37. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 13.12.2007.
Dnevni red
 1. Verifikacija Zapisnika 36. sjednice Vlade Federacije BiH;
 2. Nacrt budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2008. godinu;
 3. Nacrt zakona o izvršavanju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2008. godinu;
 4. Prijedlog odluke o davanju na privremeno korištenje bivše kasarne „Jagomir“ u Sarajevu firmi d.o.o. „BooC“ Sarajevo;
 5. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava za rekonstrukciju Gradskog groblja u Visokom;
 6. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije BiH za 2007.godinu Federalnom ministarstvu raseljenih osoba i izbjeglica za fondaciju OdRaz;
 7. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava fondaciji OdRaz;
 8. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije BiH za 2007.godinu Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrta za potrebe finansiranja manifestacije ˝Poduzetnik godine˝ u okviru Proljetnog foruma poduzetnika;
 9. Prijedlog odluke o usvajanju programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava kapitalnog granta ˝Rekonstrukcija zgrade gradske Viječnice Mostar˝ Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2007.godinu;
 10. Prijedlog odluke o isplati verificiranih obaveza prema dobavljačima prijašnjeg Federalnog ministarstva odbrane;
 11. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2007.godinu u svrhu izgradnje Sarajevske zaobilaznice;
 12. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2007.godinu, za finansiranje Projekta SESP – Drugi projekat podrške zapošljavanju – IDA kredita 3927 BOS za I, II i III kvartal 2007. godine;
 13. Prijedlog odluke o nabavci devastirane zgrade hotel «Hercegovina» u Mostaru sa priključcima i pripadajućim zemljištem za izgradnju objekta federalnih ministarstava sa sjedištem u Mostaru;
 14. Statut Zavoda za kontrolu lijekova;
 15. Informacija o poduzetim aktivnostima u vezi sa sanacijom objekta JP ˝Elektroprivreda BiH˝ Sarajevo, sa prijedlogom zaključaka;
 16. Informacija o projektu poboljšanja opreme za održavanje cesta iz Granta Vlade Japana sa Prijedlogom zaključaka;
 17. Informacija o stanju zaposlenosti u Federaciji Bosne i Hercegovine;
 18. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2007.godinu Federalnoj direkciji robnih rezervi;
 19. Prijedlog odluke o utvrđivanju koeficijenta za usklađivanje visine mjesečnih novčanih primanja korisnika boračko-invalidske zaštite za mjesec decembar/prosinac 2007. godine;
 20. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o privatizaciji preduzeća;
 21. Prijedlog odluke o osnivanju Komisije za utvrđivanje prijedloga rješavanja sadašnjeg statusa JP VZ «Orao» Rajlovac- Sarajevo i radnopravnog statusa njihovih radnika i potraživanja po osnovu radnog odnosa u ovom preduzeću;
 22. Prijedlog odluke o odabiru uspješnog ponuđača za «Aliminij» d.d. Mostar;
 23. Informacija o zajedničkom nastupu na Sajmu u Splitu u martu 2008. sa Prijedlogom zaključaka;
 24. Informacija o funkcionisanju Federalne direkcije za robne rezerve sa Prijedlogom zaključaka.

VIDEO:

Utorak,
26. januar 2021.
VIŠE