69. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 16.09.2016.
Dnevni red
1. Usvajanje Zapisnika 68. sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održane 9.9.2016. godine
2. Prijedlozi odluka:
a) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti za razrješenje vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora Javnog preduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo
b) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti za imenovanje članova Nadzornog odbora Javnog preduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo
3. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini privrednog društva JP Hrvatske telekomunikacije d.o.o. Mostar
a) Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini privrednog društva JP Hrvatske telekomunikacije d.o.o. Mostar
b) Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini privrednog društva JP Hrvatske telekomunikacije d.o.o. Mostar
4. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini privrednog društva Konfekcija BORAC d.d. Travnik
a) Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini privrednog društva Konfekcija BORAC d.d. Travnik
b) Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini privrednog društva Konfekcija BORAC d.d. Travnik
5. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini privrednog društva „BH-Gas” d.o.o. Sarajevo
a) Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini privrednog društva „BH-Gas” d.o.o. Sarajevo
b) Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini privrednog društva „BH-Gas” d.o.o. Sarajevo
6. Prijedlozi odluka
a) Prijedlog odluke o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine putem emisije trezorskih zapisa Federacije Bosne i Hercegovine (u nominalnom iznosu 30.000.000 KM)
b) Prijedlog odluke o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine putem emisije trezorskih zapisa Federacije Bosne i Hercegovine (u nominalnom iznosu od 20.000.000 KM)
c) Prijedlog odluke o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine putem emisije trezorskih zapisa Federacije Bosne i Hercegovine (u nominalnom iznosu od 50.000.000 KM)
7. Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava “Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima-transfer za NP Una” utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu Federalnom ministarstvu okoliša i turizma
8. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izboru korisnika dijela sredstava - “Tekući transferi i drugi tekući rashodi - Subvencije javnim preduzećima za uplatu doprinosa za PIO/MIO u svrhu penzionisanja zaposlenika”
9. Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti na Prijedlog rješenja o dodjeli dijela sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za dugoročno finansiranje projekata putem dodjele kredita za 2016. godinu privrednom društvu TEMPO VRANICA d.d. Mostar u iznosu od 800.000 KM
10. Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti na Prijedlog rješenja o izmjeni Rješenja o dodjeli i dijela sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za dugoročno finansiranje projekata putem dodjele kredita za 2014. godinu privrednom društvu RUDAR d.o.o. Tuzla u iznosu od 250.000 KM
11. Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti na Prijedlog rješenja o dodjeli dijela sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za dugoročno finansiranje projekata putem dodjele kredita za 2015. godinu privrednom društvu KOMOTIN d.o.o. Jajce, u iznosu od 500.000 KM
12. Prijedlozi akata
a) Prijedlog odluke o usvajanju Strategije za borbu protiv korupcije 2016-2019
b) Prijedlog odluke o usvajanju Akcionog plana za provođenje strategije za borbu protiv korupcije 2016-2019
c) Izvještaj o radu Koordinacionog tima za koordinaciju aktivnosti u vezi s pripremom Strategije za borbu protiv korupcije 2016-2019 i Akcionog plana za provođenje strategije za borbu protiv korupcije 2016-2019, s Prijedlogom zaključka
