34. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 22.11.2007.
Saopćenje o radu

 

UTVRĐEN PRIJEDLOG ZAKONA O RAZVOJNOJ BANCI FBiH

Vlada FBiH je, na današnjoj sjednici u Sarajevu, utvrdila i u parlamentarnu proceduru po skraćenom postupku uputila Prijedlog zakona o razvojnoj banci Federacije BiH. Cilj ove financijske institucije jeste promicanje ukupnog društvenog i gospodarskog razvitka FBiH.

Među ciljevima RB FBiH su financiranje obnove i razvitka i povećanje uposlenosti, financiranje gospodarske infrastrukture, unaprjeđenje poljoprivredne proizvodnje, ruralni razvitak i poticanje izgradnje suvremenih poljoprivredno-turističkih gospodarstava, poticanje izvoza, potpora razvitku malog i srednjeg poduzetništva, i tako dalje.

Kapital RB FBiH u stopostotnom je vlasništvu Federacije BiH. Postojeći kapital Investicijske banke FBiH danom stupanja na snagu ovog zakona postaje kapitalom RB FBIH, a uvećava se za 400.000.000 konvertibilnih maraka koji će se obezbijediti u jednakim obrocima u federalnom proračunu u razdoblju od 2007. do 2010. godine.

Razvojna banka Federacije BiH, sa sjedištem u Sarajevu, može osnivati svoje organizacijske dijelove, a nad njom se ne mogu provoditi stečaj niti likvidacija. Za njezine obveze jamči Federacija BiH, i to neopozivo i na prvi poziv, te bez izdavanja posebne jemstvene isprave.

Zakonom je precizirano kako Banka ne posluje s ciljm ostvarivanja dobiti.

Kada, na zahtjev FBiH, odobri plasman sredstava ispod tržišnih uvjeta, FBiH će iz proračuna nadoknaditi Banci razliku do visine prihoda koji bi bili ostvareni pod uobičajenim tržišnim okolnostima.

JEDINSTVENI SISTEM REGISTRACIJE, PRIKUPLJANJA I NAPLATE DOPRINOSA

Vlada FBiH je razmatrala Informaciju o dosadašnjim aktivnosti na implementaciji Projekta promoviranja pokretljivosti tržišta rada (ELMO) koji finansira USAID.

Cilj ovog projekta je da, u okviru implementacije Akcionog plana SITAP projekta, pruži finansijsku i tehničku potporu, uključujući i nabavku hardvera i softvera, za uspostavu Jedinstvenog sistema prikupljanja i naplate doprinosa u Poreznoj upravi. Izražavajući podršku ovom projektu Vlada FBiH je sa USAID-om potpisala odgovarajući Memorandum.

Od dosadašnjih aktivnosti u Informaciji se pominju zaključci zajedničkog sastanka nosilaca ovih aktivnosti u Federaciji BiH iz septembra kojima je podržan model reforme sistema registracije, prikupljanja i naplate doprinosa.

Cijeneći da se radi o prioritetnim i hitnim poslovima, Vlada je danas zadužila nadležna federalna ministarstva na aktivno sudjelovanje u ovoj reformi, što podrazumijeva izmjene zakonskih okvira, sistemske izmjene, izmjene organizacionih struktura ključnih institucija i unaprjeđivanje sistema informacione tehnologije.

Pri tome Federalno ministarstvo finansija ima vodeću ulogu, posebno u pogledu stvaranja uvjeta za ubrzanje reorganizacije Poreske uprave i osiguranja nedostajućih kvalificiranih kadrovskih resursa za uspješnost reforme.

Federalno ministarstvo zdravstva ima obavezu rješavanja problema u sektoru zdravstvenog osiguranja, posebno usaglašavanja različitih stopa i osnovica zdravstvenog osiguranja u kantonima, kao i reorganizaciju poslovnih funkcija kantonalnih zavoda zdravstvenog osiguranja u smislu prestanka vršenja direktne registracije obveznika uplate doprinosa i osiguranika. Slični su i zadaci Federalnog ministarstva rada i socijalne politike na uvezivanju kantonalnih službi za zapošljavanje tako da mogu preuzimati informacije iz baze podataka Federalnog zavoda za zapošljavanje.

