60. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 30.06.2016.
Saopćenje o radu


60. SJEDNICA VLADE FEDERACIJE BiH:
 
UTVRĐEN NACRT ZAKONA O RAČUNOVODSTVU I REVIZIJI
 
Vlada Federacije BiH je, na današnjoj sjednici u Sarajevu, utvrdila Nacrt zakona o računovodstvu i reviziji u FBiH, čiji krajnji cilj treba biti podizanje nivoa kvalitete finansijskog izvještavanja i revizije u Federaciji BiH i usklađivanje s najboljom međunarodnom praksom u ovoj oblasti, kroz unapređenje sistema obavljanja revizije, kao jednog od preduslova za privlačenje potencijalnih domaćih i stranih investitora.
 
Primjena odredbi nove Direktive Evropske unije, prije svega uspostavljanjem efikasnog sistema kontrole kvalitete rada u reviziji, kao i sistema nadzora nad revizijom, trebaju doprinijeti poboljšanju kvalitete revizorskih izvještaja na trajnoj osnovi. To će dovesti do poboljšanja kvalitete finansijskih izvještaja i pozitivno uticati na sve privredne subjekte, ali i na državne organe i institucije, kao i strane i domaće investitore.
 
Odredbe ovog zakona primjenjuju se na sve profitne pravne osobe koje samostalno obavljaju djelatnost proizvodnje i prodaje proizvoda i pružaju usluge na tržištu radi sticanja dobiti u skladu sa odredbama propisa koji reguliraju poslovanje privrednih društva i osnovana su u skladu s propisima FBiH. Primjenjuju se i na sve neprofitne pravne osobe, političke organizacije, sindikalne organizacije sa svojstvom pravne osobe, fondacije, udruge, komore, vjerske zajednice u dijelu obavljanja gospodarske ili druge djelatnosti, sukladno propisima kojima je uređeno obavljanje tih djelatnosti, kao i druge organizacije organizirane po osnovi učlanjenja.
 
Zakon se odnosi i na pravne osobe i druge oblike organiziranja koje je pravna osoba sa sjedištem u FBiH osnovala u inostranstvu, ako propisima tih država nije utvrđena obaveza vođenja poslovnih knjiga i sastavljanja finansijskih izvještaja. Odredbe se primjenjuju na poslovne jedinice i pogone pravnih osoba sa sjedištem izvan FBiH, ako se te poslovne jedinice i pogoni smatraju obveznicima poreza na dobit u FBiH.
 
Također se primjenjuje i na korisnike budžetskih prihoda FBiH, kantona, općina i gradova i vanbudžetskih fondova.
 
Pravne osobe Zakon razvrstava na mikro, male, srednje i velike, ovisno o visini poslovnog prihoda, prosječnoj vrijednosti poslovne imovine i prosječnom broju zaposlenih tokom poslovne godine, utvrđenih na dan sastavljanja finansijskih izvještaja u poslovnoj godini. Ovo definiranje urađeno je jer se u zemljama EU velika pažnja posvećuje mikro entitetima. S tim u vezi, u Zakonom su za njih u velikoj mjeri pojednostavljena pravila za vođenje poslovnih knjiga i sastavljanje finansijskih izvještaja (sastavljaju samo Bilancu stanja, Račun dobiti i gubitka i Bilješke uz finansijske izvještaje).
 
Zakon ukida obavezu sačinjavanja i prezentiranja periodičnih (polugodišnjih) finansijskih izvještaja u cilju smanjenja obaveza i troškova u svezi njihovog predavanja. Propisana je obaveza Finsnsijsko-informatičke agencuije (FIA) da Federalnom ministarstvu finansija osigura stalan uvid u Registar finansijskih izvještaja (pojedinačne finansijske izvještaje), ali i mogućnost kreiranja i uvida u zbirne izvještaje sačinjene na temelju podataka iz finansijskih izvještaja prema odgovarajućim kriterijima. Također, podaci iz finansijskih izvještaja svih obveznika će biti javno dostupni. Međunarodni standardi iz oblasti računovodstva i revizije će biti dostupni, bez naknade, na domaćem jeziku.
 
Novina je i uspostava Registara pravnih osoba i poduzetnika za pružanje knjigovodstvenih i računovodstvenih usluga.
 
Predloženim zakonom propisana je obaveza profesionalnog tijela da Vladi Federacije BiH podnosi izvještaje o radu i stanju u oblasti računovodstva i revizije. Profesionalno tijelo je dužno donijeti i provoditi propise kojima se uređuju uslovi, način i naknade za sticanje zvanja u računovodstvenoj i revizorskoj profesiji, kvalificiranje i profesionalni razvoj računovođa i ovlaštenih revizora, kontinuirana edukacija, kontrola kvalitete rada njegovih članova, te izdavanje certifikata za sva zvanja u profesiji, kao i licenci za zvanja u oblasti računovodstva.
 
UTVRĐEN PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O IGRAMA NA SREĆU
 
Vlada Federacije BiH je, na današnjoj sjednici u Sarajevu, utvrdila i Parlamentu FBiH po hitnoj procreduri uputila Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o igrama na sreću
 
Federalna vlada je na 58. sjednici 16.6.2016. godine zadužila Federalno ministarstvo finansija-financija da nakon prethodne analize i procjene prihvatljivosti konkretnih prijedloga izmjena i dopuna zakonskih rješenja sadržanih u svim dostavljenim inicijativama i prijedlozima, doradi ranije dostavljeni tekst Prednacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o igrama na sreću u roku od 14 dana.
 
Prednacrtom zakona koji je danas razmatran je, u određenoj mjeri, dopunjen, odnosno dorađen ranije upućeni tekst, te su izvršene sveobuhvatnije izmjene i dopune važećeg zakona.
 
Izmjenama i dopunama propisana je obaveza plaćanja poreza na sve dobitke ostvarene sudjelovanjem u klasičnim (lutrijskim) i kladioničkim igrama na sreću, bez obzira na visinu ostvarenog dobitka. Predviđeno je da će se prihod od obustavljenog i plaćenog poreza usmjeravati u proračune općina i gradova u kojima se nalaze uplatna mjesta (poslovnice) u kojima je dobitak ostvaren, sa izuzetkom poreza naplaćenog od dobitaka ostvarenih u internet i SMS igrama, koji je prihod proračuna Federacije BiH.
 
