67. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 01.09.2016.
Saopćenje o radu


67. SJEDNICA VLADE FEDERACIJE BiH:
 
UTVRĐEN PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O LIZINGU
 
Vlada Federacije BiH je, na današnjoj sjednici u Sarajevu, utvrdila i Parlamentu FBiH uputila Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lizingu.
 
U obrazloženju je navedeno da je od stupanja na snagu Zakona o lizingu i početka nadzora lizing društava od strane Agencije za bankarstvo Federacije BiH, konstatovano da je taj propis nedorečen u definiranju postupka oduzimanja dozvole za obavljanje poslova lizinga i daljnjeg poslovanja lizing društava kojima je oduzeta dozvola.
 
Izmjene su kreirane i zbog nedostataka i nelogičnosti zakonske regulative uočene u toku dosadašnjeg nadzora. Dio izmjena Zakona koji se odnosi na detaljnije definiranje pojma ugovora o lizingu je urađen na osnovu preporuka MMF-a i Svjetske banke u okviru Programa procjene finansijske stabilnosti BiH (FSAP).
 
Ponuđena nova zakonska rješenja trebalo bi da stvore bolji pravni okvir za razvoj sektora lizinga koji je u stagnaciji, jer je u toku dosadašnjeg nadzora uočeno mnogo nedostataka koji su otežavali provođenje nadzora supervizoru, koji su sada otklonjeni.
 
Nakon usvajanja Nacrta zakona u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH, koji je dao određene preporuke i sugestije, provedena je i javna rasprava u kojoj je primjedbe dostavilo Udruženje društva za osiguranje FBiH.
 
Prijedlog izmjena i dopuna Zakona omogućava zaključenje ugovora o lizingu kod kojih u trenutku zaključenja ugovora predmet lizinga (pokretna ili nepokretna stvar) još ne postoji, ali je poznat (naprimjer, proizvodnja specifične opreme po narudžbi koja će biti data u lizing, izgradnja građevinskog objekta koji će nakon toga biti finansirani putem lizing ugovora i slično). To podrazumijeva da se ovakva vrsta ugovora o lizingu aktivira stavljanjem u upotrebu finansiranih predmeta lizinga.
 
Uvedene su i definicije direktnog, indirektnog i povratnog lizinga s ciljem detaljnijeg definiranja lizing ugovora, što je neophodno za sve pravne subjekte koji obavljaju poslove lizinga.
 
Novi zakon detaljnije definira način provođenja odluke vlasnika o prestanku poslovanja kao lizing društva i nastavku poslovanja kao drugo privredno društvo za koje nije potrebna posebna saglasnost. Time bi bio izbjegnut proces likvidacije lizing društva u slučaju ispunjenja definiranih uslova.
 
U procesu nadzora uočeno je da su pojedina lizing društva davala ovlaštenja prokuristima koja su bila veća od pojedinačnih ovlaštenja članova uprave lizing društva, što je uzrokovalo značajan operativni rizik u njihovom poslovanju. Sada je detaljnije definirano davanje ovlaštenja prokuristima za zastupanje lizing društva i uslova po kojima se prokura može dodijeliti.
 
Također su detaljnije definirani uslovi koje članovi uprave lizing društva trebaju ispunjavati, i propisano da osoba koja je imenovana za člana uprave lizing društva treba dobiti prethodnu saglasnost Agencije.
 
Uvođenjem novih članova detaljno je propisan proces izdavanja saglasnosti za imenovanje člana uprave lizing društva, odbijanje i oduzimanje saglasnosti, te pravne posljedice oduzimanja saglasnosti za obavljanje funkcije člana uprave lizing društva.
 
 
Jedna od novina je dodatni stav u članu 48. koji kaže da će kod prekršaja koji je u neposrednoj vezi s korištenjem predmeta lizinga, koji u vrijeme počinjenja prekršaja nije bio u posjedu davaoca lizinga, u svrhu utvrđivanja postojanja prekršaja i prekršajne odgovornosti biti smatrano da je korisnik lizinga ujedno i vlasnik predmeta lizinga.
 
