63. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 22.07.2016.
Dnevni red
1. Verifikacija Zapisnika 61. sjednice – tematske sjednice, održane 12.7.2016. godine, Zapisnika 62. sjednice Vlade, održane 12.7.2016. godine, Zapisnika 48. hitne sjednice Vlade, održane 14.7.2016. godine, telefonskim putem i Zapisnika 49. hitne sjednice Vlade, održane 15.7.2016. godine, telefonskim putem
a) Prijedlog zaključka o izmjeni Zaključka V. broj: 1427/2016 od 12.07.2016. godine
2. Prednacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o unutrašnjoj trgovini
3. Prijedlog mišljenja na Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti, čiji je predlagač Dennis Gratz, poslanik u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine
4. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini privrednog društva „BH-Gas“ d.o.o. Sarajevo
a) Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini privrednog društva „BH-Gas“ d.o.o. Sarajevo 
b) Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini privrednog društva „BH-Gas“ d.o.o. Sarajevo 
5. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini privrednog društva JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo
a) Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini privrednog društva JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo 
b) Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini privrednog društva JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo 
6. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini privrednog društva BNT Tvornica mašina i hidraulike d.d. Novi Travnik
a) Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini privrednog društva BNT Tvornica mašina i hidraulike d.d. Novi Travnik 
b) Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini privrednog društva BNT Tvornica mašina i hidraulike d.d. Novi Travnik 
7. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini privrednog društva „Zrak“ d.d. Sarajevo
a) Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini privrednog društva „Zrak“ d.d. Sarajevo 
b) Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini privrednog društva „Zrak“ d.d. Sarajevo 
8. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na VII. Skupštini privrednog društva Javno preduzeće Nacionalni park „UNA“ d.o.o. Bihać
a) Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini privrednog društva Javno preduzeće Nacionalni park „UNA“ d.o.o. Bihać 
b) Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini privrednog društva Javno preduzeće Nacionalni park „UNA“ d.o.o. Bihać 
9. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na VIII. Skupštini privrednog društva Javno preduzeće Nacionalni park „UNA“ d.o.o. Bihać
a) Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini privrednog društva Javno preduzeće Nacionalni park „UNA“ d.o.o. Bihać 
b) Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini privrednog društva Javno preduzeće Nacionalni park „UNA“ d.o.o. Bihać 
10. Prijedlog odluke o preraspodjeli sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu s Federalnog ministarstva rada i socijalne politike na Federalnu upravu za inspekcijske poslove
11. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o prenosu sredstava prikupljenih po osnovu takse za uspostavu rezervi naftnih derivata, planiranih u razdjelu 17. Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije na poziciji „Tekući transferi i drugi tekući rashodi – Subvencije javnim preduzećima – Poseban namjenski transakcijski račun za uplatu takse za uspostavljanje rezervi naftnih derivata“
12. Prijedlog odluke o raspodjeli sredstava s računa „KTK Visoko“ d.d. Visoko MB/ID 42181361300005 – Reg.br. 1097046666 - kod Federalnog zavoda PIO/MIO
13. Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti za relokaciju sredstava naplaćene kamate na depozitna sredstva Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije s računa Izvozno kreditne agencije Bosne i Hercegovine (IGA) na Jedinstveni račun Trezora
14. Prijedlog odluke o oduzimanju identifikacionog broja Obrtničke komore Federacije Bosne i Hercegovine
15. Prijedlozi odluka:
a) Prijedlog odluke o davanju na korištenje putničkog motornog vozila Službi za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine 
b) Prijedlog odluke o odobravanju prodaje 2 (dva) motorna vozila Federalnog ministarstva zdravstva 
c) Prijedlog odluke o davanju na korištenje putničkog motornog vozila udruženju građana za ljekovito i aromatsko bilje Federacije Bosne i Hercegovine 
16. Prijedlog odluke o zakupu poslovnog prostora u Sarajevu za smještaj Ureda za saradnju i zastupanje pred Ustavnim sudom Bosne i Hercegovine