Porez na dobitke ostvarene sudjelovanjem u nagradnim igrama obračunava se u visini deset posto od osnovice, pri dodjeli svake pojedinačno osvojene nagrade čija tržišna vrijednost iznosi 100 KM i više, a obračun i uplatu poreza vrši priređivač nagradne igre. Osnovicu za obračun poreza na dobitke čini tržišna vrijednost stvari, usluga ili prava, kod svake pojedinačno dodijeljene nagrade.
 
Uređeno je i pitanje obustave i plaćanja poreza na dobitke ostvarene u nagradnim igrama, pri čemu je predviđeno da desetorostruko smanjenje iznosa neoporezive osnovice. Iznos obustavljenog poreza na dobitke koje u ovim igrama ostvare rezidenti FBiH bit će uplaćivan u korist proračuna općina i gradova gdje je prebivalište dobitnika
 
Izmijenjen je način obračuna i uplate mjesečne naknade za priređivanje RNG klađenja. Konkretno, ukinuto je paušalno plaćanje mjesečne naknade, a uplata mjesečne naknade direktno je vezana za mjesečni ostvareni promet, odnosno uplatu igrača, pri čemu je visina naknade ujednačena s propisanom naknadom za priređivanje ostalih klađenja (deset posto od uplate).
 
U cilju proširenja pravnog osnova za poduzimanje aktivnosti na sprečavanju štetnih posljedica izazvanih sveprisutnijom pojavom nelegalnog priređivanja igara na sreću putem domaćih i inozemnih internet stranica ili web-portala dostupnih građanima u Bosni i Hercegovini, proširene su odredbe o zabranjenim aktivnostima, pri čemu su date ovlasti Federalnom ministarstvu financija za poduzimanje konkretnih aktivnosti na suzbijanju ove pojave.
 
Ujedno, svim bankama i pravnim osobama koje su, sukladno Zakonu i drugim propisima ovlaštene za obavljanje platnog prometa, bit će upućen nalog za zabranu obavljanja svih novčanih transakcija s bankovnih računa fizičkih i pravnih osoba otvorenih u Federaciji BiH na račune domaćih i inozemnih pravnih osoba koje, bez odobrenja nadležnog federalnog ministarstva, priređuju internetske igre na sreću.
 
Za sva uplatna mjesta (poslovnice) kojima se izdaje odobrenje za priređivanje igara na sreću, propisano je povećanje obvezne udaljenosti od vjerskih objekata, osnovnih i srednjih škola, s dosadašnjih 100 na 200 metara. Također, nadležne općinske službe su ovlaštene da, sukladno propisima iz oblasti premjera i katastra, utvrđuju postojanje propisane udaljenosti.
 
Izmjenama i dopunama Zakona stvoren je pravni osnov za djelimično povećanje obujma sredstava koja se prikupljaju po osnovu naplaćenih naknada od igara na sreću i usmjeravaju za financiranje programa i projekata u oblasti rada i socijalne politike, obrazovanja, zdravstva, kulture i sporta, poduzetništva i obrta.
 
Dopunom dijela odredbe članka 108. važećeg Zakona stvaren je osnov za pripremu izmjena i dopuna provedbenog akta, kojim će, uz ostalo, za priređivače biti propisani način obračuna i izvještavanja Porezne uprave Federacije BiH o plaćenom porezu na dobitke.
 
Zbog toga što je izmjenama i dopunama Zakona uređeno oporezivanje dobitaka ostvarenih u igrama na sreću, propisan je prestanak važenja svih odredbi Zakona o porezu na dohodak kojima su ranije bila uređena ova pitanja.
 
MJERE ZA SUZBIJANJE NELEGALNIH INTERNETSKIH IGARA NA SREĆU
 
Federalna vlada danas je, također, prihvatila informaciju o aktivnostima na sprječavanju i suzbijanju pojave nelegalnog priređivanja internetskih igara na sreću, poduzetim iz  nadležnosti Federalnog ministarstva financija.
 
Data je saglasnost i podrška Federalnom ministarstvu financija da kontinuirano poduzima aktivnosti prema svim nadležnim organima u Bosni i Hercegovini, kao što su Regulatorna agencija za komunikacije BiH, Porezna uprava i druge, s ciljem sprječavanja i suzbijanja pojave nelegalnog priređivanja internet igara na sreću.
 
Porezna uprava FBiH zadužena je da Federalnom ministarstvu financija u kontinuitetu dostavlja sve informacije o svim novim adresama internet sajtova za koje sazna da omogućavaju pristup protuzakonitom on-line priređivanju igara na sreću.
 
UTVRĐEN NACRT ZAKONA O REGISTRU FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA
 
Federalna vlada utvrdila je Nacrt zakona o registru finansijskih izvještaja koji uređuju uspostavu, sadržaj i vođenje ovog registra, zaštitu i čuvanje dokumentacije i podataka.
 
Registar je centralni izvor informacija o uspješnosti poslovanja i finansijskom položaju pravnih osoba u FBiH kao obveznika predaje finansijskih izvještaja kojeg uspostavlja i vodi Finansijsko-informatičkoj agenciji (FIA).
 
FIA je ovlaštena da prikuplja, evidentira, obrađuje, arhivira i javno objavljuje finansijske izvještaje, distribuira njihove podatke, upravlja i osigurava zaštitu baza podataka i arhiviranih dokumenata. Ona je dužna čuvati finansijske i godišnje izvještaje o poslovanju, izvještaj, elektronske zapise i drugu dokumentaciju jedanaest godina od dana njihovog prijema.
 
Korisnici podataka ovog registra su federalni, kantonalni i organi jedinica lokalne samouprave, statistika, poslovne banke, porezna uprava, berze, privredne komore, regulatori na finansijskom tržištu, pravne i fizičke osobe.
 
Donošenjem Zakona o registru finansijskih izvještaja nastavljeno je ispunjenje obaveza preuzetih Sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju i provođenje reforme u oblasti računovodstva i revizije i daljnje usaglašavanje sa zakonodavstvom EU. Obaveza uspostave Registra finansijskih izvještaja utvrđena je Zakonom o Finansijsko-informatičkoj agenciji koji treba da stvori pretpostavke za permanentno unapređenje sistema korporativnog finansijskog izvještavanja u Federaciji BiH. Ocijenjeno je da će to pozitivno uticati na sve privredne subjekte, državne organe i institucije, kao i na strane i domaće investitore i doprinijeti stvaranju sigurnijeg i povoljnijeg poslovnog ambijenta, smanjenju stepena sistematskog rizika u realnom sektoru i finansijskom sistemu, poboljšanju informisanosti i sigurnosti investitora, povećanju konkurentnosti domaće privrede i poticanju priliva stranih investicija.
 
