67. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 01.09.2016.
Dnevni red
1. Usvajanje Zapisnika 66. sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održane 25.8.2016. godine i Zapisnika 50. hitne sjednice Vlade, održane 26.08.2016. godine, telefonskim putem
2. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o leasingu
3. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom planiranju i korištenju zemljišta na nivou Federacije Bosne i Hercegovine
4. Prijedlog odgovora u vezi sa Inicijativom za davanje autentičnog tumačenja Zakona o porezu na dohodak i Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dohodak, koju je u parlamentarnu proceduru uputio gosp. Petar Galić, ministar Ministarstva nauke, prosvjete, kulture i sporta Vlade Kantona 10 iz Livna
5. Prijedlog odgovora na tužbu u predmetu Crveni križ/krst Kantona Sarajevo
6. Prijedlog drugostepenog rješenja u postupku po žalbi Đokić Radoslava iz Beograda
7. Prijedlozi akata:
a) Prijedlog odluke o poništenju javnog konkursa za izbor i imenovanje direktora i zamjenika direktora Agencije za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine
b) Prijedlog odluke o utvrđivanju kriterija za izbor i imenovanje direktora i zamjenika direktora Agencije za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine
c) Prijedlog odluke o ponovnom raspisivanju javnog konkursa za izbor i imenovanje direktora i zamjenika direktora Agencije za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine
d) Prijedlog rješenja o imenovanju Komisije za provođenje postupka izbora kandidata za izbor i imenovanje direktora i zamjenika direktora Agencije za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine
e) Prijedlog teksta javnog konkursa za izbor i imenovanje direktora i zamjenika direktora Agencije za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine
8. Nacrt rješenja o imenovanju Upravnog odbora Agencije za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine
9. Prijedlog odluke o kriterijima za imenovanje članova Nadzornog odbora Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja i Prijedlog teksta Ponovnog javnog oglasa za izbor i imenovanje članova Nadzornog odbora Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja
10. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini privrednog društva "Sarajevoputevi" d.d. Sarajevo
a) Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini privrednog društva "Sarajevoputevi" d.d. Sarajevo
b) Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini privrednog društva "Sarajevoputevi" d.d. Sarajevo
11. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu za sufinansiranje Projekta "Tretman otpadnih voda u Bihaću"
12. Prijedlog odluke o odobravanju raspoređivanja sredstava sa podračuna evidentiranih na Jedinstvenom računu Trezora-Riznice Federalnog ministarstva finansija/Federalnog ministarstva financija Federalnom ministarstvu zdravstva
13. Prijedlog odluke o usvajanju programa utroška sredstava "Akcijskog plana Strategije turizma Federacije BiH -Transfer za razvoj turizma" utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu Federalnom ministarstvu okoliša i turizma
14. Prijedlog odluke o utvrđivanju Prijedloga Upravnom odboru Uprave za indirektno oporezivanje za oslobađanje Javnog preduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo od plaćanja putarine za dizel goriva koja se koriste za pogon šinskih vozila u 2017. godini
15. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Kolektivni ugovor o pravima i obavezama poslodavaca i radnika za djelatnost proizvodnje i prerade metala u Federaciji Bosne i Hercegovine
16. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Kolektivni ugovor o pravima i obavezama poslodavaca i radnika u oblasti rudarstva u Federaciji Bosne i Hercegovine
17. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Prijedlog kolektivnog ugovora o izmjenama i dopunama Kolektivnog ugovora za službenike organa uprave i sudske vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine utvrđenog između pregovaračkog tima Vlade FBiH i vlada kantona sa pregovaračkim timom sindikata državnih službenika i namještenika u organima državne službe, sudskoj vlasti i javnim ustanovama u FBiH
18. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za zaključivanje Protokola o načinu izvršenja obaveza Vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona prema Vladi Federacije Bosne i Hercegovine
19. Prijedlog odluke o usvajanju Strategije o infrastrukturi prostornih podataka Federacije Bosne i Hercegovine
