58. sjednica Vlade Federacije BiH

Mostar, 16.06.2016.
Saopćenje o radu
 


58. SJEDNICA VLADE FEDERACIJE BiH:
 
IZJAŠNJENJA O PRIJEDLOZIMA I INICIJATIVAMA
 
Vlada Federacije BiH je, na današnjoj sjednici u Mostaru, utvrdila mišljenja na prijedloge zakona o izmjenama i dopunama Zakona o notarima, Zakona o registraciji poslovnih subjekata, Zakona o stvarnim pravima i Obiteljskog zakona, koje je predložio zastupnik u Zastupničkom domu Parlamenta FBiH Dennis Gratz, a odnose se na presudu Ustavnog suda FBiH od 2.12.2015. godine, kojom je utvrđeno da pojedine odredbe Zakona notarima nisu sukladne Ustavu FBiH. Vlada ističe da su aktivnosti vezane za provođenje presude već počele i da zahtijevaju kontinuiran i predan sistemski rad. Naime, utvrđivanjem neustavnosti je potpunosti revidiran koncept kompletnog Zakona o notarima, pa je pristupljeno sustavnoj analizi svih njegovih odredaba u cilju pronalaženja konačnog rješenja za uređenje i nadležnosti notarske službe.
 
To znači da provedba presude ne zahtijeva samo rad na osporenim člancima, nego na kompletnom zakonskom tekstu ili njegovom većem dijelu. Također, provođenje presude implicira i aktivnosti za usklađivanje notarske sa odvjetničkom djelatnošću, kao i nadležnost i postupanje sudbenih tijela, što mora biti riješeno sustavno i uz detaljnu analizu dosadašnjih učinaka postignutih uvođenjem notarske službe u FBiH.
Vlada ukazuje i na činjenicu da iz ponuđenih obrazloženja zakonskog teksta ne može biti utvrđeno čime se predlagač rukovodio prilikom koncipiranja određenih odredaba. Federalno ministarstvo pravde će sva ponuđena rješenja iz dostavljenih prijedloga uzeti u obzir pri izradi novog zakonskog teksta.
 
Pozivajući se na istu presudu Ustavnog suda FBiH, izmjene i dopune Obiteljskog zakona i Zakona o stvarnim pravima predložio je i zastupnik u Zastupničkom domu Parlamenta FBiH Farul Čupina. I u ovom slučaju će ponuđeno rješenje biti razmotreno pri izradi novog zakonskog teksta.
 
Povodom Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama zakona o volontiranju Federacije Bosne i Hercegovine, koji je podnio Klub zastupnika SDPBiH u Zastupničkom domu Parlamenta FBiH, Vlada FBiH je dala mišljenje da i odredbe postojećeg zakona iz ove oblasti svim propisanim organizatorima volontiranja i poslodavcima omogućavaju organiziranje volontiranja, odnosno ostvarivanje prava na rad, te je inicijativa suvišna i nepotrebna. Vlada će, ipak, svakako analizirati primjenu Zakona, te predložiti mjere za njegovo unaprjeđenje.Vlada se danas izjasnila i o inicijativi za davanje izvornog tumačenja Zakona o sudovima u FBiH, koju je u parlamentarnu proceduru uputila predsjednica Općinskog suda iz Zenice Dijana Ajanović, a koja je u svezi s ranijom odlukom Visokog sudbenog i tužiteljskog vijeća BiH o zabrani nošenja vjerskih obilježja uposlenika u pravosuđu. Vlada je ovu inicijativu, radi izjašnjenja, proslijedila VSTV-u koje se o njoj i očitovalo. Dakle, kako Vlada FBiH nije nadležna za davanje izvornog tumačenja, eventualnu odluku o potrebi i sadržaju izvornog tumačenja zakonskih odredaba prepušta nadležnim tijelima Parlamenta FBiH. Istovremeno, cijeni da je potrebno pokrenuti odgovarajući dijalog kojim bi bili približeni stavovi u pogledu nošenja vjerskih obilježja uposlenih u pravosuđu i pronađeno izbalansirano rješenje ovog problema.
 