17. Prijedlog odluke o prestanku važenja Odluke o davanju na korištenje poslovnog prostora u stambeno-poslovnoj zgradi u ulici Branilaca Sarajeva br. 15 Javnom preduzeću „B&H Airlines“ d.o.o. Sarajevo
18. Prijedlog odluke o davanju na privremeno korištenje bivšeg vojnog lokaliteta „Zlatar“ Općini Konjic
19. Prijedlog odluke o davanju na korištenje dijela ostale pokretne imovine prijašnjeg Federalnog ministrstva odbrane, Oružanim snagama Bosne i Hercegovine
20. Prijedlog odluke o odobravanju raspoređivanja sredstava s Podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Riznice – Trezora Federalnog ministarstva financija/Federalog ministarstva finansija Federalnoj upravi civilne zaštite
21. Prijedlog odluke o načinu, odnosno metodu privatizacije državnog kapitala u privrednom društvu "Fabrika duhana Sarajevo" d.d. Sarajevo
22. Prijedlog rješenja o odbijanju Inicijative PZU Poliklinika "Moja klinika" za ukidanje po pravu nadzora konačnog Rješenja Federalnog ministarstva zdravstva, broj: 06-37-23-2/15 od 09.01.2015. godine
23. Prijedlog rješenja o imenovanju članova Međuentitetskog tijela za okoliš iz Federacije Bosne i Hercegovine
24. Prijedlog rješenja o isplati naknade za sudjelovanje u radu Komisije za provođenje postupka izbora kandidata za članove Nadzornog odbora Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine
25. Prijedlog rješenja o isplati naknade za sudjelovanje u radu Komisije za provođenje postupka izbora kandidata za članove Upravnog odbora Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine
26. Izvještaj o radu Radne grupe za izradu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća, s Prijedlogom zaključka
27. Prijedlog rješenja o imenovanju Radne grupe za izradu Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara
28. Prijedlozi rješenja:
a) Prijedlog rješenja o uvođenju u posjed nekretnina eksproprisanih prije pravosnažnosti Rješenja o eksproprijaciji Službe za imovinsko-prave, geodetske i katastarske poslove Općine Velika Kladuša, dostavljenih po zahtjevu Općine Velika Kladuša, putem Općinskog pravobranilaštva Općine Velika Kladuša, broj: U:25/16 od 16.06.2016. godine 
b) Prijedlog rješenja o uvođenju u posjed nekretnina eksproprisanih prije pravosnažnosti Rješenja o eksproprijaciji Službe za imovinsko-prave, geodetske i katastarske poslove Općine Velika Kladuša, dostavljenih po zahtjevu Općine Velika Kladuša, putem Općinskog pravobranilaštva Općine Velika Kladuša, broj: Op-27/16 od 16.06.2016. godine 
c) Prijedlog rješenja o uvođenju u posjed nekretnina eksproprisanih prije pravosnažnosti Rješenja o eksproprijaciji Službe za imovinsko-prave, geodetske i katastarske poslove Općine Velika Kladuša, dostavljenih po zahtjevu Općine Velika Kladuša, putem Općinskog pravobranilaštva Općine Velika Kladuša, broj: Op-28/16 od 16.06.2016. godine 
29. Izvještaj o radu Nadzornog odbora Sarajevo-osiguranja d.d. Sarajevo za period 1.1.-23.6.2016. godine, s Prijedlogom zaključka
30. Izvještaj o odobravanju izdvajanja sredstava iz "Tekuća rezerva" Budžeta Fedracije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu, po odlukama Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, rješenjima premijera i zamjenika premijera, za period 1.1-30.6.2016. godine, s Prijedlogom zaključka
31. Kvartalni izvještaj o dugu Q2/2016 (Bilten broj 4), s Prijedlogom zaključka
32. Kvartalni izvještaj o napretku Projekta „Jačanje zdravstvenog sektora – dodatno finansiranje“ (HSEP AF) za period 1.4-30.6.2016. godine, s Prijedlogom zaključka
33. Izvještaj o radu Nadzornog odbora Dioničkog društva Hrvatske telekomunikacije Mostar za period 21.3.2016-30.6.2016. godine, s Prijedlogom zaključka
34. Jedanaesti tromjesečni izvještaj o provedbi Projekta registracije nekretnina u Federaciji Bosne i Hercegovine, za period 1.4.2016. godine.-30.6.2016. godine, s Prijedlogom zaključka
35. Informacija o grantu Trust fonda za globalne ekološke kapacitete i Specijalnog fonda za klimatske promjene u okviru Projekta upravljanja slivom rijeke Drine na Zapadnom Balkanu, s Prijedlogom odluke o davanju saglasnosti za prihvatanje granta Trust fonda za globalne ekološke kapacitete i Specijalnog fonda za klimatske promjene u okviru Projekta upravljanja slivom rijeke Drine na Zapadnom Balkanu
36. Informacija o realizaciji Projekta "Tretman prikupljanja otpadnih voda, Bihać", s Prijedlogom zaključka
37. Informacija o gospodarenju šumama u Federaciji BiH u 2015. godini i planovima gospodarenja šumama za 2016. godinu, s Prijedlogom zaključka
38. Informacija o provođenju izvanrednih mjera u uslovima ekstremno visokih temperatura, s Prijedlogom zaključka