20. Prijedlog odluke o prestanku važenja Odluke o davanju na korištenje službenog putničkog automobila Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu
21. Prijedlog rješenja o izmjeni Rješenja o nominiranju članova radne grupe za izradu Prijedloga zakona o pravima žrtava torture u Bosni Hercegovini
22. Zahtjev za davanje saglasnosti za pokretanje konkursne procedure, sa pregledom radnih mjesta u Federalnom ministarstvu finansija koja su ostala upražnjena odlaskom zaposlenika u penziju ili prestankom radnog odnosa državnih službenika i namještenika po drugom osnovu, sa Prijedlogom zaključka o davanju saglasnosti Federalnom ministarstvu finansija za prijem državnih službenika i namještenika
23. Zahtjev za davanje saglasnosti za pokretanje konkursne procedure, sa Prijedlogom zaključka o davanju saglasnosti Federalnom ministarstvu unutrašnjih poslova za prijem državnih službenika i namještenika
24. Zahtjev za davanje saglasnosti za pokretanje konkursne procedure za prijem državnih službenika i namještenika, sa Prijedlogom zaključka o davanju saglasnosti Federalnom ministarstvu okoliša i turzima za pokretanje konkursne procedure i prijem državnih službenika i namještenika
25. Zahtjev Federalnog zavoda za agropedologiju za davanje saglasnosti za pokretanje procedure popunjavanja upražnjenog radnog mjesta - Načelnika službe za pravne i opšte poslove, sa Prijedlogom zaključka
26. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti Federalnom ministarstvu unutrašnjih poslova za zaključivanje dva ugovora o djelu
27. Izvještaj o radu Nadzornog odbora Union banke d.d. Sarajevo za period 01.01-30.06.2016. godine, sa Prijedlogom zaključka
28. Izvještaj o poslovanju privrednih društava namjenske industrije u Federaciji Bosne i Hercegovine za period I-XII 2015. godine, sa Prijedlogom zaključka
29. Informacija o kreditu Međunarodne banke za obnovu i razvoj (IBRD) za Projekat podrške zapošljavanja, sa Prijedlogom zaključka
30. Informacija o kreditnom zaduženju po Proširenom aranžmanu (EFF) sa Međunarodnim monetarnim fondom, sa Nacrtom odluke o prihvatanju zaduženja Federacije Bosne i Hercegovine po Proširenom aranžmanu (EFF) sa Međunarodnim monetarnim fondom
31. Informacija o dodijeljenim sredstvima iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija za potrebe plaćanja PDV-a po ugovorenim uslugama za realizaciju međunarodnih kredita odobrenih JP Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo, sa Prijedlogom zaključka
32. Informacija o nedostatku finansijskih sredstava za isplatu naknade štete zbog neosnovanog pritvora, sa Prijedlogom zaključka
33. Informacija o realizaciji Zaključka Vlade Federacije Bosne i Hercegovine V. broj: 1620/2016 od 25.08.2016. godine (Informacija o procesu prodaje i stanju u privrednim društvima sa manjinskim učešćem državnog kapitala)
34. Informacija o stanju u preduzeću Holding preduzeće „Putevi BiH“ d.d. Sarajevo, sa Prijedlogom zaključka i Prijedlogom odluke o izuzimanju poslovnog prostora u vlasništvu Holding preduzeća „Putevi BiH“ d.d. Sarajevo bez naknade za potrebe državnih organa
35. Prijedlog radne grupe o mogućem modelu finansiranja osposobljavanja helikoptera Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova za multifunkcionalnu upotrebu, te vlasništvo i održavanje helikoptera, sa Prijedlogom zaključka
36. Prijedlog zaključka u vezi sa izdvajanjem sredstava za troškove održavanja službenih vozila, analizom voznog parka sa kojim raspolažu budžetski korisnici, smanjenjem troškova za održavanja službenih vozila, analizom voznog parka sa kojim raspolažu budžetski korisnici, smanjenjem troškova za održavanje vozila, te novim, redizajniranim pristupom nabavci i korištenju službenih vozila – realizacija Zaključka V. broj: 1559/2016 od 28.07.2016. godine
37. Preporuke i operativni zaključci Evropske komisije sa pododbora za trgovinu, industriju, carine i oporezivanje, sa Prijedlogom zaključka
38. Preporuke i operativni zaključci Evropske komisije u okviru Pododbora za poljoprivredu i ribarstvo, sa Prijedlogom zaključka
39. Prijedlog odluke o osiguranju kadrovskih i materijalnih pretpostavki za provođenje Zakona o provođenju kontrole zakonitosti korištenja prava iz oblasti branilačko-invalidske zaštite
40. Zahtjev Federalnog ministarstva prometa i komunikacija za davanje saglasnosti za pokretanje konkursne procedure, sa Prijedlogom zaključka
41. Informacija o stanju u privrednom društvu IP "Krivaja" d.o.o. Zavidovići - u stečaju, sa Prijedlogom zaključka
42. Informacija o zahtjevu radnika u privrednom društvu Krivaja Mobel d.o.o. Zavidovići, sa Prijedlogom zaključka 
Četvrtak,
28. januar 2021.
VIŠE