68. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 09.09.2016.
Dnevni red
1. Usvajanje Zapisnika 67. sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održane 01.09.2016. godine
2. Nacrt zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju
3. Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru privrednog društva za proizvodnju i transport gasa „BH-Gas” d.o.o. Sarajevo za donošenje odluke o imenovanju direktora društva
4. Prijedlozi akata:
a) Prijedlog rješenja o imenovanju predstavnika Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u Radnu grupu za koordinaciju aktivnosti u Bosni i Hercegovini u oblasti cyber sigurnosti
b) Prijedlog zaključka u vezi s Prijedlogom odluke o osnivanju Radne grupe za koordinaciju aktivnosti u Bosni i Hercegovini u oblasti cyber sigurnosti
5. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini privrednog društva „Unis Tools” d.o.o. Sarajevo
a) Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini privrednog društva Unis Tools” d.o.o. Sarajevo
b) Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini privrednog društva Unis Tools” d.o.o. Sarajevo
6. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini privrednog društva JP Međunarodni aerodrom „Sarajevo” d.o.o. Sarajevo
a) Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini privrednog društva JP Međunarodni aerodrom „Sarajevo” d.o.o. Sarajevo
b) Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini privrednog društva JP Međunarodni aerodrom „Sarajevo” d.o.o. Sarajevo
7. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini privrednog društva JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo
a) Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini privrednog društva JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo
b) Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini privrednog društva JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo
8. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini privrednog društva „Agrokomerc” d.d. Velika Kladuša
a) Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini privrednog društva Agrokomerc” d.d. Velika Kladuša
b) Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini privrednog društva Agrokomerc” d.d. Velika Kladuša
9. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini privrednog društva Hrvatske pošte d.o.o. Mostar
a) Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini privrednog društva Hrvatske pošte d.o.o. Mostar
b) Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini privrednog društva Hrvatske pošte d.o.o. Mostar
10. Prijedlog odluke o odobravanju raspoređivanja sredstava sa podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Trezora-Riznice Federalnog ministarstva finansija/Federalnog ministarstva financija Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine
11. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti privrednom društvu “Sjaj” d.o.o. Maglaj za izgradnju mansandre i rekonstrukciju stambeno-poslovne zgrade u Maglaju
12. Prijedlog rješenja o prijedlogu za imenovanje predstavnika Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u Komisiju za evropske integracije
13. Informacija o dospjelim obavezama po osnovu potpisanog Sporazuma o sufinansiranju između Razvojnog programa Ujedinjenih nacija (UNDP) i Federalnog fonda za pomoć nastradalim područjima od prirodne nesreće na teritoriji Federacije BiH, s Prijedlogom zaključka
14. Izvještaj o vrsti i visini zaostalih obaveza Federalnog fonda za pomoć nastradalim područjima od prirodne nesreće na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine, s Prijedlogom zaključka
15. Prijedlog odluke o utvrđivanju kriterija raspodjele sredstava utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu Federalnom ministarstvu finansija sa pozicije „Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima-kantoni i općine”
16. Inicijativa za izdvajanje sredstava s pozicije „Tekuća rezerva Vlade Federacije” Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu, u iznosu od 20.000,00 KM Domu naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine u svrhu obilježavanja jubileja 20. godina Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, s Prijedlogom zaključka
17. Inicijativa za izdvajanje sredstava sa pozicije „Tekuća rezerva Vlade Federacije” iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu Federalnom ministarstvu obrazovanja i nauke u svrhu podrške organizaciji naučnog i kulturnog događaja „DAAAM International Week 2016”