Budući da će se kroz ELMO projekat osigurati hardverska oprema za inspekciju rada, te direktna veza sa bazom podataka Jedinstvenog sistema u okviru uvezivanja svih relevantnih institucija i Federalna uprava za inspekcijske poslove ima obaveze na ovom planu.

O INVESTICIONIM PROJEKTIMA U ELEKTROENERGETSKOM SEKTORU

Vlada FBiH je prihvatila Informaciju Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o odabiru strateških partnera za pripremu izgradnje, izgradnju i korištenje elektroenergetskih objekata u Federaciji BiH.

Informacija obuhvata pregled aktivnosti i dokumenata Vlade FBiH koji ilustriraju napore i pokušaje u definiranju mogućih novih proizvodnih kapaciteta u ovom sektoru, kao i rezultate dosadašnjih aktivnosti Stručnog tijela za odabir strateškog partnera u novim investicionim projektima, koje je formirano i radi u skladu sa zaključcima Vlade FBiH.

Donošenjem Odluke o proglašenju javnog interesa, pristupanju pripremi izgradnje elektroenergetskih objekata, izboru strateškog partnera i pristupanju dodjeli koncesija od 28.9.2006. godine Vlada FBiH je učinila prvi značajniji korak na planu izgradnje novih kapaciteta u ovoj oblasti u Federaciji BiH.

Na osnovu objavljenog javnog poziva, kao i na osnovu utvrđenih kriterija, Stručno tijelo je izvršilo odabir strateških partnera elektroprivredama u FBiH. Tako je za strateškog partnera JP Elektroprivreda FBiH za pripremu izgradnje, izgradnju i korištenje objekata HE Ustikolina i HE Vranduk predložen konzorcij iz Austrije APET Grupa, za TE Tuzla, Blok 7, RiTE Bugojno i HE Unac-EnBW (Energie Baden-Wurttemberg) iz Njemačke, a za izgradnju TE Kakanj KazTransGas i BMG Grupa AG (konzorcij) iz Kazahstana.

Za strateškog partnera JP Elektroprivreda HZ HB za pripremu, izgradnju i korištenje objekata PHE Vrilo i RiTE Kongora izabran je konzorcij APET Grupa iz Austrije.

Rukovodeći se Zaključcima Parlamenta FBiH o ovim pitanjima, Vlada je zadužila Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije da pripremi Odluku o izboru strateških partnera za pripremu izgradnje, izgradnju i korišćenje elektroenergetskih objekata u FBiH.

Isto ministarstvo je zaduženo da pripremi i Odluku o objavljivanju javnog poziva za izbor najpovoljnijeg ponuđača za dodjelu ugovora za nabavku-pružanje konsultantskih usluga kod pripreme izgradnje i izgradnje ovih objekata, kao i Rješenje o imenovanju Stručne komisije za izbor konsultanta.

Ovo, kao i federalna ministarstva prostornog uređenja, poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, te okoliša i turizma dužna su da svako iz okvira svoje nadležnosti pripremi dokumenta kojima će se definirati osnovni uvjeti i kriteriji za izgradnju planiranih energetskih objekata.

O POSLOVANJU PREDUZEĆA IZ OBLASTI ENERGIJE I RUDARSTVA

Predmet rasprave na današnjoj sjednici Vlade FBiH bila je Informacija o poslovanju privrednih društava iz oblasti energije i rudarstva u 2006. godini u kojima Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije ostvaruje upravljačka prava po osnovu državnog kapitala. Informacijom su obuhvaćeni “Energopetrol” d.d. Sarajevo, “BH GAS” d.o.o.. Sarajevo, JP “Elektroprivreda HZ HB” d.d. Mostar, JP “Elektroprivreda BiH” d.d. Sarajevo, “Terminali Federacije”d.o.o. Sarajevo i 10 rudnika.

Konstatuje se da je “Energopetrol” d.d. Sarajevo poslovao u složenim uslovima i bez finansijskih poticaja sa strane, što je dovelo do smanjenja fizičkog obima prometa roba za oko 21 posto u odnosu na prethodnu godinu i loših finansijskih rezultata poslovanja (ostvaren gubitak od 3,6 miliona KM). Očekuje se da će dokapitalizacija koja treba biti završena do kraja ove godine doprinijeti stabiliziranju stanja u ovom društvu.