IZMJENE I DOPUNE UREDBE O GENERALNOM SEKRETARIJATU VLADE FBiH
 
Na današnjoj sjednici je izmijenjena i dopunjena Uredba o Generalnom sekretarijatu Vlade FBiH. Naime, nakon analize radnih mjesta u Generalnom sekretarijatu utvrđeno je da je za poslove koji se odnose na saradnju sa Brčko Distriktom BiH potreban manji broj izvršilaca u odnosu na predviđenu sistematizaciju, te da slijedom toga nema potrebe za formiranjem Ureda Vlade FBiH za Brčko Distrikt BiH kao detaširane organizacione jedinice Generalnog sekretarijata, kako je to bilo priopisano Uredbom iz 2013. godine.
 
Osim toga, u djelokrugu rada Generalnog sekretarijata predviđeni su određeni poslovi koji se odnose na koordinaciju poslova u okviru reforme javne uprave i pripremu odgovarajućih izvještaja za Vladu.
 
Vlada je u više navrata zauzela stav da je potrebno razmotriti mogućnosti da koordinacija reforme javne uprave bude organizovana u okviru Federalnog ministarstva pravde, šti je u skladu s članom 7. Zakona o federalnim ministarstvima i drugim tijelima federalne uprave. U cilju stvaranja pretpostavki da Federalno ministarstvo pravde preuzme poslove u skladu sa Zakonom propisanim nadležnostima, u djelokrugu Generalnog sekratarijata su brisani poslovi koji se odnose na reformu javne uprave.
 
Također su brisane odredbe koje se odnose na nadležnosti Generalnog sekretarijata u oblasti informacionog sistema.
 
SAGLASNOST NA SPORAZUM O PROVEDBI PROJEKTA LOKALNI INTEGRISANI RAZVOJ
 
Vlada FBiH dala je saglasnosti na Sporazum između Razvojnog programa Ujedinjenih nacija i Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta o provedbi Projekta lokalnog integrisanog razvoja i za njegovo potpisivanje ovlastila resornog federalnog ministra.
 
U cilju realizacije Projekta izgradnje poduzetničkih zona, Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta, na osnovu Odluke o usvajanju programa utroška s kriterijima raspodjele sredstava Tekućih transfera utvrdenih Budžetom Federacije BiH za 2016. godinu, želi osigurati saradnju s Razvojnim programom UN-a i delegacijom EU u BiH i zajedno raditi na unapređenju poslovnog okruženja i infrastrukture u Federaciji BiH.
 
Projekat lokalnog integriranog razvoja, uz finansijsku podršku Evropske unije prilika je za unapređenje postojećih finansijskih mehanizama (grant shema) za ciljnu podršku realizaciji razvojnih prioriteta na lokalnom nivou, što istovremeno doprinosi ostvarivanju razvojnih ciljeva Federacije BiH.
 
Razvojni program Ujedinjenih nacija je partner u ovom projektu. Grant shema, koja je predmet Sporazuma, obuhvata podršku jedinicama lokalne samouprave u unapređenju poslovne infrastrukture, gdje je to prepoznato kao potreba u njihovim strategijama razvoja i u skladu sa odgovarajućim strateškim prioritetima Federacije BiH. Sve ovo potiče ekonomski rast i zapošljavanje na lokalnom nivou.
 
Za realizaciju ove odluke u Budžetu Federacije BiH za 2016. godinu je osigurano milion KM, dok je 400.000 KM učešće UNDP-a.
 
