54. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 20.05.2016.
Dnevni red
Dnevni red:

1. Usvajanje Zapisnika 53. sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održane 13.5.2016. godine, Zapisnika 38. hitne sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održane 16.5.2016. godine, telefonskim putem i Zapisnika 39. hitne sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održane 17.5.2016. godine
a) Prijedlog zaključka
2. Prijedlog izjašnjenja na Inicijativu za ukidanje ili izmjenu/dopunu Zakona o unutrašnjem platnom prometu i Uredbe o uslovima i načinu plaćanja gotovim novcem, koju je podnio „GlobalGPS BH“ d.o.o.
3. Prijedlog izjašnjenja na Inicijativu za izmjenu i dopunu Zakona o radu, koju je podnio Dževad Adžem, zastupnik u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine
4. Prijedlog autentičnog tumačenja odredaba člana 20. Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine (Službene novine Federacije BiH“, br. 49/06 i 59/09)
5. Prijedlog izjašnjenja o izvršenju odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine
6. Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti za prestrukturiranje raspoloživih novčanih sredstava od strane JP „BH POŠTA“ d.o.o. Sarajevo Federalnom zavodu PIO/MIO Mostar
7. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini privrednog društva UNIS Ginex d.d. Goražde
a) Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini privrednog društva UNIS Ginex d.d. Goražde
b) Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini privrednog društva UNIS Ginex d.d. Goražde
8. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini privrednog društva Konfekcija BORAC d.d. Travnik
a) Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini privrednog društva Konfekcija BORAC d.d. Travnik
b) Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini privrednog društva Konfekcija BORAC d.d. Travnik
9. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini privrednog društva Aluminij d.d. Mostar
a) Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini privrednog društva Aluminij d.d. Mostar
b) Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini privrednog društva Aluminij d.d. Mostar
10. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini privrednog društva „Sarajevoputevi“ d.d. Sarajevo
a) Prijedlog odluke o sazivanju 23. redovne Skupštine dioničara „Sarajevoputevi“ d.d. Sarajevo
b) Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini privrednog društva „Sarajevoputevi“ d.d. Sarajevo
c) Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini privrednog društva „Sarajevoputevi“ d.d. Sarajevo
d) Tekst obavijesti
11. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na usvajanje Izvještaja o radu i Izvještaja o finansijskom poslovanju Bosansko-Hercegovačke željezničke javne korporacije Sarajevo za period 1.1.-31.12.2015. godine
12. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti Općini Čitluk za ustupanje na korištenje poslovnog prostora u Čitluku, ulica Kralja Tomislava bb, trećim licima i izvođenje radova na rekonstruciji i sanaciji
13. Izvještaj o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine po osnovu emisije trezorskih zapisa, s Prijedlogom zaključka
14. Izvještaj o stanju poljoprivrede (Zeleni izvještaj) u Federaciji Bosne i Hercegovine za 2015. godinu, Prijedlogom zaključka
15. Izvještaj o radu Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2015. godinu, s Prijedlogom zaključka
16. Izvještaj o realizaciji godišnjih planova rada federalnih ministarstava i drugih organa federalne uprave i federalnih upravnih organizacija, zaključaka Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i zaključaka Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine iz nadležnosti tih ministarstava, uprava i upravnih organizacija, za period januar-mart 2016. godine, s Prijedlogom zaključka
17. Izvještaj Komisije za izbor i imenovanje članova nadzornih odbora u privrednim društvima sa učešćem državnog kapitala u kojima nadležnosti Federacije Bosne i Hercegovine vrši Vlada Federacije Bosne i Hercegovine za privredno društvo „Fabrika duhana Sarajevo“ d.d. Sarajevo, s Prijedlogom zaključka
18. Informacija o potrebi izmjene Zakona o federalnim ministarstvima i drugim tijelima federalne uprave, s Prijedlogom zaključka
19. Informacija o potrebi popunjavanja radnog mjesta namještenika u Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike, s Prijedlogom zaključka
20. Informacija o implementaciji Zakona o provođenju kontrole zakonitosti korištenja prava iz oblasti branilačko-invalidske zaštite za period januar-mart 2016. godine, s Prijedlogom zaključka
21. Informacija o traženju otpisa nenaplativih i zastarjelih potraživanja iz prethodnih godina, s Prijedlogom zaključka
22. Informacija Federalne uprave za inspekcijske poslove o nemogućnosti realizacije tačke 5. Zaključka V. broj: 1082/2016 od 13.5.2016. godine (plan pojačanog inspekcijskog nadzora u oblasti radnih odnosa sa ciljem suzbijanja sive ekonomije na tržištu rada -neformalno upošljavanje-„rad na crno“), s Prijedlogom zaključka
23. Prijedlog zaključka u vezi sa obavljanjem poštanskih usluga JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo
24. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti za zaključivanje tri ugovora o djelu u Federalnom ministarstvu kulture i sporta
25. Zahtjev za davanje saglasnosti Federalnom ministarstvu unutrašnjih poslova za zaključivanje ugovora o djelu, s Prijedlogom zaključka
26. Zahtjev za izdvajanje sredstava sa pozicije „Tekuća rezerva Vlade Federacije“ iz Budžeta Federacije BiH za 2016. godinu, s Prijedlogom zaključka
27. Informacija o aktivnostima na realizaciji Projekta izgradnje TE Banovići, Blok 1-350 MW, s Prijedlogom zaključka
28. Prijedlozi odluka
a) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru privrednog društva „BH-Gas“ d.o.o. Sarajevo za donošenje Odluke o razrješenju dužnosti direktora
b) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru privrednog društva „BH-Gas“ d.o.o. Sarajevo za donošenje Odluke o imenovanju vršioca dužnosti direktora
29. Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti na mjesečnu neto plaću članova Uprave – direktora i izvršnih direktora privrednog društva RMU „Banovići“ d.d. Banovići
30. Zahtjev za davanje sglasnosti za zaključivanje dva ugovora o djelu u Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrta
31. Prijedlog izjašnjenja u predmetu Risto Nišić protiv tužene Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, broj: P-68/16 XV do 4.5.2016. godine, s Prijedlogom zaključka
32. Informacija o realizaciji Zaključka V.broj: 472/2016 od 18.2.2016. godine ( isplatna naknade članovima Komisije za raspisivanje Javnog konkursa za izbor i nominiranje za imenovanje članova nadzornih odbora u privrednim društvima sa učešćem državnog kapitala kojima nadležnosti Federacije BiH vrši Vlada Federacije BiH)
33. Prijedlog odluke o dopuni Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava „Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima - za projekat utopljavanja zgrada radi uštede energije“, utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu Federalnom ministarstvu prostornog uređenja 
Subota,
23. januar 2021.
VIŠE