36. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 07.12.2007.
Saopćenje o radu

REBALANS BUDŽETA - SREDSTVA ZA DEMOBILISANE BORCE 

Vlada Federacije BiH je, na današnjoj sjednici u Sarajevu, na temelju Zakona o budžetima u FBiH, donijela Odluku o obustavljanju pojedinih rashoda i izdataka u Budžetu FBiH za 2007. godinu u trajanju od 45 dana, o čijem će donošenju obavijestiti Federalni parlament. Razlozi za donošenje ove odluke su u potrebi realiziranja ranijeg zaključka Vlade FBiH da se u ovogodišnjem Budžetu obezbijedi dodatnih 40,7 miliona KM za isplatu novčanih naknada za neuposlene demobilisane borce, po osnovu Zakona o pravima demobilisanih boraca i pravima njihovih porodica, za četvrti kvartal ove godine.

Federalno ministarstvo finansija će, radi uspostavljanja lividnosti Budžeta FBiH za 2007.godinu, izvršiti smanjenje utvrđenog nivoa rashoda budžetskih korisnika, u prvom redu, ostvarenih Rebalansom, kao i reduciranjem programa koji se neće izvršiti u fiskalnoj 2007. godini. Stoga su za realiziranje ove odluke zadužena, pored Federalnog ministarstva finansija, i ostala federalna ministarstva koja su dužna reducirati određene programe iz okvira svoje nadležnosti.

Na ovim osnovama, Vlada je utvrdila izmjene Budžeta Federacije BiH za 2007. godinu, koje će, nakon što federalni premijer i njegovi zamjenici, s federalnim ministarstvima utvrde mogućnosti smanjenja potrošnje na određenim budžetskim pozicijama, biti poslane u parlamentarnu proceduru.
 

UTVRĐEN NACRT ZAKONA O POTICAJIMA ZA RAZVOJ PODRUČJA POSEBNE ZAŠTITE U FBiH

 
Vlada FBiH je utvrdila i u parlamentarnu proceduru uputila Nacrt zakona o poticajima za razvoj područja posebne zaštite u FBiH, uvažavajući prijedloge federalnih ministarstava dostavljene u skladu sa zaključcima Vlade iz rasprave o Prednacrtu ovog zakona. Njime se, u skladu s opredjeljenjem Vlade da osigura što ravnomjerniji razvoj svih područja u Federaciji BiH, prvi put reguliše način podsticanja bržeg razvoja područja sa otežanim uvjetima života koji dovode do njihove depopulacije.

Namjera je Nacrta zakona da utvrdi područja posebne zaštite radi otklanjanja posljedica rata, održivog povratka i poticanja demografskog i privrednog napretka i brdsko-planinska područja sa težim uslovima privređivanja, kao i područja od interesa i pod posebnom zaštitom Federacije radi poticanja demografske obnove, naseljavanja i stvaranja preduslova da se prirodni i privredni resursi što kvalitetnije koriste za njihov privredni razvoj i razvoj Federacije u cjelini. Područja posebne zaštite svrstana su u tri kategorije i to prva i druga kategorija prema okolnostima nastalim kao posljedica rata i implementacije Dejtonskog mirovnog sporazuma, a treća kategorija prema kriterijumu ekonomske razvijenosti, strukturnih poteškoća, demografskom i posebnom kriterijumu.

U cilju naseljavanja i razvoja područja posebne zaštite propisane su poreske i druge olakšice za fizička i pravna lica i način subvencioniranja nekih životnih troškova (komunalije, školovanje, zdravstvo i sl.). I za razvoj brdsko-planinskih područja predviđene su mjere podsticaja u vidu poreskih olakšica, olakšica za privredne subjekte, fizička lica i investitore, kao i subvencioniranje troškova za zadovoljavanje određenih potreba građana (olakšice za studente i đake, subvencioniranje energenata i određenih zdravstvenih usluga).

UTVRĐEN NACRT ZAKONA O PREMJERU I KATASTRU NEKRETNINA

 
Nakon što su u tekst Prednacrta ugrađene primjedbe i prijedlozi iz javne, kao i parlamentarne rasprave o ovom zakonskom projektu, Federalna vlada je danas utvrdila i u parlamentarnu proceduru uputila Nacrt zakona o premjeru i katastru zemljišta koji je sačinjen u skladu sa rješenjima novog Zakona o zemljišnim knjigama u FBiH, kao i promjenama u vlasničko-pravnim odnosima. Istovremeno, podržana je inicijativa Federalne geodetske uprave, utemeljena na učestalim zahtjevima privrednika, geodeta i njihovih udruženja, da se, u što kraćem roku, predloži zakonsko rješenje kojim će se pojednostaviti i učiniti jedinstvenom evidencija nekretnina u FBiH kao temelj ukupne reforme zemljišne administracije u FBiH.

