65. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 18.08.2016.
Dnevni red
Dnevni red:
 
1. Usvajanje Zapisnika 61. sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine – tematske sjednice, održane 12.7.2016. godine i Zapisnika 64. sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održane 28.7.2016. godine
2. Prijedlog izjašnjenja na Inicijativu za davanje autentičnog tumačenja odredbi člana 22. stav (4) i člana 23. tačka g) Zakona o radu, koju je u parlamentarnu proceduru uputila gđa. Lejla Kovačević
3. Prijedlog mišljenja o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o naplati i djelimičnom otpisu dugovanja sportskim kolektivima, koje je predložio Slađan Ilić, delegat u Domu naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine
4. Prijedlog mišljenja o pristupanju Bosne i Hercegovine Fakultativnom protokolu uz Konvenciju o pravima djeteta koji se odnosi na postupak po predstavkama
5. Prijedlog mišljenja o Drugom izvještaju Komiteta eksperata Komitetu ministara Vijeća Evrope u skladu s članom 19. Povelje za regionalne ili manjinske jezike u Bosni i Hercegovini
6. Prijedlog uredbe o službenom odijelu Federalnih inspektora u Federalnoj upravi za inspekcijske poslove
7. Prijedlozi akata za izbor i imenovanje direkotra Finansijsko-informatičke agencije i Informacija Upravnog odbora o realiziranim aktivnostima Finansijsko-informatičke agencije o imenovanju v.d. direktora do 30.6.2016. godine
a) Prijedlog odluke o utvrđivanju kriterija za izbor i imenovanje direktora Finansijsko-informatičke agencije
b) Prijedlog odluke o raspisivanju javnog konkursa za izbor i imenovanje direktora Finansijsko-informatičke agencije
c) Prijedlog rješenja o imenovanju Komisije za provođenje postupka izbora kandidata za izbor i imenovanje direktora Finansijsko-informatičke agencije
d) Prijedlog teksta javnog konkursa za izbor i imenovanje direktora Finansijsko-informatičke agencije
e) Informacija Upravnog odbora o realiziranim aktivnostima Finansijsko-informatičke agencije o imenovanju v.d. direktora do 30.6.2016. godine, s Prijedlogom zaključka
8. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini privrednog društva „Pretis“ d.d. Vogošća
a) Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini privrednog društva „Pretis“ d.d. Vogošća
b) Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini privrednog društva „Pretis“ d.d. Vogošća
9. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini privrednog društva Union banka d.d. Sarajevo
a) Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini privrednog društva Union banka d.d. Sarajevo
b) Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini privrednog društva Union banka d.d. Sarajevo
10. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz „Tekuće rezerve Vlade Federacije“ Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine
11. Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava tekućih transfera utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu Federalnom ministarstvu kulture i sporta
12. Prijedlozi odluka
a) Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava s pozicije „Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima-Transfer za muzičke, scenske i likovne djelatnosti“ utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu Federalnom ministarstvu kulture i sporta
b) Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava s pozicije „Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima-Transfer fond za izdavaštvo“ utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu Federalnom ministarstvu kulture i sporta
c) Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava s pozicije „Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima-Transfer fondaciji za bibliotečku djelatnost“ utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu Federalnom ministarstvu kulture i sporta
d) Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava s pozicije „Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima-Transfera fond za kinematografiju“ utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu Federalnom ministarstvu kulture i sporta
13. Prijedlog odluke o odobravanju raspoređivanja sredstava s posebnog namjenskog transakcijskog računa broj: 1020500000106698 otvorenog kao podračun u okviru JRT Gender Centru Federacije Bosne i Hercegovine
14. Prijedlog odluke o odobravanju raspoređivanja sredstava s podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Trezora-Riznice Federalnog ministarstva finansija Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine
15. Inicijativa za izdvajanje sredstava s pozicije „Tekuće rezerve Vlade Federacije“ iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu Generalnom sekretarijatu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u svrhu pružanja finansijske podrške Paraolimpijskom komitetu Bosne i Hercegovine za sufinansiranje troškova učešća Paraolimpijskog tima BiH na Ljetnim paraolimpijskim igrama u Rio de Janeiru - Brazil, s Prijedlogom zaključka
16. Prijedlozi odluka:
a) Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku Upravnog odbora „Agencije za vodno područje rijeke Save“ Sarajevo za učešće u sufinansiranju projekata izgradnje kolektora i postrojenja za tretman otpadnih voda u Bihaću
b) Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku Upravnog odbora „Agencije za vodno područje rijeke Save“ Sarajevo za učešće u sufinansiranju troškova odbrane od poplava iz 2014. godine na području Posavskog kantona
17. Prijedlog zaključka o izmjeni i dopuni Zaključka V. broj: 1501/2016 od 22.7.2016. godine (zapošljavanja državnih službenika i namještenika u federalnim ministarstvima)
18. Informacija o zahtjevu Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja za prijem u radni odnos 4 osobe, s Prijedlogom zaključka
19. Prijedlog zaključka o davanju prethodne saglasnosti Fondu za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine za zapošljavanje 10 izvršioca putem konkursne procedure
20. Prijedlog zaključka o izmjeni zaključka o davanju saglasnosti Generalnom sekretarijatu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za zaključivanje ugovora o djelu
21. Zahtjev za davanje saglasnosti „Agenciji za vodno područje rijeke Save“ Sarajevo za popunu 2 upražnjena radna mjesta i zaključivanje 14 ugovora o djelu, s Prijedlogom zaključka
22. Prijedlog odluke o postupku utvrđivanja ispunjenosti uslova za promet i upotrebu otrova pred Federalnim ministarstvom zdravstva
23. Završni izvještaj o implementaciji Projekta podrške mrežama socijalne sigurnosti i zapošljavanja-SSNESP, s Prijedlogom zaključka
24. Izvještaj o provođenju Akcionog plana za upoznavanje javnosti, uništavanje i suzbijanje širenja ambrozije na području Federacije BiH, s Prijedlogom zaključka
25. Izvještaj o radu Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova za period 1.1-30.6.2016. godine, s Prijedlogom zaključka i Informacija o stanju siguranosti na području Federacije Bosne i Hercegovine za period januar-juni 2016. godine
26. Informacija o implementaciji Zakona o provođenju kontrole zakonitosti korištenja prava iz oblasti boračko-invalidske zaštite za period april-juni 2016. godine, s Prijedlogom zaključka
27. Informacija o realizaciji potpisanih ugovora o koncesijama iz nadležnosti Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, s Prijedlogom zaključka
28. Informacija o ponovnom prijedlogu za odlaganje naplate potraživanja Općine Kladanj, s Prijedlogom zaključka
29. Informacija Službe za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine o smještaju Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovnom, s Prijedlogom odluke o zakupu poslovnog prostora u Sarajevu za smještaj Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom
30. Informacija o izboru kupca nekretnine-Poslovna zgrada Banke pod nazivom „Staklena banka“ u Mostaru, ul. Kralja Zvonimira bb
31. Informacija o realizaciji Zaključka V. broj: 1123/2016 od 20.5.2016. godine (izrada zajedničkog plana pojačanih inspekcijskih nadzora u oblasti radnih odnosa, unutrašnje trgovine, obrta i ugostiteljstva), sa Izvještajem o pojačanim inspekcijskim nadzorima i Prijedlogom zaključka
32. Prijedlog zaključka u vezi s Molbom za davanje upute za dalje postupanje u vezi sa Inicijativom Alme Kratine poslanice u Predstavničkom domu Federacije Bosne i Hercegovine za iznalaženje najoptimalnijeg rješenja za izgradnju prilaza osobama sa invaliditetom u zgradi Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine
33. Zahtjev za utvrđivanje visine naknade za rad u Komisiji za provođenje postupka izbora kandidata za izbor i imenovanje Nadzornog odbora Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine, s Prijedlogom zaključka
34. Prijedlog kataloga obuke u oblasti evropskih integracija za organe uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine, s Prijedlogom zaključka
35. Analiza o primjeni postupka procjene uticaja propisa u Federaciji Bosne i Hercegovine, sa Izvještajem o provođenju Uredbe o postupku procjene uticaja propisa u 2015. godini, s Prijedlogom zaključka
 
Ponedjeljak,
18. januar 2021.
VIŠE