55. sjednica Vlade Federacije BiH

Mostar, 27.05.2016.
Saopćenje o radu


55. SJEDNICA VLADE FEDERACIJE BiH:
 
UTVRĐEN NACRT ZAKONA O ŠUMAMA
 
Imajući u vidu funkcije šume i činjenicu da šume i šumska zemljišta u Federaciji BiH čine oko 50 posto ukupnog životnog prostora, te da upravljanje i gospodarenje šumama i šumskim zemljištem predstavlja nesumnjiv vitalni državni interes, Vlada Federacije BiH je, na današnjoj sjednici u Mostaru, utvrdila i u parlamentarnu proceduru uputila Nacrt zakona o šumama.
 
U odnosu na Zakon o šumama iz 2002. godine, u kojem je bilo nepotpunih definicija šume i šumarskih pojmova, u novom su, kroz 98 članova svrstanih u jedanaest poglavlja, izvršene određene korekcije i dopune pojmova koji su usklađeni s međunarodno prihvaćenim definicijama, kao i specifičnostima šumskih ekosistema i iskustvima šumarske nauke u BiH.
 
Kako je precizirano, šume i šumska zemljišta su dobro od općeg interesa i, kao prirodno dobro, uživaju posebnu brigu i zaštitu Federacije BiH, kantona i jedinica lokalne samouprave i koriste se pod uslovima i na način koji su propisani ovim zakonom.
 
Šume i šumsko zemljište su u državnom (državne šume) i u vlasništvu fizičkih i pravnih osoba (privatne šume). Na teritoriji FBiH državnu šumu i šumsko zemljište po pitanju vlasništva zastupa Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva u skladu sa odredbama ovog zakona.
 
Za razliku od prethodnog Zakona o šumama, u odjeljku Planiranje i privređivanje u šumarstvu, pojednostavljena je procedura i propisano da odluku o formiranju šumskogospodarskih područja i reviziji njihovih granica donosi Vlada Federacije BiH na prijedlog Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, koji se zasniva na stručnom elaboratu i mišljenju kantonalnog ministarstva nadležnog za poslove šumarstva.
 
Novi Zakon nastavlja dosadašnji sistem gospodarenja, prema kojem državnim šumama gospodari jedno šumskoprivredno društvo koje je osnovala skupštine kantona. Međutim, ostavljena je mogućnost osnivanja više šumskoprivrednih društava na nivou kantona ukoliko se to pokaže opravdanim, a na osnovu stručnog elaborata kojeg može izrađivati naučno-istraživačka ustanova iz oblasti šumarstva.
 
Ostavljena je i mogućnost da zahtjev za osnivanje novog šumskoprivrednog društva mogu podnijeti jedna ili više jedinica lokalne samouprave kako bi, ukoliko se stručnim elaboratom pokaže da gospodarenje šumama može vršiti više šumskoprivrednih društava, bili uvaženi interesi lokalne zajednice, a poštujući ustavne odredbe koje propisuju da je korištenje prirodnih bogatstava u zajedničkoj nadležnosti Federacije BiH i kantona.
 
Zakon propisuje i da je glavni strateški planski dokument Šumarski program FBiH kojim se, uz poštivanje međunarodne i domaće legislative, definiše opća politika šumarstva, gospodarenje šumama i šumskim zemljištima, kao i gospodarenja divljači. On se sastoji iz dva dijela: općeg, koji određuje glavne ciljeve, principe i smjernice za trajno gospodarenje šumama u FBiH, te izvedbenog, u kojim su postavljeni i razrađeni ciljevi i određen način njihove realizacije u određenom roku, uključujući finansiranje.
 
Zbog izuzetne važnosti šuma u zaštiti prirode i očuvanja okoliša i u ekonomskom pogledu, propisana je zabrana prometa državnih šuma i šumskog zemljišta. Izuzetak je napravljen jedino u svrhu arondacije i komasacije, te putem zamjene zemljišta, ali isključivo u cilju okrupnjavanja posjeda i funkcionalnijeg i racionalnijeg gospodarenja šumama.
 
