66. sjednica Vlade Federacije BiH

Mostar, 25.08.2016.
Saopćenje o radu


66. SJEDNICA VLADE FEDERACIJE BiH:
 
ZAKLJUČCI O ZAHTJEVIMA PENZIONERA
 
Vlada Federacije BiH je, na današnjoj sjednici u Mostaru, donijela više zaključaka koji se odnose na zahtjeve penzionerskih udruženja u federaciji BiH.
 
Vlada je saglasna da do petog u mjesecu budu osigurana sredstva raspoloživa za isplatu penzija.
 
Prihvatljiv je i bit će sastavni dio novog Zakona o PIO-u zahtjev za garancije za isplatu penzija na postojećem nivou, bez obzira na priliv sredstava od doprinosa - trezorski način poslovanja.
 
Nakon dodatnih razmatranja zahtjeva da u novom zakonu bude propisan rast penzija prema troškovima života, odnosno rastu plaća u Federaciji BiH, zaključeno je da on, prvenstveno, nije povoljan za same penzionere, kao ni Federaciju BiH, i zato ovaj parametar ne omogućava uvijek rast penzija (u prošloj godini smo imali deflaciju i troškovi života su padali, te se takav podatak ne objavljuje u zvaničnim statističkim podacima, a vezivanje za rast plaća je nerealno i nepouzdano). Radi toga je predložena općeprihvaćena formula, tzv. Švicarski model, prema kojoj se penzije usklađuju na godišnjem nivou i to prema podacima u Federaciji BiH u prethodnoj godini. To usklađivanje se vrši prema procentu koji predstavlja rezultat zbira porasta stope realnog BDP-a i inflacije podijeljenom s dva(formula BDP+inflacija/2).
 
Zahtjev za osiguranje isplate posmrtnina porodicama umrlih penzionera je u cijelosti prihvaćen i ugrađen u tekst nacrta zakona.
 
U skladu s finansijskim mogućnostima, prihvatljiv je i zahtjev za osiguranje sredstava za rehabilitaciju bolesnih i najugroženijih penzionera. U novi zakon će biti ugrađena odredba koja će stvoriti osnov za primjenu dosadašnje prakse banjske rehabilitacije, uz napomenu da će se ta materija biti razrađena posebnim pravilnikom.
 
Što se tiče zahtjeva za oslobađanje plaćanja poreza i doprinosa na sredstva koja se prikupljaju od članarine penzionera, stav Vlade je da se odmah pristupi sačinjavanju izmjena zakona koji reguliše ovu materiju, kako bi bio stvoren osnov da udruženja penzionera budu oslobođena plaćanja poreza i doprinosa na ukupne prihode ostvarene, isključivo, po osnovu članarina, što isključuje prihode doznačene iz budžeta ili vanbudžetskih fondova.
 
U vezi sa zahtjevom za povećanje penzija za deset posto svim penzionerima penzionisanim do 31.7.1998. godine, Vlada Federacije BiH je saglasna da se to razmatra u saradnji sa Savezom udruženja penzionera, nakon što bude stabiliziran Federalni zavod za penzijsko i invalidsko osiguranje, odnosno kada budu stečene potrebne finansijske mogućnosti.
 
IZJAŠNJENJA FEDERALNE VLADE
 
Vlada Federacije BiH je razmatrala inicijativu za davanje autentičnog tumačenja člana 347. stav (3) Zakona o stvarnim pravima, koju je podnijela Sidika Behmen iz Mostara. Stav je Federalne vlade da je ta zakonska norma dovoljno jasna i precizna, te da nije potrebno davati autentčno tumačenje.
 
