68. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 09.09.2016.
Saopćenje o radu
 
 
68. SJEDNICA VLADE FEDERACIJE BiH:
 
UTVRĐEN PRIJEDLOG ZAKONA O PENZIJSKOM O PENZIJSKOM I INVALIDSKOM OSIGURANJU
 
Vlada Federacije BiH je, na današnjoj sjednici u Sarajevu, utvrdila i Parlamentu FBiH uputila Prijedlog zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, čiji je tekst utemeljen na Strategiji reforme penzijskog sistema u Federaciji BiH, koju je usvojio Parlament Federacije BiH.
 
Radi se o zakonu koji je od ključne važnosti za Federaciju BiH za osiguranje finansijske stabilnosti penzionera, poboljšavanje sistema penzijskog i invalidskog osiguranja i obezbjeđivanje njegove dugoročne finansijske stabilnosti.
 
Zakon polazi od smjernica baziranih na nepovoljnim prognozama socijalne održivosti penzijskog sistema u Federaciji BiH i pokazanim lošim demografskim izgledima.
 
U toku izrade novog zakona održan je niz sastanaka sa zainteresovanim stranama, između ostalih sa Savezom samostalnih sindikata BiH, Udruženjem poslodavaca Federacije BiH, te, što je posebno bitno, sa Savezom udruženja penzionera u Federaciji BiH, koji su u pisanoj formi dostavili prijedloge, primjedbe i sugestije na Prednacrt, koje su razmotrene i, najvećim dijelom, ugrađene u tekst Zakona.
 
Uvaženi su zahtjevi udruženja penzionera za blagovremeno osiguranje sredstava za isplatu penzija do petog u mjesecu, garancije isplate penzija na postojećem nivou bez obzira na priliv sredstava od doprinosa - trezorski način poslovanja, usklađivanje penzija prema rastu indeksa potrošačkih cijena (troškovi života), obezbjeđenje isplate posmrtnina porodicama umrlih penzionera i sredstava za rehabilitaciju bolesnih i najugroženijih penzionera.
 
Ciljevi reforme penzijskog sistema u FBiH su ublažavanje efekta starenja na penzijski sistem, smanjenje preranog prestanka radnog vijeka, pravedniji izračun penzija prema plaćenom doprinosu, pravedan odbitak za prijevremenu penziju i stimulacija ostanka u sferi rada, smanjenje prekomjernih izdataka za invalidske i porodične penzije, pojačanje aktivnost radno sposobnih i poboljšanje naplate doprinosa, te sprječavanje i ublažavanje pada adekvatnosti penzija u FBiH.
 
Zakon priznaje nekoliko vrsta prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja, a to su pravo na starosnu i invalidsku penziju, prava osiguranika s promijenjenom radnom sposobnošću, pravo po osnovu fizičke onesposobljenosti, pravo na porodičnu penziju i, što je novina, jednokratno pravo na posmrtninu.
 
Obim prava zavisi od dužine penzijskog staža osiguranika i visine plata i osnovica osiguranja na koje je plaćen doprinos za PIO.
 
Novina u ovom zakonu su novi sistem utvrđivanja visine penzija kroz uvođenje bodovne formule, gdje je visina penzije bazirana na stažu osiguranja i uplaćenim doprinosima. To, po automatizmu, dovodi do veće pravičnosti, jer će osiguranici koje više izdvajaju imati i veće penzije, uz napomenu da je i novim zakonom predviđen mehanizam zaštite najugroženijih kategorija kroz tzv. najnižu penziju i to u dosadašnjem iznosu koja će i ubuduće biti usklađivan prema rastu/indeksu potrošačkih cijena.
 
Za svaku godinu staža s plaćenim doprinosom osiguranik stiče bodove proporcionalno uplaćenom: 1 bod ako je plaća bila ista kao i prosječna plaća, 2 boda ako je bila dvostruko veća od prosječne, 0,5 ako je bila pola prosječne, itd. U trenutku odlaska u penziju, osiguraniku se iznos penzije utvrđuje tako što se ukupan broj bodova ostvarenih u radnom vijeku množi s vrijednosti općeg boda (novčani iznos u KM).
 
Vrijednost općeg boda (13,6 KM) se usklađuje prema procentu porasta prosječne bruto plaće u Federaciji BiH u prethodnoj godini, a penzije se usklađuju prema procentu porasta/indeksu potrošačkih cijena na godišnjem nivou u Federaciji BiH u prethodnoj godini. Dakle, predloženim napuštanjem sistema koeficijenta i uvođenja redovnog i transparentnog usklađivanja penzija, uvodi se najbolja svjetska praksa u penzijski sistem u Federaciji BiH.
 
