64. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 28.07.2016.
Saopćenje o radu
 
64. SJEDNICA VLADE FEDERACIJE BiH:
 
DONESENA UREDBA O UTVRĐIVANJU VLASTITIH
PRIHODA, NAČINA I ROKOVA RASPODJELE
 
Vlada FBiH je, na današnjoj 64. sjednici u Sarajevu, donijela Uredbu o utvrđivanju vlastitih prihoda, načina i rokova raspodjele čije se odredbe odnose na korisnike budžeta Federacije BiH, općina, gradova i vanbudžetskih fondova, a utvrđivanje vrste vlastitih prihoda i načina i rokova raspodjele korisnika budžeta kantona bit će uređeno kantonalnim propisima.
 
Pod vlastitim prihodima podrazumijevaju se prihodi koje korisnici budžeta ostvare obavljanjem osnovne djelatnosti i ostalih poslova na tržištu i ne obuhvataju prihode koje korisnici budžeta ostvare obavljajući osnovnu djelatnost propisanu zakonima ili drugim propisima o osnivanju, za koju je utvrđena visina naknade za usluge koje pružaju pravnim i fizičkim licima, kao ni prihodi ostvareni u internom poslovanju između korisnika budžeta na istom nivou vlasti.
 
Uredbom je propisan račun i način uplate vlastitih prihoda koje korisnik budžeta ostvari na tržištu, kao i obaveza planiranja rashoda koji će biti pokriveni iz ostvarenih prihoda i način njihovog trošenja.
 
Propisana je i obaveza korisnika budžeta da donesu pravilnik o vlastitim prihodima, načinu i rokovima raspodjele. Federalnim korisnicima budžeta saglasnost na pravilnik daje Vlada Federacije BiH, a korisnicima budžeta općina i gradova općinski načelnik, odnosno gradonačelnik. Vanbudžetski fondovi donose pravilnik na koji mišljenje daje služba za finansije. Korisnici budžeta u općinama i gradovima i vanbudžetski fondovi dužni su donijeti pravilnike u roku od 90 dana od dana uspostave trezora.
 
Korisnici budžeta koji su osnovani za pružanje usluga smještaja, prehrane, proizvodnje i obavljanja sličnih poslova za određenu kategoriju korisnika, ostvarene prihode koriste u potpunosti za pokriće ukupnih rashoda.
 
Blagovremena naplata potraživanja, po osnovu vlastitih prihoda, kao i poduzimanje svih mjera za njihovu realizaciju je obaveza korisnika budžeta.
 
IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU BUDŽETA FBiH ZA PERIOD 1.1.-30.6.2016.
 
Vlada FBiH usvojila je Izvještaj Federalnog ministarstva finansija o izvršenju Budžeta Federacije BiH za period od 1. januara do 30. juna 2016. godine.
 
Ukupno ostvareni prihodi, primici i finansiranja federalnog budžeta u prvom polugodištu 2016. godine iznose 997,6 miliona KM, što je 38 posto planiranog prema Budžetu FBiH za 2016. godinu. Od toga su poreski prihodi (porez na dobit i prihodi od indirektnih poreza) ostvareni  u iznosu od 658,1 miliona KM, neporezni prihodi (naknade, takse, novčane kazne i ostali neporezni prihodi) u iznosu od 119,5 miliona KM, dok su primici od finansiranja ostvareni u iznosu od 220,0 miliona KM.
 
Ako se plan promatra na bazi polovine, idealno ostvarenje prihoda bi bilo 1.299,4 miliona KM, što znači da realizacija naplate prihoda za prvih šest mjeseci odstupa u odnosu na planiranu dinamiku priliva, i naplaćeni prihodi su manji za 301,8 miliona KM, što je u procentima 23,2 posto.
 
Međutim, za razliku od realizacije u odnosu na plan, ukupno ostvareni prihodi bilježe porast od sedam posto i veći su u apsolutnom iznosu za 67,4 miliona KM u odnosu na isto razdoblje 2015. godine. Najveći porast zabilježen je kod poreza na dobit (42 posto ili 8,7 miliona KM), prihoda od indirektnih poreza (četiri posto ili 25,5 miliona KM), naknada, taksi i prihoda od pružanja javnih usluga (52 posto ili 16 miliona KM), te novčanih kazni (22 posto ili 1,6 miliona KM).
 
