54. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 20.05.2016.
Saopćenje o radu
 

54. SJEDNICA VLADE FEDERACIJE BiH:
 
IZJAŠNJENJA O INICIJATIVAMA
 
Vlada Federacije BiH nije, na današnjoj sjednici u Sarajevu, prihvatila inicijativu za ukidanje, izmjenu, ili dopunu postojećeg Zakona o unutrašnjem platnom prometu, koju je podnio GiobalGPS BH d.o.o. Sarajevo. Kako je obrazloženo, stupanjem na snagu ovog zakona poslovi platnog prometa preneseni su sa Zavoda za platni promet na komercijalne banke i Centralnu banku BiH. Prije ovoga zakonski okvir koji je uređivao platni promet nije bio unaprijeđivan i pored svih problema i nedostataka koji su se pojavljivali u praksi. Jedna od najznačajnih manjkavosti koja se pojavljivala u obavljanju poslova platnog prometa prije stupanja na snagu Zakona, odnosila se na neuspostavljen sustav za učinkovitu naplatu javnih prihoda i prinudnu naplatu s računa dužnika. Novi Zakon regulira i unaprjeđuje postupak prinudne naplate, kao i naplate svih javnih prihoda, te uspostavlja mehanizam koji će, u situaciji neplaćanja obveza dužnika, osigurati blokadu svih sredstava na njegovim računima kod ovlaštenih organizacija, do konačnog izmirenja duga. Zakonom je uspostavljena i obveza određivanja glavnog računa, putem kojeg će biti plaćani javni prihodi i realizirani nalozi za prinudnu naplatu, te vođena evidencija neizmirenih obveza po ovim osnovama. Stupanjem na snagu Zakona o unutrašnjem platnom prometu, u kojem su objedinjene i odredbe o financijskom poslovanju, i primjenom postojećeg Zakona o platnim transakcijama, postojeći sustav platnog prometa je znatno unaprijeđen i sukladan međunarodnim standardima i pozitivnoj praksi iz okruženja. To će zasigurno rezultirati jačanjem financijske discipline i jačom zaštitom povjeritelja, kaže se u izjašnjenju Federalne vlade.
 
Danas nije prihvaćena ni inicijativa za izmjene i dopune Zakona o radu koju je podnio zastupnik u Zastupničkom domu Parlamenta FBiH Dževad Adžem, a koja se odnosi na sindikalno organiziranje. U izjašnjenju Federalne vlade je navedeno kako Zakon o radu propisuje da se reprezentativnim sindikatom, za jedno ili više područja djelatnosti, smatra onaj koji ima najmanje 30 posto članova od ukupnog broja uposlenih u području djelatnosti (grani) na teritoriju FBiH, odnosno kantona. Inicijativom je predloženo da se, umjesto najmanje 30 posto, kao uvjet za utvrđivanje reprezentativnosti sindikata utvrdi najmanje 15 posto članova od ukupnog broja uposlenih u određenom području djelatnosti. Vlada je mišljenja kako bi se mijenjanje ovog uvjeta moglo negativno odraziti i usporiti predstojeći postupak vođenja pregovora o kolektivnim ugovorima. Pored toga, Zakon o radu predviđa mogućnost utvrđivanja reprezentativnosti sindikata i kada on ne ispunjava uvjet u pogledu postotka broja članova. U tom slučaju, Zakon predviđa da će reprezentativnim sindikatom biti smatran onaj s najvećim brojem učlanjenih od ukupnog broja uposlenih.
 
Vlada Federacije BiH je utvrdila i Parlamentu FBiH uputila Prijedlog autentičnog tumačenja članka 20. Zakona o principima lokalne samouprave u FBiH. Kako je navedeno, nadležno tijelo za preispitivanje odluke općinskog vijeća, odnosno načelnika je isto ono koje je nadležno za nadzor nad primjenom zakona koji je povrijeđen. Ukoliko u tom zakonu nije naznačeno tijelo za nadzor, nadležno tijelo je kantonalno, odnosno Federalno ministarstvo pravde, ovisno o tome da li je povrijeđen kantonalni ili federalni zakon. Kada nadležno tijelo ocijeni da odluka općinskog vijeća, odnosno općinskog načelnika nije u suprotnosti sa zakonom, o tome će bez odlaganja donijeti odluku i obavijestiti podnositelja zahtjeva za preispitivanje odluke i donositelja odluke koja je bila predmet preispitivanja. Ako, pak, ocijeni da je odluka općinskog u suprotnosti sa zakonom, o tome će bez odlaganja donijeti odluku i dati upute donositelju odluke da, u roku od 15 dana, otkloni uočene nedostatke. Ukoliko to ne bude učinjeno u roku, nadležno tijelo će donijeti odluku o obustavi primjene odluke koju je preispitivao.
 