Predloženo usklađivanje vrijednosti boda s rastom plaća održava potpunu proporcionalnost početne vrijednosti penzije s doprinosima i produktivnosti generacije koja odlazi u penziju. Jednom odobrena penzija doživotno će biti usklađivana s troškovima života, što znači da njena realna kupovna moć nikada neće padati. Ako su ekonomska kretanja u zemlji povoljna, ostvaruje se rast uz povoljne fiskalne uvjete, može biti donesena odluka o dodatnom usklađivanju iznad porasta potrošačkih cijena, ali ne više od polovice rasta realnih plaća (tzv. švicarska formula).
 
Propisano trezorsko poslovanje nosilaca osiguranja znači da bi se svi prihodi od doprinosa za PIO slijevali na jedan „budžetski račun” iz kojeg bi, praktično, bile isplaćivane penzije. Takav pristup bi osigurao veću transparentnost u trošenju javnih sredstava i stabilnost isplate penzija. Zbog složenosti uvođenja trezorskog poslovanja, predviđen je prelazni period za uvođenje u kome treba stvoriti finansisjke i tehničke mogućnosti, a koji ne može biti duži od dvije godine od dana stupanja na snagu zakona. Ostavljena je mogućnost da to bude urađeno i ranije, o čemu odluku donosi Vlada FBiH.
 
Jedna od novina je i da član privrednog društva ili druge organizacije, član organa upravljanja ili organa nadzora, osoba koje obavlja poslove na osnovu ugovora o djelu, autorskog ili drugog ugovora i koja prima ugovorenu naknadu, ima pravo da isplaćena naknada bude preračunata u staž osiguranja
 
Ovaj staž računa se prema ostvarenoj ugovorenoj naknadi za koju je uplaćen adekvatan doprinos. Staž osiguranja sa efektivnim trajanjem, izražen u mjesecima, utvrđuje se tako što se iznos ugovorene naknade sa porezima i doprinosima, tj. bruto iznos ugovorene naknade isplaćene u toku godine podijeli s prosječnom mjesečnom bruto-platom u FBiH ostvarenom u prethodnoj godini. Na ovaj način osiguranik praktično povećava primanja, a time i iznos penzije.
 
U staž osiguranja nezaposlenih osoba sa efektivnim trajanjem računa se vrijeme za koje je nezaposlenoj osobi u skladu sa propisima koji regulišu prava nezaposlenih osoba uplaćen doprinos.
 
U skladu sa općim ciljevima stvaranja jače veze između penzija i uplaćenih doprinosa, kao i osiguranja dugoročne održivosti sistema potrebno je propisati adekvatne stope doprinosa za tzv. beneficirani radni staž. Iz tih razloga potrebno je za osiguranike kojima se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem uvesti plaćanje aktuarski pravične stope doprinosa za PIO za svaki mjesec utvrđenog plaćanja. Zato je neophodno provesti postupak revizije svih radnih mjesta za koja se staž računa u uvećanom trajanju u skladu s promjenama u tehnološkim procesima i potrebom za što dulji ostanak u radnom procesu.
 
Pravo na starosnu penziju ima osiguranik kada navrši 65 godina života i najmanje 15 godina staža osiguranja, odnosno najmanje 20 godina penzijskog staža, ili kada navrši 40 godina staža osiguranja bez obzira na godine života.
 
Osiguraniku koji ima navršen staž osiguranja sa uvećanim trajanjem, starosna granica za ostvarivanje prava na starosnu penziju snižava se za ukupno uvećanje staža, ali najviše do 45 godina života.
 
Predviđen je prelazni period u kojem osiguranik muškarac/žena mogu ostvariti pravo na starosnu penziju i prije uslova propisanih ovim zakonom. Tako osiguranik ima pravo na starosnu penziju i kada navrši 40 godina penzijskog staža i najmanje 62 godine života. Predviđeno je postepeno povećavanje godina starosti i paralelno s tim godina staža osiguranja, a s ciljem smanjenja broja prijevremenih penzija, i to za muškarce, počev od 2016. godine, 60 godina i šest mjeseci života i 35 godina staža osiguranja, a svake iduće godine i godine života i potrebnog penzijskog staža povećavaju se za šest mjeseci. Kada je riječ o ženama, također počev od 2016. godine, radi se o 55 godina i šest mjeseci života i 30 godina staža osiguranja i istom povećanju za šest mjeseci svake naredne godine života.
 
