55. sjednica Vlade Federacije BiH

Mostar, 27.05.2016.
Dnevni red
Dnevni red:
 
1. Usvajanje Zapisnika 54. sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održane 20.05.2016. godine,
2. Prednacrt zakona o šumama
3. Prijedlog izjašnjenja na Inicijativu za izmjene i dopune Zakona o zdravstvenoj zaštiti i Zakona o stomatološkoj djelatnosti, koju je podnio Stomatološki fakultet Univerziteta u Sarajevu
4. Prijedlog odgovora na Inicijativu za izmjene i dopune Zakona o klasifikaciji djelatnosti u Federaciji Bosne i Hercegovine, koju je podnio Dževad Adžem, zastupnik u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine
5. Prijedlozi odluka
a) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti za razrješenje vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora BH Telecom d.d. Sarajevo 
b) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti za imenovanje članova Nadzornog odbora BH Telecom d.d. Sarajevo 
c) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru dioničkog društva BH Telecom Sarajevo za donošenje Odluke o razrješenju vršilaca dužnosti članova Uprave dioničkog društva BH Telecom Sarajevo 
d) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru dioničkog društva BH Telecom Sarajevo za donošenje Odluke o imenovanju izvršnih direktora-članova Uprave dioničkog društva BH Telecom Sarajevo 
6. Prijedlozi odluka:
a) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru Javnog preduzeća Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo za donošenje Odluke o razrješenju vršioca dužnosti člana Uprave - Izvršnog direktora za snabdjevanje i trgovinu Javnog preduzeća Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo 
b) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru Javnog preduzeća Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo za donošenje odluke o imenovanju člana Uprave - Izvršnog direktora za snabdjevanje i trgovinu Javnog preduzeća Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo 
7. Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru privrednog društva „Energoinvest-Comet“ d.d. Sarajevo za donošenje Odluke o imenovanju vršioca dužnosti direktora
8. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini privrednog društva „BH-Gas“ d.o.o. Sarajevo
a) Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini privrednog društva „BH-Gas“ d.o.o. Sarajevo 
b) Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini privrednog društva „BH-Gas“ d.o.o. Sarajevo 
9. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na skupštini privrednog društva JP Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo
a) Prijava za učešće u radu i odlučivanju na XXI. sjednici Skupštine JP Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo, zakazanoj za dan 3.6.2016. godine 
b) Punomoć učešće u radu i odlučivanju na XXI. sjednici Skupštine JP Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo, zakazanoj za dan 3.6.2016. godine 
10. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini privrednog društva „Sarajevoputevi“ d.d. Sarajevo
a) Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini privrednog društva „Sarajevoputevi“ d.d. Sarajevo 
11. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz „Tekuće rezerve Vlade Federacije“ Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu Federalnom ministarstvu zdravstva
12. Prijedlog odluke o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju regionalnog vodovoda „Plava voda“
13. Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti na mjesečnu naknadu vršioca dužnosti predsjednika i članova Nadzornog odbora privrednog društva PS "Vitezit" d.o.o. Vitez
14. Prijedlog odluke o odobravanju raspoređivanja sredstava sa podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Trezora-Riznice Federalnog ministarstva finansija/Federalnog ministarstva financija Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine
15. Prijedlog odluke o odobravanju prodaje 1 (jednog) motornog vozila prijašnjeg Federalnog ministarstva odbrane-Federalnog ministarstva obrane
16. Izvještaj o radu Federalnog zavoda za zapošljavanje za 2015. godinu, s Prijedlogom zaključka
17. Izvještaj o radu Komisije za provođenje postupka javne nabavke roba-Microsoft softvera putem količinskog licenciranja (Volume Licencing) i softverskog osiguranja (Software assurance) za potrebe budžetskih korisnika Federacije Bosne i Hercegovine, s Prijedlogom zaključka
a) Prijedlog odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku roba - Microsoft softvera putem količinskog licenciranja (Volume Licencing) i softverskog osiguranja (Software assurance) za potrebe budžetskih korisnika Federacije Bosne i Hercegovine 