Veći su i primici od finansiranja za 11 posto ili za 21,3 miliona u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Pri analitičkoj analizi ostvarenih prihoda, uočljivo je da su u 2016. godini ostvarene određene kategorije prihoda kojih nije bilo u prethodnoj godini, a zauzimaju značajan udio u ukupnim prihodima. Tako je po osnovu naknada za privređivanje igara na sreću koji pripadaju Budžetu Federacije BiH ostvaren prihod u iznosu od 5,3 miliona KM, dok je na osnovu mjesečne naknade za privredivanje igara na sreću i postavljanje uređaja za privređivanje klađenja ostvaren prihod u iznosu od 6,5 miliona KM.
 
Ukupno obračunati rashodi i izdaci za razdoblje januar - juni 2016. godine iznose 949,7 miliona KM, što je 37 posto iznosa planiranog Budžetom FBiH za 2016. godinu. Rashodi i izdaci na gotovinskoj osnovi iznose 850,8 miliona KM, što je 90 posto ukupno obračunatih rashoda i izdataka u tekućem periodu. Važno je istaći da je u prvom polugodištu tekuće godine isplaćeno oko 188 miliona KM obaveza iz prethodne godine, tako da trenutno stanje neizmirenih obaveza iz prethodne godine iznosi oko 19 miliona KM.
 
Po strukturi rashoda izvršenje za tekuće rashode (plaće i naknade, doprinosi, materijalni izdaci, tekući transferi, izdaci za kamate) je 609,1 miliona KM, ukupni kapitalni izdaci (izdaci za nabavku stalnih sredstava i kapitalni grantovi) su 4,8 miliona KM, izdaci za finansijsku imovinu 2,0 miliona KM i za otplatu dugova 333,8 miliona KM.
 
U odnosu na izvršenje u istom razdoblju prošle godine ukupni rashodi i izdaci bilježe isti nivo izvršenja.
 
Plaće i naknade troškova zaposlenih obračunate za 6.730 uposlenika iznose 98,1 miliona KM, što je za jedan posto ili za 1,5 milion KM manje nego u istom razdoblju prethodne godine.
 
Tekući transferi i drugi tekući rashodi obračunati su u iznosu od 419,8 miliona KM, što je 39 posto planiranog Budžeta za 2016. godinu i odnose se najvećim dijelom na redovne mjesečne transfere za socijalna davanja.            U ovom iznosu transfer za PIO/MIO iznosi 119,4 miliona KM,  transfer za civilne žrtve rata 13,1 miliona KM, za vojne invalidnine 144,6 miliona KM, za dobitnike ratnih priznanja 7,8 miliona KM i transfer za civilne invalide 68,2 miliona KM.
 
U okviru ovog transfera za PIO/MIO isplaćen je iznos od 9,0 miliona KM na ime verifikacije duga prema Federalnom zavodu PIO/MIO.
 
INFORMACIJA O OSTVARENIM I RASPOREĐENIM JAVNIM
PRIHODIMA ZA PERIOD JANUAR-JUNI 2016. GODINE
 
Vlada FBiH prihvatila je Informaciju Federalnog ministarstva finansija o ostvarenim i raspoređenim javnim prihodima, s tabelarnim pregledom, za period januar-juni 2016. godine.
 
U periodu januar - juni 2016. godine ukupno ostvareni prihodi u Federaciji BiH iznosili su 3.597,6 miliona KM, što je za pet posto ili za 184,3 miliona KM više u odnosu na isti period prethodne godine. U ovaj iznos nisu uključena sredstva finansiranja.
 
Ukupni budžetski prihodi iznosili su 2.094 miliona KM i veći su za šest posto ili 121,1 miliona KM u odnosu na 2015. godinu. Prihodi vanbudžetskih fondova bili su 1.422,6 miliona KM i veći su za tri posto, odnosno za 47,4 miliona KM. Javni prihodi ostalih korisnika u Federaciji BiH ostvareni su u iznosu od približno 81 milion KM što je više za 24 posto ili 15,8 mil. KM.
 
Ukupni prihodi, sa uključenim sredstvima na ime otplate vanjskog duga, tekući transferi i donacije i primici Budžeta Federacije BiH iznosili su 997,6 miliona KM i veći su za sedam posto ili za 67,4 miliona KM u odnosu na period januar-juni 2015. godine.
 
Ukupni porezni i neporezni prihodi su 773,9 miliona KM i rasli su šest posto ili 46 miliona KM u odnosu na isti period prošle godine. Tekući transferi i donacije iznosili su 3,7 miliona KM, a sredstva finansiranja i primici približno 220 miliona KM, što je za 11 posto ili za 21 miliona KM više.
 