U vezi sa inicijativom Općinskog vijeća Sapna za izmjenu Zakona o zemljišnim knjigama FBiH, Vlada FBiH upoznata je s problemom ostvarivanja prava uknjižbe prava vlasništva na nekretninama na teritoriju ove općine. Zbog toga je, Federalno ministarstvo pravde formiralo i posebnu komisiju koja je poduzela odgovarajuće aktivnosti s ciljem razmjene zemljišnih knjiga između općinskih sudova u FBiH i Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove Republike Srpske. Međutim, ova institucija RS je ovu razmjenu uvjetovala utvrđivanjem međuentitetske linije, što nije nadležnost Federalnog ministarstva pravde. Razmatrajući inicijativu, Federalna vlada je mišljenja da izmjenama Zakona o zemljišnim knjigama neće biti riješen problem na koji ukazuje Općinsko vijeće Sapna, već da, uzimajući u obzir važnost kontinuiteta podataka zemljišne knjige, rješenje treba tražiti isključivo kroz razmjenu ovih između entiteta.
 
IZMJENE I DOPUNE DVIJE UREDBE
 
Na današnjoj sjednici je dopunjena Uredba o Generalnom sekretarijatu Vlade FBiH, čime je u njegovu nadležnost stavljeno i koordiniranje i pomaganje razvoja e-Uprave u federalnim organima uprave. To se, uz ostalo, odnosi na izgradnju, razvijanje, održavanje i nadziranje infrastrukture interoperabilnosti, kao što su biblioteke dokumenata interoperabilnosti, repozitorij poslovnih procesa, metarječnici i rječnici podataka, biblioteke XML (Exstensible Markup Language - prošireni označeni jezik), sheme dokumenata, servisne sabirnice javne uprave, i tako dalje.
 
Vlada FBiH je donijela i Uredbu o izmjeni Uredbe o osnivanju Federalne novinske agencije (FENA), čime je broj članova Upravnog odbora ove agencije smanjen sa sedam na pet.
 
SAGLASNOST NA ODLUKU O SISTEMU KOORDINACIJE
 
Vlada FBiH danas je prihvatila informaciju i dala saglasnost na usaglašen sistem koordinacije procesa evropskih integracija u Bosni i Hercegovini.
 
Sistemom koordinacije procesa evropskih integracija definirani su institucionalni i operativni sistem i način ostvarivanja koordinacije institucija u BiH na provođenju aktivnosti vezanih za proces integracije u Evropsku uniju, zajednička tijela, njihov sastav, nadležnosti i međusobni odnosi. Koordinacija procesa evropskih integracija podrazumijeva aktivnosti koje se provode u cilju osiguranja što većeg stepena usklađenosti i koherentnosti u radu institucija svih nivoa vlasti u BiH vezane za izvršenje ugovornih obaveza iz Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, kao i drugih iz procesa evropskih integracija.
 
Sistem koordinacije uređuje i način ostvarivanja komunikacije između institucija u Bosne i Hercegovine, sa ciljem osiguranja i iznošenja usaglašenog stava ispred Bosne i Hercegovine u komunikaciji sa institucijama Evropske unije.
 
Koordinacija se zasniva na načelima poštivanja postojeće unutrašnje pravne i političke strukture u BiH i zaštite ustavima definisanih nadležnosti svih nivoa vlasti i njihovih institucija u pojedinim oblastima obuhvaćenim procesom evropskih integracija, osiguranja vidljivosti, te odgovornosti svih nivoa vlasti za blagovremeno i djelotvorno ispunjavanje obaveza iz procesa evropskih integracija iz njihove nadležnosti.
 
Riječ je o mehanizmu koji omogućava i podrazumijeva efikasnu uvezanost nivoa vlasti u Bosni i Hercegovini na državnom, entitetskim i kantonalnim nivoima.
 
To je preduslov da Bosna i Hercegovina o svim pitanjima tokom pregovaračkog proces u sklopu evropskih integracija nastupa s jedinstvenim stavovima.
 
POTICAJNA SREDSTVA ZA NAMJENSKU INDUSTRIJU
 
Na prijedlog Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije Vlada FBiH danas je usvojila Program utroška grant sredstava za kapitalne transfere javnim preduzećima i finansiranje razvojnih projekata u iznosu od 3.000.000 KM.
 
