37. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 13.12.2007.
Saopćenje o radu

U PRIPREMI PRIJEDLOZI PRORAČUNA FEDERACIJE BiH ZA 2008. GODINU I ZAKONA O NJEGOVU IZVRŠENJU

Na današnjoj sjednici u Sarajevu Vlada Federacije BiH je razmatrala nacrte proračuna Federacije BiH za 2008. godinu i zakona o njegovu izvršenju, u svjetlu primjedbi i prijedloga iz parlamentarne rasprave.

Visina proračuna za slijedeću godinu kretaće se u okviru utvrđene u Nacrtu ovog dokumenta, s tim što će, prije slanja u parlamentarnu proceduru u formi Prijedloga, sve proračunske pozicije biti sagledane i ocijenjene u skladu sa novim Rebalansom Proračuna za 2007. godinu koji je jučer podržan u Parlamentu FBiH.

Očekuje se da će Vlada FBiH prijedloge proračuna i zakona o njegovom izvršenju utvrditi na sjednici zakazanoj za ponedjeljak.

ODLUKA O ODABIRU USPJEŠNOG PONUĐAČA ZA «ALUMINIJ»

Vlada FBiH danas je Odlukom utvrdila redoslijed po kojem će Komisija za pripremu prodaje 88 posto kapitala mostarskog «Aluminija» obaviti razgovore sa uspješnim ponuđačima.

Prvorangirana obavezujuća je, prema Odluci, ponuda Konzorcija «Glencore International AG», «Feal» d.o.o & “Dalekovod” d.d.

Drugorangiranom je ocijenjena ponuda “En+Group Ltd”, a trećerangiranom ponuda “Mytilineos Holdings SA”.

Odluka obvezuje Komisiju da, na osnovu pravila tendera, započne pregovore s uspješnim ponuđačem radi zaključenja ugovora o kupoprodaji s ciljem postizanja što povoljnijih uslova, posebno po pitanju električne energije i ekologije koji su, u skladu sa zaključcima Vlade, eliminatorni za pregovore o ostalim uvjetima.

Ako ponuđač zadovolji kriterije iz ova dva pitanja, morat će ispuniti i uvjete koji se odnose na garancije za isplatu kupoprodajne cijene, investicijska ulaganja i zapošljavanje novih radnika.

Komisija je dužna, po okončanju pregovora, dostaviti Vladi FBiH usaglašeni Nacrt ugovora o kupoprodaji na konačno odobrenje.

O FUNKCIONISANJU ROBNIH REZERVI FBiH

Vlada je danas razmatrala stanje u Federalnoj direkciji za robne rezerve i izrazila nezadovoljstvo radom Direkcije i njenog menadžmenta.

Zadužena su federalna ministarstva trgovine i poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva da za slijedeću sjednicu Vlade FBiH u ponedjeljak pripreme cjelovitu Informaciju o funkcionisanju robnih rezervi FBiH i predlože hitne mjere za prevazilaženje sadašnjeg nezadovoljavajućeg stanja.

SREDSTVA ZA RAZVOJ LOKALNIH ZAJEDNICA

U skladu sa zaključcima Vlade FBiH od 8.8. ove godine, a u vezi Izvještaja o poslovanju Fondacije za održivi razvoj “Odraz” pripremljen je cjelovit Program podrške razvoju lokalnih zajednica (CDP), koji se odnosi na zajednice, posebno u ruralnim i povratničkim sredinama koje nisu obuhvaćene Programom dodatnog finansiranja CDP-a, a neophodna im je potpora države.

U te svrhe sa budžetskog Transfera za raseljena lica i povratnike Vlada je danas Odlukom Fondaciji za održivi razvoj “Odraz” odobrila 1.025.000 KM za završetak započetih projekata razvoja zajednica (CDP) i to: završetak vodoopskrbnog sustava Jare, općina Široki Brijeg, rekonstrukcija ceste Kupnjača-Crkva u Ledincu, općina Grude, vodosnabdijevanje Bešpelj, Divičani i Kuprešani, općina Jajce, izgradnja višenamjenske školske sportske plohe, općina Busovača, rekonstukcija puta Berići-Spahovići i Podborovi-Rešetnica, općina Goražde i izgradnja općinske zgrade, općina Foča-Ustikolina.