“BH GAS”d.o.o.Sarajevo je prošlu godinu završio sa 8,4 miliona KM dobiti, ali i sa znatno manjim obimom realiziranih investicija u odnosu na planirane. Kao aktuelan ističe se problem ratnog duga prema inodobavljaču koji se može negativno odraziti na daljnje poslovanje ovog društva.Rezultati poslovanja “Elektroprivrede HZ HB” d.d. Mostar ocijenjeni su pozitivno, s tim što je još uvijek visok stepen naplate tekućih i zaostalih potraživanja i izraženi tehnički problemi koje treba ubrzano rješavati u narednom periodu.

Izvještaj JP “Elektroprivreda BiH” d.d. Sarajevo, kao što je poznato, nije usvojen na Skupštini ovog društva u kojem stoji da je društvo ostvarilo dobit od 5,3 miliona KM. U ovom društvu postoji problem upravljanja državnim kapitalom zbog nekoordinacije i nesaradnje sa dijelom upravljačke strukture, te nemogućnosti provođenja politike i odluka resornog federalnog ministarstva, odnosno Vlade FBiH kao vlasnika 90 posto temeljnog kapitala u ovom društvu.

U Informaciji Federalnog ministarstva se kao zajednička karakteristika koja negativno utiče na poslovanje oba elektroprivredna društva ističe sporost u rješavanju tarifnih postupaka koji u prosjeku traju po šest mjeseci za svako društvo.

Za “Terminale Federacije” d.o.o. Sarajevo se ocjenjuje da nije još u funkciji svoje namjene (skladištenje robe), te da nisu preduzete sve neophodne mjere od strane rukovodstva ovog društva na organizovanju i osposobljavanju preduzeća, što podrazumijeva potrebu da se što hitnije sačini razvojni plan ovog društva.

Što se tiče rudnika uglja koji su, osim Rudnika mrkog uglja “Banovići”, u 100-postotnom vlasništvu Federacije BiH, konstatuje se da su u prošloj godini njihovi gubici u odnosu na prethodnu smanjeni za 3,5 miliona KM, uz proizvodnju uglja od 5,8 miiona tona koja je za 2,6 posto veća nego u 2005. godini. Ocjenjuje se neophdnim da se što prije počne realizirati Akcioni plan prestrukturiranja rudnika uglja i nastavi proces njihovog pripajanja JP Elektroprivreda BiH.

SARADNJA GEOLOŠKIH ZAVODA AUSTRIJE I FBiH

Vlada FBiH je dala saglasnost za prihvatanje Memoranduma razumijevanja o međusobnoj saradnji u naukama o zemlji između Geološkog zavoda Austrije i Federalnog zavoda za geologiju.

Memorandum je sačinjen u cilju razmjene stručnih mišljenja i proširenja saradnje na područjima fundamentalnih geoloških istraživanja i drugim oblastima u kojima postoji obostrana zainteresiranost.

Saradnja će se odvijati kroz razmjenu informacija i publikacija, zajednički terenski rad, posredovanje zajedničkih projekata, organizaciju sastanaka i zajedničko upravljanje naučnim i tehničkim rezultatima zajedničkog projekta.

INICIJATIVA ZA PRISTUPANJE BiH KARTAGENA PROTOKOLU O BIOLOŠKOJ SIGURNOSTI

Vlada FBiH je, nakon razmatranja, prihvatila Inicijativu za pristupanje naše zemlje Kartagena protokolu o biološkoj sigurnosti koja je dostavljena od Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH. Konvencija o biološkoj raznolikosti na snazi je od decembra 1993. godine, a BiH kao njen potpisnik preuzela je obaveze da je provodi. Konvencija zemljama članicama osigurava cjelovit pristup u očuvanju biološke raznolikosti, održivo korištenje prirodnih dobara i pravednu podjelu dobrobiti proizašle iz korištenja genetičkog bogatstva.

Pojam biološke sigurnosti odnosi se na potrebu zaštite zdravlja ljudi i okoliša od mogućih štetnih posljedica proizvoda moderne biotehnologije. U tu svrhu je sačinjen Protokol koji reguliše prekogranični prijenos i prijevoz svakog živog modificiranog organizma (LMO), a može imati štetne posljedice na očuvanje i održivo korištenje biološke raznolikosti. Ovaj protokol, usvojen 2000. godine, stupio je na snagu 2003. godine kako bi osigurao biološku sigurnost, poštovanjem pravila i procedura za siguran prijenos ovih materijala.