Cilj programa je stvaranje povoljnijeg poslovnog i investicijskog okruženja i poboljšanje uslova za poslovanje preduzeća iz namjenske industrije u Federaciji BiH realizacijom strateških ciljeva usvojenih u dokumentu Razvoj industrijske politike i Strategiji razvoja namjenske industrije FBiH.
 
Očekivani efekti su povećanje broja zaposlenih, rast indeksa proizvodnje za sektor namjenske industrije, primjena novih tehnologija i postupaka, poboljšanje kontrole kvalitete, razvoj novih proizvoda, proizvodnih procesa I poboljšanje opčeg privrednog stanja.
 
RJEŠENJA O IZVLAŠTENJU NEKRETNINA
 
Na zahtjev korisnika izvlaštenja - Uprave za indirektno oporezivanje BiH, Vlada FBiH donijela je rješenje kojim dozvoljava ulazak u posjed nekretnina prije isplate naknade za tri nekretnine u katastarskoj oćini Kurtovići od 16, 414 i 270 kvadratnih metara.
 
Izvlaštenje je izvršeno radi izgradnje graničnog prijelaza Gornji Brgat - Ivanica, predviđenog ugovorom između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine zaključenim u Briselu 19.6.2013. godine.
 
Ranije je odlukom Općinskog vijeća Ravno utvrđen javni interes za izgradnju ovog graničnog prijelaza, a nadležni općinski organ je donio rješenje o potpunom izvlaštenju.
 
Doneseno je više rješenja o uvođenju u posjed nekretnina prije pravosnažnosti rješenja o eksproprijaciji Službe geodetskih i imovinsko-pravnih poslova Općine Čapljina, po zahtjevu JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar, zbog omogućavanja izgradnje autoceste na trasi Koridora Vc, dionica Počitelj - Bijača, poddionica Počitelj - Zvirovići na području Općine Čapljina.
 
Direkciji regionalnih cesta USK-a - Bihać dozvoljen je ulazak u posjed ekspropisanih nekretnina prije isplate naknade, za izgradnje dijela regionalne ceste RP 401 Otoka - Bužim - Velika Kladuša.
 
KONSOLIDIRANO IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PRORAČUNA I FINANCIJSKIH PLANOVA
 
Federalno ministarstvo financija upoznalo je Vladu FBiH s Konsolidiranim izvješćem o izvršenju proračuna Federacije BiH, kantona, općina i financijskih planova vanproračunskih fondova Federacije BiH za razdoblje siječanj-lipanj 2016. godine.
 
Ovaj dokument je rađen na temelju financijskih izvješća o izvršenju proračuna Federacije BiH, kantona i općina, te financijskih planova vanproračunskih fondova (po deset kantonalnih službi za zapošljavanje i zavoda zdravstvenog osiguranja, tri kantonalne direkcije za ceste, MIO, Federalni zavod za zapošljavanje i Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH).
 
Konsolidacija predstavlja metod, odnosno postupak kojim se iz ukupnih zbirnih bilanci prihoda i rashoda isključuju svi oni tijekovi prihoda i rashoda koji predstavljaju međusobna transferna primanja i davanja drugim razinama vlasti. Rezultat konsolidacije je korigirana bilanca prihoda i rashoda na svim razinama vlasti Federacije BiH.
 
Ukupni prihodi za razdoblje siječanj-lipanj 2016. godine ostvareni su u iznosu od 3.514,4 milijuna KM što je za 157 milijuna KM ili za 4,7 posto više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, a ostvarenje u odnosu na plan je 43,1 posto. Pri tome prihodi od poreza iznose 3.078 milijuna KM i u strukturi ukupnih prihoda sudjeluju sa 87,6 posto. U odnosu na isto razdoblje 2015. godine njihovo ostvarenje je veće za 111,5 milijuna KM ili 3,8 posto, a u odnosu na plan ostvareni su s 47,3 posto.
 
Ukupni rashodi za prvih šest mjeseci 2016. godine iznose 3.233,6 milijuna KM, što je za 148,3 milijuna KM ili za 4,8 posto više u odnosu na isto prošlogodišnje razdoblje, a ostvarenje u odnosu na plan je 42,4 posto.
 