O IZVRŠENJU ODLUKA USTAVNOG SUDA BiH
 
Vlada FBiH danas je, na zahtjev Ustavnog suda BiH od 26.4.2016.godine, utvrdila izjašnjenje o poduzetim mjerama u cilju izvršenja odluka ovog suda o dopustivosti i meritumu u predmetima koji se odnose na povredu prava na imovinu apelanata. Vlada FBiH je na 71. sjednici 24.1.2013. godine zadužila Službu za zajedničke poslove organa i tijela FBiH da razmotri zahtjev svakog apelanta i utvrdi pravo svakog pojedinačno sukladno standardima iz Odluke Usatvnog suda BiH.
 
Također, zaduženo je Federalno ministarstvo prostornog uređenja da dostavi Prijedlog izmjena Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo, u kojem će jasno navesti kategoriju osoba koje imaju pravo na naknadu sukladno pravnim stajalištima izraženim u odlukama Ustavnog suda BiH i Europskog suda za ljudska prava.
 
Shodno tome, sačinjen je pregled pojedinačnih zahtjeva apelanata. No, o tim zahtjevima nije odlučivano jer nema zakonskog osnova za donošenje odluke o naknadama, budući da nisu usvojene odredbe Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo kojima bi trebao biti uspostavljen standard koji je Ustavni sud BiH utvrdio i naložio. Nakon usvajanja izmjena i dopuna Zakona, kao i razmjene podataka sa Srbijom i Crnom Gorom u svezi stambenog statusa apelanata u tim državama, odnosno nakon utvrđivanja svih relevantnih činjenica, bit će donesena odluka o svakom pojedinačno podnesenom zahtjevu apelanata.
 
O ovome su obaviješteni svi apelanti koji su podnijeli zahtjev. Federalno ministarstvo prostornog uređenja je pripremilo rješenje za izmjenu članka 39e. Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo u cilju izvršenja Odluke Ustavnog suda BiH, a koje će omogućiti donošenje odluka o podnesenim pojedinačnim zahtjevima apelanata.
 
SREDSTVA ZA PENZIJE
 
Vlada FBiH donijela je danas Odluku o davanju prethodne saglasnosti Skupštini JP BH Pošta d.o.o. Sarajevo da prestruktuira svoja raspoloživa novčana sredstava u iznosu od 45 miliona konvertibilnih maraka, odnosno  15.000.000 KM u periodu od 1.6.2016. godine do 31.12.2016. godine, a  30.000.000 KM u periodu od 1.7.2016. godine do 31.12.2016. godine.
 
Ova sredstva će biti plasirana prema Federalnom zavodu PIO za isplatu penzija korisnicima koji ih primaju putem BH Pošte.
 
BH Pošta i Federalni zavod PIO Mostar zaključit će odgovarajući Ugovor, odnosno Aneks ugovora za prestruktuiranje sredstava, kojim će biti regulisana međusobna prava i obaveze vezane za plasman i vraćanje sredstava, uz naknadu za njihovo korištenje koja će, na dnevnoj osnovi, iznositi 0,0081 posto, u skladu s važećim propisima i općim interesima.
 
RAČUNI ELEKTROPRIVREDE BiH ISKLJUČIVO PREKO BH POŠTE
 
Federalna vlada obavezala je JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo da usluge prijema, prenosa i uručenja pismonosnih pošiljki, pisama - računa obavlja isključivo putem JP BH Pošta d.o.o. Sarajevo kao ovlaštenog javnog poštanskog operatera.
 
Ova obaveza EPBiH proizilazi iz Zakona o poštanskom prometu FBiH kojim je regulisano da usluge prijema, prenosa i uručenja pismonosnih pošiljki, kao i sve druge navedene u nomenklaturi poštanskih usluga, može pružiti ovlaštena pravna osoba koja je u isključivom ili većinskom državnom vlasništvu.
 
Shodno ovlaštenjima za obavljanje poštanskih usluga koje je do sada izdala Agencija za poštanski promet, BH Pošta je jedini javni poštanski operater koji svojom mrežom pokriva područje djelatnosti Elektroprivrede BiH, odnosno jedini poštanski operater koji ima poslovnice na području na kojem ih ima i Elektroprivreda BiH, što je neophodno radi bržeg i efikasnijeg uručenja pošiljki i njihovog povrata u slučaju neizvršenja dostave.
 