Dostupnost informacija iz registra doprinosi bolјoj procjeni budućih performansi preduzeća, omogućava investitorima da donose dobre investicione odluke i smanjuju rizik od finansijskih kriza i njihovog negativnog utjecaja na ekonomiju.
 
Novi zakono pobolјšava i transparentnost finansijskog izvještavanja, s obzirom na uvođenje obaveznog javnog objavlјivanja podataka iz finansijskih izvještaja i prateće dokumentacije za sve obveznike.
 
Zajedno s propisom iz oblasti računovodstva i revizije, ovim zakonom se stvaraju pravne pretpostavke za podizanje nivoa kvaliteta finansijskog izvještavanja u Federaciji BiH i uvode najbolјe međunarodne prakse u ovoj oblasti.
 
UTVRĐEN PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI
 
Federalna vlada utvrdila je Prijedlog zakona o dopuni Zakona o zdravstvenoj zaštiti koji će biti upućen u parlamentarnu proceduru po skraćenom postupku.
 
Riječ je o dopuni kojim je predložena uspostava Komore fizioteraputa svih nivoa obrazovanja, jer dosadašnje zakonsko rješenje nije omogućavalo strukovno udruživanje fizioteraputa svih nivoa obrazovanja u strukovno udruženje - komoru, a nije donesen zaseban zakon o fizioterapijskoj djelatnosti kao poropis o profesionalnoj samoregulaciji. Ovaj zakon predstavlja realizaciju inicijative delegata u Domu naroda Parlamenta Federacije BiH Tomislava Mandića.
 
Fizoterapeuti različitih nivoa obrazovanja su se do sada učlanjivali u komore zdravstvenih tehničara, odnosno diplomiranih inžinjera i tako ostvarivali svoja prava i obaveze.
 
UTVRĐEN PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O SUSTAVU
POBOLJŠANJA KVALITETE, SIGURNOSTI I O AKREDITACIJI U ZDRAVSTVU
 
Vlada Federacije BiH je utvrdila i u skraćenu parlamentarnu proceduru uputila Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o sustavu poboljšanja kvalitete, sigurnosti i o akreditaciji u zdravstvu, a jedna od novina je da Upravno vijeće Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ) broji tri, umjesto dosadašnjih pet članova.
 
Federalni ministar zdravstva će propis o bližim kriterijima za izbor predsjednika i članova Upravnog vijeća usuglasiti u roku od 30 dana, a Upravno vijeće bit će imenovano u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu Zakona.
 
Statut AKAZ-a bit će usuglašen sa odredbama Zakona u roku 60 dana od imenovanja Upravnog vijeća.
 
Izmjene Zakona su predložene jer postojeća financijska sredstva kojima raspolaže AKAZ, kojim ima sedam stalno uposlenih, nisu dostatna za financiranje petočlanog Upravnog vijeća.
 
IZJAŠNJENJA O PRIJEDLOZIMA I INICIJATIVAMA ZA DONOŠENJE ZAKONA
 
Vlada Federacije BiH danas nije prohvatila amandman na Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o igrama na sreću, koji je podnio poslanik u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH Ramiz Meša.
 
Vlada je utvrdila Mišljenje na Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o igrama na sreću i Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak, koje su uputili poslanici u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH Amir Zukić i Omer Škaljo.
 
Vlada FBiH je utvrdila Mišljenje na Zakon o liječenju neplodnosti biomedicinski potpomognutom oplodnjom, čiji je predlagač Klub poslanika SDP-a u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH. Vlada ističe da je 2013. godine utvrdila Nacrt zakona o liječenju neplodnosti biomedicinski potpomognutom oplodnjom i proslijedila ga u redovnu parlamentarnu proceduru. Nacrt je, nakon stavova, primjedbi i sugestija u javnoj raspravi, pretrpio značajne suštinske izmjene. Prijedlog ovog zakona je Vlada utvrdila na 103. sjednici, 13.0.2014. godine i uputila ga u redovnu parlamentarnu proceduru, no nije dobio većinu glasova na 30. sjednici Predstavničkog doma Parlamenta FBiH. Vlada je 2014. godine ponovo utvrdila Prijedlog zakona i opet ga uputila Parlamentu FBiH na razmatrnje po hitnom postupku, ali on nije uvršten na dnevni red. Formiranjem nove Vlade FBiH, iz parlamentarne procedure su povučeni svi zakoni, uključujući i one iz oblasti zdravstva, koje je prethodna Vlada uputila Parlamentu. Federalno ministarstvo zdravstva u planu za 2016. godini ima izradu Prednacrta zakona o liječenju neplodnosti biomedicinski potpomognutom oplodnjom, kroz redovnu proceduru usvajanja, uz konsultacije i koncenzus s kantonima u skladu sa Ustavom FBiH. Izrada Prednacrta zakona je u toku i očekuje se da će uskoro biti upućen kantonima na mišljenje, te dostupan zainteresiranoj javnosti radi pribavljanja komentara. U mišljenju je, također, navedeno da tekst Prijedloga zakona koji dostavlja Klub SDP-a BiH sadrži identična pravna rješenja kao i Prijedlog zakona iz 2014. godine. Imajući u vidu sve ovo, Vlada FBiH je stava da nije prihvatljivo donošenje po skraćenom postupku Prijedloga zakona o liječenju neplodnosti biomedicinski potpomognutom oplodnjom.
 
PRODUŽEN ROK ZA SUBVENCIONIRANJE RAČUNA ZA ELEKTRIČNU ENERGIJU
 
Vlada FBiH je danas produžila do 31.12.2016. godine važenje Odluke o provedbi mjera za smanjenje troškova električne energije domaćinstvima i stimulaciji energetske efikasnosti. Odluka propisuje subvencioniranje računa za električnu energiju za kupce iz kategorije domaćinstava, kod JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo i JP Elektroprivreda HZHB d.d. Mostar, a pravo na nju imaju kupci s najnižim iznosom penzije koju je u tekućem mjesecu isplatio Federalni zavod PIO u Federaciji BiH, kao i korisnici stalne novčane pomoći koji imaju izdata rješenja od nadležnih službi/centara za socijalni rad u FBiH.
 