Danas utvrđenim Nacrtom zakona o premjeru i katastru nekretnina uvode se nove tehnologije za efektivnije i brže provođenje katastarske izmjere, kao i upravljanje podacima i njihovim prikazom u svrhu izrade i održavanja geodetskog informacijskog sistema – GIS, GSP-mjerenja, digitalnih geodetskih instrumenata i slično. Također se daje više prostora privatnom sektoru pri izvođenju poslova premjera i katastra nerkretnina.

Bitan aspekat novog zakona je i usaglašavanje propisa iz geodetske djelatnosti u oba entiteta sa ciljem harmonizacije u Bosni i Hercegovini.

Nacrt zakona u 13 poglavlja regulira upravnu strukturu službene geodezije, osnovne geodetske radove, geodetske poslove za posebne namjene, premjer, katastar nekretnina, katastar komunalnih uređaja, ovlaštene geodete, geodetski informacioni sistem, geodetska preduzeća i radnje, te nadzor nad primjenom zakona, kao i sankcije za kršenje njegovih odredaba. Detaljno su obrazloženi značaj i obavljanje geodetskih poslova, ustrojstvo njihovog vršenja, tehnička dokumentacija i kontrola iste, pristup nekretninama, obveze vlasnika nekretnina i primjena upravnog postupka.

Zakon razlikuje i definira poslove službene geodezije koji su od općeg interesa za FBiH i ostale geodetske poslove. Propisano je da se poslovi premjera i katastra nekretnina vrše na osnovu srednjoročnih programa koje donose Parlament FBiH i skupštine kantona i godišnjih planova Federalne i kantonalnih vlada, s tim da se način finansiranja ovih poslova utvrđuje posebnim zakonom.

Podaci katastra nekretnina su osnova za zemljišne knjige koje vode sudovi.

Upravne i stručne poslove u okviru ovog zakona obavlja Federalna uprava za geodetske poslove, katastarski premjer obavljaju ovlašteni geodeti, a stručne poslove definirane Zakonom obavljaju geodetska preduzeća, ovlašteni geodeti i geodetske radnje.
 
 
UTVRĐEN PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O RADU

 
Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu, kojeg je Vlada FBiH sa današnje sjednice uputila u parlamentarnu proceduru po hitnoj proceduri, ima za cilj da osigura preventivno u odnosu na represivno djelovanje u postupku inspekcijskog nadzora, kao i veću efikasnost u obavljanju ovog nadzora. O Nacrtu izmjena i dopuna pribavljena su mišljenja kantona, budući da se radi o zajedničkoj nadležnosti Federacije i kantona.

Uz uvažavanje pojedinih primjedbi i prijedloga iz kantona, sukladno njihovoj svrsishodnosti i značaju, data su veća ovlaštenja federalnom i kantonalnim inspektorima rada, kao i osigurana njihova međusobna veća koordinacija i saradnja, prije svega s ciljem suzbijanja rada na crno.

Tako je predloženo da inspektor rada može, pored upravnih i drugih mjera, rješenjem privremeno, do otkanjanja nedostataka, odnosno do podnošenja zahtjeva za pokretanje prekršajnog ili krivičnog postupka, zabraniti poslodavcu da obavlja djelatnost ako radi zaposlenik sa kojim poslodavac nije zaključio ugovor o radu ili kod poslodavca radi stranac bez radne dozvole i ako zaposlenika ne prijavi na obavezno PiO i zdravstveno osiguranje.

Izmjenama su pooštrene i kazne, tako je za poslodavca koji sa zaposlenikom ne zaključi ugovor o radu minimalna kazna 3.000, a maksimalna 15.000 konvertibilnih mraka, umjesto dosadašnjih 1.000, odnosno 10.000 KM. Povećana je i kazna za prekršaj odgovorne osobe sa 500 na 1.000 KM minimalno, odnosno sa 1.000 na 3.000 KM maksimalno.
 