18. Informacija o pokretanju inicijative za zaduženje kod Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) za Projekat Koridor Vc na dionici Svilaj-Odžak faza II, s Prijedlogom zaključka
19. Informacija o pokretanju inicijative za zaduženje kod Evropske investicijske banke (EIB) za Projekat Koridor Vc na poddionici Tunel Kvanj-Buna, s Prijedlogom zaključka
20. Informacija o pokretanju inicijative za zaduženje kod Evropske investicijske banke (EIB) za Projekat Koridor Vc na poddionici Nemila – Donja Gračanica lot 1a tunel Zenica, s Prijedlogom zaključka
21. Informacija o pokretanju inicijative za zaduženje kod OPEC Fonda za međunarodni razvoj (OFID) za Projekat Koridor Vc na poddionici Nemila-Donja Gračanica, lot 2 Vranduk – tunel Zenica, s Prijedlogom zaključka
22. Informacija o vanjskom i unutrašnjem dugu Federacije Bosne i Hercegovine na dan 31.12.2015. godine, s Prijedlogom zaključka
23. Informacija o utrošku sredstava u 2015. godini kojima su finansirani projekti uključeni u Program javnih investicija Federacije Bosne i Hercegovine 2015.-2017. godina, s Prijedlogom zaključka
24. Informacija o statusu provedbe presude Evropskog suda za ljudska prava u predmetu Ališić i drugi protiv Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Srbije, Slovenije i Makedonije, aplikacija br. 60642 od 16.7.2014. godine, s Prijedlogom zaključka
25. Informacija o realizaciji nabavke cjepiva za provođenje Programa obaveznih imunizacija građanstva za 2016. godinu i izdvajanju nedostajućih sredstava iz „Tekuće rezerve Vlade Federacije“ Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu, s Prijedlogom zaključaka
26. Informacija o aktivnostima glede utvrđivanja novog Pravilnika o načinu kontrole cijena, načinu oblikovanja cijena lijekova i načinu izvještavanja o cijenama lijekova u Bosni i Hercegovini i Esencijalne liste lijekova u BiH na državnoj razini, s Prijedlogom zaključka
27. Informacija o provođenju postupaka finansijske konsolidacije privrednih društava, provedenih u skladu sa Zakonom o finansijskoj konsolidaciji privrednih društava u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj: 52/14), s Prijedlogom zaključka
28. Informacija o potrebi zaključivanja tri ugovora o djelu o radu u Zavodu za vaspitanje muške djece i omladine-Sarajevo, s Prijedlogom zaključka
29. Inicijativa za izdvajanje sredstava sa pozicije "Tekuća rezerva Vlade Federacije" Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu, s Prijedlogom zaključka
30. Prijedlog zaključka u vezi sa dodatnom analizom uticaja Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prijevremenom povoljnijem penzionisanju branilaca odbrmabeno-oslobodilačkog rata
31. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti Agenciji za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine za prijem dva uposlenika
32. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti Federalnoj agenciji za upravljanje oduzetom imovinom za zaključivanje dva ugovora o djelu
33. Zahtjev Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine za imenovanje člana u Recenzentsku grupu za izradu izmjena i dopuna Zakona o zaštiti prava pripadnika nacionalnih manjina, s Prijedlogom zaključka
34. Zahtjev Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za zaključivanje ugovora o djelu, s Prijedlogom zaključka
35. Zahtjev za izuzimanje kazneno-popravnih zavoda u Federaciji Bosne i Hercegovine iz obaveza naloženih Zaključkom V. broj: 1075/2016 od 13.05.2016. godine (dostavljanje pravilnika o unutrašnjoj organizaciji, radi razmatranja na sjednici Vlade), s Prijedlogom zaključka
36. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti Upravi JP Ceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo radi Izvršenja plaćanja dugovanja domaćim podizvođačima na ime izvršenih, a nenaplaćenih radova po podizvođačkim ugovorima sa „Osijek Koteks“ d.d. Osijek na Projektu Sarajevska obilaznica LOT-2
37. Prijedlog zaključka o zabrani blokade svih autoputeva, regionalnih i magistralnih cesta na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine
38. Informacija o zahtjevu uposlenika privrednog društva "Feroelektro" d.d. Sarajevo za jednokratnu novčanu pomoć, s Prijedlogom zaključka
39. Inicijativa za izdvajanje sredstava sa pozicije "Tekuće rezerve Vlade Federacije" Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu Federalnom ministarstvu obrazovanja i nauke u svrhu osiguranja novčanih sredstava za odlazak učenika na 57. međunarodnu matematičku olimpijadu, s Prijedlogom zaključka
40. Prijedlog uredbe o naknadama troškova za službena putovanja
41. Informacija (usmena) o blokadi graničnog prijelaza Izačić 
Četvrtak,
28. januar 2021.
VIŠE