IZVJEŠĆE O EMISIJI RIZNIČKIH ZAPISA
 
Federalno ministarstvo financija izvijestilo je danas Vladu FBiH o dražbi održanoj 7.6.2016. godine na kojoj je Federacija BiH ponudila 2.000 rizničkih zapisa nominalne vrijednosti 10.000 KM, odnosno ukupno 20.000.000 KM. Pristiglo je jedanaest, a prihvaćene četiri ponude za kupovinu putem kojih je prodana cjelokupna emisija zapisa ukupne nominalne vrijednosti 20.000.000 KM. Zapisi su prodani po prosječno ponderisanoj kamatnoj stopi od 0,0028 posto na godišnjoj razini, a na naplatu dospijevaju 7.12.2016. godine.
 
I ovog puta je cjelokupnu emisiju rizničkih zapisa kupio bankarski sektor.
 
IZVJEŠĆE O DODIJELJENOJ DRŽAVNOJ POMOĆI U 2015. U FBIH
 
Federalna vlаdа je usvojila Godišnje izvješće o dodijeljenoj držаvnoj pоmоći u Federaciji BiH za 2015. godinu i zadužila Federalno ministаrstvo financija dа ga, sukladno Zаkоnu о sustavu držаvnе pоmоći u BiH, dоstаvi Vijeću za državnu pomoć BiH s ciljem sačinjavanja Godišnjeg izvješća o dodijeljenoj državnoj pomoći u BiH kako bi dokument mogao biti dostavljen Europskoj komisiji radi ispunjavnja obveza iz Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju.
 
U 2015. gоdini u Federaciji BiH je dоdiјеlјеnа držаvnа pоmоć u ukupnоm iznоsu оd 174.953.838 KМ ili 89,45 milijuna eura. U ovo ulazi držаvnа pоmоć sеktоru industriје i uslugа (dostupna cijelom gospodarstvu ili određenim sektorima), uključujući i dodijeljenu državnu pomoć u poljoprivredi. Sudjelovanje držаvnе pоmоći u brutо dоmаćеm prоizvоdu Federacije BiH iznоsi oko 0,94 posto. Dodijeljena državna pomoć ( bez poljoprivrede) za 2015. godinu iznosi 101.578.405 KM ili 51,9 milijuna eura.
 
Državna pomoć za promoviranje regionalnog razvoja, koja se dodjeljuje kao pomoć gospodarskom razvoju područja s neuobičajeno niskim životnim standardom ili visokom stopom nezaposlenosti, u 2015. godini dodijeljena je u apsolutnom iznosu od 270.000 KM ili 0,13 milijuna eura, što čini sudjelovanje u ukupnо dоdiјеlјеnој držаvnој pоmоći za 2015. gоdinu od 0,15 posto.
 
Dodijeljena držаvnа pоmоć, dostupna cijelom gospodarstvu i određenim sektorima (horizontalna i vertikalna) u 2015. gоdini је iznоsila оd 50.952.400 KМ ili 26 milijuna eura, što je 27,14 posto ukupne pоmоći.
 
Državna pomoć male vrijednosti (de minimis državna pomoć) se dodijeljuje u iznosu do 200.000 eura u toku tri fiskalne godine i temeljena je na pretpostavci da je taj iznos toliko mali da ne utječe na trgovinu između država članica, odnosno ne narušava ili ne prijeti narušavanju tržišne konkurencije. Ova kategorija državne pomoći je lani iznosila 50.952.400 KМ ili 26 milijuna eura i njen udio u ukupnо dоdiјеlјеnој držаvnој pоmоći za 2015. gоdinu je 29 posto.
 
Državnu pomoć za usluge od općeg ekonomskog interesa čine usluge od posebne važnosti za građane jer se njima osigurava usluga svim korisnicima/građanima pod jednakim, stabilnim uvjetime - pristupačnim cijenama, stalnim kvalitetom i dostupnosti, dodijeljena je u apsolutnom iznosu od 2.878.464 KМ ili 1,5 milijuna eura, pa je njezino sudjelovanje u ukupnо dоdiјеlјеnој držаvnој pоmоći za 2015. gоdinu 1,6 posto.
 