Tekući transferi i drugi tekući rashodi nakon izvršene konsolidacije iznose 1.563,8 milijuna KM. U odnosu na isto konsolidirano razdoblje 2015. godine njihovo ostvarenje je veće za 6,7 posto ili 98,7 milijuna KM, a u ukupnim rashodima sudjeluju s 40,6 posto.
 
Tekući transferi drugim razinama vlasti iznosili su 38,4 milijuna KM, transferi pojedincima 1.325,6 milijuna KM, a neprofitnim organizacijama 98,3 milijuna KM. Subvencije javnim poduzećima iznosili su 47,6 milijuna KM, privatnim poduzećima i poduzetnicima 37,6 milijuna KM. Na duge tekuće rashode odnosi se16,2 milijuna KM
 
Konsolidirani kapitalni transferi za šest mjeseci 2016. godine iznose 40,1 milijun KM i u odnosu na 2015. godinu njihovo ostvarenje je veće za 10,4 milijuna KM ili za 35,2 posto. Pri tome su kapitalni transferi drugim razinama vlasti iznosili 13,6 milijuna KM, pojedincima 5,5 milijuna KM, neprofitnim organizacijama 9,1 milijun KM, a javnim poduzećima 11,5 milijuna KM.
 
DODATNA SREDSTVA ZA PIO
 
Vlada Federacije BiH dala je prethodnu saglasnost Federalnom zavodu za penzijsko i invalidsko osiguranje da pokrene postupak prodaje četiri stambene jedinice u Sarajevu. Prodaja će biti izvršena putem Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine na osnovu posebnog ugovora s Federalnim zavodom PIO.
 
Istovremeno, Vlada je danas zadužila Federalni zavod PIO da, zajedno sa Općinom Ilidža, pokrene postupak prodaje zgrade Doma penzionera u Sarajevu.
 
Cilj je da na ovaj način budu obezbijeđena dodatna novčana sredstva za isplatu penzija.
 
SREDSTVA ZA PROJEKTE VODOSNADBIJEVANJA I OTPADNIH VODA
 
Vlada FBiH donijela je danas nekoliko odluka o kreditnom zaduženju za projekte vodosnadbijevanja i tretman otpadnih voda u Sarajevu, Tuzli i Zenici.
 
Data je saglasnost za prihvatanje dodatnog granta Vlade Švicarske Konfederacije namijenjenog za finansiranje Programa vodosnabdijevanja i otpadnih voda u gradovima Zenica i Tuzla u iznosu do 2.375.000 eura. Sredstva će isključivo biti korištena za obnovu oštećene infrastrukture kanalizacijskih i sistema vodosnabdijevanja, za mjere zaštite od poplava i smanjenje rizika od prirodnih katastrofa, kao i za konsultantske usluge.
 
Vlada je, također, dala saglasnosti za prihvatanje granta od 2.322.500 eura za finansiranje Projekta otpadnih voda u Sarajevu - rehabilitaciju prečistača u Butilama, po Sporazumu zaključenom između BiH i Međunarodne banke za obnovu i razvoj. Sredstva će biti korištena za unaprjeđenje života stanovništva u području koje pokriva KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Sarajevo, putem smanjenja izloženosti stanovništva i korištenja u velikoj mjeri zagađene vode iz rijeka Miljacke i Bosne, te za unaprjeđenje efikasnosti mreže za prikupljanje otpadnih voda u Kantonu Sarajevo.
 
Vlada je podržala i inicijativu da kreditnim zaduženjem kod Evropske banke za obnovu i razvoj u iznosu do 30.000.000 eura budu osigurana sredstva za sanaciju vodovodnog sistema u Kantonu Sarajevo.
 
GRANT ZA INSTITUT “KRALJ SALMAN BIN ABDULAZIZ” U SARAJEVU
 
Vlada FBiH dala je saglasnost za prihvatanje granta za finansiranje Projekta izgradnje i opremanja istraživačkog instituta “Kralj Salman Bin Abdulaziz” na Univerzitetu Sarajevska škola za znanost i tehnologiju, po osnovu Memoranduma o razumijevanju za Projekat između Saudijskog fonda za razvoj i Bosne i Hercegovine, u iznosu do 38.000.000 saudijskih rijala, odnosno 10.000.000 dolara.
 