Smanjenje troškova za električnu energiju ostvaruje se na potrošnj ispod prosječne (ispod 268 kWh mjesečno kod JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, odnosno ispod 348 kWh mjesečno kod JP Elektroprivreda HZHB d.d. Mostar).
 
O PRENOSU OSNIVAČKIH PRAVA ZA TRI USTANOVE KULTURE
 
Vlada Federacije BiH danas je dala načelnu saglasnost na Nacrt sporazuma o prenosu osnivačkih prava Historijskog muzeja BiH, Muzeja književnosti i pozorišne umjetnosti BiH i Biblioteke za slijepa i slabovidna lica BiH, koji bi trebao biti potpisan između Vijeća ministara BiH, Vlade Federacije BiH, Vlade Kantona Sarajevo i Grada Sarajeva.
 
Sporazumne strane iskazuju zajedničku namjeru (dobru volju) da obezbijede kontinuitet kvalitetnog izvršavanja poslova od javnog interesa u ove tri institucije na način koji omogućava najefikasnije korištenje finansijskih sredstava raspoloživih za oblast kulture na različitim nivoima državne organizacije Bosne i Hercegovine, uzimajući u obzir i komparativne prednosti u odnosu na lokacijsku smještenost ovih ustanova.
 
Ovim sporazumom daje se zajedničku saglasnost da Muzej književnosti i pozorišne umjetnosti BiH i Biblioteka za slijepa i slabovidna lica nastave svoj rad kao ustanove kulture od javnog interesa za Kanton Sarajevo, a Historijski muzej BiH kao ustanova kulture od javnog interesa za Grad Sarajevo.
 
Vlada Kantona Sarajevo preuzima osnivačka prava i sve obaveze Muzeja književnosti i pozorišne umjetnosti BiH i Biblioteke za slijepa i slabovidna lica BiH, kao i ostale obaveze koje će nastati u periodu do konačnog rješavanja pravnog statusa ovih ustanova.
Grad Sarajevo preuzima osnivačka prava i sve obaveze Historijskog muzeja BiH i ostale obaveze koje će nastati do konačnog rješavanja pravnog statusa ovog muzeja.
 
Prenos osnivačkih prava i obaveza je privremenog karaktera i važi do konačnog rješavanja pravnog statusa ove tri ustanove kulture, odnosno do donošenja odgovarajućih odluka Parlamentarne skupštine BiH i Parlamenta FBiH, te akata Skupštine Kantona Sarajevo i Gradskog vijeća Sarajeva kojim će im biti potvrđen pravni status od javnog interesa za Kanton Sarajevo i Grad Sarajevo, kao i druga pitanja vezana za njihov rad i djelovanje. Prenos osnivačkih prava obavlja se bez naknade, te institucije BiH po ovom sporazumu nemaju bilo kakve obaveze. ·
 
Vlada Kantona Sarajevo i Grad Sarajevo ne mogu raspolagati pokretnom i nepokretnom imovinom ustanova kulture, niti internim aktima mijenjati njihovu namjenu.
 
Vlada Kantona Sarajevo i Grad Sarajevo se ovim sporazumom obavezuju da će obezbijediti dovoljna finansijska sredstva za obaveze prema svim zaposlenim u tri ustanove kulture, te da će, po potrebi, primiti dodatne zaposlenike i preduzimati sve što je neophodno za obogaćivanje i poboljšavanje kvalitete koje ove ustavove kulture pružaju.
 
Sporazum stupa na snagu danom njegovog potpisivanja, a njegova primjena počinje nakon što ga odobre Vijeće ministara BiH, vlade Federacije BiH i Kantona Sarajevo, te Gradsko vijeće Sarajeva.
 
Ministarstvo civilnih poslova BiH zadržava pravo da Sporazum otkaže u slučaju nastupanja okolnosti koje ukazuju na očito nepoštivanje dogovorenih obaveza.
 
MJERE ZA SMANJENJE POREZNOG DUGA
 
Vlada FBiH je usvojila izvještaj o stanju poreznog duga s prijedlogom mjera i zadužila Federalno ministarstvo finansija da, u roku od 90 dana, pripremi i dostavi odgovarajuće prednacrte zakona kojima će adekvatno biti uređeno restruktuiranje poreznog duga.
 
To bi trebalo biti urađeno kroz centralizaciju politike upravljanja dugom, kvalitetnije i efikasnije iskorištavanja postojećih resursa i propisivanje ovlaštenje za donošenje odgovarajućih podzakonskih akata koji će detaljno urediti sačinjavanje i realizaciju programa za restruktuiranje poreznog duga
 
Zadužena je Porezna uprava FBiH da, u roku od 120 dana, prikupi informacije od poreznih obveznika, sa osnovnim podacima o usaglašenom stanju duga i ročnosti poreznog duga na dan 31.3.2016.godine i formira bazu podataka svih poreznih dugovanja.
 
U izvještaju je, prema podacima Porezne uprave FBiH, navedeno da porezni dug, a koji se nalazi u prisilnoj naplati, uključujući glavnicu svih javnih prihoda i zateznu kamatu, na dan 31.3.2016.godine iznosi oko 2,3 milijarde KM.
 
Od tog iznosa se oko 1,1 milijarde KM odnosi na dug privrednih subjekata koji su u državnom, entiteskom, kantonalnom, općinskom i drugim oblicima državnog vlasništva. Riječ je o dugovanju javnih preduzeća, domova zdravlja, bolnica, univerziteta, škola, instituta, zavoda i drugih organizacionih oblika koji su u vlasništvu organa uprave.
 
Od ukupnog iznosa poreznog duga oko 75 posto je dug za doprinose za penziono, zdravstveno i osiguranje od nezaposlenosti.
 
U izvještaju Porezne uprave FBiH je ukazano je i na iznos od oko jedne milijarde KM tekućeg duga koji nije prispio na prisilnu naplatu. Riječ je o dugu koji je utvrđen u inspekcijskim nadzorima i poreznim prijavama koje je Porezna uprave FBiH podnijela u ime poreznog obveznika, ali na koje je upućena žalba.
 