Dodijeljena državna pomoć u sеktоru pоlјоprivrеdе za 2015. gоdinu, a prema pokazateljima Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, iznоsila je 73.375.433 KM ili 37,5 milijuna eura. Ova pomoć u u ukupnо dоdiјеlјеnој držаvnој pоmоći za 2015. gоdinu čini 41,9 posto. Hоrizоntаlnа držаvna pоmоć u FBiH lani je iznosila 36.836.976 KM, što je 21 posto svih dоdiјеlјеnih pоmоći, а vеrtikаlnа državna 10.640.565 KM, odnosno šest posto svih dodijeljenih.
 
O UTROŠKU SREDSTAVA ZA GRADNJU CESTA
 
Vlada Federacije BiH usvojila je izvještaj o provođenju Programa utroška sredstava „Grant Federalnoj direkciji cesta za kapitalne investicije” utvrđenih Budžetom FBiH za 2007. godinu sa stanjem na dan 31.3.2016. godine. Usvojen je i završni izvještaj za projekt izgradnje magistralne ceste M-4 Doboj - Tuzla, dionica Drežnik (bolnica „Kreka”) - petlja Šićki Brod dužine 4,8 kilometara. Također, usvojen je izvještaj o primjeni Programa utroška investicijskih sredstava razvoja utvrđenih budžetom FBiH za 2005., 2006., 2007. i 2009. godinu sa stanjem na 31.3.2016. godine.
 
JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo je zaduženo da poduzme aktivnosti u cilju naplate preostalih potraživanja i rješavanje sporova po ugovorima za izgradnju Sarajevske obilaznice Lot1 i Lot2, odnosno namjenski investira preostala sredstava.
 
SREDSTVA ZA UVEZIVANJE STAŽA 47 ZAPOSLENIKA KTK VISOKO
 
Federalna vlada prihvatila je informaciju o stanju u KTK Visoko d.d. Visoko i zadužila Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije da pripremi odluku za uplatu radnog staža za 47 zaposlenika u ovom privrednom društvu iz preostalih sredstava po ugovoru od 16.6.2014. koja se nalaze na MB/ID broju KTK Visoko d.d Visoko kod Federalnog zavoda PIO/MIO.
 
Ovi zaposlenici nemaju uvezan staž od 1.1.2011 do 31.4.2013. godine. Ukupan iznos koji je potreban za njegovo uvezivanje je 233.911,40 KM, od čega za PIO/MIO 129.822,87 KM, zdravstveno osiguranje 95.320,83 KM i doprinos za neuposlene 8.767,70 kovertibilnih maraka.
 
ZATRAŽENA ZVANIČNA INFORMACIJA OD VIJEĆA MINISTARA BiH
 
Vlada FBiH je na današnjoj sjednici razmatrala informaciju o osobama koje su krivično djelo počinile u stanju neuračunljivosti i nisu krivično odgovorne i za čiji smještaj Federacija BiH nema adekvatnu ustanovu. Zbog toga što su bile smještene u neke druge ustanove, kao što je KPZ ZT Zenica, ovim osobama su plaćane ogromne odštete.
 
Kako je Ministarstvo pravde BiH koordinator za provedbu Sporazuma o smještaju i naknadi troškova za izvršenje mjera sigurnosti izrečenih u krivičnom postupku i u drugom postupku u kojem se izriče mjera liječenja, Vlada FBiH će od Vijeća ministara BiH zatražiti zvaničnu informaciju o početku rada Specijalne bolnice za forenzičku psihijatriju „Podromanija“ Sokolac. Od toga će zavisiti daljnja postupanja Vlade FBiH i resornih ministarstva u slučajevima kada je osobama koje su počinile krivično djelo u stanju neuračunljivosti izrečena mjera prisilnog smještaja u zdravstvenu ustanovu.
 