Propisano je utvrđivanje granica državnih šuma i šumskog zemljišta u skladu s materijalnim propisom koji se primjenjuje za oblast premjera i katastra nekretnina. One moraju biti vidno obilježene trajnim znakovima na terenu.
 
Pravo vlasništva nad privatnim šumama se dokazuje dokumentima iz zemljišnih knjiga. Gospodarenje privatnim šumama u nadležnosti je njihovih vlasnika, te ono mora biti usklađeno sa ovim zakonom i podzakonskim propisima.
 
U cilju ostvarivanja što većih ekonomskih koristi od šuma, propisana je obaveza prodaje šumskih drvnih sortimenata po tržišnim cijenama i na transparentan način, a detaljan postupak prodaje će biti uređen uredbom koju će donijeti Vlada Federacije BiH. Novi zakon uvodi i novčane kazne za nerealiziranje obaveza korisnika šuma po osnovu plaćanja naknade za izradu i nadzor nad izradom šumskoprivrednih osnova, te za korištenje državnih šuma. Uvođenje ovih kazni, koje trebaju biti sastavni dio ugovora o prenosu poslova gospodarenja državnim šumama, doprinijet će boljoj realizaciji ugovornih obaveza od strane korisnika šuma, a samim tim osiguraće i provođenje planskih dokumenata na osnovu kojih se gospodari šumama.
 
Propisana je naknada za korištenje državnih šuma u iznosu osam posto od od prihoda ostvarenog prodajom šumskih drvnih sortimenata. Naknada se plaća na osnovu izdanih faktura do kraja tekućeg za prethodni mjesec.
 
IZJAŠNJENJA O INICIJATIVAMA
 
Vlada Federacije BiH danas nije prihvatila inicijativu za izmjene i dopune Zakona o zdravstvenoj zaštiti i Zakona o stomatološkoj djelatnosti, koju je podnio Stomatološki fakultet Univerziteta u Sarajevu, ocijenivši da za to ne postoji potreba. Kako je obrazloženo, specifičnost položaja Stomatološkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, koji je utemeljen suglasno Zakonu o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo, treba razriješiti na razini osnivača, a to je Kantonalna skupština.
 
Danas je razmatrana inicijativa za izmjene i dopune Zakona o klasifikaciji djelatnosti u FBiH, koju je podnio zastupnik u Zastupničkom domu Parlamenta FBiH Dževad Adžem, a koja se odnosi na izmjene i dopune Zakona o klasifikaciji djelatnosti u FBiH i Odluke o klasifikaciji djelatnosti BiH. Konkretno, predloženo je da poslovi javne sigurnosti, čuvanja javnog reda i mira budu izdvojeni kao posebna djelatnost (grana). Polazeći od prijedloga Federalnog zavoda za statistiku, Vlada FBiH smatra da ne postoji potreba za daljnjim razrađivanjem klasifikacije djelatnosti BiH iz 2010. godine, obzirom da poslovi javnog reda i sigurnosti i u postojećoj klasifikaciji djelatnosti imaju posebnu šifru.
 
JAVNI INTERES ZA IZGRADNJU REGIONALNOG VODOVODA „PLAVA VODA“
 
Vlada FBiH je donijela Odluku o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju regionalnog vodovoda „Plava voda“, na području Zeničko-dobojskog i Srednjobosanskog kantona.
 
Utvrđivanje javnog interesa Vlada donosi na osnovu Elaborata eksproprijacije određenih parcela za realizaciju ovog projekta za općine Travnik, Novi Travnik, Vitez, Busovača i Grad Zenicu, koji je izradio ZEDIS d.o.o. Zenica. Vrijednosti nekretnina za koje se predlaže utvrđivanje javnog interesa procijenjena je na 4.634.702 KM.
 