Rok za realizaciju ovog zaduženja je 15 dana od dana stupanja na snagu, o čemu je Elektroprivreda BiH dužna izvijestiti Vladu Federacije BiH.
 
NIJE PRIHVAĆEN IZVJEŠTAJ O RADU FEDERALNOG ZAVODA PIO ZA 2015. GODINU
 
Vlada Federacije BiH danas nije prihvatila izvještaj o radu Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2015. godinu.
 
Ocijenjeno je da su podaci izneseni u ovom izvještaju o stanju u penzionom fondu posljedica višegodišnjih propusta zbog kojih nisu na vrijeme sagledavane i procjenjivanje realne finansijske mogućnosti Federalnog zavoda PIO.
 
Ujedno, Federalna vlada, na ovaj način, želi uputiti jasnu poruku da praksa stvaranja neizvjesnosti za sudbinu 400.000 penzionera treba biti prekinuta. Isplate penzija ne mogu i ne smiju biti upitne, a Federalni zavod PIO mora ponijeti svoj dio odgovornosti za stabilizaciju penzionog fonda.
 
Vlada FBiH će i dalje aktivno djelovati na stvaranju stabilnog penzionog fonda, jer je to njena obaveza  prema penzionerima kao socijalno najranjivijem sloju društva. Tome će doprinijeti planirano otvaranje hiljada novih radnih mjesta u Federaciji BiH, ali i provođenje drugih mjera definiranih Reformskom agendom.
 
SAČINITI ZAJEDNIČKI PLAN INSPEKCIJSKOG NADZORA
 
Vlada FBiH je razmotrila informaciju Federalne uprave za inspekcijske poslove o  stvaranju mogućnosti za realizaciju jednog od zaključaka s 53. sjednice od 13.5.2016. godine, koja se odnosi na plan pojačanog inspekcijskog nadzora u oblasti radnih odnosa s ciljem suzbijanja sive ekonomije na tržištu rada (rad „nacrno”). Naime, na osnovu Zakona o radu, federalni inspektori su u ovoj oblasti nadležni samo za  nadzor nad društvima, preduzećima i ustanovama od interesa za Federaciju BiH, u kojima praktično i nema rada „nacrno”. Stoga, angažiranjem Federalne uprave ne bi bili postignuti značajniji rezultati, jer je izuzetno važno vršiti inspekcijske nadzore i nad objektima za koje su nadležne kantonalne inspekcije.
 
Iz tog razloga danas  je Federalna uprava za inspekcijske poslove zadužena da, u saradnji s kantonalnim inspekcijskim organima, hitno izradi zajednički plan pojačanih nadzora u oblasti radnih odnosa, unutarnje trgovine, obrta i ugostiteljstva.
 
Federalna uprava za inspekcijske poslove zadužena je da, u saradnji s nadležnim federalnim ministarstvima, predloži koje bi sve propise trebalo promijeniti da bi bilo omogućeno efikasnije djelovanje na suzbijanju sive ekonomije. To se odnosi na neregistrirana preduzeća, neprijavljene radnike i neprijavljenu trgovinu.
 
Nakon toga uslijedit će i rad na izmjeni neophodnih propisa kako bi nadzor inspekcijskih organa u ovim oblastima bio učinjen što efikasnijim.
 
USPJEŠNA PRODAJA TREZORSKIH ZAPISA
 
Federalna vlada usvojila je izvješće o zaduženju Federacije BiH po osnovu emisije rizničkih zapisa na dan 22.3.2016. godine, o čemu će obavijestiti Parlament FBiH.
 
Na aukciji je Federacija BiH ponudila 3.000 trezorskih zapisa nominalne vrijednosti 10.000 KM po zapisu, što ukupno iznosi 30.000.000 KM, s rokom dospijeća 182 dana. Od pristigle 21, prihvaćene su dvije ponude putem kojih je prodana cijela emisija
 
Trezorski zapisi prodati su po prosječno ponderisanoj kamatnoj stopi od 0,22 posto na godišnjem nivou, a stopostotni kupac je bankarski sektor.
 
IZVJEŠTAJ O STANJU POLJOPRIVREDE U 2015. GODINI
 
Federalna vlada prihvatila je Izvještaj o stanju poljoprivrede („Zeleni izvještaj”) u Federaciji BiH za 2015. godinu, s prijedlogom preporuka koji će biti dostavljen Parlamentu Federacije BiH na usvajanje.
 