O AKTIVNOSTIMA AGENCIJE ZA PRIVATIZACIJU U FBiH

Na dnevnom redu današnje sjednice Vlade FBiH našla su se tri dokumenta u svezi Agencije za privatizaciju u FBiH (APF): Izvješće o realizaciji plana privatizacije i aktivnostima APF-a za razdoblje lipanj/juli-rujan/septembar 2007. godine, Izvješće o radu Upravnog odbora APF-a za 2006. godinu, te Izmjene i dopune Financijskog plana APF-a za 2007. godinu.

Od 7. do 9. mjeseca ove godine nije bilo potpisa ugovora za prodaju poduzeća.Vanrednom dražbom održanom 27.8.2007. prodano je preostalih 12,08 posto državnog kapitala u Interšpedu kroz 18.918 dionica ukupne knjigovodstvene vrijednosti 1.751.758 konvertibilnih maraka. Za cjelokupni paket dionica ostvarena je cijena od 851.499,18 KM. Jednu dionicu kupio je VGT, a preostale, kao zastupnik drugog kupca, FIMA. Kroz malu privatizaciju prodana su dva poslovna prostora “Sarajevo osiguranja” u Travniku za 121.000 KM (knjigovodstvena vrijednost 155.703 KM). Prodan je i poslovni prostor visočkog KTK u Zenici za 312.000 KM (knjigovodstvena vrijednost 235.000 KM).

Nakon analize rada Upravnog odbora APF-a za 2006. godinu, Federalna vlada zadužila je APF da operacionalizira mjere radi uspješnijeg nastavka privatizacije. Također, treba donijeti operativni program na temelju Politike privatizacije u FBiH.

Današnjom Odlukom Vlada FBiH dala je suglasnost na rebalansirani Financijski plan APF-a za 2007. godinu. Tako je utvrđen višak prihoda nad rashodima iz 2006. godine od 2.196.474,41 KM umjesto 500.000 KM. Ukupan prihod u planiranom razdoblju je 3.551.770,59 KM (umjesto 3.821.842 KM), a ukupan rashod 5.048.245 KM (umjesto 4.321.842 KM).

STRUČNO OBRAZOVANJE I USAVRŠAVANJE DRŽAVNIH SLUŽBENIKA

Vlada je nakon razmatranja prihvatila Informaciju Agencije za državnu službu FBiH o njenim aktivnostima na stručnom obrazovanju i usavršavanju državnih službenika.

Od 2005. godine Agencija je, na osnovu upitnika upućenih organima državne službe, provela 161 obuku (83 opće i 78 stručne obuke) kojima je u sjedištima kantona obuhvaćeno ukupno 4.339 državnih službenika.

Od toga je 114 obuka obavljeno uz pomoć UNDP-a i drugih međunarodnih organizacija.Obuke su potvrdile veliku zainteresovanost državnih službenika za ovaj vid stručnog usavršavanja.

Usvojenim zaključcima Vlada Federacije BiH podržava dosadašnje aktivnosti Agencije za državnu službu FBiH na planu organizovanja i realizacije obuke državnih službenika i nalaže Agenciji da u narednom periodu usko sarađuje sa organima državne službe (općina, gradova, kantona i Federacije) na definisanju područja i utvrđivanju prioriteta obuke. 

U vezi s inicijativom Saveza općina i gradova Federacije BiH i Grada Mostara da u saradnji sa Općinom Vejle iz Kraljevine Danske i UNDP-om osnuju Centar za edukaciju službenika organa javne uprave, Vlada Federacije BiH podržava stručno obrazovanje i usavršavanje državnih službenika, kao značajan segment u reformi javne uprave i poziva Savez općina i gradova FBiH, UNDP i druge međunarodne organizacije da u saradnji sa Agencijom za državnu službu usklađuju aktivnosti organizovanja i provođenja obuke, a u skladu sa Zakonom o državnoj službi u FBiH i Strategijom reforme javne uprave usvojenom od Vijeća ministara BiH, Vlade Federacije BiH, Vlade Republike Srpske, Brčko Distrikta BiH i Akcionim planom.