JP Regionalni vodovod „Plava Voda“ d.o.o. Travnik je korisnik eksproprijacije nekretnina za realizaciju ovog projekta i može podnijeti prijedlog za eksproprijaciju općinskoj i gradskoj službi za upravu, u roku od dvije godine od dana donošenja ove odluke.
 
Troškove potrebne za eksproprijaciju snosi njen korisnik.
 
O RADU FEDERALNOG ZAVODA ZA ZAPOŠLJAVANJE U PROŠLOJ GODINI
 
U Izvještaju o radu Federalnog zavoda za zapošljavanje u 2015. godini, kojeg je danas usvojila Vlada FBiH, ističe se da je Bosna i Hercegovina jedina zemlja u regiji koja je u posljednje dvije godine zabilježila rast broja zaposlenih, na što su svakako uticali i programi i mjere aktivne politike zapošljavanja koje je u prethodnom periodu provodila Vlada FBiH i Federalni zavod u saradnji s kantonalnim službama za zapošljavanje.
 
U FBiH je, navedeno je, u 2015. godini prosječno bilo zaposleno 450.121 radnika, što je u odnosu na prosjek 2014. godine (443.587) više za 6.534 radnika, odnosno 1,47 posto. Istovremeno, prosječan broj nezaposlenih u 2015. godini bio je 390.204 i u odnosu na prosjek 2014. godine (391.428) manji je za 1.224, odnosno 0,31 posto.
 
Također je, prvi put nakon višegodišnjeg povećanja, zabilježeno smanjenje nezaposlenosti u drugoj polovini godine, kada je broj nezaposlenih obično imao tendenciju rasta. U strukturnim obilježjima nezaposlenosti u Federaciji BiH nema bitnijih promjena u odnosu na prethodne godine. To se i dalje ogleda u velikom broju stručnih osoba koje se nalaze na evidenciji nezaposlenih (269.267), od kojih 112.068 (41,62 posto) prvi put traže zaposlenje, te velikom broju nestručnih osoba koje se nalaze na evidenciji nezaposlenih (120.937).
 
Prosječna stopa nezaposlenosti u Federaciji BiH u 2015. godini iznosila je 46,43 posto i ima tendenciju pada od 0,44 posto u odnosu na prethodnu godinu. Istovremeno, stopa anketne nezaposlenosti u Federaciji BiH u 2015. godini iznosila je 29,1 posto i veća je u odnosu na prethodnu godinu za 0,7 posto.
 
Krajem januara 2016. godine u Federaciji BiH je bilo zaposleno 450.419 osoba, a krajem marta 452.958 osoba. Broj zaposlenih u martu je, u odnosu na prosjek iz 2015. godine, veći je za 0,9 posto.
 
Istovremeno, krajem aprila 2016. kako je danas istaknuto, u prva četiri mjeseca 2016. godine su sa evidencije nezaposlenih zbog zaposlenja brisane 31.804 osobe, dok se u istom periodu na evidenciju nezaposlenih zbog prestanka radnog odnosa prijavilo 21.457 osoba.
godine u FBiH je bilo 377.926 nezaposlenih osoba, što je za čak 12.800 manje u odnosu na prosjek iz 2015. godine i predstavlja najveći pad u posljednjih osam godina.
 
KORIDOR Vc: PODRŠKA ZA KREDITNA ZADUŽENJA
 
Vlada FBiH danas je podržala četiri inicijative za kreditno zaduženje JP Autoceste Federacije BiH za Projekt Koridor Vc.
 
Jedna od njih odnosi se na kreditno zaduženje kod Europske banke za obnovu i razvoj (EBRD) u iznosu do 40 milijuna eura za drugu fazu dionice Svilaj - Odžak.
 