USVOJEN DOKUMENT OKVIRNOG PRORAČUNA FBiH ZA RAZDOBLJE 2017. - 2019.
 
Vlada FBiH danas je usvojila Dokument okvirnog proračuna (DOP) FBiH za razdoblje od 2017. do 2019. godine. Izrada DOP-a zasniva se na procjeni razvoja privrednog i socijalnog sektora, makroekonomskih indikatora i prognozi prihoda i rashoda. Glavni cilj je osiguravanje bolje povezanosti prioritetnih politika Vlade Federacije BiH i načina na koje vrši raspodjelu budžetskih sredstava. DOP doprinosi i razvoju strateškog planiranja prioriteta i ciljeva Vlade FBiH.
 
DOP predstavlja preliminarni Nacrt proračuna Federacije BiH za 2017. godinu i sadrži projekcije za 2018. i 2019. godinu, a izrađen je sukladno Zakonu o proračunima FBiH. Polazište za njegovu izradu za razdoblje 2017. - 2019. godina bile su makroekonomske projekcije i pretpostavke za sljedeće srednjoročno razdoblje, te Reformska agenda Vlade Federacije BiH, kao osnovno usmjerenje za buduće stukturne reforme koje je neophodno sprovesti u cilj poticanja održivog, učinkovitog, socijalno-pravedannog i stabilanog ekonomskog rasta i otvaranja novih radnih mjesta. Cilj je, također, postizanje prikladnije ciljane socijalne pomoć i stvaranje povoljnijeg i pravednijeg društvenog okruženjea.
 
U DOP-u je navedeno da bi, nakon pozitivnih makroekonomskih dešavanja koja su dovela do povoljnijeg vanjskog okruženja, prestanka pada investicija, te postepenog rasta zaposlenosti, ekonomski rast u 2016. godini trebao biti nešto brži nego u 2015. godini s realnom stopom od 3,2 posto. U 2017. godini se očekuje dodatno ubrzanje na stopu od 3,5 posto. Projekcije za period 2018.-2019. godina podrazumijevaju nastavak postepenog poboljšanja u okruženju, koje bi trebalo dodatno ojačati rast investicija. To bi, uz neznatan doprinos vanjske trgovine, trebalo dovesti do daljnjeg jačanja ekonomskog rasta na stopu od 3,7 posto u 2018., te 3,8 posto u 2019. godini.
 
Očekivanja su da će BDP u Federaciji BiH zabilježiti realan rast u 2016. godini od 3,9 posto, u 2017. od 4,9 posto, da bi u 2018. i 2019. rasstao po stopi do 6,5 posto, odnosno 4,6 posto.
 
Dosljedna i pravovremena provedba Reformske agende trebala bi omogućiti poboljšanje poslovanja bh. kompanija i rezultirati povećanjem investicija i obujma proizvodnje u okviru prerađivačke industrije. Osim ove industrije, tijekom 2016. godine se očekuje i značajniji doprinos energetskog sektora koji čini jednu trećinu  ukupne industrijske proizvodnje u BiH. Uz pretpostavku da će biti nastavljen pozitivan trend u eksternom okruženju, uz dodatni doprinos internih dešavanja u 2016. godini, u BiH se može očekivati solidan rast industrijske proizvodnje od oko četiri posto.
 
U razdoblju 2017. - 2019. godina se, uz nastavak pozitivnih eksternih dinamika, očekuje i sve utjecajniji značaj internih dinamika kroz strukturalne reforme koje bi trebale biti u funkciji jačanja ukupne industrijske proizvodnje. Također se očekuje da energetski sektor, koji je u prethodnom periodu bio jedan od nositelja industrijske proizvodnje, nastavi pozitivan trend i dodatno osnaži industrijsku. Prema projekcijama, ovo bi trebalo rezultirati godišnjim povećanjem bh. industrijske proizvodnje za više od pet posto za svaku godinu.
 
Industrijska proizvodnja u Federaciji BiH u 2015. godini, u odnosu na isti period prethodne, veća je za 2,2 posto. Pokrivenost uvoza izvozom je nešto viša u 2015. godini (57,5 posto) u odnosu na prethodnu godinu, kada je 55,8 posto uvoza bilo pokriveno izvozom.
 
Rast izvoza u 2014. godini za 4,2 posto, nastavljen je i u 2015. godini, uz nešto višu stopu od 6,2 posto. Očekivanja su da u naredne tri godine Federacija BiH zabilježi kontinuirani rast izvozne aktivnosti i to u 2016. godini za 7,6 posto, u 2017. za 7,9 posto, te u 2018. godini za 8,0 posto. Uvoz je u 2014. godini zabilježio rast od 5,3 posto, a u 2015. godini rastao je po stopi od 3,1 posto. U narednom periodu se očekuje rast uvoza u 2016. godini za 4,6 posto, u 2017. godini za 4,5 posto, dok su očekivanja za 2018. godinu povećanje uvoza za 5,2 posto.
 
Blagi rast privredne aktivnosti u toku 2014. i 2015. godine utjecao je na pozitivna kretanja na tržištu rada u Federaciji BiH, pa je broj radnika u 2014. godini povećan za 1,9 posto, dok se u isto vrijeme broj nezaposlenih povećan za 0,1 posto. U 2015. godini zabilježeno je povećanje broja zaposlenih za 1,5 posto. Posmatrano po djelatnostima, najveći rast broja zaposlenih zabilježen je u pružanju usluga smještaja i hrane (1.044 ili 3,1 posto) i u prerađivačkoj industriji (5.215 ili 6,5 posto). Stupnje registrirane nezaposlenosti, mjeren brojem nezaposlenih u odnosu na radnu snagu, u Federaciji BiH u 2014. godini iznosio je 46,9 posto, a u 2015. godini je nešto niži i iznosi 46,4 posto. Imajući u vidu planirane aktivnosti Vlade FBiH, očekuje se da bi ukupan broj zaposlenih u Federaciji BiH mogao dostići stopu rasta od 1,1 posto u 2016. godini, od 2,2 posto u 2017. godini i od 2,5 posto do 2,8 posto u 2018., odnosno 2019. godini. U 2015. godini je broja nezaposlenih smanjen za 0,3 posto. Očekuje se daljnje smanjenje u 2016. godini za 0,5 posto, u 2017. godini za 0,7 posto i u 2018., odnosno 2019. godini za 1,0 posto - 1,2 posto.
 