O PRODAJI “ALUMINIJA” MOSTAR

Federalna vlada je danas upoznata s Informacijom Komisije za pripremu i prodaju 88 posto kapitala Aluminija d.d. Mostar u kojoj se ističe da su, do roka za podnošenje obavezujućih prijava u postupku prodaje ove kompanije (24.9.2007.), pristigle tri ponude od ukupno četiri kompanije pozvane na obavljanje dubinskog snimanja i dostavu obavezujućih podataka. To su: Konzorcij “Glencore International AG”, “FEAL d.o.o.”& “Dalekovod d.d.”, “En+ Group ltd i “Mytilineos holdings SA”.

U skladu sa pravilima tendera, ocjenjivanje obavezujućih ponuda biće izvršeno na način da se ukupni bodovi (100) rasporede temeljem kriterija koji se odnose na cijenu, investicijski plan, Plan zapošljavanja, dosadašnju saradnju i postojeće odnose i kvalificiranost.

Najbolje ocijenjenom ponuđaču za svaki od kriterija bit će dodijeljen maksimalan broj bodova. Sve ostale ponude će se ocjenjivati prema najboljoj ponudi i biće im dodijeljen razmjeran broj bodova u odnosu na najbolju. Prodavatelj smije, uz obrazloženje, reducirati broj bodova ili diskvalificirati ponuđača za kojeg smatra da nije dokazao da će biti u mogućnosti udovoljiti obavezama predloženim u Investicijskom planu, Planu zapošljavanja ili Poslovnom planu.

Prije zauzimanja konačnih stavova, Komisija će pozvati ponuđače i upoznati ih s obavještenjima FERK-a i Federalnog ministarstva okoliša i turizma, radi zauzimanja stajališta o pitanjima koja se odnose na cijenu i količinu električne energije i ekologiju.

STABILIZIRANJE TRŽIŠTA JESTIVOG ULJA

Imajući u vidu trenutnu situaciju na tržištu i cijene prehrambenih proizvoda, Vlada FBiH donijela je dvije odluke vezane za snabdijevanje tržišta uljem i njegovoj cijeni.

Ocjenjujući da je do najvećeg povećanja cijena došlo upravo kod jestivog ulja, kao jedne od osnovnih živežnih namirnica, Federalna vlada je, u cilju zaštite potrošača, propisala najvišu veleprodajnu i maloprodajnu trgovačku maržu na ovaj proizvod.

Tako je najviša veleprodajna marža utvrđena do osam, a maloprodajna do 20 posto na nabavnu cijenu.

Pod nabavnom cijenom u prometu podrazumijeva se neto fakturna cijena proizvođača, odnosno dobavljača uvećana za zavisne troškove.

Istovremeno, Odlukom o intervenciji na tržištu propisano je da Federalna direkcija robnih rezervi stavi u slobodnu prodaju 200.000 litara jestivog ulja po maloprodajnoj cijeni od 2,45 konvertibilnih maraka po litri. Riječ je o prvoj interventnoj količini iz federalnih robnih rezervi.

Federalna direkcija robnih rezevi će nabaviti još 500.000 litara ulja, odlučila je Vlada.

Svaka boca ovog ulja bit će označena etiketom sa sadržajem «Ulje iz robnih rezervi Federacije BiH» i prodajnom cijenom, a njegova prodaja vršit će se u maloprodajnim objektima registriranim u skladu s propisima u svim kantonima u količinama proporcionalnim broju stanovnika. Izvan ovih objekata prodaja ulja iz robnih rezervi nije dozvoljena. Njegovu distribuciju preduzećima ovlaštenim za vele i maloprodaju izvršit će, po posebnom programu, Federalna direkcija robnih rezervi.

Vlada je za realizaciju današnjih odluka zadužila Federalnu upravu za inspekcijske poslove.

Kada je riječ o cijenama brašna, šećera i mlijeka, koje su u nadležnostima kantona, Federalna vlada je preoporučila kantonalnim vladama da donesu odgovarajuće odluke.

PROGRAM TRAJNE ZAŠTITE HISTORIJSKOG GRADSKOG PODRUČJA MOSTARA

Vlada je nakon razmatranja prihvatila Program zaštite historijskog gradskog područja Mostara koji je pripremilo Federalno ministarstvo prostornog uređenja.