Ovaj izvještaj sadrži ocjenu stanja i privrednog položaja poljoprivrede, te prijedlog i način provođenja mjera poljoprivredne politike u narednom periodu.
 
On analizira i prati poljoprivredni sektor u našoj zemlji, u susjednim zemljama i na globalnom planu, s ciljem kreiranja mjera i politika koje će doprinijeti unaprjeđenju poljoprivrednog sektora u našoj zemlji. Imajući u vidu sve ovo, podrška poljoprivredi može s pravom biti smatrana kapitalnom investicijom, prije svega zbog populacije stanovništva koja se bavi ovom granom privrede, mogućnosti brzog kreiranja novih radnih mjesta, zadržavanje stanovništva u ruralnim područjima i zaustavljanje njihove migracije iz ruralnih područja u gradove i sl. Zato su budžetska izdvajanja za poljoprivredu primarno namijenjena onima koji proizvode i stvaraju novu vrijednost, a ne uobičajena budžetska potrošnja.
 
Preporučeno je, uz ostalo, stvaranje zakonskog okvira i praktičnih uslova za jednostavan pristup kreditima za poljoprivrednike i poduzetnike s ruralnog prostora, s posebnim naglaskom na Razvojnu banku Federacije BiH i ostale finansijske institucije (garantni fond, poslovne banke, subvencioniranje kamata i slično).
 
Također, navedena je i potreba uspostave i vođenje informacijskog sistema o poljoprivrednom zemljištu u cilju njegove zaštite.
 
Među preporukama je i donošenje o izmjena i dopuna Zakona o stvarnim pravima i Zakona o poljoprivrednom zemljištu, s ciljem uvođenja veće discipline prilikom raspolaganja i korištenja poljoprivrednog zemljišta.
 
Navedeno je i da je potrebno staviti u funkciju nekorišteno poljoprivredno zemljište u cilju povećanja poljoprivredne proizvodnje i zaposlenosti, te povećati sredstva za Federalnu direkciju robnih rezervi kako bi bila osigurana ugovorena proizvodnja i otkup poljoprivredno-prehrambenih proizvoda i tako osigurani uslovi za proizvodnju i obezbjeđenje dovoljnih količina proizvoda za potrebe Robnih rezervi.
 
Preporučeno je i ubrzanje donošenja novih te izmjena postojećih zakonskih i podzakonskih propisa, što bi doprinijelo bržoj realizaciji poljoprivredne politike i stvaranju povoljnijeg ambijenta za razvoj poljoprivredne proizvodnje u FBiH.
 
Istaknuto je i da je potrebna aktivnija uloge Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa kako bi, u saradnji sa entitetskim i nadležnim ministarstvom Brčko Distrikta BiH, bilo osigurano brže donošenje potrebnih propisa, rješavanje međusobnih otvorenih pitanja i provođenje i usklađivanje politike naše zemlje sa zajedničkom poljoprivrednom politikom EU.
 
Također, treba intenzivnije raditi na preuzimanju pravne stečevine EU i pokretanju procesa za postizanje konsenzusa o hitnoj uspostavi i jačanju neophodnih državnih i entitetskih institucija u cilju ispunjavanja uslova EU za korištenje IPARD fondova, kao i stvaranju uslova i za druga donatorska sredstva.
 
O IZBORU ČLANOVA NADZORNOG ODBORA FABRIKE DUHANA SARAJEVO
 
Vlada FBiH usvojila je danas izvještaj Komisije za izbor i imenovanja članova nadzornih odbora u privrednim društvima sa učešćem državnog kapitala u kojima nadležnosti Federacije BiH vrši Vlada FBiH, a koji se odnosi na Fabriku duhana Sarajevo d.d. Sarajevo.
 
U izvještaju je navedeno da nisu stečeni uvjeti za sastavljanje liste sa užim izborom najboljih kandidata koji ispunjavaju kriterije za imenovanje, jer su se na javni oglas za izbor i imenovanje dva člana Nadzornog odbora FDS-a prijavila samo dva kandidata.
 
IZMJENITI ZAKON O FEDERALNIM MINISTARSTVIMA
I DRUGIM TIJELIMA FEDERALNE UPRAVE
 
Vlada FBiH je prihvatila danas informaciju Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva o potrebi izmjene Zakona o federalnim ministarstvima i drugjm tijelima federalne uprave.
 