Umjesto prethodno predviđenog ukidanja prijevremenog penzionisanja u 2015. godini, predviđena je mogućnost prijevremenog ostvarivanja prava na starosnu penziju uz pravedan odbitak. Ova blaža verzija prijevremenog penzioniranja bolje odražava trenutno stanje na tržištu rada i ne stavlja prve slijedeće generacije penzionera u znatno nepovoljniji položaj, kao što bi to činilo radikalno ukidanje prijevremene penzije.
 
U segmentu invalidskih penzija nije bilo većih izmjena, ali su stvorene pretpostavke i date smjernice za izmjenu drugih propisa koji uređuju ovu oblast, što će u konačnici dovesti do striktnije procedure i metodologije ocjene preostale radne sposobnosti, što će rezultirati smanjenjem broja novih invalidskih penzija. Očekivanja su da udio invalidskih penzija u ukupnom broju padne sa sadašnjih 23 na 18 posto u slijedeće tri decenije, te na jedanaest posto, koliko danas iznosi u Europskoj uniji.
 
Invalidska penzija određuje se na isti način kao i starosna, odnosno množenjem ličnih bodova osiguranika i vrijednosti općeg boda na dan ostvarivanja prava.
 
Zadržani su određeni zaštitni mehanizmi npr. da invalidska penzija za osiguranika koji ima manje od 15 godina staža osiguranja ne može biti manja od iznosa najniže penzije, kao i da se za osiguranika kod koga je invalidnost prouzrokovana povredom na radu ili profesionalnom bolešću penzija određuje za staž osiguranja od 40 godina.
 
Generalno su pooštreni uvjeti za sticanje prava na porodičnu penziju (isplata penzija je uslovljena navršetkom određenog broja godina) radi smanjenja broja porodičnih penzija i uvedeno podsticanje potencijalnih korisnika ovih penzija na uključivanje u tržište rada, što je jedan od pravaca reforme utvrđenih Strategijom reforme penzijskog sistema u Federaciji.
 
Napravljeni su određeni izuzeci primjereni socijalnoj i ekonomskoj situaciji, uz uvažavanje u praksi uočenih specifičnih situacija u kojima su udovice/udovci trajno gubili pravo na penziju.
 
Poseban izuzetak je napravljen u slučaju udovica poginulih boraca pripadnika Armije BiH, HVO-a i MUP-a, jer je predviđeno da udovica šehida, odnosno poginulog branioca, ima pravo na porodičnu penziju kada navrši 50 godina života. Ranije je, pak, to pravo trajno gubila.
 
U cilju zaštite od siromaštva, te djelimičnog zadržavanja koncepta solidarnosti, zadržan je mehanizam najniže penzije. Riječ je o iznosu najniže penzije isplaćene u decembru 2015. godine u Federaciji BiH, usklađene za sva pripadajuća povećanja na dan ostvarivanja prava,. Ovaj iznose se, dalje, usklađuje od 1. januara svake godine prema procentu porasta potrošačkih cijena na godišnjem nivou u Federaciji BiH u prethodnoj godini.
 
Predviđeno je da Vlada Federacije BiH može, izuzetno, posebnom odlukom utvrditi povećanje iznosa najniže penzije u procentu većem od procenta porasta troškova života. Najviši iznos penzije je propisan indirektno kroz godišnji osobni koeficijent koji može iznositi najviše pet.
 
SREDSTVA ZA KANTONE I OPĆINE
 
Vlada FBiH danas je donijela Odluku kojom je utvrdila kriterije raspodjele sredstava utvrđenih u Proračunu FBiH za 2016. godinu na poziciji „Tekući transferi drugim razinama vlasti i fondovima - kantoni i općine”, u iznosu od 16.000.000 KM, a na ime sufinanciranja u projektima i financijske pomoći.
 
Od ukupnog iznosa, kantonima je namijenjeno 9.000.000 KM, a općinama 7.000.000 KM.
 
Kriteriji za raspodjelu sredstava kantonima su broj stanovnika i površina, broj učenika u osnovnom i srednjem obrazovanju, kreditno zaduženje kantona i smanjenje broja zaposlenih.
 
Ovi kriteriji će biti primijenjeni na temelju podataka Federalnog zavoda za statistiku i Porezne uprave FBiH. Vlade kantona kojima će sredstva biti transferirana će politiku zapošljavanja u narednom razdoblju realizirati tako što, u fiskalnoj godini, na dva novoupražnjena može biti popunjeno najviše jedno radno mjesto.
 