Projekcije javnih proračunskih rashoda Vlade Federacije BiH za 2017. godinu iznose 1.583,4 milijuna KM i čine 7,9 posto BDP-a Federacije BiH, što predstavlja pad od 1,2 posto ili 20,4 milijuna KM u odnosu na planirane javne rashode u 2016. godini. Javni rashodi su projicirani na nivou od 1.512,7 milijuna KM (7,1 posto BDP-a Federaciji BiH) u 2018., te 1.513,6 milijuna KM (6,8 posto BDP-a Federacije BiH) u 2019. godini.
 
Ukupna potrošnja, koja pored javnih rashoda uključuje i otplate unutarnjeg i vanjskog duga, za 2017. godinu je projicirana u iznosu od 2.694,1 milijuna KM ili 13,5  posto BDP-a Federacije BiH, što predstavlja povećanje od 3,6 posto ili 95,3 milijuna KM u odnosu na 2016. godinu. U 2018. godini ukupna potrošnja je projicirana na razini od 2.655,9 milijuna KM ili 12,5 posto BDP-a, dok je u 2019. godini na razini od 2.612,1 milijuna KM ili 11,8 posto BDP-a Federacije BiH.
 
ZABRANA I OGRANIČENJE UVOZA, PROIZVODNJE,
PROMETA I UPORABE OPASNIH KEMIKALIJA
 
Danas donesenom Odlukom, Vlada FBiH je zabranila, odnosno ograničila uvoz, proizvodnju, promet i uporabu određenih opasnih industrijskih kemikalija u Federaciji BiH, navedenih u Aneksu III Roterdamske konvencije o proceduri prethodnog izvješćivanja o suglasnosti za promet nekih opasnih kemikalija i pesticida u međunarodnoj trgovini.
 
Vlada je obvezala Federalno ministarstvo zdravstva na suradnju sa Upravom Bosne i Hercegovine za zaštitu zdravlja bilja, kao imenovanim državnim tijelom na razini BiH za koordinaciju provedbe ove konvencije i sukladno njezinim odredbamau dijelu koji se odnosi na postupanja i izvješćivanja o budućem uvozu kemikalija navedenih u Odluci.
 
Jedna od obveza Uprave je da od svake ugovorne strane zahtijeva dostavljanje odgovora u svezi budućeg uvoza za sve kemikalije koje su uključene na listu u Aneks III, što prije, a najkasnije devet mjeseci od slanja Odluke sa smjernicama za odlučivanje. Budući da je ovaj dokument dostavljen svim nacionalnim tijelima 24.10.2011.godine, obveza svake ugovorne strane bila je da dostavi odgovore u svezi budućeg uvoza ovih kemikalija do 24.7.2012.godine.
 
Od ukupno 47 kemikalija koje se nalaze na Aneksu III, 33 su pesticidi (uključujući tri jako opasne njihove formulacije), a 14 su industrijske kemikalije. Za sve pesticide je ispunjena obveza podnošenja odgovora, dok za 14 industrijskih kemikalija to još nije učinjeno zbog nepostojanja pravnog okvira na razini države, jer je ova oblast regulirana na entitetskim razinama. U Republici Srpskoj usvojen je Zakon o kemikalijama, kao i podzakonski propisi koji su usuglašeni sa relevantnim europskim zakonodavstvom iz ove oblasti, čime su stvoreni uvjeti za dostavljanje odgovora. U Federaciji BiH su u pripremi novi Zakon o kemikalijama i Zakon o biocidima su u pripremi i to je ključni razlog zbog kojeg Bosna i Hercegovina još nije ispunila obvezu koja se tiče podnošenja odgovora.
 
Imajući u vidu značaj pitanja, te posebno činjenicu da je Zakon o kemikalijama u proceduri izrade, Vlada FBiH je donijela današnju Odluku, kao prijelazno rješenje koje bi bilo u primjeni do njegovog donošenja, a u cilju ispunjavanja međunarodno preuzetih obveza BiH i otklanjanja postojećih teškoća u primjeni Roterdamske konvencije na području Federacije BiH u odnosu na ostali dio države.
 
ZA KULTURU I SPORT OD IGARA NA SREĆU 830.762,80 KM
 
Vlada FBiH je, na prijedlog Federalnog ministarstva kulture i sporta, donijela Odluku o utvrđivanju liste korisnika i raspodjeli dijela prihoda ostvarenih po osnovu naknada za priređivanje igara na sreću.
 
Prema Uredbi o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda ostvarenih po osnovu naknada za priređivanje igara na sreću, ovo  ministarstvo raspodjeljuje dio prihoda u iznosu od 830.762,80 KM uplaćenih u Budžet FBiH u 2014. i 2015. godini, ostvarenih po osnovu naknada za priređivanje igara na sreću.
 
Od toga je 343.800 KM raspodijeljeno za finansiranje programa i projekata iz oblasti promoviranja kulture, sadržanih u odobrenom konačnom prijedlogu liste korisnika, nakon provedene procedure po javnom konkursu.
 
Iznos od 486.962,80 KM namijenjen je promicanju razvoja profesionalnog i amaterskog sporta u cilju povećanja sredstava fonda za nagrađivanje za istaknute sportske rezultate, također sadržanih u odobrenom konačnom prijedlogu liste korisnika, a nakon provedene procedure po javnom konkursu.
 
Na javni konkurs za oblast promoviranje kulture stiglo je ukupno 268 zahtjeva, a za promicanje razvoja profesionalnog i amaterskog sporta u cilju povećanja sredstava fonda za nagrađivanje za istaknute sportske rezultate 339 zahtjeva, što je ukupno 607 podnosilaca zahtjeva s područja cijele FBiH.
 
Ukoliko je jedan korisnik aplicirao s više projekata, nadležna komisija je predložila da bude podržan samo jedan. Federalna ministrica kulture i sporta je prihvatila sačinjenu rang-listu, te na temelju nje predložila Vladi donošenje Odluke o utvrđivanju liste korisnika.
 
