66. sjednica Vlade Federacije BiH

Mostar, 25.08.2016.
Dnevni red
1. Usvajanje Zapisnika 65. sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održane 18.8.2016. godine
2. Prijedlog izjašnjenja o zahtjevima Saveza Udruženja penzionera/umirovljenika u Federaciji Bosne i Hercegovine, s Prijedlogom zaključka
3. Prijedlog izjašnjenja u vezi sa Inicijativom gđe Sidike Behmen iz Mostara za davanje autentičnog tumačenja člana 347. stav (3) Zakona o stvarnim pravima
4. Prijedlog odgovora na Inicijativu za izmjenu Zakona o zemljišnim knjigama Federacije Bosne i Hercegovine, koju je Zaključkom podnijelo Općinsko vijeće Općine Sapna
5. Prijedlog uredbe o dopunama Uredbe o Generalnom sekretarijatu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine
6. Prijedlog uredbe o izmjeni Uredbe o osnivanju Federalne novinske agencije
7. Prijedlozi odluka
a) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti za razrješenje vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora JP „Hrvatska pošta“ d.o.o. Mostar 
b) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti za imenovanje članova Nadzornog odbora JP „Hrvatska pošta“ d.o.o. Mostar 
8. Prijedlozi odluka:
a) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti za razrješenje vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora JP „Hrvatske telekomunikacije“ d.d. Mostar 
b) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti za imenovanje članova Nadzornog odbora JP „Hrvatske telekomunikacije“ d.d. Mostar 
9. Prijedlozi odluka
a) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti za razrješenje vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora JP „Međunarodni aerodrom Sarajevo“ d.o.o. Sarajevo 
b) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti za imenovanje vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora JP „Međunarodni aerodrom Sarajevo“ d.o.o. Sarajevo 
10. Prijedlozi rješenja:
a) Prijedlog rješenja o imenovanju Upravnog odbora Fondacije za bibliotečku djelatnost 
b) Prijedlog rješenja o imenovanju Upravnog odbora Fondacije za izdavaštvo 
c) Prijedlog rješenja o imenovanju Upravnog odbora Fondacije za kinematografiju 
d) Prijedlog rješenja o imenovanju Upravnog odbora Fondacije za muzičke, scenske i likovne umjetnosti 
11. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini privrednog društva JP BH Pošta d.o.o. Sarajevo
a) Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini privrednog društva JP BH Pošta d.o.o. Sarajevo 
b) Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini privrednog društva JP BH Pošta d.o.o. Sarajevo 
12. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz "Tekuće rezerve Vlade Federacije" Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu Vladi Federacije Bosne i Hercegovine - Generalni sekretarijat Vlade Federacije Bosne i Hercegovine (realizacija Zaključka V. broj: 1532/2016 od 3.8.2016. godine)
13. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz "Tekuće rezerve Vlade Federacije" Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije
14. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz „Tekuće rezerve Vlade Federacije“ Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu Vladi Federacije Bosne i Hercegovine – Generalni sekretarijat Vlade Federacije Bosne i Hercegovine (u svrhu finansijske pomoći Paraolimpijskom komitetu Bosne i Hercegovine za saufinansiranje troškova učešća Paraolimpijskog tima Bosne i Hercegovine na Ljetnim paraolimpijskim igrama RIO 2016)
15. Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti za pokretanje postupka prodaje 4 (četiri) stambene jedinice u vlasništvu Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje
16. Informacija/Zahtjev za davanje saglasnosti za prijem u radni odnos rukovodećih, ostalih državnih službenika i namještenika u Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije na neodređeno vrijeme, s Prijedlogom zaključka