Ovim grantom stvaraju se uslovi za izgradnju i opremanje zgrade od pet spratova i garaže ukupne površine oko 6.000 m2 u blizini sadašnjeg kampusa Univerziteta SSST, gdje bi bio smješten i ovaj institut za naučni rad iz oblasti medicinskih i kompjuterskih nauka.
 
Osnovna svrha je obezbjeđenje stotinu novih radnih mjesta za visoobrazovani kadar, od čega 60 doktora nauka, 30 magistra i deset tehničara, kao i istraživanje iz oblasti medicinskih i kompjuterskih nauka. Ovo bi bio prvi ovakav institut u regionu.
 
INICIJATIVA ZA PRISTUPANJE BiH EVROPSKOM
CENTRU ZA SREDNJOROČNU VREMENSKU PROGNOZU
 
Vlada FBiH prihvatila je danas informaciju Federalnog hidrometeorološkog zavoda o inicijativi Ministarstva civlnih poslova BiH koja se odnosi na pokretanje procedure za dobijanje statusa BiH kao pridružene članice Evropskog centra za srednjoročnu vremensku prognozu - Europen Center for Medium-Range Weather Forecast (ECMWF).
 
Federalni hidrometeorološki zavod je zadužen da nastavi raditi na ispunjavanju svih uslova i aktivnosti utvrdenih Sporazumom o saradnji između Federalnog hidrometeorološkog zavoda i Republičkog hidrometeorološkog zavoda RS-a o definisanju prava i raspodjeli obaveza u ostvarivanja veze sa Evropskim centrom za srednjoročnu vremensku prognozu.
 
INFORMACIJA O REALIZACIJI PROGRAMA HITNOG OPORAVKA OD POPLAVA
 
Federalna vlada usvojila je informaciju o realizaciji Programa hitnog oporavka od poplava u BiH financiranog sredstvima zajma Svjetske banke.
 
Jedan od zaključaka nakon razmatranja ove informacije je i da otkupna cijena merkantilne pšenice roda 2016. godine iznosi 34 feninga za kilogram, bez PDV-a, prema Programu sufinanciranja proizvodnje pšenice za potrebe Federalne direkcije robnih rezervi.
 
Prema Zaključcima Vlade od 15.7.2014. i 3.9.2014.godine, Federalnoj direkciji robnih rezervi je odobreno 3,9 miliona KM iz sredstava zajma SB-a. Poslije niza sastanaka i usuglašavanja programa sanacije u Svjetskoj banci, prihvaćeno je da Federalna direkcija robnih rezervi nadomjesti gorivo koje je podijeljeno općinama u Federaciji BiH prema odlukama Stožera Civilne zaštite FBiH i sufinancira jesenju sjetvu pšenice na područjima koja su bila pogođena poplavama. Poslije odobrenja programa hitnog oporavka od poplava od strane Svjetske banke, Federalna direkcija robnih rezervi je pristupila nabavci 1.500.000 litara dizel-goriva za što je bilo predviđeno oko tri miliona KM. Poslije provedenog međunarodnog tendera, nabavljeno je dizel-gorivo za 2.772.900 KM i uskladišteno u terminalima tvrtke “Visoka” d.o.o. Grude.
 
U informaciji je, također, navedeno da su u 2015. godini pokrenute aktivnosti na sufinanciranju jesenje sjetve pšenice za potrebe Federalne direkcije robnih rezervi na područjima koja su u 2014. godini bila pogođena poplavama, kada je bilo zasijano oko 1.500 hektara, tako da je planirano iz sredstava zajma Svjetske banke nabaviti 450 tona sjemenske pšenice i 675 tona mineralnih gnojiva.
 