Sredstva općinama bit će doznačena u svrhu financijske pomoći, sufinanciranje infrastrukturnih i projekata od značaja za pojedine općine, te onih su implementirani putem Fonda za pomoć nastradalim područjima od prirodne nesreće na teritoriju FBiH.
 
Vlada FBiH će posebnim odlukama utvrditi pojedinačne iznose za pojedine kantone i općine, dinamiku doznačavanja sredstva, te način izvješćivanja o njihovom utrošku.
 
PROJEKT USPOSTAVE JEDNOŠALTERSKOG SISTEMA POSLOVANJA
 
Federalna vlada danas je prihvatila informaciju o potrebi reforme procesa registracije poslovnih subjekata u Federaciji BiH s ciljem uspostavljanja jednošalterskog sistema poslovanja i omogućavanja elektronske registracije.
 
Ovo je u skladu sa Odlukom o provođenju Projekta unapređenja poslovnog okruženja i pristupa tržištu u BiH, donesenoj na 62. sjednici 12.7.2016. godine, kojom je data saglasnost za početak provođenja ovog projekta. To je u skladu i sa obavezama preuzetim Ugovorom o savjetovanju, koji je zaključen između Vlade FBiH i Grupacije Svjetske banke, odnosno Međunarodne finansijske korporacije (International Finance Corporation - IFC).
 
Prema odredbama tog ugovora, posebno dijela koji se odnosi na smanjenje troškova i rizika za rad poslovnih subjekata, aktivnosti Vlade FBiH obuhvataju i provođenje reformi procesa registracije poslovnih subjekata u Federaciji BiH. To podrazumijeva i uspostavljanje jednošalterskog sistema registracije poslovnih subjekata, čime će biti kreirana osnova za elektronsku registraciju poslovnih subjekata i omogućen prijem zahtijeva na jednom mjestu, pribavljanje potrebne dokumentacije po službenoj dužnosti i koordinacija između nadležnih institucija.
 
Prema izvještaju Svjetske banke o lakoći poslovanja za 2016. godini, u kojem je proces registracije poslovnih subjekata analiziran i rangiran, BiH je od 189 zemalja svijeta zauzela 175. mjesto, što ukazuje na nužnost sveobuhvatne i kompletne revizije sistema. Trenutno stanje je ogromna prepreka povećanju broja investicija, a negativno utiče na konkurentnost domaćih firmi i njihove izvozne mogućnosti. Privreda u BiH je suočena sa ogromnim brojem regulatornih zahtjeva na svim nivoima vlasti, koje se nerijetko isprepliću u nadležnostima, što još više otežava situaciju na tržištu.
 
Strateški cilj aktivnosti koje pokreće Vlada Federacije BiH je da generalno poveća konkurentnost privrede Federacije BiH i da stimuliše poslovne subjekte povećanjem efikasnosti, efektivnosti, kvaliteta, fleksibilnosti i transparentnosti usluga poslovnim subjektima, kroz korištenje inovativne informacione i komunikacione tehnologije.
 
Vlada ima namjeru da uđe u projekat uspostavljanja jednošalterskog sistema registracije kao prioritetnog u periodu 2016.-2018. godina u oblasti reforme poslovnog okruženja.
 
Željeni ciljevi su uspostavljanje jednošalterskog sistema registracije i omogućavanje online registracije privrednim subjektima u FBiH, skraćenje procesa registracije poslovnih subjekata na tri dana (ne uključujući registraciju PDV-a) za sve vrste društava sa ograničenom odgovornošću, smanjenje neophodnih koraka za registraciju za 50 posto i smanjenje troškova registracije. Također. ciljevi su i povećanje broja novoregistrovanih privrednih subjekata FBiH za 15 posto, i to 18 mjeseci nakon implementacije reformi u odnosu na period od dvije godine prije reformi. Do kraja projekta ciljevi su i poboljšanje pozicije BiH u oblastima registracije poslovnih subjekata u izvještaju Svjetske banke o lakoći poslovanja, kao i povećanje transparentnosti rada Vlade uspostavom mogućnosti online pretraživanja poslovnog registra.
 
Kako se radi o kompleksnom procesu i potrebi za sveobuhvatnom reformom, u ovaj ptrojekt će biti potrebno uključiti veliki broj institucija i osigurati njihovu adekvatnu koordinaciju.
 
