i Hercegovini uime Vlade Federacije BiH - FIPA. U Komisiju za ovaj izbor imenovani su Amra Đendušić ( predsjednica), Mirjana Vučić, Jasmin Gačević, Stipo Buljan i Alija Aljović.
 
* * *
Sjednica Vlade FBiH je završena u 12.00 sati.
Ponedjeljak,
18. januar 2021.
VIŠE