Veliki broj poljoprivrednih proizvodača merkantilne pšenice odustao je od sjetve pšenice u 2015. godini, pa su ugovori o sufinanciranju zaključeni na površini od oko 1.250 hektara i to u Posavini 88, Srednjebosanskom kantona dva, Unsko-sanskom dva i Tuzlanskom četiri ugovora. Zbog toga je i smanjena količina sjemenske robe i mineralnih gnojiva. Isporučeno je ukupno 377.550 kilograma sjemenske pšenice i 411.845 kg mineralnih gnojiva.
 
Ukupno je za sufinanciranje sjetve pšenice - rod 2016. godina utrošeno za sjemensku pšenicu 273.433,04 KM, za mineralna gnojiva 328.946,67 KM, što ukupno iznosi 602.379,71 KM s PDV-om. Kvaliteta pšenice proizvedene po ovom programu u 2016. godini je dobra (B-1).
 
Ukupno je uskladišteno oko 4.386 tona, od toga u Posavini 3.433 tone, Srednjobosanskom kantonu 255, Unsko-sanskom 591 i Tuzlanskom kanton 107 tona. Završetkom žetve pšenice krajem jula 2016. godine, Federalna direkcija robnih rezervi je završila aktivnosti prema Programu hitnog oporavka od poplava odobrenom od Svjetske banke.
 
Zbog uštede kod nabavke goriva i nešto smanjenog broja zaključenih ugovora u programu sufinanciranja jesenje sjetve pšenice, Federalna direkcija nije utrošila sva predviđena sredstva od 3,9 miliona KM i neutrošeno je oko 500.000 KM.
 
Ova sredstva ostaju na raspolaganju Vladi FBiH koja će odrediti njihovu namjenu.
 
JAVNOST ĆE BITI DETALJNO INFORMIRANA O PRIVATIZACIJI
 
Na prijedlog zamjenika premijer Veska Drljače, Federalna vlada je danas razmatrala i prihvatila zahtjev za preispitivanje Odluke sa sjednice od 22.7.2016. godine o načinu, odnosno metodu privatizacije državnog kapitala u privrednom društvu Fabrika duhana Sarajevo d.d. Sarajevo.
 
Zaključeno je da će Ured premijera FBiH, u saradnji sa uredima zamjenika premijera i Agencijom za privatizaciju u FBiH za narednu sjednicu Vlade FBiH  sačiniti potpunu informaciju koja će objediniti sve relevantne aktivnosti i postupke o privatizaciji FDS-a i drugih kompanija u kojima je Federacija BiH manjinski vlasnik (Sarajevo osiguranje i Bosnalijek).  Bit će sačinjen i kompletan bilans stanja u ove tri kompanije i o tome će biti upoznata javnost.
 
Vlada jezadužila Agenciju za privatizaciju u FBiH da za 15. septembar odgodi ranije zakazanu aukciju na Sarajevskoj berzi.
 
USPJEŠNO PRUŽENA POMOĆ STANOVNIŠTVU MAKEDONIJE
 
Vlada FBiH usvojila je danas informaciju Federalne uprave civilne zaštite (FUCŽ) o pružanju pomoći pogođenom stanovništvu Republike Makedonije nakon ovomjesečnih katastrofalnih poplava i zadužila ovu upravu da nastavi aktivnosti na popuni, opremanju, obučavanju i osposobljavanju timova zaštite i spašavanja.
 
FCUŽ je, također, zadužena da nastavi davati puni doprinos Ministarstvu sigurnosti BiH - Sektoru za zaštitu i spašavanja u formiranju operativnih snaga za zaštitu i spašavanje na državnom nivou, odnosno mješovite specijalizirane jedinice za zaštitu i spašavanje za djelovanje u slučaju prirodne ili druge nesreće i za učešće u međunarodnim vježbama, operacijama pomoći i drugim aktivnostima.
 
Tim Federalne uprave civilne zaštite i Kantonalne uprave civilne zaštite Sarajevo je, po dolasku u Skoplje 13.8.2016. godine, upućen na zadatak u Općinu Ilinden, područje industrijske zone, gdje su bili poplavljeni privatni i državni privredni subjekti i četiri dana radio na ispumpavanju vode i sapiranju industrijskog kruga.
 