Ovo je predloženo zbog činjenice da se lizing društva učestalo susreću s problemom prekršajnih kazni, mada nisu, niti mogu biti odgovorni za prekršaje koje počini korisnik lizinga. Naprimjer, Zakon o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u BiH određuje da je vlasnik odgovoran za sve prekršaje koje napravi korisnik lizinga (produženje registracije, nevraćanje registarskih tablica u roku od 30 dana i slično).
 
Izmjene i dopune Zakona su usklađene i sa Okvirnim zakonom o zalozima. Postojećim Zakonom o lizingu nije bila definirana obaveza registracije prava na osnovu ugovora o lizingu u registru zaloga, što je sada uvedeno.
 
Zakon je dopunjen s dvije nove mjere nadzora - preporukom upravi i opomenom, s ciljem preventivnog utjecaja na rad lizing društva, odnosno uvođenjem mogućnosti izricanja opomena prije izricanja novčanih kazni za učinjene prekršaje, koje su sada povećane.
 
ZA PROGRAME RAZVOJA TURIZMA 2.000.000 KM
 
Vlada FBiH usvojila je Program utroška s kriterijima raspodjele sredstava Akcijskog plana Strategije turizma Federacije BiH - Transfer za razvoj turizma, kojim su u ovogodišnjem Budžetu FBiH utvrđena sredstva u visini od 2.000.000 KM.
 
Sufinanciranje programa ima za cilj obogaćivanje i kvalitativno unapređivanje turističke ponude i promocije, te približavanje savremenim turističkim trendovima promocije i zaštite turističkih destinacija i usluga, zadržavanje postojećih i upošljavanja novih radnika, kao i razvoj cjelokupne privrede BiH.
 
Za sufinanciranje projekata izgradnje novih, proširenje, obnovu i unapređenje turističko-ugostiteljskih kapaciteta i infrastrukture predviđeno je 400.000 KM, a 300.000 KM za sufinanciranje razvoja planinskog, ruralnog i eko-turizma za započete i nove aktivnosti u planinsko-ruralnim područjima, u cilju uređenja i unapređenja turističke ponude, produžetka turističke sezone i privlačenja novih domaćih i stranih turista.
 
Sa 300.000 KM bit će sufinancirani programi razvoja sportsko-avanturističkog turizma, kao što su biciklizam, rafting, adrenalinski sportovi, lov, ribolov i drugih. Sredstva od 200.000 KM namijenjena su za programe podrške „Zelenoj liniji” u okviru projekta Via Dinarica (UNDP i USAID), za korisnike koji su se registrirali kod UNDP-a za projekte za područje Federacije BiH.
 
Za programe podrške promociji turističkih potencijala (sajmovi, manifestacije, kongresi, festivali, itd.), koji imaju međunarodni značaj i bit će organizirani na području Federacije BiH i kojima se unapređuje tržišna ili druga konkurentnost bh. turizma i ugostiteljstva, predviđeno je 200.000 KM.
 
Programi podrške promociji turističkih potencijala kroz izradu promotivnih materijala bit će sufinansirani sa 200.000 KM
 
Za podrške putničkim agencijama koje dovode turiste i promoviraju raspoložive resurse i turističke destinacije predviđeno je 150.000 KM.
 
Programi podrške za izradu idejnih rješenja i originalnih turističkih suvenira koji bi bili prodavani i korišteni na domaćim i međunarodnim sajmovima bit će sufinansirani sa 150.000 KM.
 
Ova sredstva će biti dodjeljivana prema usvojenim programima i na temelju javnog poziva koji će biti objavljen na web stranici Federalnog ministarstva okoliša i turizma,“Službenim novinama Federacije BiH” i u najmanje dva dnevna lista.
 