O INVESTICIONIM PROJEKTIMA U ELEKTROENERGETSKOM SEKTORU

 
Vlada FBiH je, na prijedlog Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, donijela Odluku o izboru strateških partnera za pripremu izgradnje, izgradnju i korištenje elektroenergetskih objekata u Federaciji BiH na koju će zatražiti saglasnost Parlamenta FBiH.

Ovom odlukom se, u cilju realizacije aktivnosti za pripremu izgradnje, izgradnju i korištenje elektroenergetskih objekata u Federaciji BiH i to hidroelektrana Ustikolina, Vranduk, Unac, Vrilo i termoelektrana Tuzla, Blok 7, Kakanj, Bugojno i Kongora vrši izbor slijedećih strateških partnera: APET Grupa iz Austrije, EnBW (Energie Baden-Wurttemberg) iz Njemačke i KazTransGas i BMG Grupa AG (konzorcij) iz Kazahstana. Ove kompanije biće u partnerstvu sa elektroprivrednim preduzećima u Federaciji BiH i to: strateški partner JP Elektroprivrede FBiH za pripremu izgradnje, izgradnju i korištenje objekata HE Ustikolina i HE Vranduk biće konzorcij iz Austrije APET Grupa, za TE Tuzla, Blok 7, RiTE Bugojno i HE Unac-EnBW (Energie Baden-Wurttemberg) iz Njemačke, a za izgradnju TE Kakanj KazTransGas i BMG Grupa AG (konzorcij) iz Kazahstana.

Strateški partner JP Elektroprivreda HZ HB za pripremu, izgradnju i korištenje objekata PHE Vrilo i RiTE Kongora biće konzorcij APET Grupa iz Austrije.

Pošto je ovom odlukom izvršen finalni izbor najpovoljnijih strateških partnera i optimalan raspored objekata za gradnju TE i HE potrebno je staviti van snage odgovarajuće tačke ( II,III,IV,V i VI) Odluke o proglašenju javnog interesa, pristupanju pripremi izgradnje elektroenergetskih objekata, izboru strateških partnera i pristupanju dodjeli koncesija od 28.9.2006. godine.

Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije je za današnju sjednicu pripremilo i dokumente neophodne za implementaciju ove odluke i to: Odluku o objavljivanju Javnog poziva za izbor najpovoljnijeg ponuđača za dodjelu Ugovora za nabavku konsultantskih usluga kod pripreme izgradnje, izgradnje i korištenja novih elektroenergetskih objekata u Federaciji BiH i tekst Javnog poziva za kvalifikaciju i izbor najpovoljnijeg ponuđača za dodjelu Ugovora za nabavku konsultantskih usluga.

O INSPEKCIJSKOM NADZORU PRIVATNIH VISOKOŠKOLSKIH USTANOVA U FEDERACIJI BiH

 
Vlada FBiH je razmatrala i prihvatila Informaciju o inspekcijskom nadzoru privatnih visokoškolskih ustanova i uputila je u Parlament FBiH.

Inspekcijskim je nadzorom utvrđeno da glavnina privatnih fakulteta djeluje na području Srednjebosanskog, Hercegovačko-neretvanskog i Sarajevskog kantona.

U Srednjebosanskom kantonu je broj privatnih visokoškolskih ustanova smanjen u odnosu na februar ove godine, ali još uvijek ni jedna od deset ovakvih ustanova nije zadovoljila sve kriterije neophodne za rad.

Nema podataka o Visokoj školi za menadžment u Mostaru u Hercegovačko-neretvanskom kantonu, jer glavni kantonalni inspektor nije dozvolio federalnom inspektoru da zajednički obave inspekciju u ovoj ustanovi, a do sada povratna informacija nije stigla ni iz kantonalnog ministarstva u Mostaru.

U Kantonu Sarajevo, prema informaciji resornog kantonalnog ministarstva, rade tri privatne visokoškolske ustanove, dok je status teoloških visokoškolskih ustanova nejasan, koji su prema Okvirnom zakonu o visokom obrazovanju u BiH izuzeti od njegove primjene U infomaciji kantonalnog ministarstva ne navode se Univerzitet “Philip Noel Baker” i Institut za komercijalni menadžment koji također djeluju u Sarajevu.

Zaključkom je Vlada zadužila Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke da do kraja godine predloži standarde i normative za oblast visokog obrazovanja koji bi važili na području FBiH i primjenjivali se na sve visokoškolske ustanove.