Ukupno ostvareni prihodi kantonalnih budžeta, uključujući budžete općina, kantonalne direkcije cesta i ostale korisnike javnih prihoda, sa uključenim grantovima i transferima drugih nivoa vlasti, iznosili su 1.354,1 miliona KM i veći su za šest posto ili 78,2 miliona KM.
 
Prihodi vanbudžetskih fondova u Federaciji BiH u ovom periodu bili su 1.422,6 miliona KM i veći su tri posto ili za 47,4 miliona KM u odnosu na isti period prethodne godine. Doprinosi za penzijsko-invalidsko osiguranje naplaćeni su u iznosu od 785,1 miliona KM i veći su za dva posto ili za 17,7 miliona KM, doprinosi za zdravstveno osiguranje  u iznosu od 572,6 miliona KM i veći su za pet posto ili za 27,1 miliona KM, te doprinosi za osiguranje od nezaposlenosti u iznosu od 64,9 miliona KM što je više za četiri posto ili 2,6 miliona KM.
 
Kada je riječ o prihodima od indirektnih poreza, s Jedinstvenog računa je doznačeno 1.360,8 miliona KM. Po odbitku vanjskog duga u iznosu od 213,8 miliona KM raspoloživa sredstva Federacije BiH s Jedinstvenog računa u periodu januar – juni 2016. godine iznosila su 1.146,9 miliona KM, što je za približno dva posto ili 20,2 miliona KM više nego u istom periodu prethodne godine.
 
Od ukupno prikuplјenih prihoda od putarine, raspoloživih za raspodjelu u iznosu od 63,7 miliona KM, Federaciji BiH je doznačeno 33,8 miliona KM, što je za devet posto ili 2,8 miliona KM više nego lani.
 
MONITORING ZEMLJIŠTA NA PODRUČJU OPĆINE ZENICA
 
Vlada FBiH usvojila je Finalni izvještaj o monitoringu zemljišta na području općine Zenica za period 2011.-2016. Izvještaj je pripremio Federalni zavod za agropedologiju koji je, po zaključku Federalne vlade, na području općine Zenica izvršio ispitivanje zagađenosti zemljišta, biljnog materijala i mlijeka u trajanju od pet godina.
 
U cilju utvrđivanja stepena kontaminiranosti tla teškim metalima, sumporom i organskim zagađivačima uspostavljen je monitoring i provedena su istraživanja na 12 lokacija, koje su na različitoj udaljenosti od centra emisije, i to: Tetovo, Pehare, Mutnica, Stranjani, Janjićki vrh, Šerići, Orahovica, Gradišće, Arnauti, Brce, Gornji Čajdraš i Novo Selo. Izbor lokaliteta je određen na osnovu udaljenosti od izvora zagađenja.
 
Ovakvom izboru lokacija doprinijelo je i to što je na ovim lokacijama u prijeratnom periodu obavljeno trogodišnje ispitivanje zemljišta, tako da se podaci mogu porediti.
 
Kako kontaminacija zemljišta, osim na biljke, može uticati i na kontaminaciju drenažnih i podzemnih voda monitoring je proširen i na ispitivanje sadržaja polutanata u procjednoj vodi. U tom cilju su uspostavljene lizimetarske stanice na svim lokacijama, a lizimetri su ugrađeni u pedološke profile koji su otvoreni u 2012. godini.
 
Na bazi petogodišnjih istraživanja izrađena je studija o sadržaju neorganskih i organskih polutanata u zemljišta i procijednim vodama na području općine Zenica.
 
Ovo istraživanje Zavod za agropedologiju obavio je u saradnji s predstavnicima općine Zenica i Mašinskog fakulteta iz Zenice.
 
Godišnji izvještaji su dostavljani Vladi Federacije BiH na usvajanje, nakon čega su prezentovani na sjednicama Gradskog vijeća Zenice i jednoglasno usvajani.
 
 Federalna vlada zadužila je danas Federalni zavod za agropedologiju da svake treće godine nastavi monitoring zagađenosti zemljišta na području općine Zenica.
 
NOVA METODA IZVJEŠTAVANJA O NAPRETKU U PRIDRUŽIVANJU EU
 
Vlada Federacije Bosne i Hercegovine prihvatila je Informaciju o pripremnim aktivnostima za davanje odgovora na pitanja Europske komisije u skladu s novom metodologijom izvještavanja o napretku zemalja u procesu pridruživanja EU uvedenom 2015. godine.
 
Sva nadležna ministarstva i organi uprave Federacije BiH su obavezani da imenuju predstavnike za sastanke i prethodno dostave tražene materijale u sklopu izvještavanja Europske komisije.
 