39. Informacija o izmjeni Zaključka V.broj: 1244/2016 od 8.6.2016. godine (realizacija Ugovora o regulisanju statusa uvezivanja staža zaposlenika „IP Krivaja" d.o.o. Zavidovići u stečaju u postupku prodaje imovine stečajnog dužnika), s Prijedlogom zaključka
40. Informacija o realizovanim aktivnostima vezanim za izradu Energetske strategije Federacije BiH, s Prijedlogom zaključka
41. Informacija o Analizi stanja kapitala u privrednom društvu Konfekcija „Borac“ d.d. Travnik za period od zaključenja Sporazuma o raskidu Ugovora o kupoprodaji 67% državnog kapitala ovog preduzeća, OPU-IP:548/2012 od 25.5.2012. godine do 31.12.2015. godine, s Prijedlogom zaključka
42. Informacija o presjeku finansijskog stanja te revizije kapitala u privrednom društvu Unis Tools d.o.o. Sarajevo, s Prijedlogom zaključka
43. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti za prijem uposlenika u Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica
44. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti Federalnom ministarstvu finansija za prijem državnih službenika i namještenika
45. Prijedlog zaključka o ispravci tehničke greške u Tabeli 1. Informacije o utrošku sredstava u 2015. godini kojima su finansirani projekti uključeni u Program javnih investicija Federacije Bosne i Hercegovine 2015-2017. godina
46. Prijedlozi zaključaka:
a) Prijedlog zaključka za prijem četiri uposlenika u Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine 
b) Prijedlog zaključka za prijem tri uposlenika u Zavod za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine 
47. Prijedlog zaključka o davanju prethodne saglasnosti za zaključivanje Ugovora o djelu Agenciji za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine
48. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti Federalnoj upravi za geodetske i imovinsko-pravne poslove za zaključivanje ugovora o djelu
49. Zahtjev za davanje saglasnosti Federalnom ministarstvu unutrašnjih poslova za zaključivanje ugovora o djelu, s Prijedlogom zaključka
50. Očitovanje Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove na Inicijativu za davanje autentičnog tumačenja odredbi člana 14. stav 4. Zakona o eksproprijaciji koju je podnio pomoćnik općinskog načelnika Općine Ključ, gosp. Nermin Kapetanović, s Prijedlogom zaključka
51. Prijedlog odluke o kriterijima za utvrđivanje radnih mjesta državnih službenika i namještenika u Federalnom ministarstvu unutrašnjih poslova-Federalnom ministarstvu unutarnjih poslova i Federalnoj upravi policije koja će biti tretirana kao radna mjesta na kojima se obavljaju poslovi pod posebnim uvjetima i odgovornostima
52. Molba za davanje upute za dalje postupanje u vezi sa Inicijativom Alme Kratine poslanice u Predstavničkom domu Federacije Bosne i Hercegovine za iznalaženje najoptimalnijeg rješenja za izgradnju prilaza osobama sa invaliditetom u zgradi Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine
53. Nacrt programa javnih investicija Federacije Bosne i Hercegovine 2017-2019 godina, s Prijedlogom zaključka
a) Nacrt programa javnih investicija Tuzlanskog kantona 2017-2019 godine, s Prijedlogom zaključka 
b) Nacrt programa javnih investicija Srednjobosanskog kantona 2017-2019 godina, s Prijedlogom zaključka 
c) Nacrt programa javnih investicija Kantona 10 2017-2019 godina, s Prijedlogom zaključka 
54. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti za zaključivanje ugovora o djelu Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
55. Informacija o finalnim GAF aplikacijama za sufinansiranje investicijskih projekata putem Investicijskog okvira za Zapadni Balkan WBIF s Prijedlogom zaključka
56. Prijedlozi odluka:
a) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti za razrješenje vršilaca dužnosti članova Uprave JP "Međunarodni aerodrom Sarajevo" d.o.o. Sarajevo 
b) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti za imenovanje vršilaca dužnosti članova Uprave JP "Međunarodni aerodrom Sarajevo" d.o.o. Sarajevo 
57. Informacija o realizaciji mjera iz rješenja Konkurencijskog vijeća Bosne i Hercegovine, s Prijedlogom zaključka
58. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na veleprodajnu cijenu prirodnog gasa
59. Izvještaj Komisije za provođenje postupka izbora kandidata za izbor i imenovanje direktora Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine, s Prijedlogom rješenja
60. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti i ovlaštenja za potpisivanje Memoranduma o razumijevanju između Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije i Luma Investment Group, Laziska Gorne, Poljska
61. Informacija (usmena) o problemu isplate poticaja za poljoprivredu u 2014. godini, s Prijedlogom zaključka
 
Nedjelja,
24. januar 2021.
VIŠE