Vlada predlaže državnim organima (Vijeću ministara, Ministarstvu civilnih poslova i Parlamentarnoj skupštini BiH ) da svako u svojoj nadležnosti, u roku koji je predviđen Okvirnim zakonom o visokom obrazovanju u BiH, formiraju neophodna državna tijela, prije svega Agenciju za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta i Centar za informisanje i priznavanje dokumenata iz ove oblasti (CIP).

O IZRADI ZAKONA O ZAŠTITI OD POŽARA I VATROGASTVU

 
Vlada FBiH se upoznala sa Informacijom Federalne uprave civilne zaštite o radu na izradi Prednacrta zakona o zaštiti od požara i vatrogastva, što je zadatak Radne grupe oformljene u tu svrhu. U Informaciji se, povodom upita pojedinih članova ove grupe, pojašnjava da će se raditi jedinstven zakon za ove oblasti iz razloga što zaštitta od požara i vatrogastvo predstavljaju jednu funkcionalnu cjelinu.

Federalna uprava smatra da zakonom treba ponuditi takva rješenja koja će obezbijediti uključivanje zaštite od požara i vatrogastva u strukturu sistema zaštite i spašavanja.

U ovu strukturu spadaju jedinice i povjerenici civilne zaštite, službe zaštite i spašavanja, operativni centri civilne zaštite, te organi uprave i štabovi civilne zaštite. Time se osigurava jedinstven sistem finansiranja, kao i jedinstveno planiranje i djelovanje što je od značaja za efikasnost i djelovanje u zaštiti i spašavanju. Sa tog aspekta gledano, nepotrebno je raditi poseban zakon za vatrogastvo, što bi, prema mišljenju Federalne uprave civilne zaštite, dupliralo potrebne kadrove i finansijska sredstva.

INFORMACIJA O “AGROKOMERCU”

 
Vlada FBiH je razmatrala i prihvatila Informaciju Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva o nadležnosti za vršenje ovlašćenja po osnovi državnog kapitala u “Agrokomercu” iz Velike Kladuše, te razrješenju postojećeg i imenovanju novog Nadzornog odbora.

Vlada je je zadržala raniji stav da ovlašćenja po osnovu državnog kapitala u ovom društvu ne treba da vrše organi Federacije i u vezi sa Zaključkom Predstavničkog doma Parlamenta FBiH ostavila na snazi Uredbu iz 2006. godini kojom je “Agrokomerc” brisan sa Liste privrednih društava u nadležnosti FBiH i nadležnost za ovlašćenja prenijeta na organe Unsko-sanskog kantona”.

Vlada će preko Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva i Agencije za privatizaciju FBiH pružiti pomoć Vladi Unsko-sanskog kantona kako bi se prevazišlo stanje u “Agrokomercu”.

Vlada je zaključila da premijeri vlada FBiH i Unsko-sanskog kantona utvrde prijedlog članova privremenog Nadzornog odbora sa imenovanjem na rok od 60 dana u ovom privrednom društvu.

Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva je zaduženo da imenuje punomoćnika državnog kapitala koji će učestvovati u radu i odlučivanju Skupštine ovog privrednog društva koja će se  održati 12. decembra u Velikoj Kladuši.

 
KADROVSKA PITANJA

Federalna vlada je danas donijela odluke o ponovnom konkursu za izbor i imenovanje zamjenika direktora Agencije za bankarstvo FBiH i o kriterijima za izbor i imenovanje na ovu poziciju.

Rješenjem je Vlada FBiH imenovala Đulizaru Hadžimustafić za privremenog člana, na rok od 60 dana, Regulatorne komisije za električnu energiju u FBiH.

Na prijedlog federalne ministrice obrazovanja i nauke, utemeljenog na rang-listi najuspješnijih kandidata koju je sačinila u tu svrhu oformljena Komisija, Vlada je imenovala Upravni odbor “Fonda za studentske zajmove FBiH”. Imenovani su Meliha Rašidagić (predsjednica), Mirjana Kutanjac, Damir Džeba, Sanjin Kodrić i Omer Korjenić (članovi).

Na ovoj sjednici Vlada je Zaima Elezovića, radi isteka perioda na koji je imenovan, razriješila dužnosti direktora Federalnog zavoda za poljoprivredu Sarajevo.

Sjednica Vlade FBiH je završena u 11,30 sati.
 

Nedjelja,
24. januar 2021.
VIŠE