Naime, ovim zakonom je propisano da se u sastavu Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva nalazi i Federalni zavod za zaštitu bilja u poljoprivredi, koji od donošenja Zakona 2002. godine nikada nije osnovan. Kako su, u međuvremenu, osnovani Federalni zavod za poljoprivredu, te Uprava za zaštitu zdravlja bilja BiH, koji obavljaju poslove vezane za zaštitu bilja, formiranje Federalnog zavoda više nema nikakvu svrhu. Vlada FBiH je zadužila Federalno ministarstvo pravde da što hitnije pripremi izmjene Zakona o federalnim ministarstvima i drugim tijelima federalne uprave kako bi iz njega bio brisan Federalni zavod za zaštitu bilja u poljoprivredi.
 
Sugerisano je svim federalnim ministarstvima i druga tijela federalne uprave da Federalnom ministarstvu pravde, u roku od 30 dana, dostave prijedloge za izmjene Zakona o federalnim ministarstvima i drugim tijelima federalne uprave.
 
KONTROLA ZAKONITOSTI KORIŠTENJA PRAVA
IZ OBLASTI BRANILAČKO-INVALIDSKE ZAŠTITE
 
Vlada Federacije BiH je prihvatila informaciju o implementaciji Zakona o provođenju kontrole zakonitosti korištenja prava iz oblasti branilačko-invalidske zaštite za tromjesečni period od 1. januara do 31. marta 2016. godine, koja će biti dostavljena predsjedniku i podpredsjednicima FBiH, uredima Međunarodnog monetarnog fonda i Svjetske banke u Sarajevu i objavljena na web stranici Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata. Institut za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja i Federalni zavod PIO Vlada FBiH je zadužila da preduzmu organizacione i sve druge radnje iz svoje nadležnosti u cilju provođenja ovog zakona i da o urađenom svaki mjesec, do desetog u narednom mjesecu, dostave informaciju Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata.
 
FINANSIJSKA PODRŠKA ZA ORGANIZACIJU EYOF-a
 
Vlada Federacije BiH zaključila je da će za organiziranje Evropskog zimskog omladinskog olimpijskog festivala - EYOF 2019 - izdvojiti 170.000 KM iz Tekuće rezerve Budžeta FBiH za 2016. godinu. Također će za ovaj višegodišnji projekat planirati i obezbijediti za 2017. godinu 430.000 KM, a za 2018. i 2019. godinu po 450.000 KM.
 
Federalno ministarstvo kulture i sporta zaduženo je da zahtjev za izdvajanje sredstava dostavi Federalnom ministarstvu finansija koje će za Vladu FBiH pripremiti konačan Prijedlog odluke.
 
SUFINANCIRANJE PROJEKTA O ENERGETSKOJ EFIKASNOSTI
 
Vlada Federacije BiH dala je saglasnost da dio interventnih sredstava, kojim raspolaže federalni ministar prostornog uređenja, u iznosu od 50.000 KM, bude udružen sa sredstvima CARITAS-a Švicarske za realiziranje projekta edukacija učenika i nastavnika o energetskoj efikasnosti i obnovnljivim izvorima energije i zaštiti okoliša te ugradnje sustava koji koriste OlE u školskim objektima Zeničko-dobojskog kantona. Ovo je omogućeno kroz današnju dopunu Programa utroška s kriterijima raspodjele sredstava „Tekući transferi drugim razinama vlasti i fondovima - za projekat utopljavanja zgrada radi uštede energije“, utvrđenog Proračunom FBiH za 2016. godinu Federalnom ministarstvu prostornog uređenja. Svemu je prethodila inicijativa CARITAS-a Švicarske za realiziranje projekta koji, između ostalog, obuhvata predavanja učenicima i profesorima srednjih škola o EE i OIE u cilju podizanja svijesti i jačanju kapaciteta na tom području, te organiziranje radionice s praktičnom izradom i montažom sustava za pripremu potrošne tople vode sa solarnim kolektorima.
 
Projekt se odnosi i na korištenje čistih tehnologija u cilju iskorištenja OIE, smanjenja štetnih emisija i ublažavanje klimatskih promjena, kao i na nabavku ugradnja i stavljanje u funkciju sustava za grijanje u tri škole na bazi geotermalnih dizalica topline, te solarnih sustava za pripremu potrošne tople vode u pet školskih objekta. Uz ovo, bit će utopljene tri škole izradom termofasade ili zamjenom vanjske stolarije.
 