Stavovi usvojeni na sastancima predstavljaju i stavove Vlade Federacije BiH, te su obavezujući za sve predstavnike federalnih ministarstava, federalnih uprava i federalnih upravnih organizacija prilikom izvještavanja Europske komisije, razgovorima na državnoj razini i predstavljanju Federacije BiH prema drugim međunarodnim i domaćim vlastima.
 
Ured Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za europske integracije je zadužen da ovaj zaključak dostavi nadležnim institucijama koje su učestvovale u izradi odgovora na pitanja Europske komisije.
 
SREDSTVA OD IGARA NA SREĆU KORISNICIMA FEDERALNOG
MINISTARSTVA RADA I SOCIJALNE POLITIKE
 
Vlada Federacije BiH donijela je Odluku o raspodjeli dijela prihoda u iznosu od 3.046.130,26 KM uplaćenih u Budžet FBiH u 2014. i 2015. godini ostvarenih po osnovu naknada za priređivanje igara na sreću.
 
Iznos od 2.582.229,26 KM raspodijeljen je  za finansiranje programa i projekata koji se odnose na „Zadovoljavanje potreba lica sa invaliditetom u smislu poboljšanja životnih uslova i rada njihovih organizacija“, 12.560 KM  za  programe i projekte koji se odnose na „Smještaj i utočište žrtvama torture i nasilja“ (sigurne kuće),  82.602 KM  za  programe i projekte koji se odnose na „Rad javnih kuhinja“, dok je iznos od 368.739 KM raspodijeljen  za finansiranje programa i projekata koji se odnose na „Organizovanje akcija dobrovoljnog darivanja krvi, odnosno promociju dobrovoljnog davalaštva krvi“.
 
Liste korisnika koje su sačinjene nakon procedure javnog natječaja date su u prilogu odluke. Federalno ministarstvo rada i socijalne politike će najkasnije u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ove odluke zaključiti pojedinačne ugovore o dodjeli sredstava sa svim korisnicima kojima su sredstva dodijeljena. Korisnici su dužni podnijeti izvještaj o utrošku sredstava.
 
SREDSTVA OD IGARA NA SREĆU KORISNICIMA FEDERALNOG
MINISTARSTVA RAZVOJA, PODUZETNIŠTVA I OBRTA
 
Na prijedlog federalnog ministra razvoja, poduzetništva i obrta, Vlada FBiH je na današnjoj sjednici donijela Odluku o utvrđivanju liste korisnika i raspodjeli dijela prihoda ostvarenih na osnovu naknada za priređivanje igara na sreću.
 
Ovom odlukom odobrava se raspodjela dijela prihoda u iznosu od 276.920,94 KM uplaćenih u Budžet FBiH u 2014. i 2015. godini, ostvarenih na osnovu naknada za priređivanje igara na sreću za finansiranje programa i projekata iz oblasti „Promoviranje tehničke kulture i udruženja koja se bave inovacijama za nagradni fond za nagrađivanje inovatora za inovacije od međunarodnog značaja“. Lista 24 korisnika sačinjena je po javnom konkursu i dostavljena u prilogu ove odluke.
 
Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta će najkasnije u roku od 30 dana, od dana stupanja na snagu ove odluke, zaključiti pojedinačne ugovore o dodjeli sredstava sa svim korisnicima kojima su sredstva dodijeljena, koji će biti obavezni da ovom ministarstvu dostave izvještaj o njihovom namjenskom utrošku.
 
Korisnici sredstava koji u ugovorenom roku ne dostave izvještaj o utrošku sredstava, ili dodijeljena sredstva utroše suprotno propisanim kriterijima, neće moći ostvariti pravo na dodjelu sredstava u naredne dvije godine.
               
PRODUŽENJU PRIMJENE KOLEKTIVNIH UGOVORA
 
Vlada FBiH je, nakon konsultacija sa Ekonomsko-socijalnim vijećem za teritoriju Federacije BiH produžila primjenu  kolektivnih ugovora koji nisu usklađeni sa Zakonom o radu do njihovog usklađivanja, a najduže za 90 dana. Ova odluka će biti primjenjivana od 14.8.2016. godine.
 
U obrazloženju je navedeno da je stupanjem na snagu Zakona o radu 14.4.2016. godine stvorena obaveza usklađivanja važećih kolektivnih ugovora s njegovim odredbama i da su  socijalni partneri započeli taj proces. Također, Vlada FBiH i vlade kantona pregovaraju oko usklađivanja granskih kolektivnih ugovora u djelatnostima odnosno javnim preduzećima i privrednim društvima gdje vlade imaju ulogu pregovarača na strani poslodavca.
 