SAGLASNOSTI NA GRANSKE KOLEKTIVNE UGOVORE
 
Federalna vlada danas je dala saglasnosti na tri granska kolektivna ugovora: za djelatnost proizvodnje i prerade metala, za oblast rudarstva, te za službenike organa uprave i sudske vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine.
 
Za potpisivanje ovih ugovora Vlade FBiH zadužila je resorne federalne ministre.
 
ZAMAH U POSLOVANJU NAMJENSKE INDUSTRIJE U 2015. GODINI
 
Vlada FBiH usvojila je danas izvještaj Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o poslovanju privrednih društava namjenske industrije u FBiH za 2015. godinu,
 
Na osnovu pokazatelja koje su dostavila privredna društva, u namjenskoj industriji FBiH je na dan 31.12.2015. godine bilo uposleno oko 3.000 radnika, od čega u proizvodnji 2.806. Ostvareni ukupan prihod od 191.820.418 KM je veći za 34 posto u odnosu na 2014. godinu, u čemu je prihod od izvoza iznosio oko 155 miliona KM i veći je 43 posto. Inače, prošlogodišnji prihod ostvaren je sa sto posto u odnosu na plan i ujedno je najbolje iskazani rezultat u poslijeratnom periodu.
 
Također, ostvareni rezultati nadmašuju ciljeve planirane Strategijom razvoja namjenske industrije i Akcionim planom u FBiH za period od 2012. do 2022. godine.
 
U 2015. godini privredna društva namjenske industrije u FBiH ostvarila su dobit od 32.113.151 KM, što je 70 posto više nego u prethodnoj godini. Ova industrija angažuje i veći broj kooperanata u proizvodnji dijelova, sirovina, ambalaže i pružanja usluga, na čemu je, također, zaposlen značajan broj radnika.
 
Treba istaći da je u ovom izvještajom periodu osvojen, razvijen i tehnološki unaprijeđen značajan broj proizvoda u skladu sa zahtjevima tržišta. U ovome su posebne rezultate iskazali Igman d.d. Konjic, Unis Ginex d.d. Goražde, BNT-TMiH d.d. Novi Travnik, Binas d.d. Bugojno i Pretis d.d. ogošća.
 
Vlada FBiH je, nakon rasprave, zadužila Nadzorni odbor i Upravu PS Vitezit d.o.o. Vitez da, u što kraćem roku, organizuju održavanje Skupštine Društva na kojoj će obavezno biti razmatran izvještaj o prošlogodišnjem poslovanju ovog preduzeća.
 
Resorno ministarstvo je zaduženo da i dalje prati i analizira stanje u namjenskoj industriji, predlaže mjere i aktivnosti za realizaciju planova za 2016. godinu i ostvarenje ciljeva u skladu sa Strategijom razvoja namjenske industrije i Akcionim planom u FBiH za period od 2012. do 2022. godine.
 
STRATEGIJA O INFRASTRUKTURI PROSTORNIH PODATAKA FBiH
 
Vlada FBiH usvojila je danas Strategiju o infrastrukturi prostornih podataka Federacije BiH i za njezinu provedbu zadužila Federalnu upravu za geodetske i imovinsko­pravne poslove. Svrha izrade Strategije uspostave i održavanja IPP-a u FBiH je stvaranje pretpostavki za servisiranje prostornih podataka na teritoriju FBiH, BiH i šire regije, sukladno INSPIRE direktivi i trendovima u EU.
 
Očekuje se da IPP u FBiH korisnicima omogući jednostavan, brz, jeftin i siguran pristup prostornim podacima, integrira prostorne podatke (načelo vertikalnog integriranja), omogući da podaci budu prikupljani i održavani ondje gdje je najefikasnije.
 