18. Informacija u vezi realizacije aktivnosti Vlade Federacije Bosne i Hercegovine s ciljem reforme procesa registracije poslovnih subjekata u Bosni i Hercegovini, s Prijedlogom zaključka i Prijedlog rješenja o formiranju Interresorne radne grupe za uspostavljanje jednošalterskog sistema poslovanje i elektronske registracije poslovnih subjekata u Federaciji BiH
19. Informacija o nedostatku uniformi za obuku kadeta na Policijskoj akademiji, s Prijedlogom zaključka
20. Informacija o implementaciji Akta o malim i srednjim preduzećima (Small Business Act - SBA), s Prijedlogom zaključka
21. Informacija o Početnom izvještaju za Projekat: “Uspostavljanje i/ili jačanje kapaciteta institucije/a za kontrolu propisa i uspostavljanje sistema redukcije administrativnih prepreka”, s Prijedlogom zaključka
22. Prijedlog akcionog plana realizacije projekta “Razvoj malog i srednjeg poduzetništva u Federaciji BiH” za period 2016-2018. godina, s Prijedlogom zaljučka
23. Prijedlog rješenja o uvođenju u posjed nekretnina prije pravosnažnosti rješenja o eksproprijaciji Službe geodetskih i imovinsko-pravnih poslova Općine Čapljina, po zahtjevu JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar, broj: 02-02.1.3-2092-10/15 od 19.08.2016. godine
24. Prijedlog rješenja o uvođenju u posjed nekretnina prije pravosnažnosti rješenja o eksproprijaciji Službe geodetskih i imovinsko-pravnih poslova Općine Čapljina, po zahtjevu JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar, broj: 02-02.1.3-3745-9/15 od 02.08.2016. godine
25. Prijedlog rješenja o uvođenju u posjed nekretnina prije pravosnažnosti rješenja o eksproprijaciji Službe geodetskih i imovinsko-pravnih poslova Općine Čapljina, po zahtjevu JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar, broj: 02-02.1.3-4269-7/15 od 02.08.2016. godine
26. Prijedlog rješenja o uvođenju u posjed nekretnina prije pravosnažnosti rješenja o eksproprijaciji Službe geodetskih i imovinsko-pravnih poslova Općine Čapljina, po zahtjevu JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar, broj: 02-02.1.3-2090-10/15 od 19.08.2016. godine
27. Prijedlog rješenja o uvođenju u posjed nekretnina prije pravosnažnosti rješenja o eksproprijaciji Službe geodetskih i imovinsko-pravnih poslova Općine Čapljina, po zahtjevu JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar, broj: 02-02.1.3-2536-29/15 od 02.08.2016. godine
28. Prijedlog rješenja o uvođenju u posjed nekretnina prije pravosnažnosti rješenja o eksproprijaciji Službe geodetskih i imovinsko-pravnih poslova Općine Čapljina, po zahtjevu JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar, broj: 02-02.1.3-2412-14/15/15 od 29.07.2016. godine
29. Prijedlog rješenja o uvođenju u posjed nekretnina prije pravosnažnosti rješenja o eksproprijaciji Službe geodetskih i imovinsko-pravnih poslova Općine Čapljina, po zahtjevu JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar, broj: 02-02.1.3-2389-23/15 od 29.07.2016. godine
30. Prijedlog rješenja o uvođenju u posjed nekretnina prije pravosnažnosti rješenja o eksproprijaciji Službe geodetskih i imovinsko-pravnih poslova Općine Čapljina, po zahtjevu JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar, broj: 02-02.1.3-3142-18/15 od 27.07.2016. godine
31. Prijedlog rješenja o uvođenju u posjed nekretnina prije pravosnažnosti rješenja o eksproprijaciji Službe geodetskih i imovinsko-pravnih poslova Općine Čapljina, po zahtjevu JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar, broj: 02-02.1.3-4270-7/15 od 01.08.2016. godine
32. Prijedlog rješenja o uvođenju u posjed nekretnina prije pravosnažnosti rješenja o eksproprijaciji Službe geodetskih i imovinsko-pravnih poslova Općine Čapljina, po zahtjevu JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar, broj: 02-02.1.3-2388-18/15 od 29.07.2016. godine
33. Prijedlog rješenja o uvođenju u posjed nekretnina prije pravosnažnosti rješenja o eksproprijaciji Službe geodetskih i imovinsko-pravnih poslova Općine Čapljina, po zahtjevu JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar, broj: 02-02.1.3-2213-10/15 od 01.08.2016. godine
34. Prijedlog rješenja o uvođenju u posjed nekretnina prije pravosnažnosti rješenja o eksproprijaciji Službe geodetskih i imovinsko-pravnih poslova Općine Čapljina, po zahtjevu JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar, broj: 02-02.1.3-2212-9/15 od 29.07.2016. godine