Zato je Vlada danas imenovala dvanaestočlanu interresornu radnu grupu sa zadatkom da, uz podršku Grupacije Svjetske banke, pripremi analizu postojećeg zakonskog i informatičkog okvira i predloži mjere, izmjene regulative i aktivnosti na uspostavljanju jednošalterskog sistema poslovanja i elektronske registracije poslovnih subjekata u Federaciji BiH.
 
IMPLEMENTACIJA AKTA O MALIM I SREDNJIM PODUZEĆIMA
 
Vlada FBiH prihvatila je danas informaciju o provođenju Akta o malim i srednjim poduzećima (Small business Act - SBA), te zadužila sve relevantne federalne institucije da, na tom planu, surađuju s Federalnim ministarstvom razvoja, poduzetništva i obrta.
 
U informaciji je navedeno da Index MSP politika za 2016. pokazuje da je Bosna i Hercegovina u izvještajnom periodu ostvarila određeni napredak, ali da, u odnosu na zemlje regiona, zaostaje u približavanju svoje politike načelima SBA. Institucionalna struktura za razvoj malih poduzeća je i dalje fragmentirana i evidentan je nedostatak koordinacije politike izmedu države i entiteta, što je glavna prepreka u povezivanju MSP politika i programa, odnosno razvoja okvira politike za internacionalizaciju malih i srednjih poduzeća.
 
Bosna i Hercegovina je i dalje suočena sa ozbiljnim pitanjima birokratskih procedura, kao što su registracija firmi i dobijanje poslovne dozvole. Administrativna opterećenja na MSP-a i pristup financijama, posebno za startup firme, ostaje glavno ograničenje za poslovanje i razvoj ovog akta.
 
Dodatno, teškoće su i to što Zakon o stečaju nije uređen na državnom novou i što ne postoji dokaz da je javna uprava uložila napore u promoviranje koncepta druge prilike među poduzetnicima. Ne postoji državna strategija za infrastrukturu kvaliteta i inovacija, iako je inovacijska potporna infrastruktura poboljšana u cijeloj državi. Okolišne politike na državnom i entitetskom nivou, također, nisu fokusirane dovoljno na MSP.
 
U informaciji je istaknuto, kao postignuće, da je BiH uložila napore u promicanju poduzetničkih vještina uz usvajanje strategije poduzetničkog učenja, kao i akcijskog plana koji stavlja poseban naglasak na promociju poduzetništva i vještina na svim nivoima formalnog obrazovanja.
 
Donosena je regulatorna giljotina na svim nivoma vlasti u cilju racionalizacije legislative od značaja za MSP, kao i novi državni Zakon o javnim nabavkama.
 
AKCIONI PLAN ZA REALIZACIJU PROJEKTA
„RAZVOJ MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA U FBIH”
 
Vlada FBiH danas je usvojila Akcioni plan realizacije projekta „Razvoj malog i srednjeg poduzetništva u FBiH” za period 2016.-2018. godina.
 
Kao podloga za izradu novog Akcionog plana poslužili su rezultati evaluacije prethodna dva, kao i procjena učinaka različitih programa Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta realiziranih od 2010. do 2014. godina.
 
Iz pregleda je vidljivo da su izostale neke opće mjere koje bi, generalno, bile usmjerene na unaprjeđenje poslovnog okruženja, odnosno čija bi implementacija mogla imati značajan pozitivan učinak. Zato novi Akcioni plan predviđa mjere usmjerene na dalje unaprjeđenje poslovnog okruženja. Također, evaluacija je preporučila da FMRPO i dalje nastavi analizirati učinak poticajnih mjera iz prethodnih godina i da to postane standardna praksa u procesu planiranja poticaja za razvoj poduzetništva u Federacije BiH.
 
Stoga će FMRPO u toku implementacije Akcionog plana 2016.-2018. godina, periodično provoditi ovakve analize.
 
Evaluacija je identificirala još nekoliko važnih zaključaka i preporuka, koje su uzete u obzir prilikom izrade Akcionog plana 2016.-2018. godina koji, uz ostalo, sadrži adekvatne mjere za unaprjeđenje jedinstvenog registra MSP i jedinstvenog registra obrta u Federaciji BiH.
 
Generalni okvir za definiranje Akcionog plana 2016.-2018. godina određen je ključnim pitanjima i izazovima vezanim za razvoj sektora MSP i poduzetništva uopće. Ti izazovi se, prije svega, ogledaju u nepovoljnom okruženju za poduzetništvo što ima za posljedicu mali broj MSP na hiljadu stanovnika u odnosu na druge zemlje. Riječ je i o velikom učešću tzv. „preživljavajućih biznisa” ili nekonkurentnom MSP sektoru.
 
