62. sjednica Vlade Federacije BiH

Mostar, 12.07.2016.
Dnevni red
1. Usvajanje Zapisnika 60. sjednice Vlade, održane 30.6.2016. godine i Zapisnika 47. hitne sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održane 7.7.2016. godine, telefonskim putem
2. Prijedlog mišljenja na Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o komisiji za vrijednosne papire, čiji je predlagač Ismet Osmanović, poslanik u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine
3. Prijedlog odgovora na Inicijativu za donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sudovima u Federaciji Bosne i Hercegovine, koju je podnio Muamer Zukić poslanik u Skupštini Tuzlanskog kantona
4. Prijedlozi rješenja:
a) Prijedlog rješenja o razrješenju Nadzornog odbora Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje 
b) Prijedlog rješenja o imenovanju Nadzornog odbora Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje 
c) Prijedlog rješenja o razrješenju privremenog zamjenika direktora Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje 
d) Prijedlog rješenja o imenovanju zamjenika direktora Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje 
5. Prijedlozi akata:
a) Prijedlog rješenja o razrješenju privremenog direktora Federalnog zavoda za zapošljavanje 
b) Prijedlog rješenja o privremenom imenovanju direktora Federalnog zavoda za zapošljavanje 
c) Prijedlog zaključka kojim se obustavlja konkursna procedura po Javnom oglasu za izbor i imenovanje direktora Federalnog zavoda za zapošljavanje, a Federalno ministarstvo rada i socijalne politike zadužuje da pripremi prijedloge akata za pokretanje nove konkursne procedure za izbor i imenovanje na navedenu funkciju 
d) Prijedlog odluke o kriterijima za izbor i imenovanje direktora Federalnog zavoda za zapošljavanje 
e) Prijedlog odluke o raspisivanju javnog oglasa za izbor i imenovanje direktora Federalnog zavoda za zapošljavnje 
f) Prijedlog rješenja o imenovanju Komisije za provođenje postupka izbora kandidata za direktora Federalnog zavoda za zapošljavanje 
g) Prijedlog teksta javnog oglasa za izbor i imenovanje direktora Federalnog zavoda za zapošljavanje 
6. Informacija o postupanju u vezi sa implementacijom izlaznih rezultata Projekta „Izrada i uspostavljanje Okvira interoperabilnosti u BiH“, s Prijedlogom zaključka
a) Prijedlog odluke o usvajanju Okvira interoperabilnosti
b) Prijedlog odluke o usvajanju „Standarda za razvoj i održavanje riječnika podataka“ i „Inicijalnog rječnika podataka“ u institucijama Federacije Bosne i Hercegovine
c) Prijedlog odluke o usvajanju „Vodilja i standarda za arhitekturu sistema i razvoj aplikacija“ te uputstvo o primjeni u institucijama Federacije Bosne i Hercegovine
7. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za provođenje Projekta unapređenja poslovnog okruženja i pristupa tržištu u Federaciji Bosne i Hercegovine
8. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Sporazum o nastavku primjene kolektivnog ugovora o izmjenama Kolektivnog ugovora za službenike organa uprave i sudske vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj: 97/13)
9. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na vanrednoj Skupštini Privrednog društva Aluminij d.d. Mostar
a) Prijava za učešće u radu i odlučivanju na vanrednoj Skupštini Privrednog društva Aluminij d.d. Mostar 
b) Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na vanrednoj Skupštini Privrednog društva Aluminij d.d. Mostar 
10. Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele „Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima-Akcioni plan strategije okoliša“, utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu Federalnom ministarstvu okoliša i turizma
11. Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o odobravanju novih projekata finansiranih iz preostalih neraspoređenih sredstava sa okončanih i ukinutih projekata iz Programa investiranja sredstava naplačenih izdvajanjem GSM licence za Federaciju Bosne i Hercegovine
12. Prijedlog odluke o odobravanju prenosa prava korištenja motornog vozila s Federalnog ministarstva rada i socijalne politike na Federalnu upravu za inspekcijske poslove
13. Prijedlog odluke o odobravanju raspoređivanja sredstava s podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Trezora-Riznice Federalnog ministarstva finansija/Federalnog ministarstva financija Federalnom hidrometeorološkom zavodu
14. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Sporazum o konzorciju jugoistočne Evrope za operativnu prognozu vremena (SEECOP) između nacionalnih hidrometeoroloških službi (NMS) članica Svjetske meteorološke organizacije (WMO)
15. Prijedlog odluke o obnovi premjera dijela katastarske općine Međeđa u općini Sapna
16. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja za potpisivanje izjave da Federalni zavod za geologiju u ime Vlade Federacije Bosne i Hercegovine rukovodi projektom ERANET- Cofund action 731166
17. Prijedlog rješenja o izmjeni i dopuni Rješenja o imenovanju predstavnika Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u Pregovaračkom timu Bosne i Hercegovine radi vođenja pregovora o zaključivanju pojedinačnih sporazuma o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na porez na dohodak i na imovinu i sprečavanje fiskalne evazije
18. Prijedlog rješenja o isplati naknade za sudjelovanje u radu Komisije za izbor članova Nadzornog odbora Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom
19. Prijedlog rješenja o prijedlogu za imenovanje člana Upravnog odbora Memorijalnog centra Srebrenica-Potočari spomen obilježje i mezarje za žrtve genocida iz 1995. godine
20. Informacija o kreditu Evropske investicije banke (EIB) za Projekat Modernizacija cesta u Federaciji BiH, s Nacrtom odluke o prihvatanju zaduženja po Ugovoru o finansiranju između Bosne i Hercegovine i Evropske investicijske banke (EIB) za realizaciju Projekta Modernizacija cesta u Federaciji BiH
21. Informacija o zaključcima Predsjedništva Skupštine Saveza općina i gradova FBiH vezanim za Prijedlog zakona o energijskoj efikasnosti u Federaciji BiH, s Prijedlogom zaključka
22. Informacija o stanju u Privrednom društvu Konfekcija "Borac" d.d. Banovići, s Prijedlogom zaključka
23. Informacija o realizaciji zaključaka Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za period januar-juni 2016. godine, s Prijedlogom zaključka
24. Inicijativa za definisanje politike, uz usvajanje strateških i planskih dokumenata i provedbenih akata za sektor okoliša na nivou Bosne i Hercegovine, s Prijedlogom zaključka
25. Zahtjev za davanje prethodne saglasnosti Generalnom sekretarijatu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za zaključivanje ugovora o djelu, s Prijedlogom zaključka
26. Prijedlog odluke o pokretanju Inicijative za donošenje Odluke o izmjeni Odluke o obaveznoj primjeni preferencijalnog tretmana domaćeg
27. Prijedlozi odluka:
a) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru privrednog društva „Igman“ d.d. Konjic za donošenje Odluke o razrješenju vršilaca dužnosti članova Uprave privrednog društva „Igman“ d.d. Konjic 
b) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru privrednog društva „Igman“ d.d. Konjic za imenovanje članova Uprave privrednog društva „Igman“ d.d. Konjic 
28. Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti na mjesečnu naknadu vršilaca dužnosti predsjednika i članova Nadzornog odbora privrednog društva „BH-Gas“ d.o.o. Sarajevo
29. Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti na mjesečnu neto plaću vršioca dužnosti direktora privrednog društva „BH-Gas“ d.o.o. Sarajevo
30. Prijedlozi odluka:
a) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru Privrednog društva „Operator-Terminali Federacije“ d.o.o. Sarajevo za donošenje Odluke o razrješenju vršilaca dužnosti članova Uprave Privrednog društva „Operator-Terminali Federacije“ d.o.o. Sarajevo 
b) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru Privrednog društva „Operator-Terminali Federacije“ d.o.o. Sarajevo za donošenje Odluke o imenovanju članova Uprave Privrednog društva „Operator-Terminali Federacije“ d.o.o. Sarajevo
31. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike za zaključivanje ugovora o djelu
32. Prijedlog odgovora na tužbu u predmetu broj: 65 0 Rs.495267 15 Rs od 14.6.2016. godine
33. Informacija Federalnog ministarstva prometa i komunikacija o neodložnoj potrebi zaključivanja ugovora o djelu, s Prijedlogom zaključka
34. Prijedlozi rješenja:
a) Prijedlog rješenja o stavljanju van snage Rješenja o privremenom imenovanju članova Nadzornog odbora Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine 
b) Prijedlog rješenja o stavljanju van snage Rješenja o privremenom imenovanju članova Upravnog odbora Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine 
c) Prijedlog rješenja o imenovanju Nadzornog odbora Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine 
d) Prijedlog rješenja o imenovanju Upravnog odbora Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine 
35. Informacija o Oglasu o prodaji nekretnine-Poslovna zgrada Banke pod nazivom „Staklena banka“ u Mostaru, ul. Kralja Zvonimira bb
36. Prijedlozi rješenja:
a) Prijedlog rješenja o razrješenju direktora Agencije za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine 
b) Prijedlog rješenja o imenovanju vršioca dužnosti direktora Agencije za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine 
 
Nedjelja,
17. januar 2021.
VIŠE