56. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 03.06.2016.
Dnevni red
1. Usvajanje Zapisnika 55. sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održane 27.5.2016. godine, Zapisnika 40. hitne sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održane 30.5.2016. godine, telefonskim putem, Zapisnika 41. hitne sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održane 1.6.2016. godine, telefonskim putem i Zapisnika 42. hitne sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održane 2.6.2016. godine, telefonskim putem
2. Nacrt zakona o dopuni Zakona o utvrđivanju naseljenih mjesta i o izmjenama u nazivima naseljenih mjesta u određenim općinama
3. Nacrt zakona o dopuni Zakona o utvrđivanju naseljenih mjesta i o izmjenama u nazivima naseljenih mjesta u određenim općinama
4. Prednacrt zakona o Gradu Goražde
5. Prijedlozi akata:
a) Prijedlog odluke o raspisivanju Javnog oglasa za izbor i imenovanje članova Nadzornog odbora JP „Filmski centar Sarajevo“ d.o.o. Sarajevo 
b) Prijedlog odluke o utvrđivanju kriterija za izbor i imenovanje članova Nadzornog odbora JP „Filmski centar Sarajevo“ d.o.o. Sarajevo 
c) Prijedlog rješenja o imenovanju komisije za provođenje postupka izbora kandidata za članove Nadzornog odbora JP „Filmski centar Sarajevo“ d.o.o. Sarajevo 
d) Prijedlog teksta Javnog oglasa za izbor i imenovanje članova Nadzornog odbora JP „Filmski centar Sarajevo“ d.o.o. Sarajevo 
6. Prijedlog rješenja o dopunama Rješenja o imenovanju Komisije za provođenje postupka izbora kandidata za članove Nadzornog odbora Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine
7. Prijedlog rješenja o dopunama Rješenja o imenovanju Komisije za provođenje postupka izbora kandidata za članove Upravnog odbora Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine
8. Prijedlog odluke o prenosu IT opreme isporučene u okviru ciklusa prgramiranja IPA 2011-Projekat Jedinstvena baza podataka javnih prihoda krajnjim korisnicima
9. Prijedlog odluke o usvajanju Izvještaja o radu i Finansijskog izvještaja i finansijske analize Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u Federaciji Bosne i Hercegovine za 2015. godinu
10. Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava „Tekući transfer drugim niovima vlasti – Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u Federaciji Bosne i Hercegovine - AKAZ“ utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu Federalnom ministarstvu zdravstva
11. Prijedlog odluke o prihvatanju Izvještaja o izvršenju Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine za 2015. godinu (konsolidovani), izvršenja Finansijskog plana Federalnog fonda solidarnosti za 2015. godinu (Anex I) i izvršenje Finansijskog plana Stručne službe Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine za 2015. godinu (Anex II)
12. Prijedlog odluke o usvajanju Izvještaja o realizaciji Plana poslovanja Javnog preduzeća Ceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo
13. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Memorandum o razumijevanju (MoR) o saradnji u meteorologiji, hidrologiji, seizmologiji i drugim srodnim pitanjima između Slovenačke agencije za okoliš-ARSO i hidrometeorološke službe u Bosni i Hercegovini koju ravnopravno predstavljaju Federalni hidrometeorološki zavod Federacije Bosne i Hercegovine i Republički hidrometeorološki zavod Republike Srpske
14. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti Gender Centru Federacije Bosne i Hercegovine na produženje ugovora o zakupu poslovnog prostora
15. Prijedlog rješenja o imenovanju Komsije za izradu normativnih akata u oblasti tehničko-tehnološkog i softverskog standarda za radnu stanicu
16. Prijedlog rješenja o imenovanju predstavnika Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u međuinstitucionalne radne strukture za izradu Strateškog okvira za reformu javne uprave 2016-2020
17. Prijedlog rješenja o imenovanju interresorne Radne grupe za izradu Programa razvoja zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća za period od sedam godina
18. Prijedlog drugostepenog rješenja u postupku po žalbi Crveni krst/križ Kantona Sarajevo
19. Prijedlog drugostepenog rješenja u postupku po žalbi “Farisa” d.o.o. iz Tuzle
20. Konsolidavani izvještaj o izvršenju Budžeta Federacije BiH, kantona, općina i finansijskih planova vanbudžetskih fondova Federacije BiH za period januar-mart 2016. godine, s Prijedlogom zaključka