U sufinanciranju ovog projekta, osim Federalnog ministarstva prostornog uređenja i CARITAS-a Švicarske, učestvovali bi kantonalna ministarstva obrazovanja i prostornog uređenja, kao i tri općine Zeničko-dobojskog kantona na čijim se teritorijima nalaze škole u kojima će biti provedene mjere energetske efikasnosti.
 
AKTIVNOSTI NA REALIZACIJI PROJEKTA TE BANOVIĆI BLOK 1-350 MW
 
Vlada FBiH je prihvatila informaciju o aktivnostima na realizaciji projekta izgradnje TE Banovići Bloka 1-350 MW, koju je pripremio RMU „Banovići“ d.d. Banovići.
 
Dala je saglasnost na prijedlog teksta Pisma podrške koje, uime Vijeća ministara BiH, treba uputiti Industrial and Comercial Bank of China (ICBC) i China Export&Credit Insurance Corporation - SINOSURE.
 
Federalno ministarstvo finansija je zaduženo, da uime Vlade Federacije, pripremi Pismo namjere, u kojem će nedvojbeno istaći namjeru Vlade za izdavanje garancije na ukupan iznos zaduženja za Projekat izgradnje Termoelektrane Banovići, blok 1 - 350 MW, kada za to budu stečeni svi neophodni uslovi, te ga uputi Industrial and Comercial Bank of China (ICBC), China Export & Credit Insurance Corporation – SINOSURE i drugim finansijskim institucijama s kojima RMU “Banovići” uđe u razgovore s ciljem zatvaranja konstrukcije finansiranja.
 
Federalni premijer će, uime Vlade Federacije, Vijeću ministara BiH proslijedit Pismo podrške koje, uime Vijeća ministara BiH, treba uputiti Industrial and Comercial Bank of China (ICBC) i China Export & Credit Insurance Corporation - SINOSURE.
 
OSTALE ODLUKE I ZAKLJUČCI
 
Vlada FBiH danas je, zbog što kvalitetnije pripreme, zatražila dodatne analize uticaja Zakona o prijevremenom povoljnijem penzionisanju branilaca odbrambena-oslobodilačkog rata na budžeta Federacije BiH i Federalnog zavoda penzijskog i invalidskog osiguranja. Stoga je zadužila Federalno ministarstvo rada i socijalne politike, Federalno ministarstvo finansija i Federalni zavod PIO da, u skladu s verzijom Prijedloga zakona na koji je Vlada FBiH dala saglasnost 13.5.2016. godine, izvrše sve potrebne analize i dostave joj ih na razmatranje.
 
Vlada FBiH danas je dala saglasnost za usvajanje izvještaja o radu i o finansijskom poslovanju Bosanskohercegovačke željezničke javne korporacije Sarajevo za 2015. godine.
 
Danas je donesena i Odluka o davanju saglasnosti Općini Čitluk za ustupanje na korištenje poslovnog prostora u ovom gradu, u ulici Kralja Tomislava bb trećim osobama i za njegovu rekonstrukciju i sanaciju.
 
Vlada FBiH je upoznata sa izvještajem o realizaciji godišnjih planova rada federalnih ministarstava i drugih organa federalne uprave i federalnih upravnih organizacija, zaključaka Vlade i Parlamenta FBiH iz njihove za period januar - mart 2016. godine. Izvještaj je pripremljen u skladu sa članom 20. Uredbe o planiranju rada i izvještavanju o radu Vlade FBiH, federalnih ministarstava i institucija.
 
KADROVSKA RJEŠENJA
 
Vlada Federacije BiH dala je Nadzornom odboru BH­Gasa d.o.o. Sarajevo prethodne saglasnosti za donošenje Odluke o razrješenju Mirze Sendijarevića dužnosti direktora ovog privrednog društva, zbog gubitka povjerenja vlasnika udjela, kao i za imenovanje Jasmina Salkića za vršioca dužnosti direktora na period do šest mjeseci, odnosno do okončanja postupka izbora direktora društva na osnovu javnog konkursa.
 
Danas su imenovani punomoćnici koji će Vladu FBiH zastupati na skupštinama privrednih društava. Riječ je o Jakobu Mušinbegoviću (UNIS Genex d.d. Goražde), Ameli Mikulić (Konfekcija Borac d.d. Travnik), Adnanu Frljaku (Aluminij d.d. Mostar) i Pavi Bobanu (Sarajevoputevi d.d. Sarajevo).
 
* * *
 
Sjednica Vlade FBiH je završena u 12.50 sati.
Subota,
16. januar 2021.
VIŠE