Zakonom o radu propisano je da ukoliko kolektivni ugovori ne budu usklađeni u roku od 120 dana od stupanja na snagu zakona njihova primjena prestaje. Kako se približava istek ovog roka i uvažavajući činjenicu da su pregovori oko usklađivanja kolektivnih ugovora u toku, Vlada FBiH je nakon konsultacija sa Ekonomsko-socijalnim vijećem za teritoriju Federacije BiH donijela Odluku o produženju primjene kolektivnih ugovora.
 
OSTALE ODLUKE I ZAKLJUČCI
 
Obzirom da je zaprimila više zahtjeva koji se odnose na izmjene i dopune Zakona o pravima branilaca i članova njihovih porodica, Vlada FBiH se danas izjasnila da će inicijativu za izmjenu ovog zakona, koju je podnijela Udruga oboljelih od PTSP-a „Veterani“, razmatrati zajedno sa ostalim zahtjevima.
 
Federalna vlada danas je prihvatila Izvještaj o radu i finansijsko-materijalnom poslovanju Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom za period 1.1.-30.6.2016. godine, koji će biti upućen Parlamentu FBiH na usvajanje.
 
Vlada FBiH usvojila je izvještaje o radu za 2015. godinu Fondacije za izdavaštvo, Fondacije za bibliotečku djelatnost, Fondacije za kinematografiju i Fondacije za muzičke, scenske i likovne umjetnosti. Također, Vlada je danas dala saglasnost na planove rada ovih fondacija za 2016. godinu, koji su urađeni u skladu s odobrenim sredstvima u Budžetu FBiH za ovu godinu.
 
Federalna vlada upoznata je i sa Izvještajem o realizaciji godišnjih planova rada federalnih ministarstava i drugih organa federalne uprave i federalnih upravnih organizacija kao i provedbi zaključaka Vlade i Parlamenta Federacije BiH iz nadležnosti ministarstava, uprava i upravnih organizacija za period april - juni 2016. godine. Izvještaj je pripremljen u skladu sa  Uredbom o planiranju rada i izvještavanju o radu Vlade Federacije BiH, federalnih ministarstava i institucija.
 
Vlada FBiH danas je izmjenila Uredbu o usavršavanju predsjednika i članova Nadzornih odbora i uprava privrednih društava sa učešćem državnog kapitala.
 
KADROVSKA RJEŠENJA
 
Vlada FBiH je dala prethodne saglasnosti Skupštini „Ceste“ d.d. Mostar za razrješenje vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora zbog isteka mandata i imenovanje novih članova na period od četiri godine od dana stupanja na snagu Odluke Skupštine o njihovom imenovanju u sastavu Krešimir Šaravanja, Ivan Šimunović, Josip Vrdoljak i Žarko Šantić.
 
Zbog okončanja konkursne procedure, Vlada je dala prethodne saglasnosti za razrješenje vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora JP „BH Pošta“ d.o.o. Sarajevo i imenovanje novih članova na period od četiri godine od dana stupanja na snagu Odluke Skupštine o njihovom imenovanju u sastavu Denis Zahirović, Muvedet Šišić, Mesud Ajanović, Nurdin Sadiković, Amir Karić, Zijo Brzina i Žarko Pušić.
 
Imenovan je Savjet Federalne direkcije robnih rezervi u sastavu Tončo Bavrka (predsjednik), Božidarka Jelić-Stanić, Darko Pranjić, Nijaz Brković, Amra Vučijak, Anamarija Magazinović i Enes Memić (članovi).
 
Data je prethodna saglasnost Nadzornom odboru JP Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo da za vršioce dužnosti članova Uprave ovog preduzeća na period do šest mjeseci, odnosno do okončanja konkursne procedure, imenuje dosadašnje vršioce dužnosti. Saglasnost je data da za v.d. izvršnog direktora za poslove željezničke infrastrukture bude imenovan Zulfo Robović, za v.d. izvršnog direktora za ekonomske poslove Ivan Brkić, za v.d. izvršnog direktora za poslove razvoja i investicija Rešad Mandžo, za v.d izvršnog direktora za pravne i kadrovske poslove Rusmir Agić i za v.d. izvršnog direktora za poslove željezničkog operatera Rifat Čabrić.
 
* * *
Sjednica Vlade FBiH je završena u 14.35 sati
Subota,
16. januar 2021.
VIŠE