Sa istog budžetskog transfera odobreno je 894.000 KM Federalnom ministarstvu raseljenih osoba i izbjeglica koja će biti transferisana općini Konjic i Fondaciji “Odraz” za završetak projekta vodosnabdijevanja u općini Zavidovići, izgradnju lokalnih puteva i školskog igrališta u ruralnim područjima Mostara, mjesnog groblja u Drvaru i lokalnih puteva u općinama Prozor-Rama i Konjic.

O REKONSTRUKCIJI GRADSKE VIJEĆNICE U MOSTARU

Vlada FBiH je usvojila Program utroška tri miliona KM kapitalnog granta Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke za rekonstrukciju zgrade Gradske vijećnice u Mostaru.

Plan troškova ovih radova napravljen je na osnovu procijenjenih vrijednosti dok će se stvarna vrijednost utvrditi u postupku javnih nabavki.

Sredstva se izdvajaju iz Budžeta FBiH za ovu godinu na poseban račun Grada Mostara koji je, u ime Vlade i Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke, implementator projekta.

Federalna ministrica obrazovanja i nauke će imenovati posebnu komisiju za praćenje namjenskog utroška sredstava.

O STANJU UPOSLENOSTI U FBiH

Prihvativši Informaciju Federalnog ministarstva rada i socijalne politike o stanju uposlenosti u FBiH, Federalna vlada je zadužila Federalnu upravu za inspekcijske poslove da, u suradnji s kantonalnim inspekcijama, do 31.12.2007. godine izvrši inspekcijsku kontrolu u svezi primjene i provedbe propisa iz oblasti upošljavanja u dvije kantonalne službe po vlastitom izboru.

Federalni zavod i kantonalne službe za upošljavanje dužne su, u roku od tri mjeseca, sukladno Zakonu o posredovanju u upošljavanju i socijalnoj sigurnosti neuposlenih osoba i Pravilniku o evidencijama u oblasti upošljavanja, izvršiti reviziju neuposlenih osoba. Federalno ministarstvo rada i socijalne politike i Federalni zavod za upošljavanje koordinirat će aktivnosti u svezi ove akcije i, po njenom okončanju, izvršiti superreviziju i o tome podnijeti izvješće Vladi FBiH i Parlamentu FBiH.

Federalni zavod za statistiku, Federalni zavod za zapošljavanje i Federalni zavod za mirovinsko i invalidsko osiguranje ostvarit će suradnju s ciljem objedinjavanja evidencija o broju (ne)uposlenih u FBiH.

Današnjim zaljučcima, Vlada FBiH podržala je provedbu projekta ELMO, a osobito njegovu komponentu koja se odnosi na uspostavu jedinstvenog informacijskog sustava za sve nositelje socijalnog osiguranja.

Inače, prema pokazateljima Federalnog zavoda za statistiku, u rujnu/septembru 2007. godine u FBiH je bilo 409.897 uposlenih naspram 391.498 u istom mjesecu 2006. godine. U istom je razdoblju i broj neuposlenih povećan s 359.177 na 371.017.

Tijekom provedbe Akcije kontrole rada na crno je, uz ostalo, utvrđeno kako se na evidenciji neuposlenih i dalje nalazi veliki broj osoba koje rade i ostvaruju prihod veći od Zakonom predviđenog limita (25 posto prosječne plaće).

Prema pokazateljima Federalnog zavoda MIO, broj evidentiranih osiguranika je od prosinca/studenog 2005. godine u stalnom porastu. S krajem 11. mjeseca 2007. godine bilo je 475.875 osoba za koje je uplaćivan doprinos za MIO.

PROJEKAT POBOLJŠANJA OPREME ZA ODRŽAVANJE CESTA

Vlada FBiH je razmatrala i prihvatila Informaciju o Projektu poboljšanja opreme za održavanje cesta čiji je korisnik preduzeće “Ceste” d.d. Mostar, a koji se finansira grant sredstvima Vlade Japana od ukupno 844 miliona japanskih jena.

Ovim će se sredstvima nabaviti oprema i vozila za održavanje cesta, osigurati neophodne usluge za montažu opreme i obuku osoblja za rukovanje i održavanje opreme i vozila, te platiti konsultantske usluge u visini od 27,3 miliona japanskih jena.

Implementaciju projekta će, u ime Vlade FBiH, vršiti Federalno ministarstvo prometa i komunikacija, dok je Agencija za međunarodnu saradnju (JICA) ovlašteni predstavnik Vlade Japana.