Ciljevi su, također, koordinirana suradnja između različitih organizacija državnog, javnog i privatnog odsjeka, udruga građana, obrazovnih ustanova, korisnika i stvaraoca prostornih podataka i svih drugih koji su svojom djelatnošću vezani za prostorne podatke, zatim djelotvorno i ekonomično upravljanje resursima i kontinuirano kombiniranje prostornih podataka iz različitih izvora i dijeljenje podataka među korisnicima.
 
PRIPREMA IZMJENA I DOPUNA ZAKONA O PROSTORNOM PLANIRANJU
 
Vlada FBiH je danas je razmatrala i tekst izmjena i dopuna Zakona o prostornom planiranju i korištenju zemljišta na razini Federacije BiH.
 
Ocjenjujući da je riječ o izuzetno važnoj materiji, Vlada je zadužila Federalno ministarstvo prostornog uređenja da, pri izradi prednacrta izmjena i dopuna ovog zakona, uvaži danas iznesene sugestije i prijedloge.
 
SREDSTVA ZA PODRŠKU ZAPOŠLJAVANJU
 
Vlada FBiH podržala je danas inicijativu da kreditnim zaduženjem kod Međunarodne banke za obnovu i razvoj (IBRD) putem Svjetske banke u iznosu do 32.200.000 dolara budu osigurana sredstva za Projekt podrške zapošljavanju.
 
Federalno ministarstvo finansija i Federalno ministarstva rada i socijalne politike su zaduženi da u tim za pregovore o ovom kreditu imenuju svoje predstavnike. Federalno ministarstvo finansija će današnji zaključak dostaviti Svjetskoj banci i Ministarstvu finansija i trezora BiH radi provođenja dalje procedure u vezi s kreditnim zaduženjem.
 
O PRIHVATANJU ZADUŽENJA FBiH PO ARANŽMANU S MMF-om
 
Federalna vlada predložila je Parlamentu FBiH donošenje odluke o prihvatanju zaduženja Federacije BiH po Proširenom aranžmanu (EEF) s Međunarodnim monetarnim fondom (MMF) u iznosu do 295.361.333 specijalnih prava vučenja (SDR), ili oko 720.224.000 KM, što je dvije trećine od ukupno odobrenih sredstava za Bosnu i Hercegovinu u visini od 443.042.000 SDR (oko 1.080.336.000 KM).
 
Uz informaciju i Odluku, Vlada će Parlamentu FBiH uputiti i Pismo namjere i Tehnički memorandum.
 
Sredstva kredita bit će korištena za pomoć u provedbi ekonomskih politika s ciljem intenziviranja reformi na unapređenju poslovnog okruženja i privlačenju investicija, otvaranju više radnih mjesta u privatnom sektoru, te povećanju potencijala za rast ekonomije.
 
Ciljevi su i nastavak procesa fiskalne konsolidacije radi osiguranja kontinuiranog smanjenja javnog duga u odnosu na BDP, uz istovremeno smanjenje broja uposlenih u javnoj upravi i unapređenja njenog kvaliteta, očuvanje stabilnosti finansijskog sektora i oživljavanje kreditne aktivnosti banaka.
 
Kreditna sredstva odobravaju se s rokom otplate od deset godina, uz uključen grace period od 4,5 godine, počev od dana doznačavanja svake tranše (svaka tranša se otplaćuje u 12 jednakih polugodišnjih rata nakon isteka grace perioda), s promjenjivom kamatnom stopom koju određuje MMF za SDR (trenutno 1,05 posto godišnje).
 
Sredstva će biti doznačena Budžetu Federacije BiH u periodu od tri godine u tranšama. Svaka tranša biti će utvrđena i doznačena nakon ocjene MMF-a o uspješnosti provođenja programa, putem kvartalnih pregleda kvantitativnih kriterija izvršenja i strukturnih reformi.
 