13. Prijedlog rješenja u vezi s prijedlogom Nezavisnog strukovnog sindikata radnika zaposlenih u zdravstvu u Federaciji Bosne i Hercegovine, radi poništenja rješenja Federalnog ministarstva rada i socijalne politike broj: UPI 03-34/12-42/15 od 12.7.2016. godine
14. Prijedlozi rješenja
a) Prijedlog rješenja o izmjeni Rješenja o imenovanju Komisije za provođenje postupka izbora kandidata za predsjednika i članove Upravnog odbora Federalnog zavoda za zapošljavanje
b) Prijedlog rješenja o izmjeni Rješenja o imenovanju Komisije za provođenje postupka izbora kandidata za direktora Federalnog zavoda za zapošljavanje
c) Prijedlog rješenja o izmjeni Rješenja o imenovanju Komisije za provođenje postupka izbora kandidata za članove Konkurencijskog vijeća Bosne i Hercegovine iz Federacije Bosne i Hercegovine
d) Prijedlog rješenja o izmjeni Rješenja o imenovanju Komisije za provođenje postupka izbora kandidata za izbor i imenovanje direktora Finansijsko-informatičke agencije
15. Izvještaj o radu Nadzornog odbora Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo za period 1.3.2016. – 31.5.2016, s Prijedlogom zaključka
16. Izvještaj Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta o utrošku i efektima dodijeljenih poticajnih financijskih/finansijskih sredstva utvrđenih Budžetom/Proračunom Federacije BiH za 2014. godinu, s Prijedlogom zaključka
17. Izvještaj o implementaciji projekta ECSEE APL3-BiH (POWER IV), zaključno sa 30.6.2016. godine i Izvještaj o implementaciji projekta „Gasifikacija Srednjobosanskog kantona” koji se finansira iz kredita EBRD (38770), zaključno s 30.6.2016. godine, s Prijedlogom zaključka
18. Informacija o nedostajućim sredstvima za isplatu prava lica sa invaliditetom, s Prijedlogom zaključka
19. Informacija o stanju sigurnosti u željezničkom saobraćaju za period I-XII 2015. godine, s Prijedlogom zaključka
20. Informacija o stanju u oblasti zdravlja bilja u Federaciji Bosne i Hercegovine za 2015. godinu, s Prijedlogom zaključka
21. Informacija u vezi sa Inicijativom za davanje autentičnog tumačenja Zakona o izdvajanju i usmjeravanju dijela prihoda preduzeća ostvarenih radom termoelektrana, s Prijedlogom zaključka
22. Informacija vezana za Zaključak V. broj: 1367/2016 od 24.6.2016. godine, (stanje u Privrednom društvu „Šipad Export-Import” d.d. Sarajevo), s Prijedlogom zaključka
23. Informacija o aktivnostima na izradi Programa ekonomskih reformi Bosne i Hercegovine 2017-2019. godine, s Planom aktivnosti i obavezama institucija koje učestvuju u izradi Programa, s Prijedlogom zaključka
24. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti Federalnom ministarstvu kulture i sporta za prijem državnih službenika i namještenika
25. Zahtjev za davanje saglasnosti za zaključivanje ugovora o djelu, s Prijedlogom zaključka
26. Prijedlozi rješenja:
a) Prijedlog rješenja o uvođenju u posjed nekretnina prije pravosnažnosti rješenja o eksproprijaciji Službe geodetskih i imovinsko-pravnih poslova Općine Čapljina, dostavljenih na Zahtjev broj: 03-31-1071-6/2016 od 26.8.2016. godine
b) Prijedlog rješenja o uvođenju u posjed nekretnina prije pravosnažnosti rješenja o eksproprijaciji Službe geodetskih i imovinsko-pravnih poslova Općine Čapljina, dostavljenih na Zahtjev broj: 03-31-1071-7/2016 od 26.8.2016. godine
c) Prijedlog rješenja o uvođenju u posjed nekretnina prije pravosnažnosti rješenja o eksproprijaciji Službe geodetskih i imovinsko-pravnih poslova Općine Čapljina, dostavljenih na Zahtjev broj: 03-31-1071-8/2016 od 26.8.2016. godine
d) Prijedlog rješenja o uvođenju u posjed nekretnina prije pravosnažnosti rješenja o eksproprijaciji Službe geodetskih i imovinsko-pravnih poslova Općine Čapljina, dostavljenih na Zahtjev broj: 03-31-1071-9/2016 od 26.8.2016. godine
27. Prijedlozi rješenja
a) Prijedlog rješenja o uvođenju u posjed nekretnina prije isplate naknade za nekretnine potpuno ekspropisane Rješenjem Službe geodetskih i imovinsko-pravnih poslova Općine Čapljina, dostavljenih na Zahtjev broj: 03-31-1038-15/2016 od 30.8.2016. godine
