60. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 30.06.2016.
Dnevni red
1. Usvajanje Zapisnika 59. sjednice Vlade, održane 24.6.2016. godine i Zapisnika 46. hitne sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održane 27.6.2016. godine, telefonskim putem
2. Prednacrt zakona o računovodstvu i reviziji u Federaciji Bosne i Hercegovine
3. Prednacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o igrama na sreću
a) Informacija o pojavi nelegalnog priređivanja igara na sreću putem inostranih internet stranica ili web-portala, s Prijedlogom zaključka
4. Prednacrt zakona o Registru finansijskih izvještaja
5. Nacrt zakona o dopuni Zakona o zdravstvenoj zaštiti
6. Nacrt zakona o izmjeni Zakona o sistemu poboljšanja kvalitete, sigurnosti i o akreditaciji u zdravstvu
7. Prijedlog izjašnjenja na amandmane na Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o igrama na sreću, koje je podnio Ramiz Meša, poslanik u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine
8. Prijedlog mišljenja na Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o igrama na sreću, koji su predložili Amir Zukić i Omer Škaljo, poslanici u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine
9. Prijedlog mišljenja na Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak, koji su predložili Amir Zukić i Omer Škaljo, poslanici u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine
10. Prijedlog mišljenja na Prijedlog zakona o liječenju neplodnosti biomedicinski potpomognutom oplodnjom, čiji je predlagač Klub poslanika SDP BiH u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine
11. Prijedlog odgovora na Inicijativu za donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sudovima u Federaciji Bosne i Hercegovine, koju je podnio Muamer Zukić poslanik u Skupštini Tuzlanskog kantona
12. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o provedbi mjera za smanjenje troškova električne energije domaćinstvima i stimulaciji energetske efikasnosti
13. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Nacrt sporazuma o prenosu osnivačkih prava Historijskog muzeja Bosne i Hercegovine, Muzeja književnosti i pozorišne umjetnosti Bosne i Hercegovine i Biblioteke za slijepa i slabovidna lica između Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine, Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, Vlade Kantona Sarajevo i Grada Sarajeva
14. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz "Tekuće rezerve Vlade Federacije" Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrta
15. Prijedlozi akata:
a) Prijedlog odluke o raspisivanju javnog konkursa za utvrđivanje prijedlog jednog kandidata za člana Regulatorne komisije za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine iz reda bošnjačkog naroda
b) Prijedlog odluke o kriterijima za utvrđivanje prijedloga jednog kandidata za člana Regulatorne komisije za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine iz reda bošnjačkog naroda
c) Prijedlog rješenja o imenovanju Komsije za utvrđivanje prijedloga jednog kandidata za člana Regulatorne komisije za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine iz reda bošnjačkog naroda
16. Prijedlog odluke o zabrani odnosno ograničenju uvoza, proizvodnje, prometa i upotrebe određenih opasnih industrijskih hemikalija u Federaciji Bosne i Hercegovine
17. Prijedlog odluke o utvrđivanju liste korisnika i raspodjeli dijela prihoda ostvarenih po osnovu naknada za priređivanje igara na sreću
18. Prijedlog odluke o odobravanju reprograma kredita Privrednom društvu „Operator-Terminali Federacije“ d.o.o. Sarajevo odobrenog iz komisionih sredstava Vlade Federacije Bosne i Hercegovine kod Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine
19. Prijedlog odluke o usvajanju Bilansa energetskih potreba Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu
20. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz komisionih sredstava Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i odobravanju kredita privrednom društvu Binas d.d. Bugojno za tekuće finansiranje izvoznih ugovora kod Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine
21. Prijedlog rješenja o formiranju Komisije za nabavku softvera za upravljanje službenim vozilima
22. Prijedlog rješenja o imenovanju Drugostepene stambene komisije za dodjelu zamjenskih stanova, dodjelu stanova i obnovu ranije zaključenih ugovora o korištenju stanova iz stambenog fonda prijašnjeg Federalnog ministarstva odbrane i Vojske Federacije Bosne i Hercegovine
23. Dokument okvirnog budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za period 2017-2019. godina, s Prijedlogom zaključka
24. Izvještaj o stanju poreznog duga sa prijedlogom mjera i Prijedlogom zaključka
25. Izvještaj o provođenju Akcionog plana za realizaciju Projekta „Razvoj industrijske politike u Federaciji Bosne i Hercegovine“ za 2015. godinu, s Prijedlogom zaključka
26. Izvještaj o radu Operatora OIEiEK za 2015. godinu, s Prijedlogom zaključka
27. Izvještaj o implementaciji Projekta ECSEE APL3 – BiH (POWER IV) i Izvještaj o implementaciji projekta „Gasifikacija Srednjobosanskog kantona“ koji se finansira iz kredita EBRD (38770), zaključno sa 30.3.2016. godine, s Prijedlogom zaključka
28. Izvještaj o radu Agencije za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine u 2015. godini, s Prijedlogom zaključka i Informacija o poslovanju društava za osiguranje u 2015. godini, s Prijedlogom zaključka
29. Izvještaj o radu Radne grupe za izradu Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu, s Prijedlogom zaključka
30. Informacija o izvršenju presuda Ustavnog suda Bosne i Hercegovine i Evropskog suda za ljudska prava u predmetima tzv. vojnih stanova, s Prijedlogom zaključka
31. Prijedlog zaključka o izmjeni Zaključka V. broj: 760/2016 od 1.4.2016. godine (obustava konkursnih procedura za prijem državnih službenika, namještenika i ostalih zaposlenika)
32. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti Federalnom ministarstvu unutrašnjih poslova za zaključivanje jednog ugovora o djelu
33. Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo za dodjelu sponzorskih sredstava
34. Prijedlozi odluka:
a) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru privrednog društva Tehnički remontni zavod Hadžići d.d. za donošenje odluke o razrješenju dužnosti direktora društva
b) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru privrednog društva Tehnički remontni zavod Hadžići d.d. za donošenje odluke o imenovanju vršioca dužnosti direktora
35. Prijedlozi akata:
a) Prijedlog odluke o kriterijima za izbor i imenovanje članova Konkurencijskog Vijeća Bosne i Hercegovine iz Federacije Bosne i Hercegovine
b) Prijedlog odluke raspisivanju javnog konkursa za izbor i imenovanje članova Konkurencijskog Vijeća Bosne i Hercegovine iz Federacije Bosne i Hercegovine
c) Prijedlog rješenja o imenovanju Komisije za provodenje postupka izbora kandidata za članove Konkurencijskog vijeća Bosne i Hercegovine iz Federacije Bosne i Hercegovine
d) Tekst konkursa za izbor dva člana Konkurencijskog vijeća Bosne i Hercegovine iz Federacije Bosne i Hercegovine
36. Informacija o preuzimanju privrednog društva “Feroelektro” d.d. Sarajevo, s Prijedlogom zaključka
37. Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava s planom raspodjele sredstava „Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima“ – finansiranje prvog zapošljavanja i samozapošljavanja, utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrta
38. Prijedlog zaključka u vezi sa zaduživanjem Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine za izmirenje obaveza određenih rješenjima o izvršenju na dionicama u vlasništvu Federacije Bosne i Hercegovine u privrednom društvu „Bosnalijek“ d.d. Sarajevo 
Nedjelja,
24. januar 2021.
VIŠE