Sačinjen je sa ciljem dugoročnog očuvanja ovog područja kroz mehanizme upravljanja historijskim gradskim jezgrom koje čini prostor proglašen Nacionalnim spomenikom i kao takav predstavlja zaštićeno područje.

Predstavlja cjelovit prostor prirodno – graditeljske cjeline sa karakterističnim strukturama i oblicima i koncentracijom graditeljskih cjelina i pojedinih građevina velike graditeljske, ambijentalne, historijske i simboličke vrijednosti.

Programom trajne zaštite ovog područja obuhvaćeni su prostorno planiranje, upravljanje, finansiranje i implementiranje. Programom hitnih interventnih mjera radi zaštite vrijednih historijskih objekata na ovom području obuhvaćeni su terasa “Labirint”, objekat između “Hamama” i Tabhane i objekat A/-34.

Federalno ministarstvo prostornog uređenja je, kao nosilac ovih aktivnosti, zaduženo da Program usaglasi sa drugim federalnim ministarstvima koja imaju prijedloge za poboljšanje predviđenih rješenja. Za realizaciju programa u Budžetu FBiH za 2007. godinu je osigurano 200 hiljada KM, a 400 hiljada KM je planirano u Budžetu za 2008. godinu.

PREDLOŽENO PRISTUPANJE IZRADI REGULACIONOG PLANA HISTORIJSKOG GRADSKOG PODRUČJA MOSTARA OD 2007. DO 2017. GODINE

Vlada je utvrdila Prijedlog odluke o pristupanju izradi Regulacionog plana historijskog gradskog područja Mostar za period od 2007. do 2017. godine i uputila ga u parlamentarnu proceduru. Plan se odnosi za područje gradske jezgre proglašene Nacionalnim spomenikom, a biće sačinje u skladu sa Zakonom o prostornom planiranju i korištenju zemljišta u FBiH u roku od jedne godine.

Stručno praćenje i usmjeravanje ovih poslova povjereno je Savjetu plana formiranom od predstavnika relevantnih federalnih ministarstava, predstavnika stručnih, naučnih i drugih institucija, te predstavnika kantona i Grada Mostara. Postupak izrade Plana planiran je u dvije faze – priprema i izrada urbanističke osnove sa usvajanjem osnovne koncepcije uređenja prostorne cjeline u prvoj i izrada prednacrta, nacrta i prijedloga Regulacionog plana u drugoj fazi.

Prijedlogom odluke koju treba da usvoji Parlament FBiH propisano je da se, do donošenja Regulacionog plana za ovo područje, ne mogu se donositi prostorno-planski dokumenti niti detaljni planovi prostornog uređenja.

 

FINANSIJSKEODLUKE

Vlada FBiH je donijela više odluka kojima se za implementaciju određenih projekata, kao i za redovne aktivnosti federalnih ministarstava odobrava izdvajanje budžetskih sredstava. Jednom od njih je Federalnom ministarstvu raseljenih osoba i izbjeglica odobreno 1,025 miliona KM za završetak započetih projekata razvoja zajednica (CDP) putem Fondacije ODRAZ.

Nedostajuća sredstva za redovne aktivnosti u ovoj godini odobrena su Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata (750.000 KM), Federalnom ministarstvu obrazovanja i nauke (170.000 KM), Federalnom pravobraniteljstvu (127.000 KM), Federalnom zavodu za statistiku (100.000 KM), Federalnom ministarstvu trgovine (51.000 KM) i Arhivu Federacije BiH (34.998 KM).

KADROVSKA PITANJA

Na zahtjev Vijeća ministara BiH Vlada je danas predložila da Fuad Strik i Nevenko Herceg ispred Federacije BiH učestvuju u radu Organizacionog odbora za nastup BiH na Svjetskoj izložbi EXPO-2010. godine u Šangaju, NR Kina.

Ovo tijelo sačinjava deset članova, od kojih pet kandidira Vijeće ministara BiH, a ostale entitetske i Vlada Distrikta Brčko, a zadatak mu je da predloži i provede proceduru za nastup naše zemlje na ovoj svjetskoj izložbi.

* * *Sjednica Vlade FBiH završena je u 14,10 sati.

Utorak,
26. januar 2021.
VIŠE