U narednom periodu FMRPO će biti angažiran na unaprjeđenju okruženja za pokretanje biznisa u Federaciji BiH, kao i na povećanju konkurentnosti MSP sektora.
 
Kao i prethodna dva, novi Akcioni plan je baziran na osam strateških ciljeva: smanjenju administrativnih prepreka, promidžbi poduzetništva, uspostavi i jačanju mreže razvojnih ustanova, financijskoj podršci, stručnom usavršavanju svih relevantnih osoba za malo i srednje poduzetništvo, jačanju poslovne infrastrukture, tehnološkom razvitku i poticanju poduzetništva kod ciljanih skupina.
 
PROJEKT REDUKCIJE ADMINISTRATIVNIH PREPREKA
 
Vlada FBiH uspoznata je danas s Početnim izvješćem Projekta „Uspostava i/ili jačanje kapaciteta institucije/a za kontrolu propisa i uspostava sustava redukcije administrativnih prepreka”, te je podržala planirane aktivnosti za razinu Federacije BiH.
 
Glavno tajništvo Vlade FBiH će, u suradnji s Federalnim ministarstvom pravde i drugim federalnim organima uprave i federalnim upravnim organizacijama, osigurati uvjete za kvalitetnu realizaciju ovog projekta, aktivnim uključivanjem državnih službenika koji su imenovani u lmplementacioni tim Projekta, te praćenje napretka u oblasti i davanje podrške pilot-projektima za bolju regulativu u Federaciji BiH.
 
Agencija za državnu službu u FBiH zadužena je da, u cilju provedbe aktivnosti koje se odnose na podršku obuci državnih službenika Federacije BiH o boljoj regulativi, osigura odgovarajuću uključenost državnih službenika s federalne i kantonalne razine.
 
Provedba projekta će trajati 24 mjeseca od dana potpisvanja Ugovora sa implemenatorom, odnosno do 9.5.2018. godine.
 
KORIDOR Vc: RJEŠENJA O ULASKU U POSJED NEKRETNINA
 
Federalna vlada je danas donijela 19 rješenja kojima, na zahtjev JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar, kao korisnika izvlaštenja, dozvoljava ulazak u posjed nekretnina prije isplate naknade za nekretnine.
 
Riječ je o nekretninama koje je već, svojim rješenjima, potpuno izvlastila Služba geodetskih i imovinsko-pravnih poslova Općine Čapljina.
 
Postupak izvlaštenja vođen je radi izgradnje autoceste na trasi Koridora Vc, dionica Počitelj - Bijača, poddionica Počitelj - Zvirovići na području Čapljine.
 
Ranije, Vlade FBiH je Odlukom od 11.3.2013. godine utvrdila javni interes za izgradnju autoceste na trasi Koridora Vc za dionicu Počitelj - Bijača.
 
JP Autoceste FBiH, kao podnositelj zahtjeva, ističe da se radi o realiziranju ciljeva od javnog interesa i investiciji velike vrijednosti za koje je prihvaćeno zaduženje od 100 milijuna eura sukladno Ugovoru o financiranju između Bosne i Hercegovine i Europske investicijske banke. Radi se o izgradnji prometnice koja je na ovoj poddionici strateški bitna za turizam i gospodarstvo FBiH, jer dvije značajne turističke destinacije - Počitelj i Međugorje - povezuje s međunarodnim graničnim prijelazom Bijača.
 
Razmatrajući ovaj zahtjev, Federalna vlada je uzela u obzir važnost projekta zbog čije realizacije su nekretnine izvlaštene, činjenicu da je većem dijelu suvlasnika naknada već isplaćena i da su dvojica suvlasnika kojima je ponuđen pod istim uvijetima sporazum o naknadi odbila i nisu suglasni sa predloženim zahtjevom za prijevremeni ulazak u posjed. Međutim, oni se, iako su na vrijeme upozoreni, nisu javili na poziv za rješavanje sporazumnog ulaska u posjed izvlaštene nekretnine prije isplate naknade, što govori o njihovom pasivnom odnosu spram rješavanja ovog bitnog pitanja.
 
ODLUKA O GAŠENJU FONDACIJE OdRaz
 
Federalna vlada razmatrala je izvještaj o poslovanju Fondacije za održivi razvoj (OdRaz) za 2015. godinu. Također su razmatrani revizorski i financijski izvještaji za prošlu godinu, te informacija o prednostima i nedostacima implementacije razvojnih projekata u FBiH putem OdRaza u odnosu na federalna ministarstva.
 