Kreditom iste banke u iznosu do 100 milijuna eura bila bi financirana izgradnja poddionice tunel Kvanj - Buna, dok bi sredstva Europske investicijske banke (EIB) u iznosu do 76 milijuna bila namijenjena za poddionicu Nemila - Donja Gračanica, lot 1a tunel Zenica.
 
Prema jednoj od danas usvojenih inicijativa, poddionica Nemila - Donja Gračanica, lot 2 Vranduk - tunel Zenica bi trebala biti građena kreditnim sredstva OPEC Fonda za međunarodni razvoj (OFID) u iznosu do 49 milijuna eura.
 
Uvjet za sva ova kreditna zaduženja jeste da efektivnost kredita bude vezana za uvođenje dodatne akcize na naftne derivate od 0,10 KM/litru i tako osigurana dugoročna održivost duga Autocesta FBiH i ublaženi rizici po Proračun Federacije BiH.
 
Konačne odluke o zaduženjima, za koje će krajnji dužnik biti Autoceste FBiH, bit će donesene po okončanju pregovora sa inozemnim kreditorima.
 
INFORMACIJA O UKUPNOM DUGU FBiH
 
Nakon što se danas upoznala sa informacijom o vanjskom i unutarnjem dugu Federacije BiH na dan 31.12.2015. godine, Federalna vlada je zadužila resorna ministarstva, javna poduzeća i implementatore projekata da Federalnom ministarstvu financija kvartalno dostavljaju ažurirani plan povlačenja kreditnih i grant sredstava za projekte u implementaciji do njihove konačne realizacije.
 
Informacija će biti upućena Parlamentu FBiH radi informiranja, a bit će objavljena i na web stranici Federalnog ministarstva financija.
 
Ukupan vanjski i unutarnji dug u Federaciji BiH, uključujući dug kantona, gradova, općina, javnih poduzeća i drugih korisnika kredita, sa stanjem na 31.12.2015. godine iznosi 6.537,16 milijuna KM ili 36,11 posto bruto-društvanog proizvoda (BDP), od čega se 80,67 posto odnosi na vanjski (5.273,61 milijuna KM) i 19,33 posto na unutarnji dug (1.263,55 milijuna KM).
 
Dug u Federaciji BiH je u razdoblju 2010.-2015. imao tendenciju rasta, što je posljedica isplata sredstava multilateralnih financijskih institucija radi financiranja infrastrukturnih projekata i kao podrška proračunima u FBiH, izdavanja obveznica i trezorskih zapisa radi osiguranja sredstava za financiranje i održavanje likvidnosti Proračuna FBiH, te verificiranja obveza iz osnova stare devizne štednje i ratnih tražbina.
 
Vanjski dug se sastoji od dijela duga bivše Jugoslavije (restrukturiranje duga u okviru Pariškog i Londonskog kluba, konsolidirani dug IBRD-u) od 909,34 milijuna KM (17,24 posto ukupnog neotplaćenog duga), zatim zajmova ugovorenih putem BiH u ime FBiH i supsidijarno prenesenih na FBiH (relevantni dug) u iznosu od 4.272,19 milijuna KM (81,01 posto), kao i duga ugovorenog s vanjskim kreditorima (direktni dug) u iznosu od 92,08 milijuna KM (1,75 posto).
 
Vanjski dug krajnjih korisnika kredita (kantona, gradova, općina, javnih poduzeća i ostalih) sastavni je dio ukupnog vanjskog duga u FBiH i i odnosi se na one kredite za koje su krajnji korisnici preuzeli obvezu vraćanja potpisivanjem supsidijarnih sporazuma s FBiH.
 
Novi vanjski dug, nastao nakon 14.12.1995. godine iznosi 4.364,28 milijuna KM i veći je za 172,47 milijuna KM u odnosu na 31.12.2014. godine.

