57. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 08.06.2016.
Dnevni red
Dnevni red:
 
1. Usvajanje Zapisnika 56. sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održane 3.6.2016. godine
2. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o istraživanju i eksploataciji nafte i plina u Federaciji Bosne i Hercegovine
3. Prijedlozi rješenja:
a) Prijedlog rješenja o razrješenju direktora Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja
b) Prijedlog rješenja o imenovanju direktora instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja
c) Prijedlog rješenja o razrješenju Upravnog odbora Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja
d) Prijedlog rješenja o imenovanju Upravnog odbora Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja
e) Prijedlog rješenja o razrješenju Nadzornog odbora Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja
f) Prijedlog rješenja o imenovanju Nadzornog obora Insitituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja
4. Prijedlozi rješenja
a) Prijedlog rješenja o razrješenju predsjednika i članova Upravnog odbora Federalnog zavoda za zapošljavanje
b) Prijedlog rješenja o privremenom imenovanju predsjednika i članova Upravnog odbora Federalnog zavoda za zapošljavanje
5. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku o imenovanju direktora i zamjenika direktora JU Federalne novinske agencije
6. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini privrednog društva „Pretis“ d.d. Vogošća
a) Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini privrednog društva „Pretis“ d.d. Vogošća
b) Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini privrednog društva „Pretis“ d.d. Vogošća
7. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini privrednog društva RMU Banovići d.d. Banovići
a) Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini privrednog društva RMU Banovići d.d. Banovići
b) Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini privrednog društva RMU Banovići d.d. Banovići
8. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku Uprave BH Telecom d.d. Sarajevo o odobrenju sredstava za nabavku reklamno-promotivnih usluga od udruženja za kreativnu tehnologiju i multimediju "Gotiva"
9. Prijedlog odluke o usvajanju Izvještaja o radu s Finansijskim izvještajem Fonda za studentske zajmove Federacije Bosne i Hercegovine za 2015. godinu
10. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o odobravanju raspoređivanja sredstava s posebnog namjenskog transakcijskog računa za „Projekat IPA 2012/2013“ otvorenog kao podračun u okviru JRT Federalnog ministarstva finansija/Federalnog ministarstva financija Federalnom tužilaštvu Federacije Bosne i Hercegovine
11. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti Privrednom društvu „Igman“ d.d. Konjic za ustupanje na korištenje objekta D-0 (ARK), firmi ASPIRO
12. Prijedlog odluke o davanju na korištenje poslovnog prostora u Sarajevu, ulica Maršala Tita broj 1 Federalnoj upravi za inspekcijske poslove
13. Prijedlog odluke o dopuni Odluke o prenosu prava raspolaganja na zemljištu u vojarni „Stanislav Baja Kraljević“ u Mostaru
14. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o davanju na korištenje nekretnina Zavoda za platni promet Federacije Bosne i Hercegovine u likvidaciji koje su u vlasništvu Federacije Bosne i Hercegovine
15. Prijedlog rješenja o isplati naknada za sudjelovanje u radu Komisije za provođenje postupka Javnog konkursa za izbor i nominiranje za imenovanje članova nadzornih odbora u privrednim društvima sa učešćem državnog kapitala u kojima nadležnosti Federacije Bosne i Hercegovine vrši Vlada Federacije Bosne i Hercegovine
16. Prijedlog rješenja (o uvođenju u posjed nekretnina prije isplate naknade za potpuno izvlaštene nekretnine)
17. Izvještaj o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine po osnovu emisije obveznica, s Prijedlogom zaključka
18. Izvještaj o radu Komisije za koncesije Federacije Bosne i Hercegovine, s Prijedlogom zaključka
19. Izvještaj Interresorne radne grupe za pripremu prijedloga trajnog smještaja federalnih institucija u Mostaru (Staklena banka)
20. Informacija o stanju u privrednom društvu "Unis TOOLS" d.o.o. Sarajevo, s Prijedlogom zaključka
21. Informacija Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o realizaciji Ugovora o regulisanju statusa uvezivanja staža zaposlenika "IP Krivaja" d.o.o. Zavidovići u stečaju u postupku prodaje imovine stečajnog dužnika, s Prijedlogom zaključka
22. Informacija vezana za rad Komisije za reviziju Projekta i izvođenja Projekta „Gasifikacija Srednjobosanskog kantona“, s Prijedlogom zaključka
23. Informacija o rezultatima realizacije Programa dugoročnih plasmana za podsticaj zapošljavanja iz sredstava revolvinga (stanje 31.12.2015. godine), s Prijedlogom zaključka
24. Informacija o 3D-GIS projektu Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine, s Prijedlogom zaključka i Prijedlogom pisma podrške