NOVI NAČIN KONTROLE KORIŠTENJA I NABAVKE SLUŽBENIH VOZILA
 
Federalna vlada prihvatila je izvještaj o radu radne skupine zadužene za ostvarivanje uvida u visinu sredstava izdvajanih za troškove održavanja službenih vozila, analizu voznog parka kojim raspolažu budžetski korisnici, te predlaganje modela za smanjenje ovih troškova i novog, redizajniranog pristupa nabavci i korištenju službenih vozila.
 
Danas je data saglasnost za nabavku softvera za korištenje službenih vozila i Federalno ministarstvo finansija zaduženo da, na temelju zahtjeva Službe za zajedničke poslove, u okviru raspoloživih budžetskih sredstava odobri izdvajanje iz tekuće rezerve za nabavku softvera ili rebalansom budžeta za 2016. godinu predvidi neophodna sredstva.
 
Služba za zajedničke poslove je dužna da, da u roku od 15 dana po osiguranju sredstava, u suradnji sa Federalnim ministarstvom financija i Uredom premijera FBiH, pripremi neophodne akte i formira komisiju za provođenje postupka javnih nabavki softvera za korištenje službenih vozila. Softver treba biti nabavljen u što kraćem roku, a najkasnije do 15.12.2016. godine.
 
Vlada je zaključila i da je potrebno izmijeniti Uredbu o uslovima, načinu korištenja i nabavci službenih putničkih automobila u organima uprave FBiH i zadužiti Službu za zajedničke poslove da vodi centralnu evidenciju službenih vozila u vlasništvu Vlade FBiH. Službu, također, treba zadužiti za analizu podataka o službenim vozilama, predlaganje načina za konsolidaciju i racionalizaciju voznog parka i nabavke službenih vozila u skladu sa stanjem i iskazanim potrebama federalnih institucija, uključujući nabavku u skladu s raspoloživim budžetskim sredstvima, stanjem i iskazanim potrebama financijskih institucija putem operativnog lizinga.
 
Zadužena je Služba za zajedničke poslove i tijela FBiH da, u roku od 30 dana, utvrdi listu službenih vozila federalnih institucija planiranih za prodaju, licitaciju, otpis vozila koja su data drugim institucijama na upotrebu. U saradnji sa institucijama koje su ih koristile, treba prodati i otpisati vozila planirana za prodaju, koja se ne koriste ili su havarisana, i izvršiti prijenos vlasništva na institucije kojima su vozila data na upotrebu.
 
U roku od 30 dana Služba za zajedničke poslove treba utvrditi prioritetnu listu za nabavku službenih vozila federalnih institucija i sačiniti informaciju za Vladu koja će, na osnovu iskazanih potreba proračunskih korisnika i raspoloživih sredstava, odobriti nabavku sukladno Zakonu o javnim nabavkama.
 
Vlada će formirati posebnu komisiju za nabavku službenih vozila u što kraćem vremenskom roku, a najkasnije do 15.12.2016.
 
Služba za zajedničke poslove dužna je da definira novi proces nabavke službenih vozila putem operativnog lizinga, te da o tome obavijesti Vladu i sve budžetske korisnike kako bi, u što kraćem roku, taj proces bio uspostavljen. Izuzetno, u specifičnim slučajevima i uz suglasnost Vlade, organ uprave može nabaviti službeno vozilo i na drugi način.
 
Federalno ministarstvo financija i Služba za zajedničke poslove će, poštujući načelo restriktivne budžetske potrošnje, pri izradi Budžeta za 2017. godinu, planirati sredstva za nabavku vozila putem operativnog lizinga.
 
O STANJU U „KRIVAJI“
 
Vlada FBiH usvojila je danas Informaciju Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o stanju u IP „Krivaja“ d.o.o. Zavidovići - u stečaju i zadužila Agenciju za privatizaciju u FBiH da joj hitno dostavi mišljenje u vezi s raskidom ugovora s „Krivajom 1884“ d.o.o. Zavidovići.
 