Učešće starog u ukupnom vanjskom dugu je u konstantnom padu i s 909,34 milijuna KM čini 17,24 posto ukupnog vanjskog duga. U starom dugu dominiraju krediti iz Pariškog kluba (55,91 posto). U okviru novog vanjskog duga u FBiH, dug po stand-by aranžmanima s MMF-om za podršku proračunima na svim razinama u Bosni i Hercegovini, iznosi 653,89 milijuna KM.
 
REALIZACIJA PROGRAMA JAVNIH INVESTICIJA FBiH U 2015. GODINI
 
Vlada FBiH prihvatila je danas informaciju o utrošku sredstava u 2015. godini kojima su finansirani projekti uključeni u Program javnih investicija Federacije BiH 2015.-2017. godina. Kako je navedeno, plan ulaganja u 2015. godini od 560,4 miliona KM realizovan je s 26,57 posto, pri čemu je iz ino-kredita utrošeno 96,17 miliona KM, a iz donacija 28,5 miliona KM.
 
Inače, u Program javnih investicija Federacije BiH 2015.-2017. godina bilo je uključeno 160 projekata ukupne vrijednosti od 11.903,66 miliona KM. Od toga se 8.683,71 miliona KM odnosilo na 90 kandidovanih projekata i 3.219,95 miliona KM na 70 projekata u implementaciji.
 
Vlada FBiH je danas zadužila sva federalna ministarstva, jedinice za upravljenje projektima i druge implementirajuće agencije i institucije da, najkasnije dvadeset dana po isteku kvartala, Federalnom ministarstvu finansija dostavljaju izvještaj o utrošku sredstava iz svih izvora kojima se finansiraju projekti iz njihove nadležnosti, kao i o realizaciji, odstupanjima i eventualnim zastojima u implementaciji.
 
O STATUSU PROVEDBE PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
 

Vlada FBiH danas je prihvatila informaciju o statusu prevedbe presude Europskog suda za ljudska prava u predmetu Ališić i drugi protiv Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Srbije, Slovenije i Makedonije, od 16.7.2014. godine.
 
Nakon rasprave, Vlada je dozvolila Republici Sloveniji ili njenom ovlaštenom zastupniku i kompaniji angažovanoj od strane Republike Slovenije, pristup dokumentaciji Ljubljanske banke d.d. Ljubljana - Glavna Filijala Sarajevo, o kojoj skrbi Vlada Federacije BiH, kako bi bila skenirana relevantna dokumentacija i izvršien prijenos tako skenirane dokumentacije u Republiku Sloveniju.
 
Ovlašćeno je Federalno ministarstvo financija da, putem nadležnih organa Bosne i Hercegovine, dostavi Republici Sloveniji i sve druge podatke i dokumentaciju, a koje u svrhu provedbe presude zatraži Republika Slovenija.
 
NABAVA CJEPIVA ZA IMUNIZACIJU
 
Vlada FBiH je, nakon razmatranja, usvojila informaciju o realizaciji nabave cjepiva za provedbu Programa obveznih imunizacija pučanstva za 2016. godinu i donijela zaključak da će biti osiguravana sredstva u iznosu od 1.011.098 KM iz „Tekuće pričuve Vlade Federacije“ ovogodišnjeg federalnog proračuna, radi nabave cjepiva potrebnih za nesmetano i kontinuirano provođenje ovog programa.
 
Zadužena su federalna ministarstva zdravstva i financija i Zavod za javno zdravstvo FBiH da poduzmu aktivnosti, svako u okviru svojih ovlasti, za osiguranje provedbe ovih zaključaka.
 
TRŽIŠTE LIJEKOVA: ZAHTJEVI VIJEĆU MINISTRA BiH
 
Federalna vlada danas je usvojila informaciju o aktivnostima glede utvrđivanja novog Pravilnika o načinu kontrole cijena, načinu oblikovanja cijena lijekova i načinu izvještavanja o cijenama lijekova u Bosni i  Hercegovini i  Esencijalne liste lijekova u BiH na državnoj razini.
 