25. Informacija u vezi sa Zakonom o slobodi pristupa informacijama u Federaciji Bosne i Hercegovine, s Prijedlogom zaključka
26. Prijedlog zaključka u vezi sa Zaključkom Kolegija Predstavničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, broj: 01-02-1162/16 od 30.5.2016. godine
27. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti za izradu Procjene prijetnje od rizika pranja novca i finansiranje terorizma u Bosni i Hercegovini
28. Inicijativa za donošenje Odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Tekuće rezerve Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, s Prijedlogom zaključka
29. Prijedlog odgovora na tužbu u predmetu broj: 09 0 U 025600 16 Fp
30. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Federalnog ministarstva rada i socijalne politike
31. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Federalnog ministarstva kulture i sporta
32. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Ureda Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za odnose s javnošću
33. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Federalnog zavoda za statistiku
34. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Federalnog zavoda za agropedologiju
35. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Gender centra Federacije Bosne i Hercegovine
36. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom
37. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Federalne uprave za inspekcijske poslove
38. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Službe za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine
39. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Ureda Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za evropske integracije
40. Informacija o Tehničkim diskusijama održanim 23. i 24. maja 2016. godine o kreditu Međunarodne banke za obnovu i razvoj (IBRD) za Projekat „Modernizacija magistralnih cesta u FBiH“, s Prijedlogom zaključka
41. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz "Tekuće rezerve Vlade Federacije" Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu Vladi Federacije Bosne i Hercegovine
42. Prijedlozi odluka
a) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Skupštini Javnog preduzeća Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Mostar za razrješenje vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora
b) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Skupštini Javnog poduzeća Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Mostar za imenovanje članova Nadzornog odbora
43. Prijedlozi odluka:
a) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru Javnog preduzeća Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Mostar za razrješenje vršilaca dužnosti članova Uprave društva
b) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru Javnog preduzeća Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Mostar za imenovanje vršilaca dužnosti članova Uprave društva
44. Prijedlozi odluka
a) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Skupštini Javnog preduzeća Ceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo za razrješenje vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora
b) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Skupštini Javnog preduzeća Ceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo za imenovanje članova Nadzornog odbora
45. Prijedlozi odluka:
a) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti za razrješenje vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora BH Telecom d.d. Sarajevo
b) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti za imenovanje članova Nadzornog odbora BH Telecom d.d. Sarajevo
46. Prijedlog odluke o sazivanju 27. Skupštine JP Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Mostar
a) Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini privrednog društva JP Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Mostar
b) Prijava za učešće u radu i odlučivanju na 27. sjednici Skupštine privrednog društva JP Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Mostar
c) Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na 27. sjednici Skupštine privrednog društva JP Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Mostar
47. Prijedlog odluke o sazivanju 28. Skupštine JP Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Mostar
a) Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini privrednog društva JP Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Mostar
b) Prijava za učešće u radu i odlučivanju na 28. sjednici Skupštine privrednog društva JP Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Mostar
c) Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na 28. sjednici Skupštine privrednog društva JP Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Mostar
 
Subota,
16. januar 2021.
VIŠE