Vlada je zadužila IP “Krivaja“ d.o.o. Zavidovići - u stečaju da joj hitno dostavi spiskove radnika kojima je potrebno riješiti pitanje uvezivanje staža kroz uplatu doprinosa za PIO za period od 1.1.2004. do 24.9.2014. godine, odnosno do 31. 12. 2014. godine za radnike koji su stekli uslove za starosnu penziju. Spisak i iznos sredstava treba da bude usaglašen sa podacima Federalnog Zavoda PIO, te ovjeren od nadležne ispostave Porezne uprave i u što kraćem roku dostavljen Vladi FBiH. Naime, bez toga Vlada neće moći vršiti bilo kakve uplate za izmirivanje staža radnicima ove kompanije.
 
Također, Vlada je zadužila Poreznu uprava FBiH da joj dostavi mišljenje o Ugovoru o regulisanju statusa i uvezivanja staža zaposlenika „IP Krivaja“ d.o.o. Zavidovići - u stečaju u postupku prodaje imovine stečajnog dužnika od 24.9.2014. godine, obzirom da je time Vlada FBiH preuzela obaveze za izmirivanje penzionog staža, a sredstva nisu planirana Budžetom FBiH.
 
Nakon detaljne rasprave o stanju u ovoj kompaniji, Vlada je zatražila i da stečajni upravnik sačini informaciju o poduzetim aktivnostima i svim relevantnim činjenicama o provođenju ovog postupka, kao i spornog ugovora.
 
Federalno pravobranilaštvo je obavezano da, u roku od 60 dana, ispita regularnost potpisanih ugovora, da li su potpisani na zakonit način, ispita odgovornost za štetu koja je, eventualno, ovakvim ugovorima nanesena Federaciji BiH, te da poduzme sve potrebne pravne mjere.
 
Stav Federalnog pravobranilaštva opredijelit će postupanje Vlade FBiH o zahtjevima radnika „Krivaje Mobel“ d.o.o. Zavidovići.
 
Vlada Federacije, kazano je danas, u potpunosti razumije težak položaj radnika koji mjesecima ne primaju plaću niti imaju zdravstveno osiguranje, te je spremna pomoći u ovoj situaciji, ali naglašava da to ne može raditi na nezakonit način i izvan svojih nadležnosti.
 
Naime, Vlada FBiH u prethodnom mandatu je dana 24.9.2014. godine u Zavidovićima s predstavnikom sindikata IP „Krivaja“ d.o.o. Zavidovići u stečaju i Ortačkom grupom zaključila Ugovor o regulisanju statusa uvezivanja staža zaposlenika IP ,,Krivaja“ d.o.o. Zavidovići - u stečaju u postupku prodaje imovine stečajnog dužnika.
 
Ortačka grupa je, nakon ovoga, osnovala kompaniju „Krivaja Mobel“ koja je počela s poslovanjem, a s novim poslodavcem su radnici započeli nekoliko sudskih sporova.
 
PROTOKOL S HNK
 
Na današnjoj sjednici data je saglasnost za zaključivanje Protokola o načinu izvršenja obaveza Vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona prema Vladi Federacije BiH, u ukupnom iznosu od 760.890 KM. Riječ je o obavezama nastalim po osnovu odredaba člana 236. Zakona o izvršenju krivičnih sankcija u FBiH.
 
Dugovanje HNK se odnosi na period od 14.11. 2002. do 31.12. 2005. godine, a bit će, prema planu otplate, izmireno u osam rata, zaključno s 1.6.2017. godine.
 
ANALIZA FDS-a, SARAJEVO OSIGURANJA I BOSNALIJEKA
 
Realizirajući zaključke sa sjednice od 25.8.2016. godine, Vlada FBiH danas je upoznata  s informacijom i dodatnom analizom pokazatelja vrijednosti i strukture kapitala privrednih društava Fabrika duhana Sarajevo d.d. Sarajevo, Bosnalijek d.d. Sarajevo i Sarajevo-osiguranje d.d. Sarajevo.
 