17. Zahtjev Federalne uprave civilne zaštite za davanje saglasnosti za zaključenje ugovora o djelu, s Prijedlogom zaključka
18. Prijedlog rješenja o izmjenama Rješenja o postavljanju komadanta i načelnika i članova Federalnog štaba civilne zaštite
19. Prijedlog rješenja o uvođenju u posjed nekretnina prije isplate naknade za potpuno eksproprisane nekretnine dostavljenih na Zahtjevu Uprave za indirektno-neizravno oporezivanje Bosne i Hercegovine, broj: 01-02-5-78-163/16 od 18.5.2016. godine, po Rješenju Službe za prostorno uređenje i imovinsko pravne poslove Općine Ravno
20. Konsolidovani izvještaj o izvršenju budžeta Federacije Bosne i Hercegovine, kantona, općina i finansijskih planova vandudžetskih fondova Federacije Bosne i Hercegovine za period januar-juni 2016. godine, s Prijedlogom zaključka
21. Izvještaj o radu Nadzornog odbora "JP BH POŠTA" d.o.o. Sarajevo za II kvartal 2016. godine, s Prijedlogom zaključka
22. Izvještaj o inspekcijskom nadzoru roba Federalne direkcije robnih rezervi (elborat), s Prijedlogom zaključka
23. Izvještaj o radu Komisije za provođenje postupka javne nabavke usluga održavanja Microsoft softvera - Microsoftova glavna podrška (Microsoft Premier Support) za potrebe budžetskih korisnika Federacije Bosne i Hercegovine, s Prijedlogom odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga - održavanja Microsoft softvera - Microsoftova glavna podrška (Microsoft Premier Support) za potrebe budžetskih korisnika Federacije Bosne i Hercegovine i Prijedlogom zaključka
24. Izvještaj o radu Radne grupe za izradu prijedloga mogućih rješenja vezanih za pitanje porodilja u radnom odnosu i Prijedlog mogućih rješenja problema zaposlenih porodilja u Federaciji Bosne i Hercegovine, s Prijedlogom zaključka
25. Informacija o grantu Evropske komisije za Trust fond predpristupnog instrumenta Evropske unije (EC IPA TF) za Projekat otpadnih voda u Sarajevu-Rehabilitacija prečistača u Butilama, s Prijedlogom odluke o davanju saglasnosti za prihvatanje granta Evropske komisije za Trust fond predpristupnog instrumenta Evropske unije (EC IPA TF) za Projekat otpadnih voda u Sarajevu-Rehabilitacija prečistača u Butilama
26. Informacija o dodatnom iznosu granta po Prvom dopunskom sporazumu o finansiranju i projektu na Sporazum o finansiranju i projektu od 30.10.2014. godine za Projekat vodosnadbijevanja otpadnih voda u Bosni i Hercegovini za II za Grad Tuzla i Zenica, s Prijedlogom odluke o davanju saglasnosti za prihvatanje dodatnog iznosa granta po Prvom dopunskom sporazumu o finansiranju i projektu na Sporazum o finansiranju i projektu od 30.10.2014. godine za Projekat vodosnadbijevanja otpadnih voda u Bosni i Hercegovini za II za grad Tuzla i Zenica
27. Informacija o grantu Saudijskog fonda za razvoj za Projekat izgradnje i opremanja istraživačkog Instituta Univerziteta Sarajevska škola za nauku i tehnologiju (SSST), s Prijedlogom odluke o davanju saglasnosti za prihvatanje granta Saudijskog fonda za izgradnju i opremanje istraživačkog instituta „Kralj Salaman Bin Abdulaziz“ na Univerzitetu Sarajevska škola za nauku i tehnologiju
28. Informacija o kreditu Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) za "Projekat sanacije vodovodnog sistema Kantona Sarajevo", s Prijedlogom zaključka
29. Informacija o provođenju Zaključka Vlade Federacije Bosne i Hercegovine V. broj: 1141/2016 od 27.5.2016. godine, s Prijedlogom zaključka (Informacija o statusu provođenja presude Evropskog suda za ljudska prava u predmetu Ališić i drugi protiv Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Srbije, Slovenije Makedonije, aplikacija br. 60642/08 od 16.7.2014. godine)
30. Informacija o Zahtjevu Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova-Federalne uprave policije broj: 09-10/1-04-3-3534/16 od 19.8.2016. godine (dostava stenografskog zapisa tačke 7. sa 9. sjednice Vlade FBiH, održane 7.6.2011. godine), s Prijedlogom zaključka