b) Prijedlog rješenja o uvođenju u posjed nekretnina prije isplate naknade za nekretnine potpuno ekspropisane Rješenjem Službe geodetskih i imovinsko-pravnih poslova Općine Čapljina, dostavljenih na Zahtjev broj: 03-31-1038-16/2016 od 30.8.2016. godine
c) Prijedlog rješenja o uvođenju u posjed nekretnina prije isplate naknade za nekretnine potpuno ekspropisane Rješenjem Službe geodetskih i imovinsko-pravnih poslova Općine Čapljina, dostavljenih na Zahtjev broj: 03-31-1038-21/2016 od 30.8.2016. godine
28. Prijedlozi rješenja
a) Prijedlog rješenja o uvođenju u posjed nekretnina prije pravosnažnosti Rješenja o eksproprijaciji Službe geodetskih i imovinsko-pravnih poslova Općine Čapljina, dostavljenih na Zahtjev broj: 03-31-1101/2016 od 1.9.2016. godine
b) Prijedlog rješenja o uvođenju u posjed nekretnina prije pravosnažnosti Rješenja o eksproprijaciji Službe geodetskih i imovinsko-pravnih poslova Općine Čapljina, dostavljenih na Zahtjev broj: 03-31-1101-1/2016 od 1.9.2016. godine
c) Prijedlog rješenja o uvođenju u posjed nekretnina prije isplate naknade za nekretnine potpuno ekspropisane Rješenjem Službe geodetskih i imovinsko-pravnih poslova Općine Čapljina, dostavljenih na Zahtjev broj: 03-31-1101-2/2016 od 1.9.2016. godine
d) Prijedlog rješenja o uvođenju u posjed nekretnina prije pravosnažnosti Rješenja o eksproprijaciji Službe geodetskih i imovinsko-pravnih poslova Općine Čapljina, dostavljenih na Zahtjev broj: 03-31-1101-3/2016 od 1.9.2016. godine
e) Prijedlog rješenja o uvođenju u posjed nekretnina prije pravosnažnosti Rješenja o eksproprijaciji Službe geodetskih i imovinsko-pravnih poslova Općine Čapljina, dostavljenih na Zahtjev broj: 03-31-1101-4/2016 od 1.9.2016. godine
f) Prijedlog rješenja o uvođenju u posjed nekretnina prije pravosnažnosti Rješenja o eksproprijaciji Službe geodetskih i imovinsko-pravnih poslova Općine Čapljina, dostavljenih na Zahtjev broj: 03-31-1101-5/2016 od 2. 9.2016. godine
g) Prijedlog rješenja o uvođenju u posjed nekretnina prije pravosnažnosti Rješenja o eksproprijaciji Službe geodetskih i imovinsko-pravnih poslova Općine Čapljina, dostavljenih na Zahtjev broj: 03-31-1101-6/2016 od 2.9.2016. godine
h) Prijedlog rješenja o uvođenju u posjed nekretnina prije pravosnažnosti Rješenja o eksproprijaciji Službe geodetskih i imovinsko-pravnih poslova Općine Čapljina, dostavljenih na Zahtjev broj: 03-31-1101-7/2016 od 2.9.2016. godine
i) Prijedlog rješenja o uvođenju u posjed nekretnina prije pravosnažnosti Rješenja o eksproprijaciji Službe geodetskih i imovinsko-pravnih poslova Općine Čapljina, dostavljenih na Zahtjev broj: 03-31-1101-8/2016 od 2.9.2016. godine
j) Prijedlog rješenja o uvođenju u posjed nekretnina prije pravosnažnosti Rješenja o eksproprijaciji Službe geodetskih i imovinsko-pravnih poslova Općine Čapljina, dostavljenih na Zahtjev broj: 03-31-1101-9/2016 od 2.9.2016. godine
k) Prijedlog rješenja o uvođenju u posjed nekretnina prije pravosnažnosti Rješenja o eksproprijaciji Službe geodetskih i imovinsko-pravnih poslova Općine Čapljina, dostavljenih na Zahtjev broj: 03-31-1101-10/2016 od 2.9.2016. godine
l) Prijedlog rješenja o uvođenju u posjed nekretnina prije pravosnažnosti Rješenja o eksproprijaciji Službe geodetskih i imovinsko-pravnih poslova Općine Čapljina, dostavljenih na Zahtjev broj: 03-31-1101-11/2016 od 2.9.2016. godine
29. Prijedlozi akata
a) Prijedlog odluke o raspisivanju javnog konkursa i kriterijima za izbor i imenovanje jednog člana Upravnog odbora Agencije za unapređenje stranih investicija u Bosni i Hercegovini-FIPA
b) Prijedlog rješenja o imenovanju Komisije za provođenje postupka izbora kandidata za člana Upravnog odbora Agencije za unapređenje stranih investicija u Bosni i Hercegovini iz Federacije Bosne i Hercegovine
c) Javni konkurs za izbor i imenovanje jednog člana Upravnog odbora Agencije za unapređenje stranih investicija u Bosni i Hercegovini-FIPA
30. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o usvajanju programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava tekućih transfera utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrta
 
Petak,
25. maj 2018.