Kako je zaključeno, Vlada Federacije BiH će se obratiti Vijeću ministara BiH i tražiti žurno donošenje Esencijalne liste lijekova u BiH, kao i novog Pravilnika o načinu kontrole cijena, načinu oblikovanja cijena lijekova i načinu izvještavanja o cijenama lijekova u Bosni i Hercegovini, ali uz striktno poštovanje propisanih procedura utvrđenih Zakonom o lijekovima i medicinskim sredstvima. Vlada će, također, zatražiti od Vijeća ministara BiH da, prije donošenja novog Pravilnika, bude sačinjena financijska simulacija njegove primjene u odnosu na sredstva obveznog zdravstvenog osiguranja.
 
Od Vijeća ministara BiH bit će zatraženo i da, sukladno svojim ovlastima iz članka 15. stavak 2. Zakona o lijekovima i medicinskim sredstvima, žurno pristupi imenovanju Stručnog vijeća Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH, na temelju dostavljenih prijedloga entitetskih ministarstava zdravstva i Odjela za zdravstvo Brčko Distrikta BiH.
 
O FINANSIJSKOJ KONSOLIDACIJI PRIVREDNIH DRUŠTAVA
 
Vlada Federacija BiH usvojila je danas informaciju Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o provođenju postupaka finansijske konsolidacije privrednih društava, provedenih u skladu sa Zakonom o finansijskoj konsolidaciji privrednih društava u FBiH.
 
U usvojenoj informaciji je, između ostalog, navedeno da su resornom ministarstvu dostavljena 24 zahtjeva privrednih društava za finansijsku konsolidaciju, većinom iz metalske, namjenske i tekstilne industrije. Zahtjevi su se odnosili za finansijsku konsolidaciju na osnovu doprinosa za zdravstveno osiguranje (31,8 posto), prema dobavljačima za isporučene robe i usluge (14,1 posto) i poreza (s kamatama) - isključujući porez na dodatnu vrijednost (11,2 posto). Dugovanja na osnovu doprinosa za osiguranje od nezaposlenosti (5,27 posto) i dugovanja za isporučenu vodu, struju, plin, grijanje i ostale komunalne usluge (2,80 posto) čine manji dio potraživanja (8,07 posto).
 
Ukupno iskazana dugovanja ovih privrednih društava iznose 234.783.183,74 KM.
 
Vlada FBiH je danas zadužila Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije da u potpunosti sagleda sva dostavljena mišljenja na Prednacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o finansijskoj konsolidaciji privrednih društava u FBiH, te da, na osnovu analize, predloži rješenja kako bi Zakon mogao u praksi biti primjenjivan bez većih poteškoća ili, ako to nije moguće, stavljen van snage.
 
FINANSIJSKE PODRŠKE
 
Federalna vlada prihvatila je inicijativu za izdvajanje 50.000 KM iz tekuće rezerve kao finansijske podrške Američko-bosanskoj fondaciji za organizaciju međunarodnih konferencija održanih 16. i 17. maja u Sarajevu i 20. maja u Beču. Federalno ministarstvo finansija će za narednu sjednicu Vlade pripremiti i dostaviti Prijedlog odluke o odobravanju.
 
Vlada FBiH je prihvatila inicijativu i za izdvajanje iz tekućih rezervi premijera i dvoje zamjenika premijera, te rezervi Federalnog ministarstva obrazovanja i nauka kao podršku odlasku naših predstavnika, učenika srednjih škola, na 57. međunarodnu matematičku olimpijadu u Hong Kong. Na ovaj način Vlada želi pomaže mladim ljudima koji ostvaruju odlične rezultate na međunarodnim takmičenjima u znanju i, na taj način, dostojno predstavljaju Bosnu i Hercegovinu.
 