Uz konstataciju da je ova ustanova na Sokocu već trebala početi s radom, u informaciji je navedeno da je potpisivanju ovog sporazuma prethodila donacija Ambasade Švicarske od tri miliona švicarskih franaka namijenjenih isključivo za smještaj svih ovakvih osoba na teritoriji Bosne i Hercegovine i novac je dat državi, a ne entitetima.
 
Inače, ova problematika godinama opterećuje rad Vlade FBiH i pojedinih ministarstava, jer na području Federacije BiH ne postoje ustanove za forenzičku psihijatriju. Kao privremeno rješenje, do početka rada ove bolnice, smještaj procesuiranih neuračunljivih osoba moguć je jedino u postojećim zdravstvenim ustanovama, o čemu se očitovalo Federalno ministarstvo zdravstva. Neophodno je da kantonalne vlasti, zajedno s psihijatrijskim zdravstvenim ustanovama na području kantona, provedu potrebne aktivnosti za osiguranje uvjeta za izvršavanje mjere obaveznog psihijatrijskog liječenja, rečeno je u ovom izjašnjenju.
 
Federalno ministarstvo zdravstva je sugeriralo da uvjete za izvršenje sigurnosne mjere psihijatrijskog liječenja trebaju stvoriti zdravstvene ustanove na razini kantona, što se nije dogodilo uz obrazloženje da ove ustanove nemaju potrebne sigurnosne uslove.
 
Vlada je danas zadužila Federalno ministarstvo pravde da od sudova s područja FBiH prikupi podatke o broju izrečenih mjera sigurnosti iz člana 4. Sporazuma. Federalno ministarstvo zdravstva je zaduženo da od kantonalnih ministarstava zdravstva na području FBiH zatraži podatke o psihijatrijskim zdravstvenim ustanovama u koje, do otvaranja Specijalne bolnice na Sokocu, privremeno mogu biti smještene ove osobe.
 
RAZMATRAN PROGRAM RURALNOG RAZVOJA FBIH ZA PERIOD 2016. - 2020. GODINA
 
Vlada FBiH danas je razmatrala Program ruralnog razvoja FBiH za period 2016. - 2020. godina. Poljoprivreda, šumarstvo i lanci opskrbe poljoprivrednim i prehrambenim proizvodima u Federaciji BiH, rečeno je u obrazloženju, imaju brojne slabosti, koje poljoprivrednim proizvođačima onemogućavaju da budu konkurentni na domaćem i inostranom tržištu. Zbog toga je veliki dio obradivog poljoprivrednog zemljišta neobrađen, korištenje prerađivačkih kapaciteta daleko ispod instaliranih, a vrijednost uvoza poljoprivrednih proizvoda značajno nadmašuje izvoz.
 
Zato su mjere ruralnog razvoja prijeko potrebne Federaciji BiH jer će omogućiti brži ekonomski razvoj putem podizanja konkurentnosti, bolje zaštite i očuvanja okoliša kroz održivo upravljanje prirodnim resursima, opstanak i razvoj ruralnih zajednica kroz povećanje raznolikosti ekonomskih aktivnosti i zapošljavanja, te stvaranje boljih općih životnih uslova stanovništva ruralnih područja.
 
Nakon današnje rasprave, zaključeno je da Program ruralnog razvoja FBiH za period 2016. - 2020. godina treba uključiti u Program javnih investicija 2016.-2020. godina, nakon čega će se Vlada konačno izjasniti o ovom dokumentu prije njegovog upućivanja Parlamentu FBiH.
 
IZRADITI NOVI NACRT POLITIKE SEKTORA TELEKOMUNIKACIJA
 
Vlada Federacije BiH je prihvatila inicijativu za pokretanje novog postupka izrade Nacrta politike sektora telekomunikacija Bosne i Hercegovine za period 2016. -2020. godina, koju će premijer FBiH uputiti Vijeću ministara BiH.
 