35. Prijedlog rješenja o uvođenju u posjed nekretnina prije pravosnažnosti rješenja o eksproprijaciji Službe geodetskih i imovinsko-pravnih poslova Općine Čapljina, po zahtjevu JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar, broj: 02-02.1.3-3941-9/15 od 19.08.2016. godine
36. Prijedlog rješenja o uvođenju u posjed nekretnina prije pravosnažnosti rješenja o eksproprijaciji Službe geodetskih i imovinsko-pravnih poslova Općine Čapljina, po zahtjevu JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar, broj: 02-02.1.3-2387-15/15 od 04.08.2016. godine
37. Prijedlog rješenja o uvođenju u posjed nekretnina prije pravosnažnosti rješenja o eksproprijaciji Službe geodetskih i imovinsko-pravnih poslova Općine Čapljina, po zahtjevu JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar, broj: 02-02.1.3-2588-7/15 od 02.08.2016. godine
38. Prijedlog rješenja o uvođenju u posjed nekretnina prije pravosnažnosti rješenja o eksproprijaciji Službe geodetskih i imovinsko-pravnih poslova Općine Čapljina, po zahtjevu JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar, broj: 02-02.1.3-2085-12/15 od 02.08.2016. godine
39. Prijedlog rješenja o uvođenju u posjed nekretnina prije pravosnažnosti rješenja o eksproprijaciji Službe geodetskih i imovinsko-pravnih poslova Općine Čapljina, po zahtjevu JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar, broj: 02-02.1.3-2089-13/15 od 02.08.2016. godine
40. Prijedlog rješenja o uvođenju u posjed nekretnina prije pravosnažnosti rješenja o eksproprijaciji Službe geodetskih i imovinsko-pravnih poslova Općine Čapljina, po zahtjevu JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar, broj: 02-02.1.3-5625-6/15 od 17.08.2016. godine
41. Prijedlog rješenja o uvođenju u posjed nekretnina prije pravosnažnosti rješenja o eksproprijaciji Službe geodetskih i imovinsko-pravnih poslova Općine Čapljina, po zahtjevu JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar, broj: 02-02.1.3-4268-11/15 od 17.08.2016. godine
42. Izvještaj o radu Fondacije za održivi razvoj za 2015. godinu
43. Prijedlozi rješenja:
a) Prijedlog rješenja o imenovanju Upravnog odbora „Agencije za vodno područje rijeke Save” Sarajevo
b) Prijedlog rješenja o imenovanju Nadzornog odbora „Agencije za vodno područje Jadranskog mora” Mostar
44. Informacija o stanju naslijeđenih dugovanja za proizvodnje iz 2014. godine s Prijedlogom zaključka i Prijedlogom zaključka o izmjeni Zaključka broj V. broj:1500/2016 od 22.07.2016. godine
45. Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti na Prijedlog za imenovanje članova Nadzornog odbora privrednog društva „BH-Gas” d.o.o. Sarajevo
46. Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti na Prijedlog rješenja o dodjeli dijela sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za dugoročno finansiranje projekata putem dodjele kredita za 2016. godinu privrednom društvu JATA GROUP d.o.o. Srebrenik, u iznosu od 800.000,00 KM
47. Prijedlozi odluka:
a) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru Javnog preduzeća Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo za donošenje odluke o ograničenju ovlaštenja izvršnom direktoru za distribuciju - članu Uprave Javnog preduzeća Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo
b) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru Javnog preduzeća Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo za donošenje odluke o privremenom rasporedu ovlaštenja izvršnog direktora za distribuciju Javnog preduzeća Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo
48. Prijedlozi odluka:
a) Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku Upravnog odbora Operatora za obnovljive izvore energije i efikasnu kogeneraciju o razrješenju dužnosti direktora
b) Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku Upravnog odbora Operatora za obnovljive izvore energije i efikasnu kogeneraciju o imenovanju vršioca dužnosti direktora
49. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Generalnog sekretarijata Vlade Federacije Bosne i Hercegovine
50. Informacija Federalnog ministarstva prometa i komunikacija, po prijedlogu JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar o potrebi učestvovanja Federacije Bosne i Hercegovine -Vlada Federacije Bosne i Hercegovine u parničnom postupku u svojstvu umješača na strani tuženog JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar, a radi zaštite imovine i imovinskih interesa Federacije Bosne i Hercegovine, s Prijedlogom zaključka 
Petak,
15. januar 2021.
VIŠE