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba-kompjuterska oprema i kancelarijske mašine za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade Federacije BiH, broj: 06-02-36-11/2018-16 od 16.05.2018. godine.
Poziv za dostavu ponuda za javnu nabavku  usluga-tehničkog pregleda i registracije vozila za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade Federacije BiH (usluge iz Aneksa II dio B Zakona o javnim nabavkama), broj: 06-02-36-17/2018-1 od 16.05.2018. godine.
Pojašnjenje svim zainteresiranim u Postupku javne nabavke usluga tehničkog pregleda i registracije motornih vozila za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade Federacije Bosne i Hercegovine (USLUGE IZ ANEKSA II DIO B. ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA)
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku usluga - nabavka avio-karata za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade FBiH
Odluka o izboru kvalifikovanih ponuđaća za javnu nabavku advokatskih usluga – pravna odbrana Vlade FBiH u slučaju radnopravnih sporova (27.04.2018)
Poziv za dostavu ponuda za javnu nabavku advokatskih usluga-pravna odbrana Vlade FBiH u slučaju radnopravnih sporova (usluge iz Aneksa II dio B Zakona o javnim nabavkama)
Obavještenje o javnoj nabavci usluga FMERI
Plan javnih nabavki Generalnog  sekretarijata Vlade FBiH za 2018. godinu (27.04.2018.)
Poziv za dostavu ponuda za javnu nabavku usluga – “Restoranske usluge eksterne reprezentacije za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade Federacije BiH”
Obrazac praćenja provedbe ugovora-okvirnog sporazuma za 2017. godinu-31.03.2018.
Obrazac praćenja provedbe ugovora-okvirnog sporazuma za 2018. godinu-31.03.2018.
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku usluga (LOT 1 - nabavka usluga održavanja i servisiranja službenih vozila marke „PASSAT“ za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade FBiH , broj: 07-14-75-19/2017-11 od 08.11.2017. godine)
Odluka o poništenju postupka javne nabavke usluga– LOT2 – nabavka održavanja i servisiranja službenog vozila marke "GRAND CHEROKEE" za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade FBiH
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba – tečna goriva za službena motorna vozila za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade FBiH
Obavještenje o javnoj nabavci usluga stručnog konsultanta za pružanje konsultantskih usluga Vladi FBiH u izradi tenderske dokumentacije
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba – kancelarijskog i kompjuterskog materijala i ostalog administrativnog materijala i sitnog inventara za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade FBiH
ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA JAVNU NABAVKU USLUGA — TELEKOMUNIKACIJSKE USLUGE — DODATNI BACK UP LINK I SERVISNI LINK ZA POTREBE GENERALNOG SEKRETARIJATA VLADE FBiH
Odluka o poništenju postupka javne nabavke roba - nabavka kompjuterske opreme i kancelarijskih mašina, broj: 07-14-75-14/2017-21
Poziv za dostavu ponuda za javnu nabavku usluga - stručnog usavršavanja za potrebe generalnog sekretarijata Vlade FBiH za 2018. godinu
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku usluga – nabavka avio-karata za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade Federacije BiH (27.04.2017) 

ARHIVA