Federalna vlada predlaže novi postupak obzirom da je Nacrt odluke o politici sektora telekomunikacija BiH 2016.-2020. godine baziran na Nacrtu politike za period 2013.-2017. godina, koju Vijeće ministara BiH nikad nije razmatralo.
 
U međuvremenu su nastale značajne promjene u tehnologiji, vrsti usluga i regulaciji tržišta, što je uticalo na sektor i tržište telekomunikacija u BiH, pa Vlada smatra da je neophodno izvršiti bitne izmjene predložene politike.
 
Inicijativu za pokretanje novog postupka izrade Nacrta politike sektora telekomunikacija Federalna vlada smatra opravdanom i zato jer se tržište u posljenje tri gdine značajno razvilo i što sada, pored tri dominantna telekom operatera, u BiH posluje i veliki broj novih alternativnih pružaoca telekomunikacijskih usluga.
 
Ove činjenice predloženi Nacrt odluke o politici sektora ne uvažava u dovoljnoj mjeri.
 
PREGOVARAČKI TIM VLADE FBiH: INTENZIVIRAN SOCIJALNI DIJALOG
 
Federalni ministar rada i socijalne politike Vesko Drljača danas je članove Vlade FBiH usmeno upoznao o pregovorima za donošenje novih granskih kolektivnih ugovora. Prema informacijama Pregovaračkog tima Vlade FBiH, pregovori su za sve oblasti i socijalni dijalog je u punom jeku.
 
Jučer, 15. juna, nastavljeni su pregovori o kolektivnom ugovoru za državne službenike i namještenike, dok danas, 16. juna, otpočinju za granski ugovor za područje energetike. U petak otpočinju pregovori po dva granska ugovora: za oblasti telekomunikacija i poštanskog saobraćaja.
 
Za naredni ponedjeljak, 20. juna, u zgradi Vlade FBiH najavljen je početak pregovora za djelatnost rudarstva, a već sljedeći dan za oblast šumarstva i područje željezničkog saobraćaja.
 
Nakon konsultacija u Vladi FBiH, iz Sindikata metalaca Federacije BiH je najavljeno da će Vlada FBiH, odnosno resorno ministarstvo, Udruženje poslodavaca FBiH (Grupacija poslodavaca za oblast proizvodnje i prerade metala u FBiH) i Sindikat metalaca FBiH u prvoj polovini naredne sedmice pokrenuti postupak kolektivnog pregovaranja s ciljem donošenja novog kolektivnog granskog ugovora o pravima i obavezama poslodavaca i zaposlenika za djelatnost proizvodnje i prerade metala u FBiH.
 
Pregovarački tim Vlade navodi da su u toku i završne konsultacije za organiziranje pregovora za djelatnosti srednjeg i visokog obrazovanja.
 
Sve ovo, kao i činjenica da se u narednoj sedmici nastavljaju i pregovori za oblast zdravstva, potvrda je da su svi pregovarači i socijalni partneri shvatili ozbiljnost i važnost procesa pregovaranja, a samim tim i obavezu provođenja novog Zakona o radu i usklađivanja granskih sa Općim kolektivnim ugovorom.
 
Kao što je poznato, Opći kolektivni ugovor potpisan u februaru ove godine, trebao bi po objavljivanju stupiti na snagu ovog mjeseca, čime su ispunjeni svi uslovi za usklađivanje granskih kolektivnih ugovora.
 
Generalna ocjena je da pregovori, za sada, idu očekivanom dinamikom i da se odvijaju uz uvažavanje partnera i veliku odgovornost za blagovremenost i zakonitost procesa.
 
Vlada je danas, također, dala saglasnost na Protokol o vođenju pregovora radi usaglašavanja i zaključivanja Kolektivnog ugovora o izmjenama i dopunama Kolektivnog ugovora o pravima i obavezama poslodavaca i zaposlenika u oblasti zdravstva na teritoriji Federacije BiH sa Zakonom o radu.
 