21. Izvještaj o realizaciji GEF Projekta upravljanje Neretvom i Trebišnjicom i IPA 2010 Projekta-kanalizacijski sistem Ljubuški, s Prijedlogom zaključka
22. Izvještaj o prikupljenim i utrošenim sredstvima od posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća na nivou Federacije Bosne i Hercegovine za period 1.1-31.12.2015. godine, s Prijedlogom zaključka
23. Informacija o kreditu OPEC Fonda za međunarodni razvoj (OFID) za finansiranje Projekta razvoja ruralnog poduzetništva, s Nacrtom odluke o prihvatanju zaduženja po Sporazumu o zajmu između Bosne i Hercegovine i OPEC Fonda za međunarodni razvoj (OFID) za realizaciju Projekta ruralnog poduzetništva
24. Informacija o kreditu Međunarodnog fonda za poljoprivredni razvoj (IFAD) za finansiranje Projekta „Program razvoja ruralne konkurentnosti“ (Rural Competitiveness Development Program – RCDP), s Nacrtom odluke o prihvatanju zaduženja po Sporazumu o finansiranju između Bosne i Hercegovine i Međunarodnog fonda za poljoprivredni razvoj (IFAD) za realizaciju Projekta Program razvoja ruralne konkurentnosti
25.   Informacija o obavezama Federacije Bosne i Hercegovine proisteklih iz članstva u Vijeću Evrope i izvještaju Moneyval-a o stanju u Bosni i Hercegovini u pogledu sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma, sa Prijedlogom zaključka
26. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti Fondu za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine za zaključivanje ugovora o djelu za 5 (pet) izvršilaca
27. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti Agenciji za reviziju privatizacije u Federaciji Bosne i Hercegovine za prijem uposlenika revizorskog osoblja
28. Prijedlog mišljenja na Nacrt odluke o usvajanju Politike razvoja informacijskog društva Bosne i Hercegovine za period 2016 – 2020. godine
29. Inicijativa Federalnog ministarstva okoliša i turizma za brisanje UTP Sunčana obala d.o.o. Neum i HUTP Salus Hotel Stela d.o.o. Neum s Liste privrednih društava u kojima Vlada Federacije Bosne i Hercegovine vrši ovlaštenja na osnovu državnog kapitala iz nadležnosti Federacije Bosne i Hercegovine
30. Prijedlog odgovora na tužbu u predmetu broj: 09 0 U 0255851 16 Fp
31. Smjernice ekonomske i fiskalne politike za period 2017-2019. godina, s Prijedlogom zaključka
32. Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava transfera za institucije nauke i kulture od značaja za institucije nauke i kulture od značaja za BiH utvrđenog budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu Federalnog ministartsva obrazovanja i nauke
33. Prijedlog odluke o imenovanju koordinatora aktivnosti za pripremu i izradu programa ekonomskih reformi Federacije Bosne i Hercegovine
34. Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Skupštini Union banke d.d. Sarajevo za imenovanje jednog člana Nadzornog odbora Union banke d.d. Sarajevo
35. Prijedlozi rješenja:
a) Prijedlog rješenja o izmjeni i dopuni Rješenja o imenovanju Komisije za provođenje postupka izbora kandidata za zamjenika direktora Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje 
b) Prijedlog rješenja o izmjeni i dopuni Rješenja o imenovanju Komisije za provođenje postupka izbora kandidata za članove Nadzornog odbora Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje 
36. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti Upravi JP Ceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo radi Izvršenja plaćanja dugovanja domaćim podizvođačima na ime izvršenih, a nenaplaćenih radova po podizvođačkim ugovorima sa „Osijek Koteks“ d.d. Osijek na Projektu Sarajevska obilaznica LOT-2
37. Prijedlog mišljenja na Protokol 16 uz Konvenciju za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda
38. Prijedlozi odluka:
a) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Skupštini privrednog društva „Energoinvest“ d.d. Sarajevo za razrješenje dužnosti člana Nadzornog odbora ispred državnog kapitala 
b) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Skupštini privrednog društva „Energoinvest“ d.d. Sarajevo za imenovanje vršioca dužnosti člana Nadzornog odbora ispred državnog kapitala 
39. Prijedlog rješenja o dopuni Rješenja o imenovanju Radne grupe za rješavanje trajnog smještaja federalnih organa i tijela sa sjedištem u Sarajevu
 
Nedjelja,
24. januar 2021.
VIŠE