DODATNA ANALIZA PRIJEDLOGA ZAKONA
 
Vlada FBiH danas je zadužila Federalno ministarstvo za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata, Federalno ministarstvo rada i socijalne politike, Federalno ministarstvo finansija i Federalni zavod penzijskog i invalidskog osiguranja da dodatno analiziraju uticaj Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prijevremenom povoljnijem penzionisanju branilaca odbrambeno-oslobodilačkog rata, koji je Vlada utvrdila na 53. sjednici održanoj 13.5.2016. godine, na budžete Federacije BiH i Federalnog zavoda penzijskog i invalidskog osiguranja, te informaciju o tome dostave Vladi.
 
Nakon toga će premijer Federacije BiH Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prijevremenom povoljnijem penzionisanju branilaca odbrambeno-oslobodilatkog rata uputiti Parlamentu FBiH radi razmatranja i donošenja.
 
ZABRANA BLOKADE SAOBRAĆAJNICA
 
Vlada FBiH danas je, u cilju osiguranja sigurnosti građana, prometa putnika i roba i neometanih ekonomsko-finansijskih tokova, zabranila blokadu svih autoputeva, regionalnih i magistralnih cesta na teritoriji Federacije BiH.
 
Vlada traži da ministarstva unutrašnjih poslova kantona, u skladu sa svojim ustavnim i zakonskim ovlaštenjima, ne izdaju odobrenja za okupljanje pravnim i/ili fizičkim osobama ukoliko procijene da će to dovesti do ugrožavanja sigurnosti građana, prometa putnika i roba ili ometati ekonomsko-finansijske tokove.
 
Od kantonalnih MUP-ova je zatraženo i da na području svojih kantona odrede adekvatna mjesta predviđena za okupljanja građana i/ili pravnih osoba, radi javnog izražavanja političkih, socijalnih i drugih uvjerenja i interesa.
 
KADROVSKA RJEŠENJA
 
Vlada FBiH dala je Nadzornom odboru BH Telecoma d.d. Sarajevo prethodne saglasnosti za donošenje odluka o razrješenju vršilaca dužnosti članova Uprave ovog dioničkog društva, zbog okončanja konkursne procedure, te za imenovanje izvršnih direktora - članova Uprave (na period tekućeg mandata generalnog direktora), i to Duljke Hasića (izvršni direktor Izvršne direkcije za razvoj poslovanja), Muamera Hadžovića (izvršni direktor Izvršne direkcije za investicije) i Sedina Kahrimana (izvršni direktor Izvršne direkcije za informacione tehnologije).
 
Nadzornom odboru Elektroprivrede BiH d.d. Sarajevo Vlada je dala saglasnost za razrješenje dosadašnjeg vršioca dužnosti člana Uprave - Izvršnog direktora za snabdijevanje i trgovinu, te za imenovanje na ovu dužnost Džeme Borovine, na period do kraja mandata Uprave - generalnog direktora i izvršnih direktora ovog javnog preduzeća.
 
Federalna vlada dala je Nadzornom odboru privrednog društva Energoinvest - Comet d.d. Sarajevo prethodnu saglasnost za donošenje Odluke o imenovanju Ilijasa Tahirbegovića za vršioca dužnosti direktora do okončanja konkursne procedure, a najduže do šest mjeseci.
 
Vlada je danas za imenovanje člana u Recenzentsku grupu za izradu izmjena i dopuna Zakona o pravima pripadnika nacionalnih manjina predložila Hidajeta Halilovića.
 
Za punomoćnike Vlade FBiH za učešće u radu i odlučivanju na skupštinama privrednih društava imenovani su Marinko Bošnjak (BH-Gas d.o.o. Sarajevo), Ismet Demirović (JP Željeznice Federacije BiH d.o.o. Sarajevo) i ) i Pavo Boban (Sarajevoputevi d.d. Sarajevo).
 
* * *
Sjednica Vlade FBiH je završena u 13.30 sati.
Subota,
23. januar 2021.
VIŠE