44. hitna sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 20.06.2016.
Saopćenje o radu


Vlada Federacije BiH je na današnjoj hitnoj, telefonski održanoj sjednici, izmijenila i dopunila Uredbu o poticanju zapošljavanja, čime su stvoreni uslovi za ubrzavanje procesa zaključivanja ugovora o sufinansiranju zapošljavanja i samozapošljavanja. Naime, utvrđen je drugačiji način refundacije sredstava poslodavcima i osobama koje se samozapošljavaju.
 
Federalna vlada se opredijelila za novo rješenje po kojem, umjesto Federalnog zavoda za zapošljavanje, sredstva za ove namjene refundira Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta, što je ocijenjeno kao efikasniji pristup.
 
Također je definisano da osobe u slučaju samozapošljavanja, a koje kao obrtnici nemaju plaću, imaju pravo na subvenciju na ime troškova obavljanja djelatnosti. Propisana je i dokumentacija, koju osoba koja se samozapošljava pokretanjem obrta, treba dostaviti. Naime, sadašnja definicija subvencije za samozapošljavanje i dokumentacija koja se dostavlja radi pravdanja subvencije su primjenjive samo u slučaju samozapošljavanja osnivanjem društva sa ograničenom odgovornosti.
 
Uredba je izmijenjena i dopunjena i zbog traženja poslodavaca i nezaposlenih osoba da njena provedba počne što prije.
 
Federalna vlada danas je, također, utvrdila Prijedlog strategije saobraćaja u Federaciji BiH za period 2016.-2030.godina, koji će uputiti Parlamentu FBiH na konačno usvajanje.
 
Osnovni dio Strategije transporta je sadržan u ciljevima i aktivnostima, čije kombinovanje formira stratešku viziju entitetskog saobraćajnog sistema FBiH do 2030. godine.
 
Posebni ciljevi su u skladu sa Okvirnom saobraćajnom transportnom politikom BiH 2015.-2030. godina, koja definiše okvirne ciljeve za saobraćajni transportni sektor, te predviđa definisanje saobraćajnih strategija transporta na nivou BiH, njenih entiteta i Brčko Distrikta BiH, u skladu s nadležnostima.
 
Takvi ciljevi su posebno relevantni za aktivnosti koje imaju međunarodni i međuentitetski značaj, za koje Ustav BiH zadržava nadležnost na državnom nivou. Posebni ciljevi su dati za različite vrste saobraćaja u FBiH (drumski, željeznički, vodni i vazdušni), te se zasnivaju na prioritetima saobraćajne politike FBiH.
 
Strategijom su obuhvaćene kratkoročne (2016.-7020.), srednjoročne (2021.-2025.) i dugoročne (2026.-2030.) aktivnosti koje treba provesti kako bi bili postignuti posebni ciljevi za svaki vid saobraćaja.
Utorak,
26. januar 2021.
VIŠE