Federalno ministarstvo kulture i sporta će, najkasnije u roku od 30 dana, sa svim korisnicima zaključiti pojedinačne ugovore o dodjeli sredstava. Obaveza korisnika je da najkasnije do 31.12.2016. godine ovom ministarstvu dostave izvještaj o namjenskom utrošku dodijeljenih sredstava. Ukoliko to ne učine, ili sredstva utroše suprotno propisanim kriterijima, ne mogu ostvariti pravo na dodjelu sredstava u naredne dvije godine.
 
BILANS ENERGETSKIH POTREBA FBiH ZA 2016. GODINU
 
Vlada FBiH je, na prijedlog Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, usvojila Bilans energetskih potreba Federacije BiH za 2016. godinu.
 
Usvajanjem ovog dokumenta obezbijeđena je sigurnost snabdijevanja Federacije BiH osnovnim energentima i energijom, te su definisani neophodni elementi i pokazatelji kada je riječ o uglju, električnoj energiji, naftnim derivatima i prirodnom gasu. Zajedniča konstatacija je da će snabdijevanje tržišta FBiH sa sva četitri energenta u ovoj godini biti stabilno.
 
Bilansom za 2016. godinu je planirana proizvodnja uglja od 7.228.851 tona, a potrošnja 7.108.285 tona, od čega za termoelektrane 5.892.702 tone, za industrijske potrošače 515.402 tone i za ostale potrošače 700.181 tona. Ako se na planiranu potrošnju doda planiranih 182.980 tona za izvoz, tada ukupna planirana prodaja iznosi 7.291.265 tona. Evidentirane 62 tone razlike između plana proizvodnje i plana nastale su kao razlika gubitaka u preradi u RMU Zenica i korištenja sitnog uglja iz separacije (taložnika) u RMU Đurđevik.
 
Ukupna proizvodnja električne energije za 2016. godinu planirana je u iznosu od 8.969,38 GWh, a potrošnja od 8.840,03 GWh. Elektroenergetskim bilansom predviđeno je da snabdijevanje domaće potrošnje bude zadovoljeno proizvodnjom iz domaćih izvora i nabavkom na tržištu električne energije s planiranim bilansnim viškom u iznosu od 2.042,78 GWh.
 
Bilansom naftnih derivata za 2016. godinu planiran je plasman u količini od 950.000 tona, od čega je planiran uvoz od 730.000 tona, te nabavka 220.000 tona iz Rafinerije u Bosanskom Brodu.
 
Planiran je uvoz, odnosno potrošnja prirodnog gasa od 181.919 hiljada Sm3, što je tri posto više od ostvarene potrošnje u 2015. godini.
 
IZVJEŠTAJ OPERATORA ZA OIEiEK ZA 2015.
 
Vlada FBiH je danas upoznata sa izvještajem o radu i poslovanju Operatora za OIEiEK za 2015. godinu, kojeg čine Finansijski, te izvještaji o radu i reviziji.
 
Aktivnosti koje su obilježile proteklu godinu su završetak uspostave institucionalnog okvira za provedbu propisa iz oblasti obnovljivih izvora energije i dodjele planiranih dinamičkih kvota za primarne izvore hidro i solarne energije. Zbog velikog interesa investitora, dinamičke kvote za solarnu energiju su u potpunosti popunjene u skladu sa Akcionim planom za korištenje obnovljivih izvora energije u FBiH (APOEF). Planirani proces obilaska svih postrojenja čije je ugovore o otkupu električne energije Operator preuzeo od elektroprivrednih preduzeća je, također, realizovan.
 
Operator za OIEiEK je lani ostvario prihode od 16.71.628 KM, rashodi su iznosili 14.320.868 KM, te je Operator 2015. godinu završio s dobiti od 2.390.760 KM.
 
U 2015. godinu preneseno je 14 zahtjeva primljenih u 2014. godini, a svi se odnose na sticanje statusa potencijalnog privilegovanog proizvođača solarne energije. Prošle godine primljeno je još 88 zahtjeva koji su rješavani po redoslijedu podnošenja i kompletiranja, a potpuna transparentnost ovog procesa obezbijeđena je dnevnim ažuriranjem registara na internet stranici Operatora.
 
Podaci o finalnoj potrošnji električne energije u FBiH služe za kalkulaciju prihoda Operatora po osnovu prikupljanja naknade za podsticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora. Dok je u 2014. godini krajnja fakturisana potrošnja u FBiH iznosila 7.395,153 GWh, lani je povećana na 7.553,891 GWh. Dakle, dok krajnja potrošnja električne energije u FBiH već duže stagnira, u 2015. godini je zabilježen rast od 2,1 posto, odnosno, 158,7 GWh. To je, najvećim dijelom, uzrokovano porastom potrošnje domaćinstava priključenih na naponski nivo 0,4 kV (gotovo 132 GWh).
 
Kada je riječ o proizvodnji električne energije iz obnovljivih izvora u FBiH, na hidroelektrane otpada 94,7 posto, a preostalih 5,3 posto odnosi se na solarne elektrane. Zbog nepovoljnih hidroloških prilika i hidrološke suše, hidroelektrane privilegovanih proizvođača su u drugoj polovini 2015. godine proizvele samo 36 posto električne energije u odnosu na količine u prvih šest mjeseci, što se može pripisati povećanju broja izgrađenih i priključenih solarnih elektrana, odnosno povećanju ukupne instalisane snage ovih postrojenja s 1,222 MW u 2104. na 7,364 MW u 2015. godini.
 
IZVEŠTAJ O IZRADI PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA
I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI OD POŽARA I VATROGASTVU
 
Vlada FBiH usvojila je izvještaj o radu Radne grupe za izradu Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu, koji je dostavljen Federalnoj upravi civilne zaštite.
 
Ova uprava je zadužena da izvrši neophodne konsultacije sa zainteresiranom javnošću u skladu sa Uredbom o pravilima za njeno učešće u postupku pripreme federalnih pravnih propisa i drugih akata  i u roku od 90 dana Vladi FBiH dostavi Prijedlog zakona.
 
Radna grupa je prihvatila da se Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu iz 2013. godine koristi kao inicijalni/radni materijal koji će u toku razmatranja biti dopunjavan i drugim pitanjima koja nisu sadržana u tom materijalu, ako bude ocijenjeno da određena pitanja moraju biti regulisana izmjenama i dopunama ovog zakona.
 