Vlada je federalnog ministra prometa i komunikacija Naila Šečkanovića ovlastila za izdavanje neopozivog ovlašćenja banci u Japanu za plaćanje sa grant računa konsultantu i isporučiocu opreme, dok će “Ceste” d.d. Mostar osigurati finansijska sredstva za izmirenje provizija prema banci u Japanu.
Vlada će osigurati da se oprema oslobodi plaćanja carina i carinskih dažbina i drugih poreza i naknada u BiH. Predstavnik državnog kapitala u ovom preduzeću u njegovom Upravnom odboru će nadzirati izvršenje odluke Vlade i brinuti se da se osigura odgovarajuća upotreba i održavanje isporučene opreme.

MIŠLJENJE NA STATUT ZAVODA ZA KONTROLU LIJEKOVA FBiH

Vlada FBiH je dala pozitivno mišljenje na Prijedlog Statuta Zavoda za kontrolu lijekova FBiH i uputila ga u Parlament FBiH, radi davanja saglasnosti.
Prema Statutu, ova je institucija osnovana sa ciljem kontrole lijekova u FBiH.
Osnovnu djelatnost Zavod je dužan obavljati uz primjenu savremenih farmaceutskih postupaka i obavljanje naučno-istraživačkog rada u ovoj oblasti.U njegovoj su nadležnosti i stručno usavršavanje i dopunsko obrazovanje zdravstvenih radnika u oblasti kontrole lijekova. Pored toga, Zavod je dužan da osigura praćenje savremenih dostignuća u oblasti kontrole lijekova u okviru saradnje sa Evropskim direktoratom za kvalitet lijekova.
Osnivač Zavoda je Parlament FBiH, a Vlada FBiH na prijedlog federalnog ministra zdravstva imenuje i razrješava njegov Upravni odbor.


KOEFICIJENT ZA BORAČKA PRIMANJA ZA DECEMBAR 1,00 (JEDAN )

Federalna vlada je donijela Odluku kojom se utvrđuje koeficijent 1,00 (jedan) za usklađivanje visine mjesečnih novčanih primanja korisnika boračko-invalidske zaštite za mjesec decembar 2007. godine.
Na osnovu ove odluke, federalni ministar za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata izdaće naredbu o isplati.

FINANSIJSKE ODLUKE

U skladu sa Odlukom o izgradnji sarajevske zaobilaznice od 21.4.2005. godine, Vlada FBiH je danas iz ovogodišnjeg budžeta u ove svrhe odobrila pet miliona KM. Sredstva osigurana na poziciji “Učešće Vlade u projektima rekonstrukcije koje finansira međunarodna zajednica” biće za ove svrhe prebačena Direkciji cesta FBiH.
Sa iste budžetske pozicije odobreno je i 90.000 KM za sufinansiranje Projekta SESP - Drugi projekat podrške zapošljavanju u protekla tri kvartala ove godine.
Federalnoj direkciji robnih rezervi Vlada je odobrila 1,4 miliona KM za nabavku 500.000 litara jestivog ulja, namijenjenih intervenciji na tržištu.
JKP Gradska groblja Visoko odobreno je 450.000 KM za rekonstrukciju groblja.
Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrta odobreno je 30.000 KM za finansiranje manifestacije “Poduzetnik godine” u okviru Proljetnog foruma poduzetnika, čiji su pokrovitelji Federalna vlada i resorno ministarstvo.

KOMISIJA ZA “ORAO”

Današnjom Odlukom Vlada FBiH formirala je Komisiju čiji je zadatak da predloži način rješavanja statusa JP Vazduhoplovni zavod “Orao” iz Rajlovca i radnopravnog statusa njegovih radnika, te njihovih potraživanja po osnovu radnog odnosa u ovom preduzeću.
Rok za izvršenje ovog zadatka je 10.1.2008. godine.

PRIPREME ZA NASTUP NA SPLITSKOM SAJMU

Federalna vlada podržala je danas zajednički nastup institucija BiH kroz projekt “Bosna i Hercegovina – zemlja partner sajma GAST i SATURN” koji se u Splitu održava od 5. do 9. ožujka/marta 2008. godine.
Za realiziranje projekta zadužena su federalna ministarstva okoliša i turizma, razvoja, poduzetništva i obrta, trgovine, financija, poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, te kulture i sporta. Inicijalna sredstva od 100.000 konvertibilnih maraka bit će osigurana iz ovogodišnjeg proračuna sa pozicija Federalnog ministarstva okoliša i turizma i federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta.

* * *
Sjednica Vlade FBiH završena je u 11, 40 sati.

VIDEO:

Nedjelja,
17. januar 2021.
VIŠE