INFORMACIJA O STANJU U ZDRAVSTVU
 
Federalna vlada je prihvatila informaciju o stanju u zdravstvu u Federaciji BiH, te će je proslijediti Domu naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, kao temelj za održavanje tematske sjednice posvećene zdravstvu u FBiH, koja je zakazana za 30. juni/lipanj 2016. godine.
 
Cilj informacije je upoznavanje članova Vlade o problematici financiranja sektora zdravstva, a posebno kliničkih centara u Federaciji BiH i potrebi saniranja utvrđenih gubitaka. Programom rada Vlade FBiH za razdoblje 2015.-2018. godina, o u dijelu koji se odnosi na zdravstvo, predviđene su kontinuirane aktivnosti na konsolidaciji sektora zdravstva i njegovom financijskom, organizacijskom i strateškom prestruktuiranju.
 
Osim toga, ove aktivnosti su usuglašene i s Reformskom agendom BiH za razdoblje 2015.-2018. godina.
 
S ciljem sačinjavanja kompletne analize o financijskom poslovanju bolnica čiji su osnivači Federacija BiH i jedan ili više kantona zajedno (sveučilišno-kliničke bolnice i centri), odnosno kanton (kantonalne i opće bolnice), Federalno ministarstvo zdravstva zatražilo je žurne podatke od bolnica, a posebno o dugovanjima po različitim osnovama.
 
Tako je 28.7.2014. godine u Federalnom ministarstvu zdravstva održan sastanak s ravnateljima i predstavnicima bolnica u Federaciji BiH, tijekom kojega je razgovarano o trenutnoj situaciji u ovom sektoru, te aktivnostima predviđenih Programom Vlade FBiH. Predstavnici bolnica su ukazali na probleme s kojima se susreću u svakodnevnom radu, a koji su, uglavnom, vezani za nedostatak financijskih sredstava, te podržali inicijativu Vlade Federacije BiH za saniranje dugova bolnica.
 
Svi sudionici sastanka su iskazali spremnost za suradnju i zajedničko djelovanje u cilju pronalaženja najboljih modela za konsolidaciju i unaprjeđenje rada bolnica, kao i cjelokupnog zdravstvenog sustava u Federaciji BiH, ali i istakli da rješavanju ovog dugogodišnjeg problema treba pristupiti sustavno, kako bi u narednom razdoblju bilo omogućeno nesmetano funkcioniranje zdravstva u uvjetima stabilnog i financijski održivog sustava zdravstva.
 
SAČINITI NOVI TEKST PREDNACRTA ZAKONA
 
Vlada FBiH je danas zadužila Federalno ministarstvo financija da, nakon prethodne analize i procjene prihvatljivosti konkretnih prijedloga dostavljenih u inicijativama za izmjenu i dopunu Zakona o igrama na sreću, doradi tekst Prednacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o igrama na sreću koji je bio dostavljen Vladi Federacije BiH na razmatranje 21.4.2016. godine.
 
Federalno ministarstvo financija će, u roku od 14 dana, sačiniti i Vladi dostaviti novi i sveobuhvatniji tekst Prednacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o igrama na sreću.
 
OSTALE ODLUKE I ZAKLJUČCI
 
Na prijedlog resornog federalnog ministra, Vlada FBiH nije danas usvojila Izvještaj Nadzornog odbora Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2014. i za 2015. godinu.
 
Usvojena je informacija o početku uvođenja Zajedničkog okvira procjene (CAF) u Agenciji za državnu službu FBiH i data saglasnost da, u okviru ADA programa „Jačanje administrativnih kapaciteta zemalja zapadnog Balkana i Republike Moldavije (2015-2017)”, ova agencija pripremi aktivnosti koje se odnose na sprovedbu Mape puta u oblasti uvođenja CAF-a, kao besplatnog i jednostavnog alata kao pomoći organizacijama javnog sektora pri korištenju tehnika upravljanja kvalitetom.
 