31. Informacija o provedenim aktivnostima na pružanju pomoći pogođenom stanovništvu Republike Makedonije nakon katastrofalnih poplava u avgustu 2016. godine, s Prijedlogom zaključka
32. Informacija o pokretanju procedure za dobijanje statusa Bosne i Hercegovine kao pridružene članice Evropskog centra za srednjoročnu vremensku prognozu (ECMWF), s Prijedlogom zaključka
33. Informacija o realizaciji Programa hitnog oporavka od poplava u Bosni i Hercegovini iz sredstava zajma Svjetske banke (realizacija Zaključka V. broj: 1398/2014 od 15.7.2014. godine), s Prijedlogom zaključka
34. Prijedlog zaključka u vezi sa Odlukom o sistemu koordinacije procesa evropskih integracija u Bosni i Hercegovini
35. Zahtjev za utvrđivanje visine naknade za rad u Komisiji za provođenje postupka izbora kandidata za izbor i imenovanje direkora Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine, s Prijedlogom zaključka
36. Prijedlog rješenja o uvođenju u posjed nekretnina prije isplate naknade za potpuno eksproprisane nekretnine, dostavljenog na Zahtjev JU „Direkcija regionalnih cesta USK-a“ - Bihać, broj: 01-27-503-24/15 od 4.8.2016. godine, po Rješenju Općinskog načelnika Općine Bužim
37. Prijedlog rješenja o uvođenju u posjed nekretnina prije pravosnažnosti rješenja o eksproprijaciji Službe geodetskih i imovinsko-pravnih poslova Općine Čapljina, po zahtjevu JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar, broj: 02-02.1.3-2394-9/15 od 27.0.2016. godine
38. Prijedlog rješenja o uvođenju u posjed nekretnina prije pravosnažnosti rješenja o eksproprijaciji Službe geodetskih i imovinsko-pravnih poslova Općine Čapljina, po zahtjevu JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar, broj: 02-02.1.3-2416-12/15 od 27.7.2016. godine
39. Prijedlog rješenja o uvođenju u posjed nekretnina prije pravosnažnosti rješenja o eksproprijaciji Službe geodetskih i imovinsko-pravnih poslova Općine Čapljina, po zahtjevu JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar, broj: 02-02.1.3-2413-17/15 od 27.7.2016. godine
40. Prijedlog rješenja o uvođenju u posjed nekretnina prije pravosnažnosti rješenja o eksproprijaciji Službe geodetskih i imovinsko-pravnih poslova Općine Čapljina, po zahtjevu JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar, broj: 02-02.1.3-2410-9/15 od 25.7.2016. godine
41. Prijedlog rješenja o uvođenju u posjed nekretnina prije pravosnažnosti rješenja o eksproprijaciji Službe geodetskih i imovinsko-pravnih poslova Općine Čapljina, po zahtjevu JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar, broj: 02-02.1.3-2216-8/15 od 1.8.2016. godine
42. Prijedlog rješenja o uvođenju u posjed nekretnina prije pravosnažnosti rješenja o eksproprijaciji Službe geodetskih i imovinsko-pravnih poslova Općine Čapljina, po zahtjevu JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar, broj: 02-02.1.3-3423-7/15 od 1.8.2016. godine
43. Prijedlog rješenja o uvođenju u posjed nekretnina prije pravosnažnosti rješenja o eksproprijaciji Službe geodetskih i imovinsko-pravnih poslova Općine Čapljina, po zahtjevu JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar, broj: 02-02.1.3-2393-9/15 od 27.7.2016. godine
44. Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška grant sredstava utvrđenih u razdjelu 17. Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije - Kapitalni transferi javnim preduzećima - finansiranje razvojnih projekata u Federaciji Bosne i Hercegovine
45. Prijedlozi rješenja:
a) Prijedlog rješenja o razrješenju direktora Agencije za Nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine 
b) Prijedlog rješenja o privremenom imenovanju direktora Agencije za Nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine 
46. Zahtjev (usmeni) za preispitivanje Odluke V.broj 1469/2016, 22.7.2016. godine
 
Ponedjeljak,
18. januar 2021.
VIŠE