Nakon toga tim je, po preporuci Ambasade BiH u Makedoniji, upućen da pruža pomoć stanovništvu naselja Sinđelić.
 
Gradonačelnik Skoplja je 16.8.2016. godine obišao tim i zahvalio na brzom dolasku i pruženoj pomoći ugroženom stanovništvu Republike Makedonije.
 
Nakon realizacije svih aktivnosti, tim se vratio u BiH 21.8.2016. godine.
 
OSTALE ODLUKE I ZAKLJUČCI
 
Vlada FBiH je danas odobrila izdvajanje sredstava iz tekuće rezerve Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije u iznosu 15.000 KM, kao avans za finansiranje prethodnog postupka prema Rješenju stečajnog suca za privredno društvo Konfekcija „Borac” d.d. Banovići.
 
Federalna vlada prihvatila je preporuku Komisije za javne nabavke da za održavanja Microsoft softvera za potrebe budžetskih korisnika Federacije BiH, kao najpovoljniji ponuđač bude izabran Microsoft BiH d.o.o. Sarajevo, za ponuđenu ukupnu cijenu ponude, sa uračunatim popustom i bez PDV-a, u iznosu 449.868,96 KM.
 
Usvojen je izvještaj Federalne uprave za inspekcijske poslove, sačinjen u formi elaborata, o izvršenim inspekcijskim nadzorima količina i kvalitete uskladištenih roba Federalne direkcije robnih rezervi u prvom polugodištu  2016. godine. Obrađeni podaci koristit će Savjetu robnih rezervi i drugim ekspertskim i savjetodavnim tijelima Vlade Federacije BiH kod strateških određenja o potrebama, namjenama, upotrebi i upravljanju robama iz robnih rezervi, kao i analiziranja drugih bitnih pitanja iz segmenta ekonomičnosti poslovanja.
 
KADROVSKA RJEŠENJA
 
Federalna vlada dala je saglasnost da, zbog okončane konkursne procedure, budu razriješeni dosadašnji, te imenovani novi vršioci dužnosti članova Nadzornog odbora JP Međunarodni aerodrom Sarajevo d.o.o. Sarajevo u sastavu Ševkija Okerić (predsjednik), Ismet Zejnirović, Maida Hadžiarapović, Vlado Džoić i Amila Pilav-Velić. Istovremeno, odlučeno je da bude poništen ranije raspisani konkurs za popunjevanje ovih pozicija.
 
Na prijedlog Federalnog ministarstva kulture i sporta, Vlada je imenovala, na period od četiri godine, upravne odbore Fondacije za bibliotečku djelatnost (predsjednik Edin Kukavica, članovi Helena Lončar i Hadžija Hadžiavdić), Fondacije za izdavaštvo (predsjednik Ivan Sivrić, članovi Srđan Vukadinović i Hilmo Neirmalija), Fondacije za kinematografiju (predsjednik Ivo Čolak, članovi Emir Hadžihafisbegović i Milan Trivić) i Fondacije za muzičke, scenske i likovne umjetnosti (predsjednik Armin Omerović, članovi Irma Kalić i Dario Vrančić).
 
Danas su za nove članove Federalnog štaba civilne zaštite imenovani Mirjana Kovač, Mustafa Žiga, Sulejman Aljović i Samir Džihić.
 
Kao punomoćnika za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini JP BH Pošta d.o.o. Sarajevo Federalna vlada danas je imenovala Ernesta Đonku.
 
Vlada je Adnana Delića, zbog podnošenja ostavke, razriješila dužnosti direktora Agencije za nadzor osiguranja FBiH, a na ovu poziciju je na period od najviše tri mjeseca, odnosno do okončanja konkursne procedure za izbor i imenovanje direktora, imenovala Dinka Musulina.
 
* * *
Sjednica Vlade FBiH je završena u 13.30 sati.
Subota,
23. januar 2021.
VIŠE