Razmatrane su i informacije Stručnog radnog tijela Vlade FBiH za pripremanje prijedloga drugostepenih rješenja u odnosu na predmete o izvršenim revizijama pretvorbe i privatizacije za Holiday Sarajevo HTD „Sarajevo“ d.o.o. Sarajevo i „Dite“ d.d. Tuzla.
 
Vlada je dala saglasnosti na nove pravilnike o unutrašnjoj organizaciji, usklađene sa Zakonom o državnoj službi, Federalne uprave za inspekcijske poslove, Federalnog zavoda za programiranje razvoja, Federalnog agromediteranskog zavoda Mostar i Federalnog zavoda za poljoprivredu Sarajevo.
 
Vlada Federacije BiH je, kroz dvije danas donesene odluke, odobrila prijenos na krajnje korisnike stalnih sredstava i izvršenih radova nabavljenih u okviru provođenja Projekta „Podrška mrežama socijalne sigurnosti i zapošljavanja“ (SSNESP). Odobrenje se odnosi na stalna sredstva - opremu za izradu jedinstvene baze podatak - namijenjenu kantonalnim ministarstvima i općinskim upravama/službama/odjelima nadležnim za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata, Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno­oslobodilačkog rata, na stalna sredstva i izvršene građevinske radove u centrima za socijalni rad u Federaciji BiH, zatim na stalna sredstva za kantonalna ministarstva nadležna za socijalnu politiku i kantonalne centre za socijalni rad u FBiH i za Federalno ministarstvo rada i socijalne politike.
 
KADROVSKA RJEŠENJA
 
Uime Srednjobosanskog kantona, na današnjoj sjednici Vlade FBiH je za članicu Upravnog odbora Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje danas imenovana Senada Milanović.
 
Vlada je za punomoćnike za učešće u radu i odlučivanju na skupštinama privrednih društava imenovala Adnana Frljka (Binas d.d. Bugojno), Jasminu Pašić (JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo), Marinka Bošnjaka (Energoinvest d.d. Sarajevo), Jasmina Rustemija (Union banka d.d. Sarajevo), Jakuba Mušinbegovića (Operator Terminali Federacije d.o.o. Sarajevo), Enesa Memića (Igman d.d. Konjic) i Adnana Mahmutovića (Bosnalijek d.d. Sarajevo).
 
Danas je formirano stručno radno tijelo Vlade FBiH sa zadatkom da, u roku od 90 dana, detaljno analizira Zakon o stvarnim pravima uz sagledavanje problema koji su se pojavili u njegovoj dosadašnjoj primjeni, kao i primjeni drugih zakonskih propisa koji su uslovljeni ovim zakonom, te da Vladi dostavi informaciju koji zakoni i podzakonski propisi moraju biti usaglašeni sa Zakonom o stvarnim pravima i o eventualnoj potrebi za njegovim izmjenama i dopunama s ciljem harmonizacije propisa iz imovinsko-pravne oblasti. Za predjednika ovog radnog tijele ja imenovan Hidajet Halilović, a za članove/članice Meliha Povlakić, Nadira Karavdić, Mirsad Hajdarević, Zdenko Antunović, Nezim Ćatić, Amra Vučijak, Davorka Jukić, Elmir Jahić, Željko Mišić, Nikolina Radovan, Benjamin Mešak, Zerina Konjhodžić, Amira Mašović, Munevera Bečirović, Snježana Bodnaruk, Jasmina Pašić, Rasim Tiro i Goran Brkić.
 
Vlada je dala prethodnu saglasnost Upravnom odboru Ustanove iz djelokruga socijalne zaštite - Ljubuški za imenovanje Marijana Čuvala za direktora ove ustanove.
 
Vlada je dala saglasnost na Odluku Upravnog odbora Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH o imenovanju  Fuada Čibukčića za direktora ovog fonda.
 
* * *
Sjednica Vlade FBiH je završena u 14.05 sati.
Petak,
22. januar 2021.
VIŠE