Nakon razmatranja, Vlada FBiH je, kao osnivač OdRaza, prihvatila prijedlog Upravnog odbora ove fondacije, kojeg čini sedam federalnih ministara, te donijela Odluku da radnici Fondacije budu preraspoređeni i novim ugovorima vezani za federalna ministarstva, a da Fondacija bude ugašena.
 
Federalna ministarstva pravde i financija zadužena su da pripreme sve potrebne akte za realiziranje današnje odluke.
 
INFORMACIJA FMUP-a O NEDOSTATKU UNIFORMI ZA KADETE
 
Federalna vlada usvojila je informaciju Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova o nedostatku uniformi za obuku kadeta na Policijskoj akademiji i potrebi njihove nabavke. Za donošenje odluke o dodjeli sredstava iz Tekuće rezerve Vlade Federacije BiH za ovu namjenu zaduženo je Federalno ministarstva finansija u saradnji s Federalnim ministarstvom unutrašnjih poslova. Na osnovu naknadno iskazanih potreba za obukom polaznika osnovne policijske obuke od strane kantonalnih MUP-ova koji se školuju na Policijskoj akademiji na Vracama u Sarajevu, potrebno je dodatno nabaviti 410 kompleta uniformi procijenjene vrijednosti od oko 560.000 KM. Zahtjevi kantonalnih MUP-ova dostavljeni su početkom 2016. godine, pa sredstva za ove namjene nisu mogla biti uključena u budžetski zahtjev resornog ministarstva za 2016.godinu.
 
Troškovi nabavke uniformi ukalkulisani su u cijenu obuke koja se fakturiše kantonalnim MUP-ovima iz kojih dolaze kadeti na obuku na Policijsku akademiju u skladu sa Odlukom o visini troškova osnovne policijske obuke kandidata na Policijskoj akademiji FMUP-a.
 
Utrošena sredstva za nabavku uniformi bit će refundirana uplatama kantonalnih MUP-ova na Jedinstveni račun trezora.
 
ISPLATA NEREALIZIRANIH POTICAJA
 
Federalna vlada je prihvatila informaciju o stanju naslijeđenih dugovanja za proizvodnje iz 2014. godine i zadužila Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva da isplati nerealizirane zahtjeve klijenata iz 2014. godine po modelu poticaja u biljnoj i animalnoj proizvodnji koji su pristigli na osnovu člana 40. Pravilnika o načinu i uslovima ostvarivanja novčane podrške po modelu poticaja proizvodnji u područjima ugroženim od prirodne nesreće u 2014. godine.
 
Ovo ministarstvo je, također, zaduženo da isplati nerealizirane zahtjeve klijenata iz 2014. godine po modelu poticaja za animalnu proizvodnju (proizvodnja kravljeg mlijeka za osmi mjesec 2014. godine).
 
Izmjenama i dopunama Budžeta za 2016. godinu pozicija „Subvencije privatnim preduzećima - poticaj za poljoprivredu“ će biti povećana za iznos od 2.148.327 KM deponovanih sredstava u Turkish Ziraat bank d.d. Sarajevo.
 
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva uključivanjem sredstava i izmjenama i dopunama Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava „Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima - Poticaj za poljoprivredu“ utvrđenih Budžetom FBiH za 2016. godinu definisati dinamiku rješavanja preostalih naslijeđenih dugovanja za proizvodnje iz 2014. godine u ovoj i narednoj godini.
 
O OBAVEZAMA FEDERALNOG FONDA ZA POMOĆ NASTRADALIM PODRUČJIMA
 
Vlada FBiH je usvojila izvještaj o vrsti i visini ranijih obaveza Federalnog fonda za pomoć nastradalim područjima od prirodne nesreće na teritoriji FBiH, prema općinama i kantonima. Federalna uprava civilne zaštite zadužena je da pripremi i Vladi na usvajanje dostavi Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o uslovima i načinu korištenja sredstava ostvarenih na osnovu sredstava posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća.
 
Ova uprava dužna je da pripremi i usvoji rebalans Plana korištenja sredstava posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća, te da u u okviru raspoloživih sredstava predvidi mogućnost finansiranja zaostalih obaveza Federalnog fonda.
 
U izvještaju je navedeno da ukupne ranije obaveze Fonda iznose 3.868.972,06 konvertibilnih maraka.
 