MORATORIJ NA ZAPOŠLJAVANJE PRODUŽEN DO 30.9.2016. GODINE
 
Vlada FBiH zadužila je federalne uprave, federalne upravne organizacije, federalne ustanove i druge federalne institucije i službe, naročito Agenciju za državnu službu FBiH, institucije FBiH koje je osnovala Federacija BiH, a koje vrše javna ovlaštenja i imaju svojstvo pravne osobe, izuzev federalnih ministarstava, da obustave konkursne procedure za prijem državnih službenika, namještenika i ostalih zaposlenika do 30.9.2016. godine.
Ista obustava odnosi se i na zaključivanje svih ugovora o djelu.
U slučaju neodgodive potrebe, ove institucije ugovor o djelu mogu zaključiti isključivo uz prethodnu saglasnost Vlade Federacije BiH.
 
INFORMACIJA O PREUZIMANJU FEROELEKTRA
 
Vlada FBiH je usvojila informaciju Federalnog ministarstva trgovine o preuzimanju privrednog društva Feroelektro d.d. Sarajevo.
 
Izvršenom primopredajom je Feroelektro vraćen na upravljanje Vladi Federacije BiH, čime su stvoreni uslovi da novoizabrani organi društva, predsjednik i članovi Nadzornog odbora i v.d. direktor u svom radu postupaju u skladu sa zakonom i interesima većinskog dioničara i dioničkog društva, kaže se u informaciji.
 
OSTALE ODLUKE I ZAKLJUČCI
 
Vlada FBiH danas je odobrila reprogram komisionog kredita Operatora - Terminala Federacije d.o.o. Sarajevo odobrenog iz komisionih sredstava Vlade FBiH. Kredit će biti reprogramiran na rok od 12 mjeseci, što uključuje dvomjesečni grace period, te kamatnu stopu od pet posto.
 
Danas je privrednom društvu Binas d.d. Bugojno odobren kredit od 5.624.237,34 KM iz dijela sredstava na računima komisionih projekata Vlade FBiH kod Razvojne banke FBiH. Sredstva su odobrena s rokom otplate od 120 mjeseci, što uključuje grace period od 12 mjeseci i kamatnu stopu od pet posto. Sredstva su isključivo namijenjena za izmirenje obaveza po komisionim kreditima Binasa kod Razvojne banke (2.706.237,34 KM) i za finansiranje proizvodnje po zaključenim ugovorima (2.918.000 KM).
 
Vlada FBiH je usvojila izvještaj o provođenju Akcionog plana za realizaciju projekta “Razvoj industrijske politike u Federaciji Bosne i Hercegovine” za 2015. godinu i zadužila Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije da dalje prati, analizira i izvještava u skladu sa Akcionim planom za realizaciju projekta “Razvoj industrijske politike u Federaciji Bosne i Hercegovine” 2016.-2019. godina. Danas usvojeni izvještaj bit će objavljen na web stranicama Vlade FBiH i Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije.
 
Vlada je danas usvojila izvještaj o radu Agencije za nadzor osiguranja FBiH za 2015. godinu, u kojem je navedeno da je na području FBiH je poslovalo 177 posrednika u osiguranju. Od toga su 43 pravne osobe (34 društva za zastupanje u osiguranju, šest brokerskih društava i tri društva registrovana u Republici Srpkoj, koja usluge posredovanja u osiguranju obavljaju putem organizacionih jedinica u Federaciji BiH), te 134 fizičke osobe koje samostalno obavljaju djelatnost (127 zastupnika i sedam brokera). Lani je, po zahtjevima stranaka i po službenoj dužnosti, Agencija obradila 2.526 predmeta.
 
Federalna vlada dala je saglasnost JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo za dodjelu sponzorskih sredstava Košarkaškom savezu BiH u iznosu od 150.000 KM.
 
KADROVSKA RJEŠENJA
 
Vlada FBiH je na današnjoj sjednici donijela Odluku o raspisivanju javnog konkursa za utvrđivanje prijedlog jednog kandidata za člana Regulatorne komisije za energiju u Federaciji BiH iz reda bošnjačkog naroda i Odluku o kriterijima za utvrđivanje ovog prijedloga. U Komisiju za  utvrđivanje prijedloga jednog kandidata za člana Regulatorne komisije za energiju u FBiH iz reda bošnjačkog naroda danas su imenovani Edita Kalajdžić (predsjednica), Stipo Buljan, Tarik Begić, Suvad Osmanagić i Marija Jujunović (članovi).
 
Federalna vlada je donijela Rješenje o imenovanju Drugostepene stambene komisije za dodjelu zamjenskih stanova, dodjelu stanova i obnovu ranije zaključenih ugovora o korištenju stanova iz stambenog fonda prijašnjeg Federalnog ministarstva odbrane i Vojske Federacije BiH. U ovu komisiju, na period od jedne godine,  imenovani su Ivan Topić (predsjednik), Alen Taletović i Enisa Teskeredžić (članovi). Zadatak Komisije je da rješava po žalbama protiv odluka Prvostepene stambene komisije za dodjelu zamjenskih stanova, dodjelu stanova i obnovu ranije zaključenih ugovora o korištenju stanova iz ovog stambenog fonda i da rješava po žalbama protiv odluka prijašnje Zajedničke komande Vojske FBiH kojima su odbijeni zahtjevi za dodjelu stanova i obnovu ranije zaključenih ugovora o korištenju stanova.
 
Vlada je Nadzornom odboru Tehničko-remontnog zavoda Hadžići d.d dala prethodne saglasnosti za razrješenju Zijada Fazlagića dužnosti direktora ovog privrednog društva, te za imenovanje Mehe Rekića za vršioca dužnosti direktora, na period do šest mjeseci, odnosno do okončanja postupka izbora direktora društva na osnovu javnog konkursa.
 
Danas su donesene odluke o utvrđivanju kriterija i o raspisivanju javnog konkursa za izbor i imenovanje dva člana Konkurencijskog vijeća Bosne i Hercegovine iz Federacije BiH koje imenuje Vlada Federacije Bosne i Hercegovine. U Komisiju za provođenje postupka izbora kandidata imenovani su Mirsada Jahić (predsjednica), Amra Đendušić, Mirjana Vučić, Amra Vučijak i Merima Maslo (članice), a Vlada je utvrdila i tekst javnog oglasa.
 
* * *
Sjednica Vlade FBiH je završena u13.10 sati.
Nedjelja,
17. januar 2021.
VIŠE