Informacije su sačinjene na osnovu sveobuhvatnih podataka o preduzećima, finansijskim pokazateljima, privatizacijskim aktivnostima, vlasničkoj strukturi, pregledu kapitala i podacima o kretanju prosječnog srednjeg kursa i prometa dionica, kao i ostalim podacima o trgovanju na SASE, te podacima o isplatama dividende i procijenjenoj fer vrijednosti dionica.
 
Agencija za privatizaciju u FBiH također je realizirala i zajključak s prethodne sjednice Vlade FBiH o odgađanju prodaje putem Sarajevske berze državnog kapitala u Fabrici duhana Sarajevo.
 
PRIHVAĆENE PREPORUKE EUROPSKE KOMISIJE
 
Federalna vlada je prohvatila Preporuke i operativne zaključke Europske komisije s Pododbora za trgovinu, industriju, carine i oporezivanje, te zadužila nadležna federalna ministarstva i druge federalne institucije da, u okviru vlastitih nadležnosti, Europskoj komisiji dostave tražena pojašnjenja i podatke. U Preporukama je, uz ostalo, navedeno da Komisija poziva našu zemlju da uspostavi potpuno funkcionalan unutarnji jedinstveni ekonomski prostor, što podrazumijeva uklanjanje svih nepotrebnih administrativnih, pravnih i tehničkih prepreka slobodnom kretanju roba u državi.
 
Danas su, također, prihvaćene Preporuke i zaključci Europske komisije s Pododbora za poljoprivredu i ribarstvo. Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva i Federalna uprava za inspekcijske poslove zaduženi su da Europskoj komisiji dostave tražena pojašnjenja i podatke. Jedna od preporuka je i da vlasti u BiH trebaju žurno usvojiti cjelodržavnu strategiju za sektor poljoprivrede i ruralnog razvoja kao preduvjeta za uključivanje u IPA II programski okvir i korištenje sektorskih fondova. Od FBiH se očekuje usvajanje pripremljenog okvirnog programa ruralnog razvoja.
 
OSPOSOBLJAVANJE HELIKOPTERA
 
Vlada Federacije BiH donijela je danas zaključak da sredstva za osposobljavanje i stavljanje u funkciju (dovođenje u letačko stanje) helikoptera Bell - 206 L1 Long Ranger i nabavku i ugradnju opreme za zaštitu i spašavanje, gašenje požara i druge poslove civilne zaštite budu osigurana iz namjenskih sredstava posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća kojim raspolaže Federalna uprava civilne zaštite.
 
Sredstva za eventualnu nabavku i ugradnju posebne i dodatne opreme za potrebe policije, zdravstvene usluge, transport ljudi i slično, koja bi naknadno bila nabavljena i ugrađena, osiguravaju se u budžetu FBiH na pozicijama institucija koje bi za svoje potrebe koristile usluge helikoptera s takvom opremom.
 
Institucije koje bi koristile usluge helikoptera će postupke javnih nabavki provoditi u saradnji s Federalnom upravom policije na osnovu posebnog sporazuma. Vlasnik helikoptera bit će Federacija BiH - Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova. Održavanje i smještaj helikoptera bit će u nadležnosti Federalne uprave policije. Troškove održavanja naknadno ugrađene opreme osiguravat će svaki korisnik helikoptera posebno, zavisno od opreme koju je nabavio i ugradio za svoje potrebe. Ovaj helikopter je prije rata bio u sastavu Helikopterske jedinice Republičkog ministarstva unutrašnjih poslova Republike BiH, a korišten je za policijske poslove i potrebe vladinih ministarstava do maja 1992. godine, kada je otuđen i bio u posjedu organa Republike Srbije do 10.12.2010. godine.
 
Na osnovu međunarodnog sporazuma između Ministarstva sigurnosti BiH i Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije, helikopter je vraćen 10.12.2010. godine i od tada se nalazi u hangaru Helikopterske grupe Specijalne policijske jedinice Federalne uprave policije u bazi na Aerodromu u Sarajevu.
 