Vlada je danas usvojila i informaciju o dospjelim obavezama po osnovu Sporazuma o sufinansiranju između Razvojnog programa Ujedinjenih nacija (UNDP) i Federalnog fonda za pomoć nastradalim od prirodne nesreće na teritoriji FBiH u ukupnom iznosu od 950.000 KM.
 
FINANSIJSKE ODLUKE
 
Federalna vlada je prihvatila inicijativu za izdvajanje 20.000 konvertibilnih maraka iz tekuće rezerve Budžeta FBiH za 2016. godinu. Sredstva su namijenjena Domu naroda Parlamenta FBiH za obilježavanje jubileja - 20. godišnjice Parlamenta Federacije BiH.
 
Također, prihvaćena je i inicijativa za izdvajanje 50.000 KM s pozicije „Tekuća rezerva Vlade Federacije“ Federalnom ministarstvu obrazovanja i nauke u svrhu podrške organizaciji naučnog i kulturnog događaja „DAAAM International Week 2016“.
 
Vlada FBiH dala je prethodnu saglasnost za dodjelu dijela sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d Sarajevo Federalnog ministarstva energije rudarstva i industrije za dugoročno finansiranje projekata putem dodjele kredita za 2016. godinu pnvrednom društvu JATA GROUP d.o.o. Srebrenik u iznosu od 800.000 KM.
 
KADROVSKA RJEŠENJA
 
Za stalnog člana Komisije za evropske integracije Vlada FBiH je predložila Adnana Tatara, a za dopunske članove Minelu Alibegović i Marijanu Galić.
 
Nakon što je danas konstatovala da nema primjedbi na Prijedlog odluke o osnivanju radne grupe Vijeća ministara BiH za koordinaciju aktivnosti u Bosni i Hercegovini u oblasti cyber sigurnosti, Federalna vlada je za svoje predstavnike u ovoj radnoj grupi imenovala Ernesta Đonku, Sašu Petrovića i Zorana Draška.
 
Vlada Federacije BiH danas je imenovala članove Nadzornog odbora privrednog društva za proizvodnju i transport gasa BH-Gas d.o.o. Sarajevo, na period od četiri goodine,  u sastavu Amra Salihović, Armin Zulkić, Ferid Bučo, Edin Dilberović i Nermina Đugum.  Istovremeno je data saglasnost da, na osnovu provedene konkursne procedure, za direktora ove kompanije bude imenovan Jasmin Salkić.
 
Danas je Vlada dala ovlaštanja za učeštvovanje u radu i odlučivanju na skupštinama privrednih društava za Suada Krvavca (Unis-Tools d.o.o. Sarajevo), Amadea Mandića (JP Međunarodni aerodrom Sarajevo d.o.o. Sarajevo), Jasminu Pašić (Elektroprivreda BiH d.d Sarajevo), Edinu Sijerčić (Agrokomerc d.d Velika Kladuša) i Kenana Osmanagića (JP Hrvatske pošte d.o.o. Mostar).
 
Danas je Marko Barić imenovan za predsjednika, a Alma Imamović, Željko Nedić, Rašida Beširević i Safeta Sejdić za članove Upravnog odbora Agencije za vodno područje rijeke Save - Sarajevo, a Tihana Gašević za predsjednicu i Dejan Kvesić i Šefik Boloban za članove Nadzornog odbora Agencije za vodno područje Jadranskog mora - Mostar.
 
Vlada je Nadzornom odboru JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo dala prethodnu saglasnost za donošenje Odluke o ograničenju ovlaštenja, izvršnom direktoru za distribuciju - članu Uprave ovog javnog preduzeća Esedu Džananoviću tako da mu prestaju ovlaštenja za predstavljanje i zastupanje Elektroprivrede BiH d.d., kao i druga ovlaštenja utvrđena Statutom i ostalim aktima Društva. Ograničenje ovlaštenja traje do prestanka okolnosti koje su dovele do objektivne spriječenosti da obavlja funkciju izvršnog direktora za distribuciju. Nadzornom odboru Elektroprivrede BiH Vlada je dala saglasnost i za donošenje Odluke o privremenom rasporedu njegovih ovlaštenja na izvršnog direktora za proizvodnju i člana Uprave Nevada Ikanovića.
 
Federalna vlada dala je saglasnosti Upravnom odboru Operatora za obnovljive izvore energije i efikasnu kogeneraciju o razrješenju Hajrudina Bećirovića dužnosti direktora, te o imenovanju Boriše Misirača za vršioca ove dužnosti.
 
* * *
Sjednica Vlade FBiH je završena u 12.00 sati.
Petak,
15. januar 2021.
VIŠE