OSIGURANJE PRETPOSTAVKI ZA RAD REVIZORSKIH TIMOVA
 
Vlada FBiH je donijela Odluku o utvrđivanju kadrovskih i materijalnih pretpostavki za provođenje Zakona o provođenju kontrole zakonitosti korištenja prava iz oblasti branilačko-invalidske zaštite. Na osnovu ove odluke, kadrovske i materijalne pretpostavke za rad revizorskih timova za kontrolu i za koordinaciju bit će obezbijeđene u okviru sredstava budžeta Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambena-oslobodilačkog rata.
 
U cilju osiguranja kadrovskih pretpostavki za provođenje Zakona, resorni federalni ministar može angažovati spoljne saradnike, po osnovu ugovora o djelu.
 
 
OSTALE ODLUKE I ZAKLJUČCI
 
Vlada FBiH je prihvatila izvještaj o radu Nadzornog odbora Union banke d.d. Sarajevo za prvih šest mjeseci 2016. godine.
 
U svojstvu Skupštine društva, Federalna vlada je donijela Odluku o izuzimanju poslovnog prostora u vlasništvu Holding preduzeća Putevi BiH d.d. Sarajevo u ulici Titova broj 30, bez naknade, a za potrebe državnih organa.
 
Danas je odobreno izdvajanje 1.300.000 KM iz Budžeta FBiH za 2016. godinu u za sufinansiranje Projekta „Tretman otpadnih voda u Bihaću“ za III ovogodišnji kvartal.
 
Vlada FBiH je utvrdila Prijedlog odluke za oslobađanje JP Željeznice Federacije BiH od plaćanja putarine za dizel goriva koja se koriste za pogon šinskih vozila za 2017. godinu, u količini od 3.448.391 litara. U obrazloženju Odluke, koja će biti upućena Upravnom odboru Uprave za indirektno oporezivanje BiH,je navedeno da Željeznice FBiH raspolažu sa 70 posto elektrificirane pruge i da saobraćaj na neelektrificiranim prugama, kao i na djelovima na kojima nastane kvar elektro sistema, prijevoz obavljaju lokomotive dizelke.
 
KADROVSKA RJEŠENJA
 
Vlada FBiH donijela je odluke kojim je obustavila ranije pokrenutu natječajnu proceduru za izbor i imenovanje direktora i zamjenika direktora Agencije za bankarstvo FBiH i  o ponovnom raspisivanju javnog konkursa i tekstu javnog oglasa, te utvrdila kriterije za ovaj izbor i imenovanje. Ujedno, doneseno je i Rješenje kojim su u Komisiju za provođenje ovog postupka imenovani Mira Bradara (predsjednica), Nusreta Čerkez, Amra Đendušić, Mirjana Vučić i Jasmin Gačević.
 
Danas je utvrđen prijedlog za imenovanje članova Upravnog odbora Agencije za bankarstvo FBiH u sastavu Ljerka Marić, Meliha Bašić, Samir Bakić, Želimira Raspudić i Velid Efendić. Prijedlog će biti dostavljen Parlamentu FBiH koji će donijeti konačnu odluku.
 
Izmijenjenim Rješenjem, za članicu Radne gupe za izradu Prijedloga zakona o pravima žrtava torture u BiH nominirana je Jagoda Kržović.
 
Federalna vlada je utvrdila kriterije i tekst ponovnog javnog oglasa za izbor i imenovanje članova Nadzornog odbora Instituta za medicinsko vještačenje.
 
Za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini privrednog društva Sarajevoputevi d.d. Sarajevo Vlada FBiH je opunomoćila Pavu Bobana.
 
* * *
Sjednica Vlade FBiH je završena u 12.45 sati.
Četvrtak,
28. januar 2021.
VIŠE